Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение konsult »

Немного свежей информации от ГНАУ http://sta.gov.ua/control/uk/publish/ar ... t_id=45661

Податок на прибуток адмініструватиметься в умовах наближення податкового та бухгалтерського обліків

У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств зазнав революційних змін. Такі зміни переважно зумовлені необхідністю усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання і оцінки доходів та витрат.

Як зазначила директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України Наталія Хоцянівська, у кодексі визнання доходів та витрат з метою визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток здійснюється за методом „нарахувань” та співставлень, передбаченим відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Так, доходи та витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток до 16 відсотків (з 01.04.2011 р. застосовується ставка - 23 відсотків; з 01.01.2012р. застосовується ставка - 21 відсоток; з 01.01.2013р. застосовується ставка - 19 відсотків; з 01.01.2014р. застосовується ставка – 16 відсотків).

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкту оподаткування, класифікуються за такими групами:
дохід від операційної діяльності, що включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг та дохід банківських установ;
інші доходи, що включають доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, доходи від операцій оренди/лізингу, доходи за операціями в іноземній валюті, доходи від торгівлі цінними паперами та деривативами, суми штрафів, неустойки чи пені, суми безповоротної фінансової допомоги, безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дохід від реалізації товару визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

З метою достовірного визначення розміру витрат та дати їх виникнення платники податку визначатимуть собівартість товарів (робіт, послуг) до складу якої включатиметься вартість запасів. Тобто, не тільки витрати на придбання запасів зменшуватимуть об’єкт оподаткування лише в момент визнання відповідних доходів, але й інші витрати, що включатимуться до собівартості.

Витрати, що формують собівартість товарів (робіт, послуг), визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг).

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені з урахуванням окремих особливостей. Так, наприклад, нараховані податки і збори включаються до витрат того звітного періоду, за який проводиться таке нарахування.

Перехід на метод „нарахувань” та співставлень при визнанні доходів та витрат у податковому обліку дозволяє значно скоротити тимчасові різниці між податковим та бухгалтерським обліком.

Разом з цим проектом передбачається перегляд цілого ряду постійних різниць, що існують в даний час між податковим та бухгалтерським обліком.

Так, наприклад, скасовано обмеження по врахуванню витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів при визначенні об’єкту оподаткування, витрат на гарантійний ремонт та заміну бракованого товару, умови якого оприлюднені продавцем товару, а також витрат на навчання.

Знято обмеження по витратах зі страхування, що враховується при визначенні об’єкту оподаткування.

Щодо суми добових на відрядження, то збільшено їх розмір до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу. Не передбачено наявність відміток відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про відрядження як обов'язкового елементу для врахування витрат на таке відрядження.

Одночасно кодексом встановлено обмеження для включення до складу витрат виплат роялті на користь нерезидента або юридичної особи, які звільнені від сплати податку чи сплачують його за іншою ставкою та фізичної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Кодексом також не визнаються витратами у податковому обліку суми фактичних втрат товарів (комерційних втрат, браку), що перевищують норми природного убутку чи технічних (виробничих) втрат, визначені Кабінетом Міністрів України, або уповноваженим ним центральним органом державної влади, або іншим органом, визначеним законодавством України.

За словами директора Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України Наталії Хоцянівської, кодексом наближено правила визначення амортизаційних відрахувань у податковому обліку до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, яке полягає у наступному.

Розширена класифікація основних засобів у податковому обліку передбачає 16 груп основних фондів замість 4-х у діючому законодавстві.

На відміну від діючого законодавства, облік балансової вартості основних засобів кожної з груп ведеться за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи, включаючи вартість поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативний лізинг (оренду) та в цілому по групі як сума балансових вартостей окремих об’єктів такої групи.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання фінансової звітності.

Тобто у податковому обліку та бухгалтерському обліку будуть застосовуватись однакові методи нарахування амортизації.

Метод амортизації об'єкта основних засобів може переглядатися у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання та має відповідати змінам методу в обліковій політиці. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Кодекс також передбачає здійснення переоцінки основних засобів на відміну від діючого законодавства, що передбачає лише індексацію балансової вартості основних фондів.

Переоцінка об’єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об’єкта, може проводитись до досягнення ним балансової вартості на звітну дату в розмірі не менше ніж 10% від його первісної вартості на момент взяття на баланс.

При цьому, дооцінка балансової вартості основних засобів не може перевищувати суму його попередніх уцінок з моменту введення в експлуатацію такого основного засобу. Тобто у разі, якщо підприємство не здійснювало уцінок вартості об’єкту основних засобів, таке підприємство не має права на його дооцінку.

Після проведення переоцінки об’єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об’єкта, підприємство не може використовувати прискорені методи нарахування амортизації.

Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку зазначена в розділі ІІІ Податкового кодексу, відповідно до якої платник податку веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, а також бухгалтерський облік доходів і витрат. Банки забезпечують облік тимчасових та постійних податкових різниць з 2012 року за методикою, затвердженою Національним банком України.

Одночасно платник повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати, тимчасові та постійні податкові різниці.

На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

галина
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 12:16
Контактная информация:

Re: Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение галина »

Сейчас мы работаем по первому событию.В налоговом кодексе сказано"Доходы определяются на основании первичных документов,которые подтверждают получение плательщиком налога доходов,обязательность ведения и хранение которых предусмотрено правилами ведения бухгалтерского учета,и других документов,установленным вторым разделом этого кодекса".Что это значит.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

галина

Я думаю это общая норма, которая просто требует документального подтверждения хозяйственных операций.
Во втором разделе НК сказано следующее:
44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
В целом см. ст. 44 НК. В ней базовые требования к документообороту.

Или Вас интересует проблема момента отражения расходов и доходов?
живу на Бухфоруме

Гордеева
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 19:15
Контактная информация:

Re: Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение Гордеева »

Комментарии:

"Кодекс також передбачає здійснення переоцінки основних засобів на відміну від діючого законодавства, що передбачає лише індексацію балансової вартості основних фондів.

Переоцінка об’єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об’єкта, може проводитись до досягнення ним балансової вартості на звітну дату в розмірі не менше ніж 10% від його первісної вартості на момент взяття на баланс.

При цьому, дооцінка балансової вартості основних засобів не може перевищувати суму його попередніх уцінок з моменту введення в експлуатацію такого основного засобу. Тобто у разі, якщо підприємство не здійснювало уцінок вартості об’єкту основних засобів, таке підприємство не має права на його дооцінку."

Ситуация для примера: на 1.01.200х проведена экспертная оценка, в учете отражены результаты (дооценка и уценка).
При инвентаризации на 1.04.2010 из стоимости выделяем суммы дооценки пообъектно.
В налоговой базе дооцененные в бухучете объекты попадают по стоимости не больше стоимости приобретения (в т. ч. и +модернизация)?
А уцененные объекты по переоцененной стоимости?

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение Печкин »

Гордеева писал(а):Комментарии:

"Кодекс також передбачає здійснення переоцінки основних засобів на відміну від діючого законодавства, що передбачає лише індексацію балансової вартості основних фондів.

Переоцінка об’єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об’єкта, може проводитись до досягнення ним балансової вартості на звітну дату в розмірі не менше ніж 10% від його первісної вартості на момент взяття на баланс.


При цьому, дооцінка балансової вартості основних засобів не може перевищувати суму його попередніх уцінок з моменту введення в експлуатацію такого основного засобу. Тобто у разі, якщо підприємство не здійснювало уцінок вартості об’єкту основних засобів, таке підприємство не має права на його дооцінку."

Ситуация для примера: на 1.01.200х проведена экспертная оценка, в учете отражены результаты (дооценка и уценка).
При инвентаризации на 1.04.2010 из стоимости выделяем суммы дооценки пообъектно.
В налоговой базе дооцененные в бухучете объекты попадают по стоимости не больше стоимости приобретения (в т. ч. и +модернизация)?
А уцененные объекты по переоцененной стоимости?
Сейчас я вообще не готов комментировать эту (процитированную Вами) часть разъяснения ГНАУ (выделил в цитате курсивом), т.к. пока не очень понимаю о чем в нем идет речь. Мне кажется, что сказанное ГНАУ не соответствует НК.

По дооценкам есть лишь ограничение 2010 года:
До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.
Т.е. в вашем примере
на 1.01.200х проведена экспертная оценка, в учете отражены результаты (дооценка и уценка).

важна дата, спрятанная под 200x
живу на Бухфоруме

admin
Администратор
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 15:20
Контактная информация:

Re: Первые разъяснения ГНАУ о налоге на прибыль

Непрочитанное сообщение admin »

Тема "Общепроизводственные расходы и себестоимость" развилась и была выделена в отдельную тему: viewtopic.php?f=15&t=208
admin
________________

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя