Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Татьяна » 11 янв 2011, 19:01

Предлагаю сюда выкладывать новости, связанные с новым реестром выданных и полученных налоговых накладных (письма, разъяснения, "слухи"), а также задавать по нему вопросы.

Для начала сам Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных.

Скрытый текст: показать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 N 1002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1402/18697 


ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних


1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

Під час виконання договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу;

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробних тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету. 

3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби, та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Реєстри можуть подаватися:

за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби;

на електронних носіях.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ посадових осіб органів державної податкової служби до Реєстру.

5. У службовому полі Реєстру для відмітки про тип декларації (рядки 011 - 012) та службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021 - 024) вказується позначка (х) у рядку службового поля, яке відповідає типу та формі декларації.

У службовому полі Реєстру (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99.

У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 цього Порядку) у службовому полі 04 "Платник" зазначається найменування платника і через дріб найменування та код (номер, шифр), установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, веде окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

6. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування;

з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

7. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

8. У розділі I Реєстру відображаються податкові накладні, видані у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА від 21.12.2010 N 969, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні декларації (далі - ВМД).

8.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу.

8.2. Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

8.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

8.4. Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

9. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.

9.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

9.2. У графі 2 вказується дата виписки податкової накладної.

9.3. У графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

У разі якщо платником здійснюються експортні операції, у графі 3 проставляється номер ВМД.

9.4. У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН - податкова накладна.

У разі виписки податкової накладної по окремих операціях, визначених у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА від 21.12.2010 N 969, до виду документа додається код операції (наприклад, ПН - податкова накладна, ПН01 - податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

РК - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

ВМД - вантажна митна декларація;

БО - документ бухгалтерського обліку.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

9.5. У графі 5 вказується найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.

9.6. У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер покупця - платника податку на додану вартість.

9.7. У графах 7 - 12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

9.8. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

10. У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг. Згідно з пунктами 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу такими документами є:

товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або первинні документи, складені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, - у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

10.1. Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи) на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), а також інших подібних документів, зазначених вище.

10.2. Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

10.3. Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.

10.4. Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

11. Особливості заповнення деяких граф розділу II Реєстру.

11.1. У графі 1 проставляється номер запису податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, ВМД. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ.

11.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 11.1 цього пункту.

11.3. До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 11.1 цього пункту.

11.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН - податкова накладна;

РК - розрахунок коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

ВМД - вантажна митна декларація;

ЧК - касовий чек;

ТК - транспортний квиток;

ГР - готельний рахунок;

ПЗ - рахунок за послуги зв'язку;

ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП - заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу;

НП - документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

11.5. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім'я, по батькові /за наявності/ - для фізичної особи) нерезидента.

11.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.

У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН "200000000000".

Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН "300000000000".

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000".

11.7. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

11.8. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та основних фондів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

11.9. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи, незареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 робиться позначка "Ж".

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

11.10. Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 та/або абзацу другого підпункту "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу, в останній день звітного (податкового) періоду робиться запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера "Р" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНР - податкова накладна, по якій проведено розподіл суми податкового кредиту).

Сума коригування відповідає частці використання таких товарів/послуг в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування та/або використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва за звітний період.

У разі проведення коригування сум податкового кредиту по операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, проводяться такі записи: із знаком (-) у графах 9, 10 та одночасно зі знаком (+) у графах 11, 12.

У разі проведення коригування сум податкового кредиту по операціях, що частково використовуються в сільськогосподарському виробництві, на суму коригування проводяться такі записи: із знаком (-) у графах 8, 9, 10 та одночасно робиться запис зі знаком (+) у графах 8, 9, 10 Реєстру по сільськогосподарських операціях.

12. Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків.

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість  Ю. В. Лапшин 

Пока возник такой вопрос:

Татьяна писал(а):Новая форма реестра НН действует с 10.01.2011
По какой форме подавать реестр за декабрь - по старой?


+ тема по реестру в случае регистрации в середине месяца: Регистрация НДС со средины месяца(реестр)подправлено и трансформировано в FAQ by Печкин
Татьяна
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 17:09
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST налоговик » 11 янв 2011, 19:03

Татьяна писал(а):Новая форма реестра НН действует с 10.01.2011
По какой форме подавать реестр за декабрь - по старой?


За декабрь, то по старой.
А вот за январь их чтоли будет два?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST larisa » 12 янв 2011, 09:22

налоговик писал(а):За декабрь, то по старой.


И я так думаю.

налоговик писал(а):А вот за январь их чтоли будет два?


Получается, что да - до 10.01 вели по старой форме, с 10.01 - по новой.
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST налог » 12 янв 2011, 10:02

Формально вроде бы получается действительно два реестра. Но в таком случае возникает проблема с нумерацией - с какого номера начнем нумеровать новый реестр - с 1 или продолжать старый? Во-вторых, не понятно как воспримет программа в ГНИ два поданных реестра за один период. Поэтому думаю, что новый реестр лучше вести с начала года, и до 10 числа продублировать ведением старого реестра.

За это сообщение автора налог поблагодарил:
larisa
налог
 
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 82 раз.

UNREAD_POST Татьяна » 14 янв 2011, 11:10

рассказала сегодня знакомая, что у них налоговая не приняла за декабрь старый реестр :(
Татьяна
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 17:09
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST 245390 » 14 янв 2011, 17:49

Отправил по электронке в Киевскую НИ декларацию НДС со старым реестром (тьфу-тьфу-тьфу) пришла квитанция - все нормуль.

За это сообщение автора 245390 поблагодарили: 2
nikki, Татьяна
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST Татьяна » 14 янв 2011, 18:05

А что делать, если не будут принимать? :(
Татьяна
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 17:09
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST nikki » 14 янв 2011, 18:15

245390 писал(а):Отправил по электронке в Киевскую НИ декларацию НДС со старым реестром (тьфу-тьфу-тьфу) пришла квитанция - все нормуль.


Спасибо за информацию.
Отлично. Все верно. За декабрь должна еще старая форма применяться.

Татьяна писал(а):А что делать, если не будут принимать? :(


Давайте не будить лихо пока тихо :)
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Kirsh » 17 янв 2011, 23:20

Attention!!!:

Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.


Т.е. даже если ты квартальщик, то подаешь реестры "в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)", НО отчетности не твоей, а отчетности вообще. Обычно в таких случаях пишут "в сроки, предусмотренные для месячного отчетного периода" или что-то в этом роде. Но тут решили извернуться.

А раз так, то квартальщик подает реестры .... реестры подает... верно - ежемесячно!!!.

Это для того чтобы ЮРЕНы-6 % (а потом и плательщики налога на прибыль по нулю) не расслаблялись.
Осталось для них ввести помесячную уплату - и пусть сидят на своем квартале и не рыпаются.
Kirsh
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 22:54
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST larisa » 19 янв 2011, 17:34

Прочла в комментарии одного из бухгалтерских журналов, что

Реестр составляется отдельно за каждый отчетный период.


Что это значит? Каждый период начинать заново нумеровать?
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST Татьяна » 20 янв 2011, 08:54

larisa писал(а):Каждый период начинать заново нумеровать?


Тоже интересует.
Татьяна
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 17:09
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Maliavka » 25 янв 2011, 14:53

п. 9.1 приказа 1002 --- ..."записывается порядковый номер накладной (порядковый номер накладной соответствует порядковому номеру записи в реестре), расчёта корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной..."
вопрос))) - в январе подаю "уточнёнку")), и декабрьскими накладными (номер накладной превышает количество январских налоговых) куда и как отражать в таком случае данную ПНУ? :)
Аватар пользователя
Maliavka
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 14:26
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Maliavka » 25 янв 2011, 16:50

Татьяна писал(а):
larisa писал(а):Каждый период начинать заново нумеровать?


Тоже интересует.


конечно с каждого месяца))
Аватар пользователя
Maliavka
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 14:26
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST nikki » 25 янв 2011, 16:53

Maliavka писал(а):п. 9.1 приказа 1002 --- ..."записывается порядковый номер накладной (порядковый номер накладной соответствует порядковому номеру записи в реестре), расчёта корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной..."
вопрос))) - в январе подаю "уточнёнку")), и декабрьскими накладными (номер накладной превышает количество январских налоговых) куда и как отражать в таком случае данную ПНУ? :)


А нет ответа на ваш вопрос.
По крайней мере, я пока его не знаю :(
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Печкин » 25 янв 2011, 22:52

Maliavka писал(а):конечно с каждого месяца))


Похоже на то
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

След.

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, vovagrig, Ya