Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

любите ли вы землю, так как ...

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 апр 2017, 15:14

Уважаемые коллеги

вопрос, что же делать с доходами от земельных участков, которые не желают светить в учёте ни собственники, ни местные власти, будируется законодателями постоянно

например 19.10.2015 под №3346 народным депутатом Журжій Андрій Валерійович (VIII скликання)проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо врегулювання питань сплати плати за землю в следующей редакции
Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно"

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:
• У пункті 14.1 статті 14:
у підпункті 14.1.73 слова «умовах оренди» замінити словами «умовах оренди, а також особи, які фактично користуються земельними ділянками, на яких розташовані належні їм на праві власності будівлі, споруди (їх частини) »;
підпункт 14.1.205 викласти в такій редакції:
«14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних, побутових та інших потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) такого будинку (його частин), а також житлових та нежитлових приміщень, розташованих у будинку».
• У пункті 109.1 слова «протиправні діяння» замінити словами «протиправні, винні діяння».
3. У статті 266:
у пункті 266.4
у підпункті 266.4.1:
абзац перший після слова «житлової» доповнити словами «та нежитлової»;
доповнити підпунктом «г» такого змісту:
«г) для господарських (присадибних) будівель, розташованих на прибудинковій території житловоого будинку/будинків, незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів»;
останній абзац після слова «житлової» доповнити словами «та нежитлової»;
абзац другий підпункту 266.4.2 після слова « житлової» доповнити словами «та нежитлової».
у підпункті 266.7.1 пункту 266.7:
підпункт «г» викласти в новій редакції:
«г) за наявності у власності платника податку господарських (присадибних) будівель розташованих на прибудинковій території житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту «г» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку»;
доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«Обчислення суми податку у порядку передбаченому підпунктами «б» та «в» цього підпункту, здійснюється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості»;
У зв'язку з чим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
у абзаці сьомому слова «кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної" замінити словами «[i][size=125][color=#0000FF]кожного з об'єктів нежитлової нерухомості (з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом) та відповідної»;
у підпункті 266.8.1 пункту 266.8 слова «він втратив» замінити словом «припинилося», а слово «виникло» словами «він набув».
• Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції:
«274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, крім випадків передбачених підпунктами 274.1.1 та 274.1.2 цього пункту.
274.1.1. Ставка земельного податку: для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
274.1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, об’єднаннями та асоціаціями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками, встановлюється у розмірі не більше 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки
».
4. У статті 286:
третє речення пункту 286.2 після слів «з нею подається» доповнити словами « (за наявності)»;
пункт 286.4 слова «За нововідведені земельні ділянки» замінити словами «За нововідведені земельні ділянки, за земельні ділянки, на яких розташовані новопридбані будівлі, споруди (їх частини)»;
абзаци другий та третій пункту 286.5 викласти в такій редакції:
«У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого власника - фізичної особи протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому новий власник набув право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого власника – фізичної особи протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності
»;
у пункті 286.6:
в абзаці першому слово «спільній» виключити;
у підпункті 1 слова «кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній» замінити словами «кількох осіб або одній»;
підпункт 3 виключити;
останній абзац викласти в такій редакції:
«За земельну ділянку, на якій розташована будівля, приміщення якої, перебувають у власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх власності, з урахуванням прибудинкової території».
5. У статті 287:
у пункті 287.1:
абзац перший після слів «земельною ділянкою» доповнити словами «або права власності на будівлі, споруди (їх частини), які розташовані на такій земельній ділянці»;
в абзаці другому:
слова «у поточному році» виключити;
доповнити другим реченням такого змісту:
«Норми даного абзацу не поширюються на територію, на якій на праві власності знаходяться будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території»;
у пункті 287.6:
слова «таку земельну ділянку» замінити словами «такі будівлі, споруди (їх частини)»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини), що розташовані на орендованій земельній ділянці державної або комунальної власності, плата за землю, з урахуванням прибудинкової території, здійснюється новим власником цих приміщень у відповідній частині»;
пункт 287.8 після слів «жилому будинку» доповнити словами «або в об'єкті нежитлової нерухомості».
6. У статті 288:
підпункт 288.5.1 пункту 288.5 викласти в такій редакції:
«288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки, крім:
земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, об’єднаннями та асоціаціями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками, для яких сума платежу не може бути меншою 0,3 відсотків нормативної грошової оцінки;
земель сільськогосподарського призначення, наданих в оренду фізичним особам для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства загальною площею не більше 2 гектарів на одну особу, для яких сума платежу не може бути меншою 1 відсотка нормативної грошової оцінки
»;
доповнити пунктом 288.8 такого змісту:
«288.8. Якщо в результаті зміни розміру мінімальної або максимальної річної суми платежу, встановленої пунктом 288.5 цієї статті, розмір орендної плати, передбачений договором оренди, є нижчим або вищим за встановлений цим Кодексом, обов'язок по сплаті орендної плати у збільшеному або зменшеному розмірі виникає у орендаря з моменту внесення відповідних змін до договору оренди».
7. У підрозділі 6 розділу XX «Перехідні положення»:
в назві слова «земельного податку» замінити словами «податку на майно»;
додати пункт 2 такого змісту:
«2. Вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу не поширюються на рішення органів місцевого самоврядування, які прийняті на виконання пункту 4 розділу II Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно» »;.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Внести до Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280 ) такі зміни:
1) Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності підлягає перегляду та зміні за ініціативою сторін, у випадку якщо розмір орендної плати, передбачений договором оренди, є нижчим або вищим за встановлений Податковим Кодексом України розмір мінімальної або максимальної річної суми платежу за такими договорами».
3. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня набрання чинності цього Закону переглянути рішення щодо встановлення податку на майно.
Установити, що протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону до рішень місцевих рад про перегляд місцевих податків в частині податку на майно не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


но вот 23.03.2017 появился текст доработанного проекта
проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо врегулювання питань сплати плати за землю»

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.72 викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), постійних землекористувачів, а також осіб, яким належить на праві власності нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці державної чи комунальної власності, але право власності чи користування такою земельною ділянкою не оформлено (не переоформлено) (далі - податок для цілей розділу XII цього Кодексу)»;
підпункт 14.1.73 викласти в такій редакції:
«14.1.73. землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди, а також особи, яким належить на праві власності нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці державної чи комунальної власності, але право власності чи користування такою земельною ділянкою не оформлено (не переоформлено) »;
в підпункті «е» підпункту 14.1.129-1 слова «хліви, гаражі, літні кухні» замінити словами «хліви, літні кухні»;
2. У пункті 269.1 статті 269:
підпункт 269.1.2 викласти в такій редакції:
«269.1.2. постійні землекористувачі»;
доповнити підпунктом 269.1.3 такого змісту:
«269.1.3. особи, яким належить на праві власності нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці державної чи комунальної власності, але право власності чи користування такою земельною ділянкою не оформлено (не переоформлено) »;
3. У пункті 270.1 статті 270:
пункт 270.1.1 після слів «у власності або» доповнити словами «у постійному »;
доповнити підпунктом 270.1.3 такого змісту:
«270.1.3. земельні ділянки державної чи комунальної власності під належними на праві власності платникам податку будівлями, спорудами (їх частинами), якщо право власності чи користування такими земельними ділянками не оформлено (не переоформлено) »;
3. Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції:
«274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, крім випадків передбачених підпунктами 274.1.1, 274.1.2, 274.1.3, 274.1.4 цього пункту.
274.1.1. Ставка земельного податку для земель загального користування встановлюється у розмірі не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
274.1.2. Ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
274.1.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, об’єднаннями та асоціаціями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками, встановлюється у розмірі не більше 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
274.1.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки щодо яких власники будівель, споруд (їх частин), розташованих на таких земельних ділянках, протягом року з моменту набуття права власності на такі будівлі, споруди (їх частини), з метою оформлення речових прав на відповідні земельні ділянки не подали до компетентного органу:
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - у випадках, передбачених абзацами третім та четвертим частини першої статті 123 Земельного кодексу України;
або
клопотання про надання земельної ділянки - у випадках, передбачених абзацом шостим частини першої статті 123 Земельного кодексу України,
до моменту оформлення ними таких прав встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
Положення даної норми не поширюється на осіб, які згідно з чинним законодавством мають право на набуття земельних ділянок в постійне користування
»;
4. Пункт 285.2 статті 285 викласти в такій редакції:
«285.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, платників податку, визначених в підпункті 269.1.3 пункту 269.1 статті 269 цього Кодексу, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців)»;
5. У статті 286:
у пункті 286.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру або дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо у державному земельному кадастрі відсутні дані про земельні ділянки під нерухомим майном »;
в абзаці другому слова «у сфері будівництва» виключити;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки повідомляють інформацію про подання особою документів, зазначених у підпункті 274.1.4 пункту 274.1 статті 274 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
третє речення пункту 286.2 після слів «разом з нею подається» доповнити словами «(за наявності)»;
в абзаці першому пункту 286.4 слова «земельні ділянки або» замінити словами «земельні ділянки та/або за земельні ділянки, визначені в підпункті 269.1.3 пункту 269.1 статті 269 цього Кодексу, та/або»;
у пункті 286.6:
в абзаці першому слова «прибудинкової території кожному» замінити на слова «прибудинкової території або території, необхідної для її обслуговування, кожному»;
підпункт 3 виключити;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх власності, з урахуванням прибудинкової території або території, необхідної для її обслуговування»;
6. У статті 287:
абзац перший пункту 287.1 після слів «земельною ділянкою» доповнити словами « або права власності на будівлі, споруди (їх частини), які розташовані на такій земельній ділянці »;
у пункті 287.3 слова «рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок» замінити словами «платниками податку рівними частками»;
у пункті 287.4 слова «власниками та землекористувачами земельних ділянок» замінити словами «платниками податку»;
пункт 287.6 викласти в такій редакції:
«287.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території або території, необхідної для її обслуговування, сплачується новим власником на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на такі будівлі, споруди (їх частини).
При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини), що розташовані на орендованій земельній ділянці
державної або комунальної власності, земельний податок сплачується, з урахуванням прибудинкової території або території, необхідної для її обслуговування, новим власником такої будівлі, споруди (їх частини). При цьому зобов’язання попереднього власника таких будівель, споруд (їх частини) зі сплати орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності, на якій розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), припиняється
»;
пункт 287.8 після слів «багатоквартирному жилому будинку» доповнити словами «або в об'єкті нежитлової нерухомості»;
7. Статтю 288 доповнити пунктом 288.8 такого змісту:
«288.8. Якщо розмір орендної плати, встановлений у договорі оренди, є нижчим або вищим річної суми платежу, передбаченої пунктом 288.5 цієї статті, обов'язок по сплаті орендної плати у збільшеному або зменшеному розмірі виникає у орендаря з моменту внесення відповідних змін до договору оренди»;
8. Підрозділ 6 Розділу ХХ Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. Вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу не застосовуються до рішень органів місцевого самоврядування, які прийняті на виконання пункту 4 розділу II Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо врегулювання питань сплати плати за землю».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
у статті 79-1:
частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у передбаченому цією статтею випадку».
У зв'язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами п'ятим-сьомим;
у частині п'ятій слово «сьомій» замінити на слово «восьмій»;
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

«7. Формування земельних ділянок у випадках, коли розташоване на них нерухоме майно введено в експлуатацію, а визначене у клопотанні про її надання цільове призначення відповідає містобудівній документації, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
У зв'язку з чим частини сьому-дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою-тринадцятою;
в абзаці шостому частини першої статті 123 слова «в інших випадках здійснюється» замінити словами «в інших випадках, в тому числі коли розташоване на ній нерухоме майно введено в експлуатацію, а визначене у клопотанні про її надання цільове призначення відповідає містобудівній документації, здійснюється»;
2) Статтю 23 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності підлягає перегляду та зміні за ініціативою сторін, у випадку якщо розмір орендної плати, передбачений договором оренди, є нижчим або вищим за встановлений Податковим Кодексом України розмір мінімальної або максимальної річної суми платежу за такими договорами».
3. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня набрання чинності цього Закону переглянути рішення щодо встановлення податку на майно.
5. Установити, що протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону до рішень місцевих рад про перегляд місцевих податків в частині податку на майно не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


вот такой вот пердимонокль - кого интересует Гражданский или Земельный кодекс, если можно чего-то там получить, а памятуя о п.297.1.4 - всем ЕНам с КВЭД 68.20 выдать индульгенцию от платы за землю по участкам государственной или коммунальной собственности :lol:


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
lutishka
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya