Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Про розкриття інформації у видобувних галузях

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 26 июн 2016, 09:49

Уважаемые коллеги
вы не смотрите на название
этот закон (когда его примут) коснется именно вас
Проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях
№4840 від 17.06.2016 писал(а):
___________________________________________________Проект
___________________________________________________вноситься
___________________________________________________народними депутатами України
___________________________________________________Бєльковою О.В.
___________________________________________________Єднаком О.В.
___________________________________________________Рибаком І.П.
___________________________________________________Рябчиним О.М.
___________________________________________________Кацер-Бучковською Н.В.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про розкриття інформації у видобувних галузях

Цей Закон визначає правові засади регулювання та організації збору, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях в Україні.
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені терміни вживаються у такому значенні:

багатостороння група з питання імплементації в Україні ІПВГ – постійно діюча група, що створюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, з метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

видобувні галузі – галузі промисловості, пов’язані із геологічним вивченням, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення та транспортуванням трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту ;

звіт про виробництво та платежі – документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях у звітному періоді, зокрема інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами у звітному періоді;

звіт про отримані платежі – документ, що містить узагальнену інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачеві платежу кожним окремим суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у звітному періоді;

звіт ІПВГ – звіт, що готується незалежним адміністратором за результатом проведення аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, з одного боку та отримувачами платежів з іншого відповідно до технічного завдання та в рамках ІПВГ;

звітний період – календарний рік, за який узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (надалі – ІПВГ) – незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, прийнятий Міжнародним секретаріатом ІПВГ 15 лютого 2016 року та затверджений Міжнародним правлінням ІПВГ 23 лютого 2016 року;

консолідований звіт про виробництво та платежі – документ, що містить консолідовану на рівні материнського підприємства у видобувних галузях інформацію про виробництво підконтрольних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами;

материнське підприємство у видобувних галузях – підприємство, що зареєстроване в Україні та здійснює контроль над хоча б одним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

незалежний адміністратор – суб’єкт господарювання, який здійснює аналіз та звірку інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів відповідно до технічного завдання, та готує звіт ІПВГ;
отримувач платежів – будь-який орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування в Україні, а також будь-яке підприємство, установа або організація, які прямо або опосередковано контролюються державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою або будь-яким органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування в Україні;

платіж – будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у грошовій або натуральній формі на користь державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування або отримувача платежів, безпосередньо у зв’язку із діяльністю у видобувних галузях, зокрема:

загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, загальнодержавні внески, за винятком податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб;

дивіденди;

частина прибуткової продукції;

платежі (виплата, премія, бонус), передбачені договорами, угодами та іншими не забороненими законодавством правочинами, пов’язаними з користуванням надрами, в тому числі договорами про спільну діяльність, угодами про розподіл продукції, договорами оренди чи концесії цілісного майнового комплексу;

збори та інші платежі (фінансові санкції) за надання, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами, ліцензій та інших документів дозвільного характеру;

інші платежі, пов’язані із діяльністю у видобувних галузях, в тому числі плата за придбання прав на геологічну інформацію, плата за користування (тимчасове зайняття) земельних ділянок, плата (тарифи) за доступ до об’єктів інфраструктури, витрати на покращення інфраструктури, орендні платежі;

будь-який інший платіж відповідно до законодавства, або внутрішньої політики суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у зв’язку із користуванням надрами.;

проектна діяльність – діяльність щодо геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, які здійснюються відповідно до одного спеціального дозволу на користування надрами та/або регулюються однією угодою про умови користування надрами, угодою про розподіл продукції, договором про спільну діяльність або іншим договором, а також транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яке здійснюється відповідно до договору;

суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях – фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка здійснює користування надрами для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або здійснення транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту;
технічне завдання – вимоги, які повинні бути дотримані при підготовці звіту ІПВГ, зокрема визначення обсягу інформації звіту ІПВГ, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного адміністратора при його виконанні на кожному етапі, і які є невід’ємною частиною договору з незалежним адміністратором.

2. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Термін «контроль» та похідні від нього вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в інших законах України.

Стаття 2. Правова основа розкриття інформації у видобувних галузях

1. На виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, цей Закон спрямований на імплементацію, в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року, Директиви 2013/50/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2013 року та Директиви 2007/14/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 8 березня 2007 року.

2. Суб’єкти владних повноважень України, а також суди при застосовуванні норм цього Закону беруть до уваги правозастосовну практику Європейського Союзу, зокрема рішення Суду Європейського Союзу (Європейського Суду, Загального Суду) щодо застосовування положень актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у частині першій цієї статті.
Стаття 3. Сфера дії Закону

Цей Закон поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та материнські компанії у видобувних галузях, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на отримувачів платежів.

Розділ ІІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 4. Мета розкриття інформації

Метою розкриття інформації у видобувних галузях є надання громадськості доступу до повної та об’єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, на користь отримувачів платежів, створення передумов для суспільно відповідального використання такими суб'єктами корисних копалин загальнодержавного значення, а також для суспільного ознайомлення та обговорення питань, пов'язаних із використанням та управлінням державою та територіальними громадами корисними копалинами загальнодержавного значення.
Стаття 5. Суб’єкти розкриття інформації

1. Суб’єктами розкриття інформації є:

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;

материнські підприємства у видобувних галузях;

отримувачі платежів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

2. Суб’єкти розкриття інформації зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та іншими актами законодавства України.
Стаття 6. Способи розкриття інформації

1. Розкриття інформації здійснюється у такий спосіб:

1) суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях та материнськими підприємствами у видобувних галузях:

подання звіту про виробництво та платежі та, у необхідних випадках, консолідованого звіту про виробництво та платежі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежного адміністратора (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації);

розміщення на веб-сайті в мережі Інтернет (за наявності такого веб-сайту) електронної версії звіту про виробництво та платежі та, у необхідних випадках, консолідованого звіту про виробництво та платежі, та електронних копій спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів, на підставі яких безпосередньо здійснюється проектної діяльності;

2) отримувачами платежів:

подання звіту про отримані платежі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежного адміністратора (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації);

розміщення електронної версії звіту про отримані платежі на веб-сайті в мережі Інтернет (за наявності такого веб-сайту);

3) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості:

розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет електронної версії звіту про виробництво та платежі та, у необхідних випадках, консолідованого звіту про виробництво та платежі, електронної версії звіту про отримані платежі, електронної версії звіту ІПВГ та електронних копій спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів, на підставі яких безпосередньо здійснюється проектної діяльності;

4) усіма суб'єктами розкриття інформації, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості:

надання інформації про платежі та копій спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів, на підставі яких безпосередньо здійснюється проектна діяльність, на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежного адміністратора.

2. Усі електронні версії та копії документів, зазначені в частині 1 цієї статті повинні розміщатися у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до них, а також їх подальше використання.
Стаття 7. Звіт про виробництво та платежі

1. Звіт про виробництво та платежі повинен включати наступну інформацію:
загальна сума платежів;

загальна сума по кожному виду платежів;

загальна сума платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

загальна сума по кожному виду платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;
валюта, в якій здійснювалися платежі;

звітний період, в якому здійснювалися платежі;

опис виду господарської діяльності, у зв’язку з якою здійснювалися платежі;

перелік окремих проектних діяльностей, які прямо чи опосередковано реалізовуються, та її основні характеристики;

участь у соціальних проектах чи програмах та загальна сума платежів щодо кожного соціального проекту чи програми, з розбивкою на ті, що реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей, та інші;

обсяги видобутку щодо відповідної проектної діяльності;

зайнятість;

обсяги фінансування та допомоги, отриманих від органів влади та підконтрольних їм суб'єктів, зокрема обсяги державної допомоги суб’єктам господарювання;

інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді або їх відсутність;

результати аудиту фінансової звітності за звітний період (для суб’єктів розкриття, які відповідно до законодавства зобов’язані проводити аудит фінансової звітності).

Невід'ємною частиною звіту про виробництво та платежі є акти узгодження між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

2. Підготовка звіту про виробництво та платежі здійснюється в обсязі та відповідно до форми, попередньо погодженої незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ та затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов'язаними частинами, не повинен враховуватися у звіті про виробництво та платежі, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ.

5. У випадку здійснення платежу у натуральній формі, такий платіж відображається у вартісному та у кількісному вираженні з відповідними примітками для пояснення порядку визначення розміру цих платежів.

6. При розкритті інформації про платежі, зазначені в цій статті, має відображатися зміст, а не форма платежів чи відповідної господарської діяльності. Платежі та види господарської діяльності не можуть бути штучно розділені чи об’єднані для уникнення застосування положень цього Закону.
Стаття 8. Звіт про отримані платежі

1. Звіт про отримані платежі повинен включати наступну інформацію:

загальна сума платежів;

загальна сума по кожному виду платежів;

загальна сума платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

загальна сума по кожному виду платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

валюта, в якій здійснювалися платежі;

звітний період, в якому здійснювалися платежі;

обсяги фінансування та допомоги, направлених від отримувача платежів до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях.

2. Підготовка звіту про отримані платежі здійснюється в обсязі та відповідно до форми, попередньо погодженої незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ та затвердженої Кабінетом Міністрів України.
3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов'язаними частинами, не повинен враховуватися у звіті про отримані платежі, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ.
Стаття 9. Вимоги до створення багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ

1. З метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, утворює багатосторонню групу з питання імплементації в Україні ІПВГ.

2. Основними принципами діяльності багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ є:

вільне обговорення питань та прийняття рішень;

гласність та прозорість діяльності;

відкритість;

паритетність представництва інтересів зацікавлених осіб;

дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

3. Персональний склад багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ та положення про неї затверджуються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

4. Формування складу багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ здійснюється на паритетних засадах з представників груп зацікавлених осіб, а саме представників центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та представників організацій громадянського суспільства.

5. Головою багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ є Міністр енергетики та вугільної промисловості України за посадою.

6. Рішення багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ приймаються більшістю голосів її членів за умови, що така більшість включає голоси більшості присутніх членів багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ від кожної окремої групи зацікавлених осіб. Рішення багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ оформляються протоколом і підписуються головою багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ.

7. До повноважень багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ входить:

здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

попереднє погодження форм звіту про виробництво та платежі, консолідованого звіту про виробництво та платежі, звіту про отримані платежі,

встановлення мінімальної суми, у випадку неперевищення якої будь-який платіж, здійснений суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, одноразово або декількома пов'язаними частинами, не повинен враховуватися у звіті про виробництво та платежі та звіті про отримані платежі за відповідний звітний період;

схвалення кандидатури незалежного адміністратора;

узгодження порядку проведення конкурсу щодо обрання незалежного адміністратора;

узгодження звіту ІПВГ;

попереднього погоджує технічне завдання на підготовку звіту ІПВГ;

здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.

8. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.
Стаття 10. Консолідований звіт про виробництво та платежі

1. Материнські підприємства у видобувних галузях, які зареєстровані в Україні та які відповідно до законодавства складають консолідовану фінансову звітність, зобов’язані складати та подавати консолідований звіт про виробництво та платежі.

2. Консолідований звіт повинен містити виключно інформацію про виробництво та платежі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях.

3. Підготовка консолідованого звіту про виробництво та платежі здійснюється в обсязі та відповідно до форми, попередньо погодженої незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ та затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Звіт ІПВГ

1. Підготовка звіту ІПВГ здійснюється незалежним адміністратором.

2. Незалежний адміністратор обирається на конкурсній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та його кандидатура схвалюється багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ. Порядок проведення конкурсу щодо обрання незалежного адміністратора встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості та узгоджується з багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ.

3. Звіт ІПВГ готується трьома мовами (українською, російською та англійською) на підставі проведеного аналізу та звірки отриманої інформації від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачів платежів та узгоджується з багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ.

4. Звіт ІПВГ готується відповідно до технічного завдання, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та попередньо погодженого багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні ІПВГ. Зміст технічного завдання та звіту ІПВГ повинен відповідати вимогам ІПВГ.

5. Протягом двох місяців після оприлюднення звіту ІПВГ суб’єкти розкриття інформації за результатами аналізу звіту ІПВГ можуть подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування видобувних галузей в частині нормативно-правового, організаційного, технологічного, матеріального та іншого забезпечення. Пропозиції розглядаються на засіданні багатосторонньої групи з питання імплементації в Україні ІПВГ і, з урахуванням її рішення, направляються Кабінету Міністрів України для подальшої реалізації.
Стаття 12. Копії спеціальних дозволів на користування надрами та договорів щодо проектної діяльності

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, повинні розміщати електронні копії отриманих або укладених ними спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів, на підставі яких безпосередньо здійснюється проектна діяльність на веб-сайті відповідного суб’єкта розкриття інформації в мережі Інтернет (за наявності такого веб-сайту).

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті електронні копії виданих або укладених отримувачами платежів та іншими органами влади спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів, на підставі яких безпосередньо здійснюється проектна діяльність усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях.
Стаття 13. Строки та порядок розкриття інформації

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, повинні розкривати свої звіти (консолідовані звіти) про виробництво та платежі щорічно не пізніше 1 вересня, яке слідує після закінчення відповідного звітного періоду, та повинні забезпечувати, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом, щонайменше, 10 років з дати розкриття.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежний адміністратор протягом 30 днів повинен надавати відповідному суб’єкту розкриття інформації та публікувати на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про отримання звіту (консолідованого звіту) про виробництво та платежі та його відповідність встановленим вимогам. У випадку відсутності зауважень відповідний звіт (консолідований звіт) вважатиметься таким, що поданий своєчасно і в належній формі. У випадку наявності зауважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежного адміністратора, суб’єкту розкриття інформації надається 10 робочих днів для усунення зауважень та підготовки остаточної редакції звіту (консолідованого звіту) про виробництво та платежі.
Не дозволяється ініціювати застосування заходів відповідальності, якщо до цього компаніям не надається можливість усунути порушення протягом 10 днів.

3. Звіт ІПВГ розміщається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, щорічно не пізніше 30 листопада та залишається публічно відкритим щонайменше 10 років з дати розміщення.

4. Копії спеціальних дозволів спеціальних дозволів на користування надрами та договорів щодо проектної діяльності повинні розміщатися суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, в мережі Інтернет протягом одного місяця з дати їх, отримання, видачі або підписання відповідно та, в частині розміщення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, в мережі Інтернет, залишаються публічно відкритими протягом, щонайменше, 10 років з дати розміщення.

5. З метою забезпечення належного збору, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях, отримувачі платежів зобов'язані надавати на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежного адміністратора повну інформацію про платежі у строк, що не перевищує 15 робочих днів з моменту відповідного запиту, а також забезпечувати уповноваженим представникам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та/або незалежному адміністратору вільний доступ до такої інформації, крім випадків, передбачених законом.

6. Порядок розкриття інформації суб’єктами розкриття інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Відкритість доступу до інформації

Інформація, яка повинна бути розкрита суб’єктами розкриття інформації відповідно до цього Закону, не може бути віднесена до комерційної таємниці та/або до інформації з обмеженим доступом. Положення інших актів законодавства, у тому числі внутрішніх нормативних документів суб’єктів розкриття інформації та договорів, які передбачають віднесення зазначеної інформації до конфіденційної або такої, що становить комерційну таємницю, не застосовуються.

Розділ ІІI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях суб’єктами розкриття інформації

1. За порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях до суб’єктів розкриття інформації, які не є органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в Україні, застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

1) порушення строків розкриття інформації, передбачених статтею 13 цього Закону, – штраф у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) розкриття звіту (консолідованого звіту) про виробництво та платежі, що містить недостовірну або неповну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність у видобувних галузях, порушення встановленого порядку розкриття інформації у видобувних галузях, яке не пов’язане із порушенням строків розкриття інформації, – штраф у розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) неусунення будь-якого з порушень, передбачених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті протягом 30 календарних днів після опублікування рішення про накладення штрафу за відповідне правопорушення– штраф у розмірі 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф може бути накладено на відповідного суб'єкта розкриття інформації протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня його вчинення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня вручення (надіслання) рішення про накладення штрафу та його розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, в мережі Інтернет або з дня набрання законної сили рішенням суду, яким визнано правомірність накладення штрафу, якщо рішення про застосування заходів відповідальності за таке порушення не було оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається органу, яким накладено штраф.

У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник рішення про застосування заходів відповідальності за порушення законодавства про розкриття інформації надсилається органу державної виконавчої служби для виконання органом державної виконавчої служби в примусовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Розглядати справи про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення, зазначені у цій статті, мають право посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань енергетики.

2. Інформація про вчинення суб’єктом розкриття інформації порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях та про кожне рішення про застосування адміністративно-господарських штрафів за таке порушення, підлягає опублікуванню в межах п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про застосування заходів відповідальності у відповідному розділі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості в мережі Інтернет.

3. Притягнення відповідного суб'єкта розкриття інформації до адміністративно-господарської відповідальності не звільняє його від виконання обов’язків, покладених цим Законом.

4. Адміністративно господарські штрафи стягуються відповідно до вимог законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження».
Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях посадовими особами отримувачів платежів

За порушення посадовими особами отримувачів платежів вимог законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях, винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
Стаття 17. Орган, уповноважений розглядати справи про порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях

1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергетики, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. У випадку виявлення фактів, які можуть свідчити про порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях, посадові особи уповноваженого органу, яким стали відомі зазначені факти, зобов’язані вжити негайних заходів щодо перевірки зазначених фактів та притягнення відповідних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, до відповідальності.
Стаття 18. Оскарження рішень у справах про порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях
Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законом.

Розділ ІV
ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім статей 7, 8, 10, 12, частини першої, другої, четвертої та п'ятої статті 13, статей 15, 17, 18, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.
2. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) внести наступні зміни:
1) Главу 15 доповнити новою статтею 2127 наступного змісту:
«Стаття 2127. Порушення вимог законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях
Порушення посадовими особами органів влади правил і вимог проведення збору, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях відповідно до Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях», – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
2) у Главі 15-А змінити порядкову нумерацію статей відповідно до внесених змін (2127 - 21221 замінити на 2128 - 21222);
3) у статті 221 цифри «2122 - 21221» замінити цифрами «2122 - 21222»;
4) у частині першій статті 255:
в абзаці 2 пункту 1 цифри «2127» виключити;
в пункту 22 цифри «2127» виключити;
у пункті 11 після цифр «18511» доповнити цифрами «2127».
3. Установити, що за наслідками діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, у 2017 році в частині розкриття інформації відповідно до цього Закону адміністративно-господарські санкції не застосовуються. У випадку встановлення факту вчинення суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, правопорушень, передбачених цим Законом, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань енергетики, направляють таким суб'єктам повідомлення про встановлене правопорушення.
4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити порядок розкриття інформації суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до міжнародних стандартів звітності;
затвердити порядок розгляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, справ про порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях.
5. Кабінету Міністрів України та іншим органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
6. Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині спрямування коштів, отриманих в результаті застосування заходів відповідальності до суб'єктів розкриття інформації відповідно до цього Закону, на потреби територіальних громад, на території яких суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, мають свої виробничі потужності.
7. Першим обов’язковим звітним періодом є 2016 фінансовий рік.


в заключение
чисто поржать :lol: над принципом рационального использования бюджетных средств


1.
Стаття 5. Суб’єкти розкриття інформації
1. Суб’єктами розкриття інформації є:
суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
материнські підприємства у видобувних галузях;
отримувачі платежів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

Стаття 13. Строки та порядок розкриття інформації
...
4. Копії спеціальних дозволів спеціальних дозволів на користування надрами та договорів щодо проектної діяльності повинні розміщатися суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, в мережі Інтернет протягом одного місяця з дати їх, отримання, видачі або підписання відповідно та, в частині розміщення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, в мережі Інтернет, залишаються публічно відкритими протягом, щонайменше, 10 років з дати розміщення.


2.
Изображение


вот такой вот пердимонокль в использовании бюджетных средств


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.

UNREAD_POST violetta » 08 июл 2016, 18:24

Хм, это очень интересно. Я даже подумать не могла что до такого дойдет. Спасибо точную информацию. очень выручили.
violetta
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 08:52
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 июл 2016, 19:37

Уважаемая коллега, violetta
violetta писал(а):Хм, это очень интересно. Я даже подумать не могла что до такого дойдет. Спасибо точную информацию. очень выручили.

Я еще и "крестиком" могу (кот Матроскин ©)

Более точная информация здесь Инициатива прозрачности добывающих отраслей в Украине

там и первый отчет Украины текст последнего Стандарта Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ), редакція 2016 року

посмотрите, может утвердитесь в мысли, что это еще не конец ...
("Плюнь в лицо вождю индейцев ..., А вот теперь – конец !... (внутренний голос недропользователя ©) :lol: )


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.


Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Roomrocks, Ya