Изменения в ЗУ о бухучете - проект

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: vins, Чихуа

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.
Аватара пользователя
Вотруба
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Контактная информация:

Изменения в ЗУ о бухучете - проект

Непрочитанное сообщение Вотруба »

ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України з питань
бухгалтерського обліку
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2000 р., № 32, ст. 255; 2000 р., № 46, ст. 391; 2006 р., № 26, ст. 210; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 23, ст. 160; 2011 р., № 36, ст. 362; 2011 р., № 45, ст. 484; 2012 р., № 36, ст. 420; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI, 2013 р., № 21, ст. 208):

1) доповнити статтю 1 абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:
«звітний період – період діяльності підприємства, за який узагальнена інформація про його фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів;
таксономія фінансової звітності – склад статей фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, і взаємозв’язок між ними.»;

2) частину першу статті 2 доповнити словами:
«, а також на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства»;

3) у статті 4:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«нарахування – доходи і витрати визнаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;»;
абзац дев’ятий виключити;

4) у статті 9:
у назві статті слово «облікові» виключити;
у абзаці першому частини другої слова «паперових або машинних носіях» замінити словами «паперових носіях або за допомогою електронних засобів обробки інформації»;
у частині шостій слова «на машинних носіях інформації» замінити словами «за допомогою електронних засобів обробки інформації».

5) статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник підприємства та посадова особа підприємства, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, або посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством (суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа), яке забезпечує ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах.
Відповідальність за своєчасне і у повному обсязі подання фінансової звітності несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
2. Склад та порядок подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності визначається Кабінетом Міністрів України, а для банків – Національним банком України.
3. Для суб’єктів малого підприємництва, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, національними положеннями (стандартами), встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність.
4. Форми фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємств (крім банків) встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність в електронній формі складається на підставі таксономії фінансової звітності. Таксономія фінансової звітності стосовно фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, яка відповідно до законодавства складається за міжнародними стандартами затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України. Таксономія фінансової звітності стосовно фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, яка складається за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
5. Форми фінансової звітності банків встановлюються Національним банком України.
6. Форми фінансової звітності бюджетних установ та фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.»;

6) статтю 121 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.»;

7) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Базовим звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня звітного періоду.
Звітний період для складання фінансової звітності про виконання бюджетів визначається з урахуванням Бюджетного кодексу України.»;

8) у статті 14:
частини першу і четверту викласти в такій редакції:
«1. Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. При цьому фінансова звітність та консолідована фінансова звітність підприємств, складена за міжнародними стандартами, подається через Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку виключно в електронній формі. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність підприємств, складена за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, подається через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, забезпечують передачу отриманої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності іншим органам державної влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти цінних паперів, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичних та/або неперіодичних виданнях. Мінімальний обсяг інформації з фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та аудиторського висновку, яка підлягає опублікуванню у періодичних та/або неперіодичних виданнях, визначається Кабінетом Міністрів України, а для банків – Національним банком України.»;
доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:
«7. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність не може включатися до складу іншої звітності.
8. Підприємства можуть подати уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за наслідками аудиторської перевірки, самостійно виявлених помилок, з інших причин. Якщо підприємство подає уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність протягом трьох місяців з дати попереднього подання, до нього штрафні санкції не застосовуються. Подання і оприлюднення уточненої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється у такому самому порядку як і раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, яка уточнюється.»;

9) абзац другий пункту 1 розділу V «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв’язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов’язаними із запровадженням міжнародних стандартів, не застосовуються протягом двох років з дати переходу на їх застосування.».

2. В абзаці сьомому частини другої статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2003 р., № 38, ст. 313; 2004 р., № 2, ст. 6, № 11, ст. 140) після слів «основних фондів» доповнити словами у дужках «(в частині будівель і споруд)»;

3. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229; 2013 р., № 25, ст. 251):
1) частину п’яту статті 5 після слів «лісогосподарського виробництва,» доповнити словами «вартості права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку,»;
2) у статті 13:
частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«визначення вартості права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку.»;
у абзаці восьмому частини другої слова «та права користування земельними ділянками» виключити.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього підпункту 8 пункту 1 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2015 року і застосовується до річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2015 рік.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова
Верховної Ради України

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/pub ... t_id=42320
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей