На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

На розгляд Верховної ради внесено:
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
Законопроект № 11285 від 02.10.2012

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України
Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо подальшого удосконалення адміністрування
податків і зборів

_______________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
1. у підпункті 14.1.4 пункту 14.1 статті 14:
1) після слів “таких товарів (продукції)” доповнити словами “а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами”.
У статті 20:
1) у підпункті 20.1.29 пункту 20.1 після слів “наявністю торгових патентів” доповнити словами “, здійснювати контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства”.
3. В абзаці другому пункту 81.1 статті 81 слова “суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова)” замінити словами “суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична)”.
4. Доповнити статтею 1281 такого змісту:
“Стаття 1281. Відповідальність за порушення умов зберігання, виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
До суб’єктів господарювання, які займаються (займались) зберіганням, виробництвом та/або реалізацією (оптовою, роздрібною) підакцизної продукції у разі виявлення фальсифікованих підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку застосовується відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 200 відсотків вартості товару, але не менше 10 мінімальних заробітних плат”.
5. Статтю 133 доповнити пунктом 133.7 наступного змісту:
133.7. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують особливу систему оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами їх обліку та звітності, встановлюються пунктами 153.8—153.9 статті 153 та підпунктом 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу.
6. Статтю 151 доповнити пунктом 151.4 наступного змісту:
“151.4. За ставкою 10 відсотків у випадках, встановлених підпунктом 212.1.9 статті 212 цього Кодексу”.
7. У статті 153:
1) абзац четвертий підпункту 153.4.1 пункту 153.4 викласти в такій редакції:
“залученням платником податку коштів або майна на підставі договору концесії, комісії, доручення, про відкриття рахунку у цінних паперах, про надання клірингових послуг за угодами щодо фінансових інструментів, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), договору щодо забезпечення виконання зобов`язань, а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на такі кошти або майно, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї статті”;
2) у другому реченні абзацу третього пункту 153.5 слова “, а також сума його заборгованості, яка погашається за умов, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону” виключити.
3) пункт 153.8 викласти у наступній редакції:
“153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами.
153.8.1 облік загального фінансового результату операцій з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.
Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями с цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається за кожною окремою операцією як різниця між доходами отриманими (нарахованими) від такого відчуження та ціною придбання таких цінних паперів.
153.8.2 Для цілей цього пункту цінні папери та деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:
а) цінні папери та деривативи допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) інформація про ціни (біржовий курс та результати котирування) цінних паперів та деривативів публікується в засобах масової інформації (зокрема електронних) або може бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами;
в) щодо цінних паперів розраховується біржовий курс або ринкове котирування (для цінних паперів, що допущені до обігу на іноземній фондовій біржі, або деривативів) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики).
153.8.3 Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутків з таких операцій за кожним видом цінного паперу, то сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами наступних звітних періодів до повного погашення.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутків з таких операцій за кожним видом цінного паперу, то сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами наступних звітних періодів, що не можуть перевищувати три роки з моменту податкового періоду, в якому отримано такій збиток.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків з операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму збитків із таких операцій за кожним видом цінного паперу, сума перевищення включається до складу доходів за такими операціями як результат такого звітного періоду та оподатковуються за ставкою визначеною пунктом 151.4 статті 151 цього Кодексу.

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків з операцій із цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму збитків із таких операцій за кожним видом цінного паперу, сума перевищення включається до складу доходів за такими операціями як результат такого звітного періоду та оподатковуються за ставкою визначеною пунктом 151.4 статті 151 цього Кодексу.
Доходи отримані від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
Доходи отримані від операцій з цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.”
4) пункт 153.9 викласти у такій редакції:
“153.9. Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції, що здійснюються платником податку — емітентом цінних паперів з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу.
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції із корпоративними правами, а саме: внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права та повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
Фінансовий результат від операцій з корпоративними правами розраховується за правилами встановленими бухгалтерським обліком. На збиток отриманий від таких операцій зменшується розмір власного капіталу такого платника податку.
Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО). Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та оподатковується в загальному порядку.

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з деривативами. За операціями з деривативами (похідними інструментами) фінансовий результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та оподатковується в загальному порядку.
Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути оригінали:
для торговців цінними паперами — учасників фондової біржі — біржового звіту за звітний період;
для платників податку — клієнтів торговців цінними паперами — учасників фондової біржі — звіту торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.”
8. Абзаци четвертий — п’ятий підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 176 викласти у такій редакції:
“Інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами визначається платником податків. При цьому платник податку визначає інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
Для цілей цього пункту цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за дотримання умов, визначених у п. 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу.”
9. Пункт 183.7 викласти в наступній редакції:
“183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, за виключенням платників податків, які уклали з відповідним органом податкової служби договір про визнання електронних документів. Такі платники податків подають заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому для подання звітності в електронному вигляді. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку”.

10. У абзаці “в” пункті 200.19.6 підпункту 200.19 статті 200 слова “в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу” замінити словами “за підсумками останнього звітного (податкового) року”.
11. Друге речення абзацу першого пункту 201.15 статті 201 викласти у такій редакції:
“Платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який є складовою податкової декларації, в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку — продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку”.
12. У статті 212:
1) доповнити підпунктом 212.1.9 наступного змісту:
“212.1.9. Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є будь яка фізична або юридична особа резидент або нерезидент, в т.ч. їх відокремлені підрозділи, які провадять операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу) та операції з деривативами (крім державних установ та організацій — не суб’єктів підприємницької діяльності)”.
2) Пункт 212.3 доповнити новим підпунктом 212.3.3 наступного змісту:
“212.3.3. Особи, які визначені в підпункті 212.1.9. пункту 212.1 цієї статті не підлягають реєстрації, як платники податку”.
13. У статті 213:
1) Пункт 213.1 доповнити підпунктом 213.1.7 наступного змісту:
“213.1.7. операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу), де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку”.
2) Пункт 213.2 доповнити підпунктом 213.2.3 наступного змісту:
“213.2.3. операцій з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою та цінними паперами емітованими Національним банком, Міністерством фінансів, Державною іпотечною установою”.

14. Статтю 214 доповнити пунктом 214.8 наступного змісту:
“214.8 Базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу).
15. У статті 215:
1) пункт 215.1 доповнити підпунктом 215.1.1 наступного змісту:
“215.1.1. Підакцизні товари (продукція), які виробляються та реалізуються на митній території України, підлягають обов’язковій класифікації за кодами згідно з УКТ ЗЕД на момент отримання технічної документації для їх виробництва”;
2) у пункті 215.3:
а) у підпункті 215.3.2:
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2401 “Тютюнова сировина. Тютюнові відходи” цифру “0” замінити цифрами “217,6”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 10 00 00 “Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну” цифри “172,11” замінити цифрами “217,6”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки” у стовпчику “специфічна” цифри “49,48” замінити цифрами “72,70”, а у стовпчику “адвалорна” цифри “20” замінити цифрами “12”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром” у стовпчику “специфічна” цифри “110,64” замінити цифрами “162,60”, а у стовпчику “адвалорна” цифри “25” замінити цифрами “12”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2403 (крім 2403 99 10 00) “Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції” цифри “61,47” замінити цифрами “217,6”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2403 10 “Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції” цифри “86,05” замінити цифрами “217,6”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2403 99 10 00 “Жувальний і нюхальний тютюн” цифри “24,59” замінити цифрами “217,6”;

б) у підпункті 215.3.3:
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки” у стовпчику “Мінімальне акцизне податкове зобов'язання” цифри “70,69” замінити цифрами “95,40”;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром” у стовпчику “Мінімальне акцизне податкове зобов'язання” цифри “184,40” замінити цифрами “217,60”;
в) у підпункті 215.3.4:
цифри і слова:

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00 Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів 44
замінити цифрами і словами:

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00 Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів 44
доповнити таблицю наступними рядками:

2710 19 31 00 Газойлі для специфічних процесів переробки євро за 1тис. кілограмів 98
2710 19 35 00 Газойлі для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії
2710 19 31 євро за 1тис. кілограмів 98
2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки євро за 1тис. кілограмів 46
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 євро за 1тис. кілограмів 46

Доповнити новою статтею 2151 наступного змісту:
“151. Ставки податку по операціям з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.
2151.1. Податок справляється у розмірі:
2151.1.1 0 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі;
2151.1.2. 0 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;
2151.1.3. 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;
2151.1.4. 3 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;
21511.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.”.
17. Статтю 216 доповнити пунктом 216.7 наступного змісту:
“16.7 Датою виникнення податкових зобов`язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата виконання відповідного договору.”
18. Статтю 219 викласти у такій редакції:
“219.1. Обчислення сум податку здійснюється шляхом множення ставки податку на базу оподаткування згідно з пунктом 214.8 статті 214 цього Кодексу.
219.2. Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7. ст. 213 цього Кодексу є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок, до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Податковим агентом при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент.
219.3. Податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пізніше дати виконання контракту.
219.4. Базовий податковий період для складання та подання звітності з акцизного податку є календарний квартал. Звітність подається за правилами, визначеними статтею 46 цього Кодексу.
219.5. Особливості обчислення, порядок і строки сплати податку за операціями з деривативами поза біржею.
219.5.1. Кожна із сторін деривативу (контракту) сплачує податок за ставкою, визначеною в підпункті 215.1.5 пункту 215.1 статті 215 цього Кодексу. ”
19. Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити новим абзацом наступного змісту:
“Виробники тютюнових виробів перераховують суми податку до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих згідно положень Кодексу з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації”.
20.Статтю 226.2 доповнити новим абзацом наступного змісту:
“У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу протягом 12-ти місяців з дати запровадження марок нового зразка”.
21.У статті 291:
1) в абзаці другому підпункту 5 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри “,одночасно не перевищує 20 осіб” замінити словами “не обмежена”;
2) підпункт 6 пункту 291.4 статті 291 викласти у наступній редакції:
“6) шоста група —юридичні особи —суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень”.
22. У статті 293:
1) в підпункті 293.3.2 пункту 293.3:
в підпункті 1 цифру “7” замінити цифрою “5”;
в абзаці першому підпункту 2 цифри “10” замінити цифрою “7”;
2) в пункті 293.8:
в абзаці першому підпункту 4 цифру “7” замінити цифрою “5”;
у підпункті “б” підпункту 4 слова і цифри “платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами “платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків або платником єдиного податку п’ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку 7 відсотків”;
у підпункті 5 слова та цифри „за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами „за ставкою у розмірі 5 відсотків для платників третьої або четвертої групи, або 7 відсотків для платників п’ятої або шостої групи”.
23. Пункт 294.1 статті 294 викласти у наступній редакції:
“294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої групи є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал.”
У статті 298:
1) підпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацом другим наступного змісту:
“Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством”;
2) підпункт 6 пункту 298.3 статті 298 викласти в такій редакції:
“6) обрана суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки”.
3) Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в наступній редакції:
“7) група та ставка єдиного податку”.
25.У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні положення”:
у пункті 11 слова „з 1 січня 2012 року” замінити словами та розділовим знаком ”, товарів, ввезених на митну територію України, та товарів/послуг, звільнених від оподаткування, з 1 листопада 2012 року”;
доповнити новим пунктом 28 наступного змісту:
“28. Операції з обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”, які здійснюються обслуговуючою установою — банком, який був первісним кредитором щодо таких іпотечних активів за дорученням емітента іпотечних облігацій не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.
Для цілей цього пункту під емітентом іпотечних облігацій слід розуміти фінансову установу, більш ніж 50% корпоративних прав якої належить державним банкам”.
26. Підрозділ 4 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити пунктами 28—29 наступного змісту:
“28. Операції з відступлення прав вимоги за кредитними договорами забезпеченими іпотекою на користь фінансової установи, що здійснює діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, з обов’язковим зобов’язанням їх зворотного відступлення, обліковуються з метою оподаткування як отримання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку — попереднього кредитора та як надання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку — нового кредитора, відповідно до підпунктів 153.4.1 та 153.4.2 пункту 153.4 статті 153 цього Кодексу на основі даних бухгалтерського обліку, якщо згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, не призводить до припинення визнання таких прав вимоги в бухгалтерському обліку платника податку — попереднього кредитора та їх визнання в бухгалтерському обліку платника податку — нового кредитора.
При недотриманні умови такого зворотного відступлення зазначена операція оподатковується в загальному порядку на підставі пункту 153.5 статті 153 Кодексу.
Для цілей цього пункту під фінансовою установою слід розуміти фінансову установу більш ніж 50% корпоративних прав якої належить державним банкам”
29. Від’ємний фінансовий результат відокремленого обліку операцій з цінними паперами, за виключенням вартості придбання цінних таких паперів, сформований станом на 01 січня 2013 (далі від’ємний фінансовий результат), не включається до витрат податкового обліку та переноситься на зменшення доходів від операцій з цінними паперами майбутніх періодів в наступному порядку:
граничний обсяг від’ємного фінансового результату, що може бути віднесено на зменшення доходів від операцій з цінними паперами за один рік встановлюється на рівні 25 (двадцяти п’яти) відсотків до повного погашення;
платник податку самостійно визначає обсяг зменшення доходів від операцій с цінними паперами, що перебувають (або не перебувають) в обігу на фондовій біржі, на суму граничного обсягу від’ємного фінансового результату, зазначеного в абзаці другому цього пункту.
27. Підрозділ 5 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:
“6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки”, за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром”), застосовуються такі ставки акцизного податку:
77,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 101,6 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2014 року;
173,2 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 231,7 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2014 року;
82,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 108,2 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2015 року;
184,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 246,8 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2015 року”.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2012 року, крім:
пункт 1, пункти 5-6, підпунктів 1, 3-4 пункту 7, пункти 12—19, 27 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
пункту 10 розділу І, який набирає чинності з 1 березня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України
Скрытый текст: показать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів”
(витяг)
2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект підготовлено з метою комплексного вирішення проблем адміністрування податків, створення умов для більш ефективного виконання органами ДПС своїх функцій, та забезпечення збалансованості Державного бюджету.
Шляхами досягнення зазначеної мети є:
щодо податку на прибуток підприємств:
 удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами.
щодо податку на додану вартість:
 встановлення, що реєстр виданих та отриманих податкових накладних, є невід’ємною частиною податкової звітності з податку на додану вартість;
щодо акцизного податку:
 збільшення питомої ваги специфічної ставки акцизного податку у мінімальному акцизному податковому зобов’язанні з одночасним зменшенням впливу адвалорної ставки;
 встановлення відповідальності за порушення умов транспортування, зберігання, виробництва та реалізації підакцизної продукції;
 запровадження авансових сплат акцизного податку при придбанні марок акцизного збору;
 розширення групи підакцизних товарів за рахунок нафтопродуктів, які являються компонентами бензину, дизельного палива, лігроїно-газойлевої, бензино-лігроїнової фракцій;
 запровадження 12-ти місячного терміну дійсності використання марок акцизного збору старого зразку у випадку зміни зразків таких марок на нові;
 удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами.
щодо спрощеної системи оподаткування:
 запровадження для платників спрощеної системи, які обрали другу групу податковий період – календарний рік (замість календарного кварталу);
 скасування обмежень по критерію кількості найманих працівників для 5, 6 груп платників єдиного податку;
 зниження ставки єдиного податку для 5 та 6 груп з 7% і 10% до 5% і 7%;
 запровадження електронної форми заповнення заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.
щодо адміністрування податків:
 спрощення порядку реєстрації платником ПДВ шляхом впровадження процедури в електронній формі;
 запровадження підстави для проведення перевірок платників податків, які здійснюють діяльність на ринках, по місцю розташування як об’єкта, в інших місцях здійснення торгівлі (надання послуг), в тому числі надають послуги по перевезенню;
інше:
 врегулювання проблемних питань при здійсненні операцій з випуску іпотечних облігацій відповідно до соціальної ініціативи Президента України щодо зниження вартості іпотечних кредитів для населення за рахунок здешевлення банківських джерел фінансування.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

На розгляд Верховної ради внесено:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
Законопроект № 11284 від 02.10.2012

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України
Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо подальшого удосконалення
адміністрування податків і зборів

_________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац чотирнадцятий статті 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) викласти в такій редакції:
“Імпорт (імпорт товарів) — купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами”.
ІІ. Частину третю статті 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364) виключити.
III. Внести до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205) такі зміни:
Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
“Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі”.
2. Частини першу та другу статті 13 викласти у такій редакції:
“Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики”.
3. У статті 15:
1) у частині першій слова “планових або позапланових перевірок” замінити словами “фактичних та документальних перевірок” і далі по тексту;
2) у частині другій слова “оперативних перевірок” замінити словами “фактичних перевірок” і далі по тексту.
4. Статтю 16 вилучити.
5. Пункт 7 розділу ІІ “Прикінцеві положення” викласти у наступній редакції:
“7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.”.
IV. Внести до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46 (14.11.95), ст. 345) такі зміни:
абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти у наступній редакції:
“У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу протягом 12-ти місяців з дати запровадження марок нового зразка”.
V. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:
1. частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
“491) 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк);”
2. у статті 69:
частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:
“201) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів — 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим — 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків;”
пункт 10 частини другої виключити;
3. пункт 51 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” виключити.
VІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2012 року, крім розділу V, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України
Скрытый текст: показать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів”
(витяг)
2. Мета і шляхи її досягнення
Законопроект підготовлено з метою комплексного вирішення проблем адміністрування податків, створення умов для більш ефективного виконання органами ДПС своїх функцій та забезпечення збалансованості державного бюджету.
Законопроектом вносяться зміни до законів України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, а також Бюджетного кодексу України,
Зазначеними змінами передбачається узгодження окремих положень вказаних законодавчих актів із нормами, запропонованими проектом Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів”.
Крім того, законопроектом пропонується уточнення поняття терміну „імпорт (імпорт товарів) та закріплення за органами державної податкової служби функції контролю за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Mecano
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 09:41
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Mecano »

25.У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні положення”:
у пункті 11 слова „з 1 січня 2012 року” замінити словами та розділовим знаком ”, товарів, ввезених на митну територію України, та товарів/послуг, звільнених від оподаткування, з 1 листопада 2012 року”;

Это как понимать?

vikakool
Сообщения: 4231
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 09:56
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение vikakool »

Законопроект № 11285 від 02.10. - как раз заглянула в него - правильно ли поняла, что предлагается платить отдельный налог при продаже ценных бумаг? судя по всему, сюда будет относиться и продажа векселей - как ЦБ, не имеющие свободного обращения на фондовой бирже?

vikakool
Сообщения: 4231
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 09:56
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение vikakool »

vikakool писал(а):Законопроект № 11285 від 02.10. - как раз заглянула в него - правильно ли поняла, что предлагается платить отдельный налог при продаже ценных бумаг? судя по всему, сюда будет относиться и продажа векселей - как ЦБ, не имеющие свободного обращения на фондовой бирже?
Стаття 215-1. Ставки податку по операціям з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.
215.1. Податок справляється у розмірі:
215.1.1. 0 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі;
215.1.2. 0 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;
215.1.3. 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;
215.1.4. 3 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;
215.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею. ”

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Печкин »

vikakool писал(а):Законопроект № 11285 від 02.10. - как раз заглянула в него - правильно ли поняла, что предлагается платить отдельный налог при продаже ценных бумаг? судя по всему, сюда будет относиться и продажа векселей - как ЦБ, не имеющие свободного обращения на фондовой бирже?
Похоже на то.
О мотивах см. также в теме О ценных бумагах замолвите слово...
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

В порядке обсуждения. Изображение
В “Проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів” (Законопроект № 11284 від 02.10.2012) предлагается новая редакция определения термина “импорт”.
Сравните:
Старая редакция.
Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;
Новая редакция.
Імпорт (імпорт товарів) — купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
В новой редакции исключены слова, выделенные красным. Т.е., если законопроект станет законом, нельзя будет купить за границей и, не завозя в Украину, продать за границей.
Мотивы, как я понимаю, следующие: перекрыть схему (и ее вариации), по которой одна украинская фирма экспортирует на оффшорку, а вторая украинская фирма покупает у этой оффшорки и поставляет реальному покупателю.
Цель, конечно, благородная, но боже мой, сколько щепок (не связанных с оффшорками) при этом полетит…
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Печкин »

Вотруба, я бы сказал, что не запрещены, а лишь теперь (после закона) не будут считаться импортом. О последствиях нужно дополнительно подумать.
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

А разве я сказал, что они запрещены? :lol:

А что касается последствий (по крайней мере, одного последствия), то, первое что приходит в голову, следующее: такие операции не будут закрываться (их нельзя будет закрыть) по валютному контролю. Сбудется давнишняя мечта налоговиков – единственным документом, являющимся основанием для снятия импортной операции с контроля, станет ГТДшка!
Единственное, на что, возможно, пойдут, это добавление в перечень типов ГТДшек, указанный в Инструкции НБУ № 136, еще и «Митний склад». Хотя это вряд ли! Ну а вдруг?
Нет, все-таки вряд ли! Вспомните хотя бы налоговое разъяснение № 505. Как налоговики упорствовали, и сколько сил потребовалось для его отмены.

Ну а вторым последствием будет то, что, поскольку такие операции уже не импортные, исчезают основания для перечисления валюты нерезидентам. Банки просто не будут пропускать такие платежи.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

vikakool
Сообщения: 4231
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 09:56
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение vikakool »

Вотруба, Вы меня пугаете:)) Валюту ж можно перечислять нерезам не только по торговым операциям. Да и с закрытием таких операций только вот все наладилось...Так что не думаю, что все будет так печально:)

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Печкин »

Вотруба писал(а):А разве я сказал, что они запрещены? :lol:

А что касается последствий (по крайней мере, одного последствия), то, первое что приходит в голову, следующее: такие операции не будут закрываться (их нельзя будет закрыть) по валютному контролю. Сбудется давнишняя мечта налоговиков – единственным документом, являющимся основанием для снятия импортной операции с контроля, станет ГТДшка!
Единственное, на что, возможно, пойдут, это добавление в перечень типов ГТДшек, указанный в Инструкции НБУ № 136, еще и «Митний склад». Хотя это вряд ли! Ну а вдруг?
Нет, все-таки вряд ли! Вспомните хотя бы налоговое разъяснение № 505. Как налоговики упорствовали, и сколько сил потребовалось для его отмены.
Поскольку не импортные, то и валютного контроля (в значении 180 дней) не должно быть :)
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение VOA »

Страшилки. :shock:
Коллеги, а вы видели - какие законопроекты вносит госпожа-депутат Лукьянова К.Е.?
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок податків № 11358 от 17.10.12 - это о налогообложении домохозяйств и прогрессивных ставках НДФЛ.
Второй законопроект - это узаконенное рейдерство государства?
Проект Закону про націоналізацію № 11384 от 25.10.12 - это о том, что при, например, невыплате з/п более 3-х месяцев - любой бизнес, принадлежащий юрлицу или ФЛП - может быть национализирован. При этом сумма от продажи (?) такого бизнеса будет возмещаться владельцу (видимо, за минусом долгов) из средств предусмотренных в спецфонде госбюджета. При этом в пояснительной записке сказано, что вопрос совершенно не урегулирован, но не требует никаких доп.затрат бюджета. Т.е. я так понимаю, что раз затрат не требуется, то никакого фонда не будет. Или как с финансированием молодёжного строительства - в спецфонде денег забыли в госбюджете добавить - и нет никакого возмещения?
Обратите внимание, что перечень причин для национализации не закрыт - он окончен знаком ";":
Стаття 4. Підстави та умови націоналізації
Націоналізація відбувається у виняткових випадках при наявності таких підстав:
масові звільнення, викликані діями власника майна місто утворюючого підприємства чи органу управління такого підприємства;
наявність заборгованості з виплати заробітної плати, матеріальних допоміг та інших встановлених законом виплат працівникам організації та особам, які раніше працювали в зазначеній організації, сума якої перевищує трьохмісячний фонд оплати праці працівників організації;
необґрунтоване зниження більш ніж на 10 відсотків заробітної плати працівникам організації, якщо таке зниження порушує укладені між працівниками і роботодавцями колективні договори і угоди;
порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, забруднення вод, забруднення атмосфери, псування землі, якщо це спричинило за собою заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищі, істотної шкоди тварині чи рослинного світу, рибним запасам або сільському господарству;
рішення суду про визнання підприємства банкрутом.
підприємство займається виробництвом продукції, товарів або надає послуги, що мають стратегічне значення для забезпечення безпеки держави;
Націоналізація майна здійснюється за умови повного відшкодування Україною його власнику вартості майна та збитків заподіюваних власнику в результаті націоналізації.
Націоналізація не є мірою покарання або способом забезпечення виконання зобов'язань власника такого майна.
Націоналізоване майно не може бути приватизоване, передано в оренду або вітчуджене в інший спосіб протягом п’яти років з моменту його націоналізації.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

На розгляд Верховної ради внесено:
Проект Закону про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва
Законопроект № 11404 від 07.11.2012

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України
Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу
України щодо посилення контролю за обігом
товарів іноземного виробництва
______________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112; 2012 р., № 24, ст. 248, із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI) такі зміни:
1. У підпункті 296.1.1 пункту 296.1:
1) абзац перший після слів “отриманих доходів” доповнити словами і цифрами “, а також книгу обліку витрат на придбання раніше ввезених на митну територію України товарів груп 71, 84, 85 і 91 згідно з УКТЗЕД”;
2) в абзаці другому слова “Форма книги обліку доходів, порядок її ведення” замінити словами “Форми книг обліку доходів та витрат, порядок їх ведення”.
2. Пункт 296.10 після слів “розрахункових операцій” доповнити словами і цифрами “, крім платників єдиного податку, які здійснюють продаж раніше ввезених на митну територію України товарів груп 71, 84, 85 і 91 згідно з УКТЗЕД”.

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:
1) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:
“Подання завіреної декларантом копії митної декларації або іншого документа, що її замінює, з використанням яких здійснено митне оформлення раніше ввезених на митну територію України товарів груп 71, 84, 85 і 91 згідно з УКТЗЕД, є обов’язковим для ведення такого обліку.
У разі коли митне оформлення зазначених товарів здійснено з використанням митної декларації або іншого документа, що її замінює, поданих декларантом в електронній формі, така декларація або документ роздруковуються та завіряються декларантом у встановленому порядку.”;
2) пункт 6 статті 9 викласти в такій редакції:
“6) під час продажу товарів (надання послуг) платниками єдиного податку першої – третьої груп, крім продажу раніше ввезених на митну територію України товарів груп 71, 84, 85 і 91 згідно з УКТЗЕД;”.

Голова
Верховної Ради України
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Mecano
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 09:41
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Mecano »

Вотруба писал(а):На розгляд Верховної ради внесено:
Проект Закону про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва
Законопроект № 11404 від 07.11.2012

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України
А почему только эти группы товаров? Давайте тогда уже, чтоб все РРО применяли, зачем мелочиться то?

Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

На розгляд Верховної Ради внесено законопроекти

Непрочитанное сообщение Вотруба »

Это еще не законопроект. Это, как я понял, "проект законопроекта". Причем не сам текст, а его изложение. Но мне показалось заслуживающим внимания.

Импорт обложат десятиной
Правительство готовит меры для удорожания иностранных товаров
Скрытый текст: показать
Власть основательно взялась за решение проблемы дефицита иностранной валюты. Чтобы избежать девальвации гривны, в Министерстве экономического развития и торговли предлагают снизить спрос на валюту с помощью ограничения импорта товаров. Чтобы не допустить снижения резервов НБУ, планируется установить дополнительный импортный сбор в размере 10% на все ввозимые в страну товары. Эксперты считают, что Кабмин может воспользоваться таким правом сразу же после принятия закона, но дополнительное фискальное давление на импорт способно привести к конфликту с ВТО.
В распоряжении "Ъ" оказался разработанный в Министерстве экономического развития и торговли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования состояния платежного баланса Украины", предусматривающий введение "дополнительного импортного сбора" в размере до 10% таможенной стоимости товара. Право устанавливать такую надбавку к импортным пошлинам правительство получит в "случае значительного ухудшения состояния платежного баланса страны или существенного сокращения золотовалютных резервов, или достижения ими минимального размера". Законопроект уже согласован с министерствами и готовится к подаче в Кабмин.


Право устанавливать дополнительный импортный сбор предоставят Межведомственной комиссии по международной торговле, которая применяет антидемпинговые, компенсационные и специальные меры. Срок действия сбора не должен превышать 12 месяцев, а его ставка должна будет уменьшаться через равные интервалы времени. И если на товар установят максимально возможные 10%, сбор, например, сможет уменьшаться на 2,5 процентных пункта ежеквартально. Сбором будет облагаться импорт "независимо от страны происхождения". Его не избегут даже страны, с которыми Украина торгует свободно. От применения сбора могут освободить лишь "жизненно необходимые товары" в соответствии с Договоренностью о соглашении ГАТТ 1994 года. Он не будет применяться к импорту, который лицензируется или квотируется. Соответственно, это вызовет всплеск потребительской инфляции.

Текущий размер резервов НБУ дает основание ввести импортный сбор уже в конце этого года, считает начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын. "Критическим уровнем состояния валютных резервов считается возможность финансирования трехмесячного импорта. Для Украины это $23,5-24 млрд. На конец октября резервы составляли $26,8 млрд, и при нынешних тенденциях критический уровень может быть достигнут к концу года",— пояснил он. В октябре резервы сократились на $2,44 млрд. По итогам девяти месяцев текущего года дефицит платежного баланса составил $798 млн.

В законопроекте отмечается, что применение такого сбора соответствует ст. XII ГАТТ ВТО. После принятия решения о введении импортного сбора правительство должно немедленно известить о нем органы ВТО, провести с ними консультации, по итогам которых может быть принято решение о досрочной отмене сбора. Вместе с тем для вступления в силу решения о применении сбора согласие членов ВТО не требуется.

По словам юристов, ссылка на ст. XII ГАТТ ВТО не совсем корректна. "Хотя статья допускает введение количественных или ценовых ограничений, традиционно допускалось лишь введение квот. Кроме того, статья предусматривает, что страна, имеющая проблемы с платежным балансом или очень низкий уровень золотовалютных резервов, должна применять все возможные меры по стабилизации ситуации, помимо ограничений. Учитывая, что Украина одновременно не допускает девальвацию гривны, наши аргументы могут не убедить членов ВТО",— пояснил партнер юридической фирмы AstapovLawyers Олег Мальский.

Украина уже имеет опыт введения такого сбора. В марте 2009 года заработал закон "О внесении изменений в некоторые законы с целью улучшения платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом". Документ ввел 13-процентную надбавку на импорт всех товаров на шесть месяцев, позволив правительству корректировать этот список. Кабмин решил, что надбавка будет применяться только к импорту холодильников и автомобилей. Протесты членов ВТО не заставили правительство досрочно отменить надбавку, действовавшую до сентября. В том же году Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина самостоятельно менять таможенные надбавки — эти полномочия принадлежат исключительно парламенту без права их делегирования. Соответственно, полномочия Межведомственной комиссии по международной торговле по введению дополнительного импортного сбора также могут подвергнуть сомнению.

Импортеры прогнозируют, что в случае принятия закона и введения дополнительных сборов ВТО решится на ответные санкции в отношении украинского экспорта. "Правительство наступает на те же грабли, что и в 2009 году. И если тогда дело чуть не дошло до ответных мер, то теперь вероятность этого уже выше",— уверен генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Напомним, что в 2009 году пошлина на автомобили была повышена до 23%.

Юрий Панченко, Наталья Непряхина

http://www.kommersant.ua/doc/2071981
Газета "Коммерсантъ Украина", №189 (1679), 21.11.2012
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость