Как будут оценивать работу бюджетных бухгалтеров

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Как будут оценивать работу бюджетных бухгалтеров

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Да, бюджетный учет - тема специфическая... Но бухгалтеров-бюджетников тоже не стоит сбрасывать со счетов. Вот для Вас "кошмар летящий на крыльях ночи". :) Правда есть время привыкнуть, оценивать начнут с 2013 года.

Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа вiд 01.12.2011 № 1537
Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.12.2011 № 1460/20198

...
Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 ( 59-2011-п ) "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, що додається.
2. Установити, що проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень починається з 2013 року.
...
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
...
Скрытый текст: показать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.12.2011 N 1537

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2011 р.
за N 1460/20198


ПОРЯДОК
проведення оцінки виконання головним бухгалтером
бюджетної установи своїх повноважень


1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 112 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) та Типового положення про
бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 ( 59-2011-п )
(далі - Типове положення).

2. Норми цього Порядку визначають організаційні засади
проведення Державною казначейською службою України та її
територіальними органами (далі - орган Казначейства) в межах своїх
повноважень оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної
установи (далі - головний бухгалтер) своїх повноважень
(далі - оцінка).

3. Для організації проведення оцінки кожним органом
Казначейства створюється Комісія з оцінки виконання головним
бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Комісія),
склад якої затверджується наказом керівника.
Очолює Комісію керівник органу Казначейства або його
заступник.

4. Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який
працює на займаній посаді не менше року, а також який внаслідок
організаційних змін обіймає посаду менше року, якщо його посадові
обов'язки не змінилися.
Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у
зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється
не раніше ніж через рік після виходу на роботу.
Діяльність головного бухгалтера, призначеного на посаду на
визначений термін, та вагітної жінки може оцінюватись за їх
власним бажанням.

5. Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня.

6. Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та
зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної
установи.

7. Внутрішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера
здійснюється безпосередньо головним бухгалтером, який підлягає
оцінці, а також погоджується керівником бюджетної установи,
керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій
підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є
розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого
бюджету.
Внутрішнє оцінювання передбачає заповнення головним
бухгалтером за погодженням із керівником бюджетної установи Анкети
про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх
повноважень (далі - Анкета) за формою згідно з додатком до цього
Порядку.
Заповнена головним бухгалтером та погоджена керівником цієї
установи Анкета до 1 березня року, в якому проводиться оцінка,
направляється на погодження до керівника та головного бухгалтера
бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі,
коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного
або місцевого бюджету.
Погоджена керівником та головним бухгалтером бюджетної
установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така
установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або
місцевого бюджету, Анкета повертається головному бухгалтеру до 15
березня року, в якому проводиться оцінка.
Головний бухгалтер надає заповнену та погоджену в
установленому порядку Анкету Комісії не пізніше 1 квітня року, в
якому проводиться оцінка.
У випадку відмови керівника бюджетної установи чи керівника
та/або головного бухгалтера бюджетної установи, якій
підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є
розпорядником нижчого рівня державного або місцевого бюджету,
погодити Анкету, головний бухгалтер не пізніше 1 квітня року, в
якому проводиться оцінка, надає Комісії Анкету без відповідного
погодження з інформацією щодо вжитих заходів для отримання такого
погодження.

8. Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера
здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну
установу.

9. Для отримання результатів зовнішнього оцінювання Комісія
Державної казначейської служби України в межах повноважень органів
Казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде
здійснюватись зовнішнє оцінювання (далі - Перелік питань).
Перелік питань формується виходячи із повноважень головного
бухгалтера та завдань бухгалтерської служби, визначених Типовим
положенням ( 59-2011-п ), щодо:
ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності бюджетної установи та складення звітності;
відображення у документах достовірної та у повному обсязі
інформації про господарські операції і результати діяльності,
необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями
(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними)
ресурсами;
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких
зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних
зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення
операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
забезпечення контролю за наявністю і рухом майна,
використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів
відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
запобігання виникненню негативних явищ у
фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація
внутрішньогосподарських резервів.
Кожному питанню присвоюється однакова кількість балів.

10. Структурні підрозділи органу Казначейства готують
інформацію про допущені головним бухгалтером недоліки
(далі - інформація) відповідно до Переліку питань та не пізніше 1
квітня року, в якому проводиться оцінка, надають її Комісії.

11. Комісія розглядає Анкету, інформацію відповідно до
Переліку питань та визначає результат оцінки головного бухгалтера.
При підрахунку результату оцінки Комісією може бути зменшена
кількість балів за допущені недоліки.
Результат оцінки визначається виходячи із кількості набраних
балів відповідно до Переліку питань і може бути:
позитивним - у разі, коли головний бухгалтер отримав
більше 70% загальної кількості балів;
незадовільним - у разі, коли головний бухгалтер отримав
менше 70% загальної кількості балів.

12. У разі необхідності Комісія може звернутись до головного
бухгалтера щодо надання пояснень, обґрунтувань, розрахунків тощо,
що підтверджують наведену в Анкеті інформацію про результати його
діяльності.

13. У разі коли головним бухгалтером надано Анкету без
погодження керівником бюджетної установи чи керівником та/або
головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована
бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником
коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, та/або
інформація структурних підрозділів органу Казначейства відповідно
до Переліку питань свідчить про незадовільний результат діяльності
головного бухгалтера, такий головний бухгалтер може бути
запрошений Комісією на її засідання.
На засіданні Комісії головний бухгалтер може надати на
розгляд відповідні матеріали, обґрунтування, пояснення тощо.

14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який
підписується Головою Комісії та членами Комісії.
У разі коли результат оцінки головного бухгалтера визначено
незадовільним, у протоколі наводяться рекомендації Комісії щодо
удосконалення роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби
бюджетної установи, усунення виявлених недоліків, у тому числі про
розгляд питання щодо необхідності підвищення
професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера бюджетної
установи, притягнення його до відповідальності та/або
відповідності головного бухгалтера займаній посаді тощо.

15. Витяг з протоколу разом із супровідним листом
надсилається головному бухгалтеру та керівнику бюджетної установи
для прийняття відповідного рішення.

16. Про незадовільні результати оцінки головного бухгалтера у
разі, коли бюджетна установа є розпорядником коштів нижчого рівня,
орган Казначейства у письмовій формі повідомляє:
керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна
установа, у разі її обслуговування у цьому органі Казначейства;
відповідний орган Казначейства з метою інформування керівника
бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.

17. Керівник бюджетної установи, головний бухгалтер якої
отримав незадовільний результат оцінки, протягом двох місяців з
дня отримання витягу із протоколу повідомляє орган Казначейства
про вжиті заходи за результатами оцінки.

18. Головний бухгалтер може оскаржити результат оцінки
протягом десяти днів з дня отримання ним та керівником бюджетної
установи витягу з протоколу засідання Комісії.
Для цього головний бухгалтер подає керівнику органу
Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи
відповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та
додаткові відомості щодо його службової діяльності.
За дорученням керівника органу Казначейства Комісія у
присутності головного бухгалтера протягом двох тижнів з дня
отримання органом Казначейства відповідної заяви проводить
повторну оцінку.
Інформування щодо проведення повторної оцінки здійснюється у
порядку, визначеному у пунктах 15-17 цього Порядку.

Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький


Додаток
до Порядку проведення оцінки
виконання головним
бухгалтером бюджетної
установи своїх повноважень


АНКЕТА
про виконання головним бухгалтером
бюджетної установи своїх повноважень


1. Відомості про головного бухгалтера

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Дата народження _________________________________________________
Дата зайняття посади ____________________________________________
Найменування бюджетної установи _________________________________
Орган Державної казначейської служби України ____________________
Звітний період __________________________________________________

2. Оцінка виконання головним бухгалтером
бюджетної установи своїх повноважень

Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої повноваження
щодо:
1) організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та
забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську
службу;
_________________________________________________________________
2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби,
забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових
обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо
забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під
час ведення бухгалтерського обліку;
_________________________________________________________________
3) погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи
дотримання вимог законодавства щодо цільового використання
бюджетних коштів та збереження майна;
_________________________________________________________________
4) участі в організації та проведенні перевірки стану
бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах
бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
_________________________________________________________________
5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо
відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат,
крадіжок;
_________________________________________________________________
6) погодження кандидатур працівників бюджетної установи, яким
надається право складати та підписувати первинні документи щодо
проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском
(витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних
цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
_________________________________________________________________
7) подання керівникові бюджетної установи пропозицій щодо:
визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з
урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і
технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та
форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил
документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими
операціями;
_________________________________________________________________
визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та
чисельності її працівників;
_________________________________________________________________
призначення на посаду та звільнення з посади працівників
бухгалтерської служби;
_________________________________________________________________
вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи
бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей
діяльності бюджетної установи;
_________________________________________________________________
створення умов для належного збереження майна, цільового та
ефективного використання фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
_________________________________________________________________
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості,
повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого
бюджету;
_________________________________________________________________
притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської
служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних
установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами
контрольних заходів, проведених державними органами та
підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
_________________________________________________________________
удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
_________________________________________________________________
організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому
числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які
підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх
професійно-кваліфікаційного рівня;
_________________________________________________________________
забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами,
довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення
бухгалтерського обліку та складення звітності;
_________________________________________________________________
8) підписання звітності та документів, які є підставою для:
перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
_________________________________________________________________
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
_________________________________________________________________
приймання і видачі грошових коштів;
_________________________________________________________________
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
_________________________________________________________________
проведення інших господарських операцій;
_________________________________________________________________
9) відмови у прийнятті до обліку документів, підготовлених з
порушенням встановлених вимог, а також документів щодо
господарських операцій, що проводяться з порушенням
законодавства, та інформування керівника бюджетної установи про
встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
_________________________________________________________________
10) здійснення контролю за:
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських
операцій, що проводяться бюджетною установою;
_________________________________________________________________
складенням звітності;
_________________________________________________________________
цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням
майна;
_________________________________________________________________
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого
та нерухомого майна бюджетної установи;
_________________________________________________________________
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати
товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів
обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг
згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів
оренди;
_________________________________________________________________
відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю
платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним
асигнуванням;
_________________________________________________________________
станом погашення та списання відповідно до законодавства
дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних
установ, які їй підпорядковані;
_________________________________________________________________
додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої
оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні
кошти;
_________________________________________________________________
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та
майна, псування активів;
_________________________________________________________________
розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення
рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської
служби;
_________________________________________________________________
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних
заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної
установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням
вимог бюджетного законодавства;
_________________________________________________________________
виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які
підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю;
_________________________________________________________________
11) погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду
заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок
працівникам;
_________________________________________________________________
12) виконання інших обов'язків, передбачених законодавством.
_________________________________________________________________

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Погоджено:*

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

"__" ____________ 20__ року

Погоджено бюджетною установою,
якій підпорядкована бюджетна установа,
у разі, коли така установа
є розпорядником коштів нижчого рівня
державного або місцевого бюджету:*

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

"__" ____________ 20__ року

_______________
* У разі непогодження зазначаються причини.

( Джерело документа - zakon1.rada.gov.ua )

Аватара пользователя
ondifua
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:26
Контактная информация:

Как будут оценивать работу бюджетных бухгалтеров

Непрочитанное сообщение ondifua »

а как заполнять анкету? сам себе? какие оценки писать? По скольки бальной системе? Не пойму ничего. Может кто-то знает?
Захист персональних даних http://zpd.at.ua/

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость