Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Сельхоз-НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST KolxozNik » 11 июл 2012, 19:01

Печкин, большое человеческое СПАСИБО
KolxozNik
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 14:34
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST зефир » 12 июл 2012, 10:34

Для тех, у кого возникли проблемы с налоговой по теме зарегистрированных и не зарегистрированный договоров аренды пая.

Решения судов (первой инстанции и апелляционного суда) в пользу с/х производителей.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22664292
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23988191

За это сообщение автора зефир поблагодарили: 2
KolxozNik, snowly
зефир
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 16:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST AleksNik » 12 июл 2012, 17:31

Печкин писал(а):ИМХО, собственно в этом и состоит суть изменений, внесенных в НКУ Законом № 4834:

209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання;


Подскажите есть ли сам механизм проведения данной операции. Ведь в декларации по НДС(сокращенная) нет строк предусмотренных для отражения корректировки налогового кредита по операциях с продажи основных средств ранее приобретенных для сельхозпроизводства. И какими первичными документами оформить данную сделку (налоговая накладная или бух. справка).
AleksNik
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 17:20
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST AleksNik » 12 июл 2012, 17:36

Чи коригується податковий кредит при продажу сільгосптехніки

Сільськогосподарське підприємство, яке перебуває на спеціальному режимі опо­даткування ЯДВ, встановленому статтею 209 Податкового кодексу України, для ефективного ведення сіль­ськогосподарської діяльності закупило сільськогосподарську техніку, віднесло суму ПДВ, сплачену у зв'язку із придбан­ням таких основних засобів, до подат­кового кредиту та відобразило в подат­ковій декларації з ПДВ (скороченій). -У зв'язку з тим, що придбана сільгосп­техніка в подальшому неефективно ви­користовувалась в сільському господар­стві, то вона була продана, а підприєм­ство нарахувало податкові зобов'язан­ня та відобразило в податковій декла­рації з ПДВ (загальній). Чи потрібно коригувати податковий кредит в податкових деклараціях з ПДВ: у скороченій в рядку 12.1 та в за­гальній в рядку 16.1, як це було передба­чено до введення Податкового кодексу?

СТОВ «Пальміравідгодівля».

Ні, не потрібно.

Пунктом 209.2 ст. 209 p. V Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — Кодекс) встановлено, що згідно із спеціальним ре­жимом оподаткування сума податку на до­дану вартість, нарахована сільськогоспо­дарським підприємством на вартість поста­влених ним сільськогосподарських това­рів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні та­кого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів? за рахунок яких сфо­рмовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

При цьому відповідно до пп. 209.15.1 п. 209.15 зазначеної статті до виробничих фак­торів, за рахунок яких сформовано податко­вий кредит, відносяться, зокрема, това­ри/послуги, які придбаваються сільськогос­подарським підприємством для їх викорис­тання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогоспо­дарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фо­нди, виготовлені та/або придбані, викорис­товуються сільськогосподарським підпри­ємством частково для виготовлення сільсь­когосподарських товарів (послуг), а частко­во для інших товарів/послуг, то сума сплаче­ного (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки викорис­тання таких товарів/послуг, основних фон­дів в операціях сільськогосподарського ви­робництва та відповідно в інших операціях.

Згідно із пп. 4.5 п. 4 p. V Порядку запов­нення і подання податкової звітності з по­датку на додану вартість, затвердженого на­казом Міністерства фінансів України від 25.11.11 № 1492, який зареєстровано в Міні­стерстві юстиції України 22.11.11 за № 1333/20071 (далі — Порядок № 1492), коригування податкового кредиту, яке відо­бражається у рядку 16 декларації з ПДВ проводиться в таких випадках:

— у рядку 16.1 відображається коригу­вання згідно зі статтею 192 розділу V Коде­ксу обсягів придбання податкового креди­ту, який було включено у рядок 10.1;

— у рядку 16.2 відображається коригу­вання, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних ак­тивів частково для виготовлення сільсько­господарськими підприємствами сільсько­господарських товарів/послуг або перероб­ними підприємствами готової продукції, а частково для виготовлення інших това­рів/послуг.

Таке коригування проводиться виходя­чи із залишкової вартості необоротних ак­тивів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки викорис­тання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських під­приємств не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, роз­рахованої відповідно до вимог пункту 209.6 статті 209 розділу V Кодексу):

а) у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування;

— у рядку 16.3 відображаються суми по­датку на додану вартість, включені до пода­ткового кредиту за операціями сільськогос­подарських підприємств із вивезення сіль­ськогосподарської продукції у митному ре­жимі експорту. Значення цього рядка пере­носиться з рядка 12.3 декларації (скороче­ної);

— у рядку 16.4 відображається коригу­вання податкового кредиту у зв'язку з пере­рахунком частки використання товарів/по­слуг, необоротних активів в оподатковува­них операціях виходячи з фактичних обся­гів проведених протягом року оподаткову­ваних та неоподатковуваних операцій.

Одночасно слід врахувати, що згідно із п. 5 р. І Порядку № 1492 платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподатку­вання діяльності у сфері сільського та лісо­вого господарства, а також рибальства, по­дають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'єм­ною частиною звітності за відповідний звіт­ний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосу­ються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

У розділі II «Податковий кредит» подат­кової декларації з податку на додану вар­тість (скороченої) відображається тільки коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання това­рів/послуг, необоротних активів в оподатко­вуваних операціях (рядок 12.4).

Враховуючи зазначене, операції з прода­жу основних засобів, щодо яких сума ПДВ, сплачена при їх придбанні, зазначалася в податковій декларації з ПДВ (скороченій), відображаються суб'єктом спеціального ре­жиму в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюдже­том.

При цьому згідно із нормами статті 209 Кодексу у разі зміни напряму використання основних засобів із Сільськогосподарської діяльності на іншу діяльність в наступних податкових періодах коригування податко­вого кредиту не провадиться. Крім того, встановленими порядком та формами де­кларацій з ПДВ як скороченої так і тієї, за якою здійснюються розрахунки з бюдже­том, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.11 № 1492, не передбачено здійснювати таке коригування.Алла ЛІЩИМЕНКО,
заступник начальника відділу
податкових консультацій ДПС у м. Києві.
Консультант №9/2012, стр. 5
AleksNik
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 17:20
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 13 июл 2012, 00:26

зефир писал(а):Для тех, у кого возникли проблемы с налоговой по теме зарегистрированных и не зарегистрированный договоров аренды пая.

Решения судов (первой инстанции и апелляционного суда) в пользу с/х производителей.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22664292
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23988191


зефир спасибо за информацию!
некоторых уже просто достали по поводу незарегистрированных договоров аренды пая

AleksNik
По поводу механизма корректировки налогового кредита в сокращенной декларации при продаже сельхозтехники

Все верно. Действующими формами это прямо не предусмотрено, т.к. такая корректировка не была предусмотрена НКУ. Сейчас же (начиная с 01.07) такое право появилось. Поэтому либо ждать изменения формы декларации, либо уменьшать налоговый кредит в сокращенной и увеличивать в общей с подачей пояснений.
Для особо закаленных в боях с налоговиками можно пойти дальше и воспользоваться п. 46.4 (он очень подходит под нашу ситуацию).

46.4. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
AleksNik, KolxozNik
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 08 авг 2012, 22:16

Печкин писал(а):
зефир писал(а):Для тех, у кого возникли проблемы с налоговой по теме зарегистрированных и не зарегистрированный договоров аренды пая.

Решения судов (первой инстанции и апелляционного суда) в пользу с/х производителей.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22664292
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23988191


зефир спасибо за информацию!
некоторых уже просто достали по поводу незарегистрированных договоров аренды пая


Не хочу накаркать, но боюсь доставать теперь будут еще больше. Клименко (это тот который презседатель ГНСУ) в Одесской области так ответил на этот вопрос:

Основним критерієм для віднесення підприємств до категорії сільськогосподарських є виробництво у відповідних обсягах сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях.
При цьому, слід мати на увазі, що сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності, відповідно до Розділу ІІ Закону України від 06.10.1998 року № 161 «Про оренду землі», зобов’язані в обов’язковому порядку укладати договори оренди землі з орендодавцями. При цьому, такий договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.
Сільськогосподарська продукція вироблена (вирощена) на земельних ділянках, стосовно яких не оформлені належним чином договори оренди, для цілей оподаткування податком на додану вартість в умовах спеціального режиму не може вважатися власне виробленою.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 авг 2012, 22:53

Уважаемый коллега, Печкин !
Печкин писал(а):
Печкин писал(а):
зефир писал(а):Для тех, у кого возникли проблемы с налоговой по теме зарегистрированных и не зарегистрированный договоров аренды пая.
Решения судов (первой инстанции и апелляционного суда) в пользу с/х производителей.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22664292
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23988191

зефир спасибо за информацию!
некоторых уже просто достали по поводу незарегистрированных договоров аренды пая

Не хочу накаркать, но боюсь доставать теперь будут еще больше. Клименко (это тот который презседатель ГНСУ) в Одесской области так ответил на этот вопрос:
Основним критерієм для віднесення підприємств до категорії сільськогосподарських є виробництво у відповідних обсягах сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях.
При цьому, слід мати на увазі, що сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності, відповідно до Розділу ІІ Закону України від 06.10.1998 року № 161 «Про оренду землі», зобов’язані в обов’язковому порядку укладати договори оренди землі з орендодавцями. При цьому, такий договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.
Сільськогосподарська продукція вироблена (вирощена) на земельних ділянках, стосовно яких не оформлені належним чином договори оренди, для цілей оподаткування податком на додану вартість в умовах спеціального режиму не може вважатися власне виробленою.
Как здесь недавно выразился, кажется уважаемый коллега vins "Боюсь навлечь на себя Ваш гнев " однако об отсутствии права собственности на продукцию, которая приносится имуществом, в том числе и землей было сказано задолго (2003) до Председателя ДПСов - ст. 189 Гражданского кодекса утерждает, что продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику имущества. То есть, отсутствие гражданско-правового акта между собственником пая и тем, кто на нем впахивает - де-юре основание не признать за пахарем право собственности на плоды и доходы от земли и дальше по тексту :D

А может, я заблуждаюсь ?!.

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3064
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

UNREAD_POST Печкин » 09 авг 2012, 00:04

Al Shurshun писал(а):Боюсь навлечь на себя Ваш гнев " однако об отсутствии права собственности на продукцию, которая приносится имуществом, в том числе и землей было сказано задолго (2003) до Председателя ДПСов - ст. 189 Гражданского кодекса утерждает, что продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику имущества. То есть, отсутствие гражданско-правового акта между собственником пая и тем, кто на нем впахивает - де-юре основание не признать за пахарем право собственности на плоды и доходы от земли и дальше по тексту :D

А может, я заблуждаюсь ?!.


Вот и я боюсь. Поэтому пока по сути не отвечу. Вопрос, конечно, интересный.
Более того, боюсь, что эта концепция была известна задолго до отечественного ГКУ (2003).
...И плоды, извлеченные в силу неправомерного основания, подлежит отобранию путем кондикции (Ульпиан). D. 12.1.4


Но нам то говорить легко...
Это то же самое как попытаться в ходе реприватизации (по причине дефектов в приватизации) забрать все что было произведено (...добыто) и продано с момента приватизации.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Мыша
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 09 авг 2012, 07:00

Уважаемый коллега, Печкин !
Печкин писал(а):
Al Shurshun писал(а):Боюсь навлечь на себя Ваш гнев " однако об отсутствии права собственности на продукцию, которая приносится имуществом, в том числе и землей было сказано задолго (2003) до Председателя ДПСов - ст. 189 Гражданского кодекса утерждает, что продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику имущества. То есть, отсутствие гражданско-правового акта между собственником пая и тем, кто на нем впахивает - де-юре основание не признать за пахарем право собственности на плоды и доходы от земли и дальше по тексту :D

А может, я заблуждаюсь ?!.


Вот и я боюсь. Поэтому пока по сути не отвечу. Вопрос, конечно, интересный.
Более того, боюсь, что эта концепция была известна задолго до отечественного ГКУ (2003).
...И плоды, извлеченные в силу неправомерного основания, подлежит отобранию путем кондикции (Ульпиан). D. 12.1.4


Но нам то говорить легко...
Это то же самое как попытаться в ходе реприватизации (по причине дефектов в приватизации) забрать все что было произведено (...добыто) и продано с момента приватизации.

А вот эта последняя мысль очень даже эротичненькая.

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3064
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

UNREAD_POST KolxozNik » 17 авг 2012, 13:36

AleksNik писал(а):Чи коригується податковий кредит при продажу сільгосптехніки


ВІДПОВІДАЮТЬ ФАХІВЦІ ДЕРЖОРГАНІВ


Юрій ЛАПШИН, заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб - начальник Управління адміністрування ПДВ ДПС України

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЗІ СКОРОЧЕНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ ДО ЗАГАЛЬНОЇ

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спецрежиму з ПДВ у липні 2012 року продає 100 кг добрив, які залишилися після проведення польових робіт. Добрива було придбано в березні 2012 року за ціною (умовно) 130 грн. за 1 кг (без ПДВ). ПДВ з вартості добрив було відображено в декларації з ПДВ (скороченій). Як відобразити таку операцію у звітності з ПДВ? Чи виникає у підприємства право на податковий кредит і якщо так, то в якому розмірі?


Нагадаємо, що сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування операції з реалізації сільськогосподарської продукції, визначеної у п. 209.7 Податкового кодексу (далі - ПК), відображає в податковій декларації з ПДВ (скороченій), а операції з реалізації іншої продукції, що не відноситься до сільськогосподарської, - у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (далі - загальній). Тобто операції із продажу, зокрема, добрив відображаються в декларації з ПДВ (загальній), адже така операція не є поставкою сільськогосподарської продукції.
Відповідно до абзацу третього пп. «а» пп. 209.15.1 ПК (який набув чинності з 01.07.12 р.) у разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання.
Отже, якщо сільгосппідприємство реалізувало 100 кг добрив, які було придбано за ціною 130 грн. за 1 кг (без ПДВ), то сума податкового кредиту, яку підприємство може перенести з декларації з ПДВ (скороченої) до декларації з ПДВ (загальної), становитиме 2 600 грн. (100 кг х 130 грн. х 20 %).


Сільгосппідприємство в липні 2012 року продало комбайн, придбаний З роки тому,
який використовувався в сільгоспдіяльності. Залишкова вартість комбайна станом на 01.07.12 р. за даними бухгалтерського обліку становить 180 тис. грн., ПДВ із вартості комбайна було відображено (у періоді його придбання) у декларації з ПДВ (скороченій). Яку суму податкового кредиту сільгосппідприємство може перенести зі скороченої декларації з ПДВ до загальної?При продажу основного засобу також відбувається зміна напряму його використання, адже такий засіб уже не використовуватиметься в операціях із виробництва сільськогосподарської продукції. У такому разі (як визначено ви- щенаведеною нормою абзацу третього пп. «а» пп. 209.15.1 ПК) податковий кредит слід відкоригувати виходячи із балансової (залишкової) вартості основних фондів. Отже, сума ПДВ, яка підлягатиме перенесенню зі скороченої декларації з ПДВ до загальної, становитиме 36 тис. грн. (180 тис. грн. х 20 %).


Як відобразити перенесення податкового кредиту з однієї декларації з ПДВ до іншої
(у яких рядках відображати)?

У чинних на сьогодні формах податкових декларацій із ПДВ не передбачено окремих рядків для перенесення податкового кредиту з декларації з ПДВ (скороченої) до декларації з ПДВ (загальної). Тому таке коригування слід відобразити у складі показника рядка 8.1 зі знаком «-» декларації з ПДВ (скороченої) та у складі показника рядка 10.1 зі знаком «+» декларації з ПДВ,за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.


Чи можна в серпні 2012 року відкоригувати податковий кредит, тобто перенести зі скороченої декларації з ПДВ до загальної суми ПДВ за операціями з реалізації основних засобів, які було здійснено до 01.07.12 р.?


НІ, не можна. Адже вищенаведена норма абзацу третього пп. 209.15.1 ПК, якою передбачена можливість коригування податкового кредиту при зміні напряму використання товарів/робіт, основних фондів, набула чинності з 01.07.12 р., а на попередні періоди її дія не поширюється.


Олена ЖУРАКІВСЬКА, редактор напрямку «Бухгалтерський облік та оподаткування»

ЗМІНА НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ: ЯК ВІДОБРАЗИТИ В РЕЄСТРІ?

Як документально оформити та відобразити в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) коригування податкового кредиту при зміні напряму використання товарів/робіт чи основних засобів із «сільськогосподарського» на «несільськогосподарський»?Відповідно до п. 198.5 Податкового кодексу (далі – ПК) платник податку може на підставі бухгалтерської довідки включити до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, у разі якщо такі товари/ послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
Хоча зазначена норма прописана не для випадків зміни напряму використання із «сільськогосподарської» діяльності на «несільськогосподарську», але вважаємо, що нею можна скористатися і в наведеній ситуації. Тобто розрахунок сум ПДВ, які підлягають коригування (перенесенню з однієї декларації в іншу), слід оформити бухгалтерською довідкою.
Як відомо, сільгосппідприємства-«спецрежимники» ведуть два Реєстри: щодо сільгоспдіяльності та щодо іншої діяльності. При здійсненні вищезазначеного коригування слід буде внести записи до обох Реєстрів.
У чинному на сьогодні Порядку, затвердженому наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1002, немає чіткої інструкції щодо порядку відображення зазначеного коригування податкового кредиту (маємо надію, що до нього буде внесено відповідні зміни). Немає поки що й рекомендацій ДПС із цього питання. Опираючись на загальні норми заповнення Реєстру, пропонуємо в розд. II обох Реєстрів внести запис на підставі бухгалтерської довідки таким чином: у графі 1 - указати по¬рядковий номер у Реєстрі; у графах 2 та 3 - зазначити дату проведення коригування відповідно до бухгалтерської довідки (ця дата має відповідати даті зміни напряму використання (зокрема, продажу) основних фондів, товарів/робіт); у графі 4 - проставити номер бухгалтерської довідки; у графі 5 - вказати «БО» (документ бухгалтерського обліку); у графі 6 - написати своє найменування; у графі 7 - поставити «0» (нуль); у графах 8, 9 зазначити (відповідно з ПДВ та без ПДВ) вартість придбання товару або залишкову вартість основного засобу, напрям використання яких змінено; у графі 10 - відобразити суму ПДВ, яка коригується.
Показники граф 8-10 у Реєстрі, який ведеться щодо сільськогосподарської діяльності, зазначаються зі знаком «-», а в Реєстрі, який ведеться щодо іншої діяльності - зі знаком «+».Щодо роз"яснень п. Олени Жураківської хотілося б винести на обговорення шановних форумчан. Чи буде правильно відображати у графі 6 Реєстру - своє найменування, знаю що податкова відслідковувала формування податкового кредиту за принципом "сам собі"
KolxozNik
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 14:34
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 26 авг 2012, 12:45

Уважаемые коллеги !

Воскресенье. Возможность пройтись по вопросам-ответам
"Дежурных по стране" Изображение
Тема "Сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) на земельних ділянках, стосовно яких не оформлені належним чином договори оренди ... не може вважатися власно виробленою"

всё же имеет продолжение
hpd56 писал(а):Чи належить слачувати ПДВ платнику на спеціальному режимі із виручки одержаної за сільгосппродукцію що вирощена на землях пайовиків з якими укладені,але ще не зареєстровані договори оренди земельних паїв?
в содержании ответа никто не усомнится
Державна податкова служба у Тернопільській області писал(а):Доброго дня! Дякуємо за запитання. Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу України, сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових місяців сукупно. При цьому слід мати на увазі, що сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності, відповідно до розділу ІІ Закону України від 06.10.1998 року № 161 «Про оренду землі» зобов’язані в обов’язковому порядку укладати договори оренди землі з орендодавцями. При цьому такий договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) на земельних ділянках, стосовно яких не оформлені належним чином договори оренди, для цілей оподаткування податком на додану вартість в умовах спеціального режиму не може вважатися власно виробленою.

Замечу, что
Миколаївський окружний адміністративний суд писал(а):вже було зазначено, що питома вага отриманих доходів від поставки сільськогосподарських товарів не може розраховуватись методом процентного співвідношення площ зареєстрованих та незареєстрованих земельних ділянок які знаходяться в користуванні платника податків, оскільки такий метод розрахунку не передбачений чинним законодавством України та взагалі не може за своїм принципом та методикою визначити дохід від поставки сільськогосподарської продукції від доходу повязаному з поставкою інших товарів.
так же пошел по пути признания неправомерности использования методики, и не связал признание "власно виробленої продукції" со статусом плательщика ФСН, который приобретается по результатам (доходам) предыдущих 12 месяцев от земельных участков, которые находились в пользовании в тот период. Особенный акцент суд сделал на
Виходячи із системного аналізу зазначених положень законодавства, суд дійшов висновку на помилковому тлумаченні відповідачем деяких норм.
Так, відповідачем безпідставно застосовано положення цивільного законодавства до податкових правовідносин.
Відповідно до положень ст.1 закону Про оренду землі: оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
Згідно ст.1 ЦК України цивільне законодавство не застосовується до податкових відносин. Таким чином сторони повинні керуватись поняттям оренди, яке визначено Податковим Кодексом України, а саме п.п.14.1.97. ст.14, яка встановлює, що: лізингова (орендна) операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.
Позивачем були надані відповідні довідки органів влади, що підтверджують фактичне користування підприємством земельними ділянками. (замечу - не право пользования. При замозахвате также можно подтвердить использование)
Відповідачем не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження самовільного захоплення позивачем будь яких земельних ділянок або вилучення у нього земельних ділянок у якості застосування адміністративних санкцій за порушення земельного законодавства.
Таким чином, врожай вирощений з посівів на цих ділянках є власністю підприємства та поставляючи його іншим особам підприємство поставляє сільськогосподарську продукцію власного виробництва.

При нынешнем смешении видов деятельности на ФСН доход в сотню тысяч может быть доказан со 100 квадратных метров.
Очевидно, что факты незавершения оформления прав пользования земельными участками смогут быть использованы для подтверджения статуса плательщика ФСН с момента, когда минагро введет :lol: увязывание доходов с конкретными земельными участками :a_g_a:

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3064
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1383 раз.

UNREAD_POST Edy » 11 сен 2012, 11:15

У меня вопрос, при чем критический )) :
С обычной системы - переходим на спец режим по НДС.
зарегистрированы еще в 2007 и все это время были на обычной системе. Налог. кредит еще есть, и вот решили перейти на спец режим. Как нам подавать декларацию по НДС - разбивать рядок 24 на 16.2 и 12.2 пропорционально объему сельхоз. операций. Юристы говорят, что этого хватит. Бухгалтер предлагает провести условную реализацию товаров, осн. фондов + биологических активов ( не понятно с какого перепуга).
Если кто-то сталкивался с таким переходом помогите , плиз.
Edy
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:08
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Olga инжен » 11 сен 2012, 12:37

************************
Olga инжен
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 12:27
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST irina-irina » 17 сен 2012, 11:10

Наше предприятие перешло на спец.режим с 1 августа. В сентябре одна фирма с нами заключила договор на реализацию сельхоз.продукции. Сделали предоплату, а товар стали забирать частями. НН я выписала по первому событию (на день оплаты 7.09.12, 8.09.12, 11.09.12) с №2 после дроби. А реализацию - несколькими расходными накладными согласно товаро-транспортных накладных (11.09.12,12.09.12). Имею ли я право включать в налоговые обязательства в спец. декларацию налоговую накладную по предоплате.
irina-irina
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 15:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Lobanovo-Agro » 17 сен 2012, 16:39

Добрый день!Наше предприятие с 01 августа приобрело статус спецрежимника НДС. При сдаче декларации за август столкнулись с проблемой: вышестоящая организация настояла на том, чтобы в общей декларации оставить 26 строку, допустим 100000 грн, а остальную сумму перетянуть в сокращенную декларацию. Налоговики, просмотрев декларации, сказали, что это в корне не правильно (т.е. вся сумма должна находиться в сокращенной декларации, а в общей должен стоять 0)и мы должны быть готовы получить уведомление-решение на 25% штрафа от суммы налогового кредита.Подскажите,пожалуйста, можно ли оставить декларацию в виде, котором мы ее сдали. Либо пока не поздно сдать нову звитну?
Lobanovo-Agro
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 16:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron