Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

О законном праве отчуждения недр

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 24 дек 2011, 20:52

Уважаемые коллеги !

То, о чем говорили "большевики" последние годы разрешилось.
Первым шагом был "рынок земли".
Вторым станет не менее открытый рынок - рынок недр.
В ВРУ наконец-то зарегистрировался законопроект 9539-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування надрами».
Цель проекта - запустить свободный оборот прав на недра: купля-продажа, залог, акционирование и прочее
При такой мощной задаче прятать проект
Правда проект не предложил никаких механизмов оценки получаемых активов. При этом, не предполагается, что за безоплатно полученные активы обычно все же принято платить ... :ya-za:
Проект вноситься народним депутатом України Харлімом В.М.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо користування надрами»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36, ст. 340; 2011 р., №29, ст. 272):
статтю 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Право користування надрами
Документом, що посвідчує право користування надрами є угода про умови користування надрами, невід’ємною частиною якої є спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається на відповідну ділянку надр.
Угода про умови користування надрами укладається між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і власником спеціального дозволу на користування надрами. Така угода повинна містити положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов’язання сторін, можливість відчуження права на користування надрами іншій особі, а також про порядок регулювання відносин між сторонами угоди в процесі використання надр на наданій ділянці надр. Проект такої угоди в частині екологічних зобов’язань сторін підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, порядок надання спеціальних дозволів, а також порядок уладенння угоди про умови користування надрами та заміни сторони у зобовязанні за такою угодою встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.
Користувач надрами має право передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, в тому числі вносити його до статутних капіталів суб’єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку. Таке відчуження та/або обтяження права може бути здійснено лише за згодою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому за державою залишається пріоритетене право на придбання відчужуваних прав на користування надрами. У разі недотримання вказаних вимог правочин, спрямований на відчуження права на користування надрами є нікчемним. Наслідком набуття права на користування надрами є перехід до набувача права користування надрами.
У випадку наміру користувача надр здійснити відчуження права користування надрами держава в особі суб’єкта господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить Кабінету Міністрів України, має пріоритетне право на придбання відчужуваних прав. Рішення про придбання суб’єктом господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить Кабінету Міністрів України, таких прав, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у встановленому порядку.
При набутті права на користування надрами внаслідок його відчуження, відбувається заміна сторони за угодою про умови користування надрами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідальність за виконання законодавства про надра на відповідній ділянці надр несе користувач надр протягом строку дії угоди та спеціального дозволу на користування надрами. У випадку відчуження права на користування надрами іншій особі попередній користувач надр зобов’язаний забезпечувати дотримання законодавства про надра на відповідній ділянці надр до моменту заміни сторони угоди про умови користування надрами.
Особливим режимом користування надрами є користування на підставі угоди про розподіл продукції та відповідного спеціального дозволу. Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України “Про угоди про розподіл продукції”. Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України “Про угоди про розподіл продукції”.
Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення угод про умови користування надрами, укладених на підставі спеціальних дозволів, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім’я суб’єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).
Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства протягом строку оформлення зміни сторони в угоді про умови користування надрами орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об’єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі угоди про умови користування надрами, стороною якої є державне вугледобувне підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії»;

статтю 18 після частини другої доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Право користування земельною ділянкою надається на строк, визначений спеціальним дозволом на користування надрами, що є невід’ємною частиною угоди про умови користування надрами.
У разі відчуження права користування надрами попереднім користувачем надр до набувача такого права, у порядку встановленому земельним законодавством, переходить право користування земельною ділянкою, наданою для цілей користування надрами.»;
частину третю статті 18 вважати частиною п’ятою;
в частині першій статті 19 речення «Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу» виключити;
частину третю та четверту статті 24 викласти в такій редакції:
«Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту набрання чинності угодою про умови користування надрами або у разі набуття чинності змін до угоди щодо заміни сторони такої угоди, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції – з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.
Користувач надр (інвестор), який набув право користування надрами за угодою про умови користування надрами або уклав угоду про розподіл продукції має виключне право здійснювати користування надрами відповідно до угоди про користування надрами або угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надрами в межах гірничого відводу на відповідну ділянку надр, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), із яким укладено угоду пров умови користування надрами або угоду про рохподіл продукції»;
статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Припинення права користування надрами.
Право користувача надр на користування надрами припиняється у разі:
1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;
2) закінчення встановленого строку користування надрами;
3) припинення діяльності користувачів надр, яке не передбачає правонаступництва;
4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення;
5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених угодою про умови користування надрами;
6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу — 180 календарних днів не приступив до користування надрами;
7) невиконання користувачем надр умов угоди про умови користування надрами
8) відчуження права на користування надрами та заміни сторони в угоді про умови користування надрами.
Право користування надрами припиняється за рішенням органу, який надав надра у користування, а у випадку, передбаченому пунктом 7 цієї статі – на підставі правочину щодо відчуження права користування надрами або за результатами процедури звернення стагнення на право користування надрами в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотеку».
Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. У цьому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі:
1) припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;
2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей або довкіллю.
Особливості і умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначаються Законом України “Про угоди про розподіл продукції».

статтю 34 викласти у такій редакції:
«Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні визначається диференційовано від 5 до 20 відсотків вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр залежно від ступеню їх вивчення, видів корисних копалин та робіт.
Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр, початкової ціни продажу дозволу на аукціоні та розмір диференційованого відсотка встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів перераховується до державного бюджету України.
Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території.
Користувач надрами за передачу права на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження сплачує до державного бюджету збір у розмірі 0,5 відсотка від оціночної вартості права на користування надрами.»

2. У Законі України “Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280):статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:
«До особи, яка набула право на користування надрами внаслідок його відчуження, переходить право оренди земельної ділянки, що була надана попередньому власнику права користування надрами для цілей користування надрами.»
статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:
«Істотною умовою договору оренди земельної ділянки, що передається в оренду для цілей користування надрами, є умова про перехід прав та обовязків за договором оренди земельної ділянки до набувача права на користування надрами.»
.
частини другу – шосту вважати частинами третьою – сьомою.
3. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
у статті 24:
доповнити частиною першою в такій редакції:
«Документом, що посвідчує право користування надрами є угода про умови користування надрами, невід’ємною частиною якої є спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається на відповідну ділянку надр»;
частини першу, другу вважати частинами другою, третьою;
доповнити частину другу абзацом другим в такій редакції:
«угоду про умови користування надрами»;
абзаци другий, четвертий-шостий частини другої вважати абзацами третім, п’ятим-сьомим.
4. У Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст. 262; 2004 р., № 23, ст. 324; 2011 р., №29, ст. 272)
статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Надання спеціальних дозволів на користування надрами, укладення угод про умови користування надрами та відчуження права на користування нафтогазоносними надрами
Надання спеціальних дозволів на користування надрами, укладення угод про умови користування надрами та відчуження права на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про надра».

5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст.27) у статті 120:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю, споруду або права на користування надрами»;

абзац перший частини шостої після слів: «будівлю або споруду,» доповнити словами: «а також права на користування надрами».;доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. До особи, яка набула право на користування надрами, що пов’язане із земельною ділянкою, яка перебуває у приватній власності попереднього власника права користування надрами, переходить право власності на таку земельну ділянку без зміни її цільового призначення.
До особи, яка набула право на користування надрами, що пов’язане із земельною ділянкою, яка надана у користування для таких цілей попередньому власнику права користування надрами, за згодою власника земельної ділянки, переходить право користування на таку земельну ділянку.».
6. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №38, ст. 313):
У статті 1:
абзац другий після слів: «будівництво якої не завершено,» доповнити словами «майнових прав на користування надрами».
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«майнове право на користування надрами – право особи користуватися надрами у відповідності до виду, місця, способу, осягу та умов користування, що визначаються документами, які посівдчують таке право користування надрами відповідно до норм чинного законодавства»;
абзаци п’ятий – тринадцятий вважати абзацами шостим – чотирнадцятим;
статтю 2 після слів: «Земельного кодексу України,» доповнити словами: «Кодексу України про надра,».
статтю 3 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на користування надрами, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують права користування надрами у встановленому законодавством порядку»;
частини четверту – сьому вважати частинами п’ятою – восьмою;
статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Державна реєстрація обтяження іпотекою майнових прав на користування надрами здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр в порядку, визначеному законодавством»;
У статті 5:
частину другу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Предметом іпотеки можуть бути майнові права на користування надрами, що набуті у встановленому законодавством порядку та підтверджуються документами на користування надрами у встановленому законодавством порядку»;
частину шосту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Вартість майнових прав на користування надрами визначається шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб’єктом оціночної діяльності»;
У статті 6:
після частини четвертої доповнити двома частинами такого змісту:
«Якщо майнові права на користування надрами пов’язані із земельною ділянкою, яка надана для потреб користування надрами і яка належить іпотекодавцю на праві власності такі права на користування надрами передаються в іпотеку разом із вказаною земельною ділянкою. Якщо ця земельна ділянка належить іншій особі та була передана іпотекодавцю в оренду (користування), після звернення стягнення на права на користування надрами їх новий власник набуває права і обов’язки, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови оренди цієї земельної ділянки (користування нею).
Разом з іпотекою майнових прав на користування надрами, в іпотеку передаються будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю та розташовані на земельній ділянці, що надана для потреб, пов'язаних з таким користуванням надрами. Іпотека земельної ділянки, що надана для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, також поширюється на об’єкти незавершеного будівництва, які розташовані на такій земельній ділянці, та будівлі (споруди), що будуть споруджені на цій ділянці після укладення договору іпотеки»;

частину п’яту – шосту вважати частинами сьомою – восьмою;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Якщо в іпотеку передається земельна ділянка, на якій розташовані будівлі (споруди) або з якою пов’язані права на користування надрами, що належать іпотекодавцю на праві власності, така земельна ділянка підлягає передачі в іпотеку разом з будівлями (спорудами), на якій вони розташовані, майновими правами на користування надрами, які пов’язані з такою земельною ділянкою. Після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ділянку, на якій розташовані будівлі (споруди), або з якою пов’язані права на користування надрами, що належать іншій, ніж іпотекодавець, особі, новий власник земельної ділянки зобов’язаний надати власнику будівлі (споруди), прав на користування надрами такі ж умови користування земельною ділянкою, які мав іпотекодавець»;
статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«У випадку, коли предметом іпотеки є майнове право користування надрами, іпотекодавець має право користуватись предметом іпотеки згідно з умовами відповідної угоди, на підставі якої йому належить право користування надрами»;
частину другу - четверту статті 9 вважати частиною третьою – п’ятою;
статтю 12 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі порушення іпотекодавцем, за договорами іпотеки майнових прав на користування надрами, порядку користування надрами, визначеного законодавством, що може призвести до обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення права користування надрами, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки»
;
частину третю статті 12 вважати частиною четвертою;
доповнити новою статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Особливості іпотеки майнових прав на користування надрами
Передача в іпотеку майнових прав на користування надрами здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав за відповідними угодами, на підставі яких іпотекодавцю належить право користування надрами.
При іпотеці майнових прав на користування надрами іпотекодавцем може бути особа, якій надано право користування надрами на підставі відповідної угоди та спеціального дозволу на користування надрами, що є невід’ємною частиною відповідної угоди, а також документів про надання гірничого відводу та земельної ділянки для потреб, пов’язаних з користуванням надрами. Вказані документи посвідчують майнові права іпотекодавця на користування надрами.
У випадку якщо в межах однієї ділянки надр іпотекодавцю надано спеціальні дозволи на користування надрами на декілька видів користування надрами, предметом іпотеки є права на всі види користування надрами, визначені такими спеціальними дозволами.
Передача в іпотеку майнових прав на користування надрами проводиться за попереднім погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Порядок такого погодження визначається Кабінетом Міністрів України.
Особливості проведення прилюдних торгів з реалізації майнових прав на користування надрами, на які звернено стягнення, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Реалізація майнових прав на користування надрами внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки є правовою підставою для переоформлення на нового набувача права користування надрами відповідних спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів, договорів оренди земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, а також інших документів, необхідних для користування надрами»;
частину першу статті 17 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«припинення права користування надрами»;
абзац сьомий частини першої статті сімнадцятої вважати абзацом восьмим.
статтю 33 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Звернення стягнення на предмет іпотеки, яким є майнові права на користування надрами, здійснюється на підставі рішення суду»;
частину п’яту статті тридцять третьої вважати частиною шостою;
У статті 38:
після слів: «будь-якій особі-покупцеві» доповнити словами: «з урахуванням встановлених законодавством обмежень,»;
після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Договір купівлі-продажу предмета іпотеки, яким є майнові права на користування надрами, укладений відповідно до цієї статті, є правовою підставою для заміни сторони угоди про умови користування надрами із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом переоформлення такої угоди на набувача права користування надрами на підставі договору купівлі-продажу предмета іпотеки, яким є майнові права на користування надрами»
;
статтю 41 доповнити частиною такого змісту:
«Реалізація предмету іпотеки, яким є майнові права на користування надрами, здійснюється за місцем розташування земельної ділянки, що надана для цілей, пов’язаних з користуванням надрами, а якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту – у найближчому населеному пункті або районному центрі району, на території якого розташована земельна ділянка».

7. У Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст.578):
частину другу та третю статті 8 викласти в такій редакції:
[justify]«Право на видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт надається у порядку передбаченому Кодексом України про надра із особливостями, встановленими цим Законом.
Особа, яка має право користування надрами має право залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством»./justify]
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Спеціальні дозволи на користування надрами, надані до набрання чинності цим законом, продовжують свою дію на строк, зазначений у такому дозволі.
3. Збір за користування надрами при переукладенні угоди про умови користування надрами з метою приведення у відповідність до цього закону не стягується.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України, у відповідність із цим Законом;
2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України В. ЛИТВИН

Вот такой вот замечательный проект под елочку elka:
Если Вы умудрились получить миллионное имущество участка недр за 20 н.м.д.г. - Вы молодец !!! 8-)

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарили: 2
Vetal', vins
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3045
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 625 раз.
Поблагодарили: 1361 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 31 янв 2012, 23:01

Уважаемые коллеги !

:ga-ze-ta; Наличие 59-и просмотров темы "Отчуждение прав пользование недрами" при 6000 недропользователей в Украине - не очень высокий показатель заинтересованности участников форума.

Однако, когда позволю себе дополнить тему новым сообщением исходя из того, что уважаемый глава Геонедра Украины в Зеркале недели (http://news.dt.ua/ECONOMICS/derzhgeonedr_kapitalizatsiya_naftogazu_mozhe_zbilshitisya_do_70-90_mlrd_dolariv-94266.html) заявил, что принятие закона обеспечит капитализацию Нефтегаза в 90 миллиардов долларов.

:a_g_a: Так, что аппетит держателей прав пользования участками недр может придти до еды.

По самым грубым оценкам норма статьи 3 Переходных положений проекта
3. Збір за користування надрами при переукладенні угоди про умови користування надрами з метою приведення у відповідність до цього закону не стягується.
только в части спецразрешений предприятий НАКа (которые платили за спецразрешения фактически административный сбор 340 гривен) "обойдется" бюджету в 3-5 миллиардов гривен сбора за спецразрешения ...

Как вам всем известно, согласно регламентных норм, законопроекты проходят экспертизу.
На сайте http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=42126&pf35401=212527предложено вниманию общественности следующее экспертное заключение (Висновок Головного науково-експертного управління 24.01.2012):
ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)
(реєстр. № 9539-1 від 06.12.2011 р.)

У проекті пропонується внести зміни до Кодексу України про надра та інших законодавчих актів, за якими документом, що посвідчує право користування надрами, визнається угода про умови користування надрами. Невід’ємною частиною цієї угоди є спеціальний дозвіл на користування надрами. Зазначена угода укладається між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і власником спеціального дозволу на користування надрами і повинна містити положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові та інші зобов’язання сторін, а також «можливість відчуження права на користування надрами іншій особі». Зміни у механізмі відчуження користувачем надр права користування надрами іншим особам пропонується внести до законів України «Про оренду землі», «Про нафту і газ», «Про іпотеку», «Про газ (метан) вугільних родовищ», а також до Гірничого закону України та Земельного кодексу України
Головне управління, розглянувши проект, зазначає наступне.
Викликає зауваження нова редакція статті 16 Кодексу України про надра щодо запровадження угоди про умови користування надрами, що є документом, який посвідчує право користування надрами. Згідно з проектом ця угода укладається між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, і власником спеціального дозволу на користування надрами. При цьому вилучається чинна норма Кодексу, згідно з якою надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб (ч. 2 ст. 16 Кодексу України про надра). На думку управління, дана законодавча пропозиція не узгоджується з чинним законодавством. Запровадження угоди про умови користування надрами призведе до відсторонення органів місцевого самоврядування від погодження ними питань щодо використання земельних ділянок, де знаходяться надра. Тобто від прийняття рішення відсторонюються органи, що відповідають за економічний та соціальний розвиток відповідних територій, їх екологічний стан, на які покладено відповідно до статті 61 Кодексу України про надра здійснення у межах своєї компетенції державного контролю за використанням та охороною надр.
Викликає зауваження й зміст такої угоди. Відповідно до частини другої ст. 16 у новій редакції, угода про умови користування надрами «повинна містити положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов’язання сторін, можливість відчуження права на користування надрами іншій особі, а також про порядок регулювання відносин між сторонами угоди в процесі використання надр на наданій ділянці надр». Таке формулювання змісту угоди має надто загальний характер, не розкриває суті згаданих зобов’язань. Не має юридичних наслідків і погодження «проекту такої угоди» в частині екологічних зобов’язань сторін «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», оскільки проект будь-якого документу до набрання ним чинності не має юридичної сили.
Крім того, угода про умови користування надрами по суті стане дублюючим документом серед документів про надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, яке провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України (ч. 1 ст. 18 Кодексу України про надра) та гірничим відводом, порядок надання якого встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 17 Кодексу України про надра), що призведе до ускладнень у правозастосуванні.
Неможливо погодитись також і з положеннями частин 5 - 7 нової редакції статті 16 Кодексу України про надра, що передбачають право користувача надрами «передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, в тому числі вносити його до статутних капіталів суб’єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку». І хоча дана норма містить положення, що «таке відчуження та/або обтяження права може бути здійснено лише за згодою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України», воно суперечить чинному законодавству і не може бути запровадженим. Відповідно до статті 5 Кодексу України про надра всі ділянки надр, як ті, що використовуються, так і не залучені до використання, належать до державного фонду надр, тобто є державною власністю. Будь-які операції з ділянками надр неможливо здійснювати окремо від земельної ділянки, де вони знаходиться. При цьому законодавство містить пряму заборону відчуження права на оренду земельної ділянки державної та комунальної власності (стаття 8-1 Закону України «Про оренду землі»). Таке право не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передане у заставу. Відповідні правовідносини мають стосуватися й суб’єктів, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами, що є державною власністю. Тобто такі суб’єкти не мають права передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, в тому числі вносити його до статутних капіталів суб’єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку.
Відповідно, не можуть бути запроваджені також і передбачені проектом зміни до низки Законів України: «Про оренду землі», Гірничого закону України, «Про нафту і газ», «Про іпотеку», «Про газ (метан) вугільних родовищ», а також до Земельного кодексу України, у яких визначаються особовості передачі права на користування надрами та встановлюється, що документом, який посвідчує право користування надрами, є угода про умови користування надрами.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.


Керівник Головного управління В.Борденюк
Вик.:М.І.Єрофеєв, С.В.Кузнєцова

Однако, управление предлагает отклонить лишь после "розгляду в першому читанні", в то время, когда известны примеры принятия законопроектов после рассмотрения в первом чтении.

При этом, какова цель такого первого чтения, если после него отклоняем

С уважением

P.S.
Хотелось бы обратить внимание на следующую сентенцию в экспертном заключении:
Відповідно до статті 5 Кодексу України про надра всі ділянки надр, як ті, що використовуються, так і не залучені до використання, належать до державного фонду надр, тобто є державною власністю.

В то время, как кодекс содержит содержит такую норму:
Стаття 4. Власність на надра
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.
Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.


Или, может, я отстал от жизни и "виключною власністю народу України" является эквивалентном "тобто є державною власністю" или уважаемому управлению необходимо обратиться к нормам постановления КМУ от 02.0393 р. N 150 "Про Державний фонд родовищ корисних копалин України":
З метою вдосконалення механізму державного управління мінерально-сировинним комплексом, розвитку мінерально-сировинної бази, її раціонального використання та охорони, визначення об'єктів видобутку основних видів корисних копалин Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Державний фонд родовищ корисних копалин України і покласти на Державну службу геології та надр функції щодо його формування.
2. Установити, що об'єктами обліку Державного фонду родовищ корисних копалин України є всі розроблювані та нерозроблювані родовища всіх видів корисних копалин з оціненими запасами.
Резервом Фонду є попередньо оцінені родовища всіх видів корисних копалин незалежно від того, для яких цілей і якими підприємствами, установами та організаціями виконувалися роботи.
3. Державна служба геології та надр щорічно проводить узагальнення відомостей про хід промислового освоєння оцінених запасів по всіх розроблюваних родовищах, взятих на облік Державним фондом родовищ корисних копалин України.
4. Державній службі геології та надр включити до Державного фонду родовищ корисних копалин України всі розвідані родовища корисних копалин, які за станом на 1 січня 1993 р. не використовуються гірничодобувними підприємствами.
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.19

Из текста последнего можно лишь с очевидностью утверждать, что речь идет о формировании государственного реестра участков недр.
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарили: 2
Vetal', vins
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3045
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 625 раз.
Поблагодарили: 1361 раз.

UNREAD_POST vins » 01 фев 2012, 12:15

Al Shurshun писал(а):Хотелось бы обратить внимание на следующую сентенцию в экспертном заключении:

Відповідно до статті 5 Кодексу України про надра всі ділянки надр, як ті, що використовуються, так і не залучені до використання, належать до державного фонду надр, тобто є державною власністю.


В то время, как кодекс содержит содержит такую норму:

Стаття 4. Власність на надра
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.
Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.

Или, может, я отстал от жизни и "виключною власністю народу України" является эквивалентном "тобто є державною власністю" или уважаемому управлению необходимо обратиться к нормам постановления КМУ от 02.0393 р. N 150 "Про Державний фонд родовищ корисних копалин України":


Уважаемый коллега, Al Shurshun!
Тут я бы не был столь категоричным :)
Собственность Украинского народа - такой формы собственность нет. Это скорее, норма-идея, заложенная в Конституции.
А есть государственная, коммунальная и частная.
Просто статус "собственности Украинского народа" обязывает реализовывать государственную, коммунальную либо частную собственность с соблюдением определенных, более строгих, чем в отношении других объектов, условий.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.


Вот смотрите. Земля - тоже собственность Украинского народа. Но при этом право собственности на землю "набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону".
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 01 фев 2012, 21:19

Уважаемый коллега, vins !

Применительно к формам собственности возражений нет.
Но, но, замечу лишь, что в законодательстве стран СНГ законодательное утверждение государственной, подчеркну, государственной собственности на природные ресурсы присутствует повсеместно, кроме Украины.
В отношении упомянутого в экспертном заключении Государственного фонда, как аргумента в пользу государственной формы собственности на участки недр и, соответственно, невозможности отчуждения государственной собственности - не выдерживает никакой критики.
В статье 6 Кодекса о недрах речь идет лишь о реестре объектов недр, которые имеют определенную оцененную экономическую значимость - месторождения, - реестре, который составляется органом государственного регулирования отрасли.
При этом, думаю, что никто не станет утверждать, что эти объекты пребывают в государственной собственности этого органа. Достаточно вспомнить дебаты в отношении того, кто от имени Украины имеет право подписывать Соглашения о разделе продукции.
В отношении прав на землю, то здесь замечу следующее. Да, действительно в 13 статье Конституции присутствует запись об земле, как объекте права собственности Украинского народа, который управляется через полномочные органы государственной власти. Однако, с принятием Земельного кодекса и введения частной собственности, считаю необходимым подчеркнуть - собственности, а не права пользования, как с объектами недр, здесь возникают вопросы.
Те, кто считают, что 13 статья Конституции исполняется в полном объеме, могут обратится к геологическому предприятию, которому в 2011-2012 годах индийский недропользователь украинских недр не позволил выполнить работы по геологическому изучению. Это к слову о степени компетентности геологического органа в формировании правового поля прав и обязанностей сторон в соглашениях о недропользовании.
Чего-то подобного можно ожидать и от создаваемого СП между Нефтегазом и Газпромом по освоению украинской части шельфа Черного моря. Метод вступления в партнерства с целью блокирования активного использования недр - не нов.

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3045
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 625 раз.
Поблагодарили: 1361 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya