Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

будем добывать без промышленного значения !?

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 июн 2014, 19:09

Уважаемые коллеги !

Вопрос добычи полезных ископаемых на объектах недр, которые не имеют промышленного значения, снова становиться актуальным для Ровенщины.
Соответствующий проект закона "Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення" под №4039а 06.06.2014 зарегистрирован народным депутатом Кучерук М.Г. (но на официальном сайте ВРУ еще отсутствует).

Тема урегулирования добычи полезных ископаемых на объектах недр, которые не имеют промышленного значения не новая. Предыдущая попытка путем разширения статьи 23 Кодекса о недрах, статьи, которая обеспечивает права и обязанности в условиях общего природопользования - т.е. без получения экономической выгоды, имела место в зарегистрированном народным депутатом Шершун М.Х. проекте закона с почти идентичным названием Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення. Мотивация необходимости принятия определялась :ga-ze-ta; :
Скрытый текст: показать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА писал(а):1.Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розроблення цього законопроекту обумовлене необхідністю правового врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення. На сьогодні законодавча база орієнтована виключно на промислове видобування корисних копалин, що вимагає значних коштів, дозволи на цю діяльність мають видаватися на основі всебічного аналізу і це займає тривалий час. Як наслідок видобування корисних копалин вимагає витрат значних коштів і під силу лише достатньо потужним підприємствам.
Водночас в Україні наявна велика кількість проявів корисних копалин, які економічно не вигідно розробляти промисловими методами. Це відноситься до залишків, виснажених після закінчення промислового видобування, а також від початку розсіяних та незначних проявів. Зокрема на сьогодні це стосується проявів бурштину, вугілля, розсіяних елементів, родовищ мінеральних вод, які можуть розроблятися фізичними особами та невеликими артілями для власних та місцевих потреб.
Необхідність вирішення цієї проблеми викликана тим, що в умовах фінансово-економічної кризи великого поширення набули незаконні роботи з видобування зазначених корисних копалин. Такі роботи проводяться без дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування та загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів, втрат державного бюджету, а крім того сприяє росту "тіньового" сектору економіки та підтримує несприятливу криміногенну обстановку.
Вирішення зазначених проблем вимагає подальшого удосконалення законодавства про надра в частині видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, запровадження ринкового механізму цивілізованого здійснення цієї діяльності.


2. Мета і завдання прийняття законопроекту
Метою прийняття проекту Закону України є законодавче врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення.
Головними завданнями при цьому є визначення правових, організаційних та методичних підходів щодо регулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема запровадження спрощеної та скороченої процедури отримання відповідних дозволів, зменшення витрат підприємців для започаткування такої діяльності, що потягне за собою спрямування її у законне русло, збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів, поліпшення безпеки праці, відновлення земель на відпрацьованих площах, створення нових робочих місць.


3. Основні положення законопроекту
Проектом Закону України передбачається внести зміни до Кодексу України про надра та Земельного кодексу України.
Зазначені зміни запроваджують можливість видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення фізичними і юридичними особами з урегулюванням їх взаємовідносин з державою за спрощеною та скороченою процедурою. Зокрема відповідні дозволи на користування надрами надаватимуться терміном до 10 років без аукціону, гірничого відводу за реєстраційним принципом. При цьому термін погодження з органами місцевого самоврядування обмежується трьома місяцями.


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері регулювання діють Кодекс України про надра та Земельний кодекс.
Реалізація положень запропонованого законопроекту потребуватиме в подальшому, після прийняття закону, внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, а також приведення у відповідність з цим законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади. Зокрема це стосується змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, а також розроблення та затвердження Порядку видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, та забезпечення державного контролю за дотриманням надрокористувачами вимог цього Закону.


5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, а навпаки призведе до збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів завдяки активізації підприємницької діяльності з видобутку корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, а також у суміжних сферах економічної діяльності.
На сьогодні законодавством не передбачене видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема фізичними особами – суб‘єктами підприємницької діяльності, тому надходження від цієї діяльності до бюджетів всіх рівнів відсутні. Реалізація запропонованого законопроекту призведе до появи нових джерел надходжень до зазначених бюджетів, а також до зниження витрат держави за рахунок скорочення видатків на виплати по безробіттю.


6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення» забезпечить законодавче врегулювання відповідної діяльності юридичних та фізичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності, спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами місцевого значення та значної, активізації підприємницької діяльності у відповідній сфері та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів.
Результатом цього має стати зменшення незаконного видобування корисних копалин, а отже поліпшення безпеки праці, посилення турботи про природу та ландшафти, зменшення «тіньового» сектору економіки та поліпшення криміногенної обстановки.Скрытый текст: показать
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо видобування корисних копалин з проявів,
що не мають промислового значення
__________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кодекс України про надра (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 36, ст. 340) доповнити статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення
На проявах корисних копалин або їх ділянках, розробка яких для гірничодобувних підприємств є економічно недоцільною, допускається розробка корисних копалин фізичними та юридичними особами, які є суб‘єктами підприємницької діяльності.
Види корисних копалин, об’єкти та максимальні розміри ділянок надр, що надаються для такої розробки, визначаються центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням із центральним органом виконавчої влади з охорони навколишнього природного середовища і центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду.
Зазначена розробка корисних копалин може здійснюватися на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами, що надається за спрощеною процедурою центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр без проведення аукціону та конкурсу за першим зареєстрованим зверненням заявника за умови його відповідності встановленим вимогам до користувача надрами та наявності згоди органів місцевого самоврядування.
Строк дії таких спеціальних дозволів на користування надрами не повинен перевищувати десяти років.
На зазначену розробку родовищ корисних копалин гірничий відвід не надається.»
2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) пункт 6 статті 123 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Термін розгляду органами місцевого самоврядування питання щодо погодження надання земельної ділянки у користування з метою видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, не може перевищувати трьох місяців. У цей термін заявнику має бути надано відповідне погодження або вмотивована відмова у письмовій формі. У разі відсутності відповіді заявнику питання надання земельної ділянки вважається погодженим.»
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини другої розділу першого, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк розробити та затвердити порядок видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, та забезпечення державного контролю за дотриманням надрокористувачами вимог цього Закону.


Согласно с Кодексом о недрах :ga-ze-ta;
Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ
корисних копалин писал(а):
Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.
Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за
кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.
Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробкимінеральної сировини.
Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні,
з запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин - резерв цього фонду.

При этом в Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр опредлено
3. За промисловим значенням запаси корисних копалин поділяються на три групи:
балансові - запаси корисних копалин ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр;
умовно балансові - запаси, ефективність видобутку і використання яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути використані на момент оцінки;
позабалансові - запаси корисних копалин з ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції (мінеральної сировини) гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) мав рівень, недостатній для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр.

Таким образом, объекты недр, не имеют промышленного значения в единственном случае - оценка запасов не производилась. Во всех иных случаях - оценка показала неудовлетворительные показатели для выбраных для оценки проектов по добыче и переработке минерального сырья
При этом, "копанки" с трудом могут быть названными добычей - хозяйственной деятельностью, которая согласно Кодекса о недрах :ga-ze-ta;
Стаття 50 писал(а):6) рекультивація порушених земель, максимальне збереження грунтового покриву;
7) заходи, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього
природного середовища.

Вот и получается лунный рельеф Ровенщины, Луганщины и Донеччины ...

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
bur
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2992
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1333 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 10 июн 2014, 22:58

Уважаемые коллеги !

Вот наконец появился и заявленный ранее проект

В пояснительной записке, собственно как и ожидалось, значися :ga-ze-ta;

«Про внесення змін до Кодексу України про надра
щодо видобування корисних копалин з проявів,
що не мають промислового значення»


1.Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розроблення цього законопроекту обумовлене необхідністю правового врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення. На сьогодні законодавча база орієнтована виключно на промислове видобування корисних копалин, що вимагає значних коштів, дозволи на цю діяльність мають видаватися на основі всебічного аналізу і це займає тривалий час. Як наслідок видобування корисних копалин вимагає витрат значних коштів і під силу лише достатньо потужним підприємствам.
Водночас в Україні наявна велика кількість проявів корисних копалин, які економічно не вигідно розробляти промисловими методами. Це відноситься до залишків, виснажених після закінчення промислового видобування, а також від початку розсіяних та незначних проявів. Зокрема на сьогодні це стосується проявів
бурштину, вугілля, розсіяних елементів, родовищ мінеральних вод, які можуть розроблятися фізичними особами та невеликими артілями для власних та місцевих потреб.

(несмотря на повторяющееся в проектах понятие "артель" отечественное законодательство не имеет определения такого понятия, что практически нивелирует положительную аргументацию в пользу подобной формы хозяйствования)
Необхідність вирішення цієї проблеми викликана тим, що в умовах фінансово-економічної кризи великого поширення набули незаконні роботи з видобування зазначених корисних копалин. Такі роботи проводяться без дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування та загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів, втрат державного бюджету, а крім того сприяє росту "тіньового" сектору економіки та підтримує несприятливу криміногенну обстановку.
Вирішення зазначених проблем вимагає подальшого удосконалення законодавства про надра в частині видобування корисних копалин з проявів, що
не мають промислового значення, запровадження ринкового механізму цивілізованого здійснення цієї діяльності.

(ранее уже демонстрировалось, що ключевым элементом в отнесении запасов полезных ископаемых участка недр к категории имющего промышленное значение, является возможность достижения заранее определенного уровня экономической эффективности (коэффициента рентабельности операционной деятельности горного предприятия). При этом, к необходимым компонентам издержек относятся издержки недопускающее выполнения роботи проводяться без дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування та загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів...)

2. Мета і завдання прийняття законопроекту
Метою прийняття проекту Закону України є законодавче врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення.
Головними завданнями при цьому є визначення правових, організаційних та методичних підходів щодо регулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема запровадження спрощеної та скороченої процедури отримання відповідних дозволів, зменшення витрат підприємців для започаткування такої діяльності, що потягне за собою спрямування її у законне русло, збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів, поліпшення безпеки праці, відновлення земель на відпрацьованих площах, створення нових робочих місць.


3. Основні положення законопроекту
Проектом Закону України передбачається внести зміни до Кодексу України про надра.
Зазначені зміни
запроваджують можливість видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення фізичними і юридичними особами з урегулюванням їх взаємовідносин з державою за спрощеною та скороченою процедурою. Зокрема відповідні дозволи на користування надрами надаватимуться терміном до 5 років без аукціону, гірничого відводу за реєстраційним принципом.

(По-видимому, подразумевался заявочный принцип, поскольку, рестрационный принцип применяется к регистрации вновь возникающих имущественных прав, в то время, как запасы полезных ископаемых участка недр должны быть оцененными. При этом, абсолютно не понятно каким образом без аукциона будут удовлетворяться многочисленные заявки на одни и те же объекты.
Особый интерес в этой связи представляет положение об отсутствии горного отвода. В частности, в чем состоит предмет правовых отношений, которые возникают при утверждении акта горного отвода:

Положення про порядок надання гірничих відводів писал(а):
Обов'язки підприємств і громадян, яким надано гірничий відвід
28. Підприємства і громадяни, яким надано гірничий відвід, зобов'язані:
використовувати надра відповідно до цілей, для яких надано гірничий відвід;
забезпечувати повноту геологічного вивчення гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов використання надр у межах гірничого відводу, раціональне і комплексне використання надр, їх охорону;
забезпечувати безпеку людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища;
усувати шкідливий вплив гірничих робіт на об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва;
забезпечувати рекультивацію земельних ділянок, порушених під час користування надрами, для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
організовувати маркшейдерське забезпечення гірничих робіт у процесі будівництва та експлуатації гірничодобувних об'єктів чи підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, а також складання геологічної та маркшейдерської документації;
здійснювати постійні спостереження за зсувами гірських порід, деформацією наявних надземних споруд і об'єктів, станом гірничих виробок, збереженням установлених гірничим відводом меж локалізації похованих шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод;
виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені чинним законодавством України.
)

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері регулювання діють Кодекс України про надра та інші нормативно-правові акти.
Реалізація положень запропонованого законопроекту потребуватиме в подальшому, після прийняття закону,
внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, а також приведення у відповідність з цим законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади. Зокрема це стосується змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, а також розроблення та затвердження Порядку видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, та забезпечення державного контролю за дотриманням надрокористувачами вимог цього Закону.
(собственного говоря этот пункт пояснительной записки демонстрирует тот факт, что он направлен на внесение изменений в Налоговый кодекс, но автор наверное еще не определился в чем должны состоять изменения налогового закондательства. Но то, что уже сегодня можно однозначно определить, так это то, что налогоовый учет и налогообложение результатов операционной деятельности горных предприятий должны реализовываться по каждому виду деятельности отдельно и без возможности "перенесения" убытков от горной деятельности на участках недр, которые не имеют промышенного значения )

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, а навпаки призведе до збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів завдяки активізації підприємницької діяльності з видобутку корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, а також у суміжних сферах економічної діяльності.
На сьогодні законодавством не передбачене видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема фізичними особами – суб‘єктами підприємницької діяльності, тому надходження від цієї діяльності до бюджетів всіх рівнів відсутні. Реалізація запропонованого законопроекту призведе до появи нових джерел надходжень до зазначених бюджетів, а також до зниження витрат держави за рахунок скорочення видатків на виплати по безробіттю.


6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення» забезпечить законодавче врегулювання відповідної діяльності юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами місцевого значення та значної, активізації підприємницької діяльності у відповідній сфері та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів.
Результатом цього має стати зменшення незаконного видобування корисних копалин, а отже поліпшення безпеки праці, посилення турботи про природу та ландшафти, зменшення «тіньового» сектору економіки та поліпшення криміногенної обстановки.


Текст проекта, пояснительная записка, к которому рассотрена выше, здесь:
Скрытый текст: показать
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення
__________________________________

Верховна Рада України постановляє:
І. Доповнити Кодекс України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення
На проявах корисних копалин або їх ділянках, розробка яких для гірничодобувних підприємств визнана економічно недоцільною на підставі висновку державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин проведеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, допускається розробка корисних копалин фізичними та юридичними особами, які є суб‘єктами підприємницької діяльності.
Види корисних копалин, перелік об’єктів та розміри ділянок надр, що надаються для такої розробки, визначаються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Розробка корисних копалин може здійснюватися на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами, що надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр без проведення аукціону та конкурсу за першим зареєстрованим зверненням заявника за умови його відповідності встановленим вимогам до користувача надрами та наявності згоди органів місцевого самоврядування.
Строк дії таких спеціальних дозволів на користування надрами не повинен перевищувати п’ять років.
На зазначену розробку родовищ корисних копалин гірничий відвід не надається.»

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк розробити та затвердити порядок видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення.


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2992
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1333 раз.


Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron