Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ставка 0 %. Особенности применения/не применения (п. 154.6)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST налоговик » 09 июл 2012, 15:01

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
від 05.07.2012 №578

Узагальнююча податкова консультація щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток

У консультації використовуються такі скорочення:
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI – Кодекс;
Закон України від 24 травня 2012 року № 4834-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм” – Закон № 4834;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг” – Постанова № 1233;
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1215/19953 – Декларація № 1213;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 98 „Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації” - Постанова № 98.
Порядок застосування ставки нуль відсотків для платників податку на прибуток встановлено пунктом 154.6 статті 154 Кодексу.
На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 Кодексу.
Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації; а також тих, що здійснюють діяльність, визначену підпунктом 2 пункту 154.6 статті 154 Кодексу.
Платники податку, зазначені у підпунктах „а”, „б”, „в” пункту 154.6 статті 154 Кодексу, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу за звітний податковий період, у якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів.
Пунктом 152.11 статті 152 Кодексу для суб’єктів господарювання, які застосовують нульову ставку податку, встановлено таке:
суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів;
суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.
У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в І кварталі наступного звітного року.
Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу, подають органам державної податкової служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою у порядку, встановленому цим Кодексом.
На виконання пункту 46.5 статті 46 Кодексу Постановою № 98 затверджено форму Спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Спрощена декларація).
Платники податку, що застосовують ставку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому вони застосовують нульову ставку такого податку, складають спрощену податкову декларацію за формою, затвердженою пунктом 1 Постанови № 98, і подають її органам державної податкової служби у строки, встановлені Кодексом для звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному кварталу.
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування такої ставки, подають органам державної податкової служби Декларацію № 1213.
З набранням чинності Закону № 4834 базовим податковим (звітним) періодом для цілей ІІІ розділу Кодексу є календарний квартал.
Відповідно до пункту 30.1 статті 30 Кодексу податковою пільгою вважається передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, а саме підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.
Платник податків зобов'язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку) (підпункт 16.1.6 пункту 16.1 статті 16 Кодексу).
Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, встановлений Постановою № 1233, є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.
Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - Звіт) за формою згідно з додатком до Постанови №1233.
Відповідно до пункту 30.8 статті 30 Кодексу контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі.
Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
Відповідно до пункту 123.2 статті 123 Кодексу використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті, - тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню.
Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання – на платника податку накладається штраф в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання (пункт 123.1 статті 123 Кодексу).
При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання.

Запитання 1: за який період (за останній квартал поданого періоду чи з початку податкового періоду) платник податку на прибуток, який застосовує ставку 0 відсотків, повинен сплатити податок за загальною ставкою, якщо порушено будь-яку із умов для застосування нульової ставки?
Відповідь: платник податку на прибуток, який порушив будь-яку із умов для застосування нульової ставки, оподатковує прибуток на загальних підставах за базовий податковий період в якому відбулось таке порушення та подає Декларацію № 1213 за такий податковий період.

Запитання 2: якщо платник податку використав не за цільовим призначенням звільнені від оподаткування кошти та у І кварталі наступного звітного року зарахував їх до бюджету, сплативши пеню, чи застосовується до платника штраф при документальній перевірці?
Відповідь: якщо платник податку до початку його перевірки контролюючим органом зарахував до бюджету використані не за цільовим призначенням звільнені від оподаткування кошти, сплативши пеню, то у цьому випадку штрафні санкції, передбачені пунктом 123.1 статті 123 Кодексу не застосовується.

Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку
на прибуток та податкових платежів Н.В. Хоцянівська
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Печкин » 17 июл 2012, 16:53

Как мы называем тут качели.
На этот раз на тему нулевая ставка и неполный рабочий день.
Тема которая поднималась нами еще на заре принятия НКУ.
Вот что было.

налоговик писал(а):
НУЛЕВАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ!!!

НУЛЕВАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: КАК ИСЧИСЛИТЬ ЗАРПЛАТУ ЗА МЕСЯЦ?
Вновь созданное предприятие в январе 2012 года приняло одного из работников на 0,5 ставки. Сумма начисленной зарплаты такому работнику за месяц составляет 1 100 грн. Имеет ли право такое предприятие на применение нулевой ставки для налогообложения прибыли?
….
Следовательно, предприятие, принявшее работника на 0,5 ставки и соответствующее всем критериям п. 154.6 НК, имеет право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль при условии, что сумма начисленной зарплаты такому работнику в перерасчете на полную норму рабочего времени составляет не меньше двух минимальных зарплат.

Илья СЫЧЕВСКИЙ, заместитель начальника отдела взимания налога на прибыль и налоговых платежей Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины
Баланс № 15


Печкин писал(а):Интересно как Илья СЫЧЕВСКИЙ, заместитель начальника отдела взимания налога на прибыль и налоговых платежей Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины относится к разъяснениюГНСУ из ЕБНЗ (было в теме выше)?

vins писал(а):Вот еще круче. Держитесь.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА НУЛЕВУЮ СТАВКУ РАБОТНИКАМ НА НЕПОЛНОМ РАБОЧЕМ ДНЕ ВСЕ-РАВНО НУЖНО ПЛАТИТЬ 2 МИНЗП

Чи має право платник податку застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків, у разі виплати працівникам, які зайняті неповний робочий, заробітної плати, що становить менше ніж 2 мінімальні?
…. Отже, якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, такий платник не має права застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків незалежно від тривалості робочого дня (робочого тижня) таких працівників.


Или его уже потерли из ЕБНЗ?
PS Проверил - не потерли.


Вот свеженькое из ВНСУ № 26

13.07.2012, № 26
Чи може підприємство застосовувати ставку 0% податку на прибуток підприємств, якщо основна частина працівників працює неповний робочий день? Як у такому випадку розраховувати розмір заробітної плати?
Така можливість не виключається. Нагадаємо, що право на отримання пільги, тобто на застосування ставки 0% зі сплати податку на прибуток, платники мають, якщо:
розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн. грн.;
розмір нарахованої за кожен місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, встановлені законом.
Крім того, право на отримання цієї пільги мають платники податку на прибуток, які відповідають одному з критеріїв, визначених в абзацах «а» — «в» п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс).
Згідно зі ст. 56 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом можна встановлювати (як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
При цьому в обліковій кількості ці працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, в тому числі за неробочі дні тижня, що обумовлено при зарахуванні на роботу (працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств, не включаються до облікової кількості штатних працівників).
Заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу розраховується за кожен місяць звітного періоду в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами та відповідною частиною ставки, яку виплачують працівнику.
Отже, підприємство, працівники якого працюють неповний робочий день, може застосовувати ставку 0% податку на прибуток за умови, що таке підприємство відповідає всім іншим критеріям, установленим п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу.

«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — 
начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів 
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 17 июл 2012, 17:33

Хоцяновская принципиально не читает ЕБНЗ :?:
По состоянию на сейчас там такая "консультация"

Изображение
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 17 июл 2012, 20:50

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 06.06.2012 р. N 15709/7/15-1217
Про пільги з податку на прибуток

Державна податкова служба України з метою належної організації справляння податку на прибуток, забезпечення однакового підходу у порядку визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток та на виконання пункту 4 Протокольного засідання Колегії ДПС України від 23.04.2012 р. N 2 направляє для використання Методичні рекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток і зобов'язує довести зазначені методичні рекомендації до відома платників податків та підпорядкованих органів державної податкової служби.


Заступник Голови
А. Ігнатов

Скрытый текст: показать
Додаток
до листа

Методичні рекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток
I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток ґрунтуються на положеннях Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233, та інших нормативно-правових актів податкового законодавства.

2. Ці Методичні рекомендації застосовуються суб'єктами господарювання, які відповідно до положень податкового законодавства використовують пільги з податку на прибуток.

3. Суми податку на прибуток, які не сплачено до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей їх використання, з урахуванням інформації Довідника податкових пільг, який затверджується ДПС України.
II. Механізм визначення пільг з податку на прибуток та втрат бюджету
1. Звільнення від оподаткування прибутку

Перелік видів економічної діяльності, прибуток яких звільняється від оподаткування, передбачено статтею 154 "Звільнення від оподаткування", статтею 158 "Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій", а також підрозділом 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Сума податку, не внесеного до державного бюджету у зв'язку із звільненням прибутку від оподаткування, розраховується шляхом визначення суми податку за встановленою основною ставкою податку від доходу, зменшеного на суму витрат.

При цьому платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування податком, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами Кодексу, з урахуванням особливостей визнання витрат, визначених пунктом 152.11 статті 152 Кодексу.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток здійснюється за алгоритмом:

Сума пільги = (Доходи від діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування - Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування - Інші витрати, які відносяться до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування) х Розмір ставки податку.

Сума пільги для платників, прибуток яких звільняється відповідно до пункту 154.8 - 154.9 статті 154 Кодексу = Сума прибутку, звільненого від оподаткування х Ставка податку.

Розрахунок здійснюється на підставі показників податкової декларації з податку на прибуток та додатка ПЗ до податкової декларації.

Сума пільги для платників, які застосовують ставку 0 відсотків з податку на прибуток - Об'єкт оподаткування за всіма видами діяльності (рядок 07 Спрощеної декларації) х Ставка податку.

Розрахунок здійснюється на підставі показників спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Кодексу.
2. Звільнення від оподаткування доходу неприбуткових установ та організацій

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ та організацій, які зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій.

Перелік доходів неприбуткових установ та організацій, які звільняються від оподаткування, визначено пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу.

Форма та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій затверджено наказом ДПА України від 31.01.2011 р. N 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за N 192/18930.

У I частині Податкового звіту у рядках 1 - 7 відображаються доходи неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток. У II частині Податкового звіту наводиться розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток здійснюється за алгоритмом:

Сума пільги = Сума доходу неприбуткової організації згідно з пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу х Розмір ставки податку.
3. Втрати бюджету від несплати податку на прибуток, що пов'язано із особливостями формування доходів та витрат платника

Склад доходів та порядок їх визнання визначено статтями 135, 137 Кодексу, а склад витрат та порядок їх визнання - статтею 138 розділу III Кодексу.

Формування собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюється за рахунок витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 статті 135, та складаються з: доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 статті 135, та інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 статті 135, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 статті 135 та у статті 136 цього Кодексу.

При цьому згідно з положеннями розділу III Кодексу при обчисленні об'єкта оподаткування з податку на прибуток також враховуються витрати, які не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, та визнаються згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку, зокрема:

• суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій;

• суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам;

• суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток;

• інші витрати, визначені положеннями розділу III Кодексу.

Водночас розділом III Кодексу визначено перелік доходів, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування, зокрема:

• суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;

• кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу;

• інші доходи, визначені нормами розділу III Кодексу.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток у зв'язку із врахуванням витрат, які не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, здійснюється за алгоритмом:

1. У випадку якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток має від'ємне значення: Сума втрат бюджету з податку на прибуток = (Сума доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування - Сума витрат, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування - Сума витрат, які не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг) х Розмір ставки податку. У разі якщо за наслідками такого обрахунку результат залишається зі знаком мінус, втрати до бюджету відсутні.

2. У випадку якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток має позитивне значення або дорівнює нулю: Сума втрат бюджету з податку на прибуток = Сума витрат, які не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг х Розмір ставки податку. Для уникнення подвійного врахування витрат у формулі обчислення втрат бюджету сума від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього періоду враховується із позитивним значенням.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток у зв'язку із не включенням окремих сум до складу доходу здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету з податку на прибуток = Сума доходу, що не враховується при визначенні об'єкта оподаткування х Розмір ставки податку.

Розрахунок втрат бюджету з податку на прибуток здійснюється на підставі показників податкової декларації з податку на прибуток та додатка ІВ, ІД до податкової декларації.
4. Втрати бюджету з податку на прибуток при оподаткуванні нерезидентів з урахуванням положень міжнародних договорів України

Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки тощо.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 статті 103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Ставки податку на прибуток визначено статтею 151 Кодексу. Водночас положення пункту 151.1 цієї статті застосовуються з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків обчислюється податок до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 Кодексу.

Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними статтею 160 Кодексу. Резидент, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно із пунктом 103.1 статті 103 Кодексу правила міжнародного договору України застосовуються шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету = Сума доходу із джерелом його походження з України х (Ставка податку (%) згідно зі статтею 160 Кодексу - Ставка податку (%) згідно із міжнародним договором) : 100 відсотків.

Розрахунок здійснюється на підставі показників податкової декларації з податку на прибуток та додатка ПН до податкової декларації.
III. Порядок відображення у звітності сум податку на прибуток, не сплаченого до бюджету

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Кодексу суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків.

Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233.

Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Обов'язково у Звіті відображаються код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджується ДПС України.

Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання.

Водночас відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу порядок цільового використання сум вивільнених коштів (суми податку, які внаслідок застосування пунктів 15 - 19 цього підрозділу не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299, визначено, що вивільнені кошти спрямовуються платниками податку виключно на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю таких платників податку, та/або на повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.

Платники, прибуток яких звільнено від оподаткування відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, складають та подають Звіт про використання вивільнених коштів. Форму Звіту затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1685, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за N 1529/20267.

При цьому пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу визначено, що у разі невикористання на зазначені в цьому пункті цілі сум вивільнених коштів протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні, платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, в якому спливає граничний термін використання сум вивільнених коштів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до Кодексу.


Заступник директора Департаменту -
начальник управління
адміністрування податку на прибуток
та податкових платежів
Н. Хоцянівська
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 июл 2012, 14:58

Качели продолжаются.

налоговик писал(а):Хоцяновская принципиально не читает ЕБНЗ :?:


А дежурные налоговики принципиально не читают Хоцяновскую :lol:

Имеет ли право налогоплательщик применить ставку налога на прибыль 0 %, в случае выплаты работникам, занятым неполный рабочий день, заработной платы, составляющей меньше чем 2 минимальные?

Відповідно до абз. "а" пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року. Стосовно врахування критерію щодо розміру заробітної плати необхідно враховувати наступне. Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Отже, якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, такий платник не має права застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків незалежно від тривалості робочого дня (робочого тижня) таких працівників.

Державна податкова служба у Запорізькій області
18.07.2012
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Печкин » 18 июл 2012, 22:55

Про единообразие (очередной пример)

Ну что сказать. Единообразие разъяснений налоговых органов, обеспечиваемое целым рядом пропагандистских ресурсов (типа: «Вестник налоговой службы Украины», Единая база налоговых знаний, «Дежурный») на данный момент в этом вопросе имеет следующий вид:

Вопрос. Можно ли при неполной занятости выплачивать зарплату меньшую 2 минимальным и находиться на ставке ноль процентов по налогу на прибыль?

Полученные от налоговиков ответы (в хронологическом порядке, при наведении - ссылка на источник):

1. нельзя (ЕБНЗ, 18.03.2011, не исключена до сих пор).
2. можно (Сычевский, замначотдвзимналприбналплат Депналогюриц ГНСУ, 20.02.12).
3. можно (Хоцяновская, начУправадмінподатприб…Депоподаткюриб ДПСУ, 13.07.2012)
4. нельзя (ГНС в Запорожской области, 18.07.2012)

Очевидно одно. Плательщик налога на прибыль наверняка могут чувствовать себя максимально уверенно в условиях такой определенности позиции налоговиков (в т.ч. центрального аппарата) по столь примитивному, но от этого не менее принципиальному моменту (вопрос по сути "быть или не быть" на налоговых каникулах).

И это только из того, что есть на Бухфоруме (выложены общедоступные и публичные разъяснения).

Несложно спрогнозировать ответы других ГНС (в т.ч. ГНИ, в т.ч. при проверках). Традиционный вопрос - зачем руководству ГНСУ "разводить" доверчивых нулевиков либеральными ответами?

PS. прошу прощения за сокращения названий посад.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 3
Vetal', vins, налоговик
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 19 июл 2012, 12:43

налоговик писал(а):Качели продолжаются.

налоговик писал(а):Хоцяновская принципиально не читает ЕБНЗ :?:


А дежурные налоговики принципиально не читают Хоцяновскую :lol:


+ Ивано-франковская область тоже игнорирует Хоцяновскую, Сычевского, Вестник налоговой службы.

Чи може підприємство застосовувати ставку 0% податку на прибуток підприємств, якщо основна частина працівників працює неповний робочий день? Як у такому випадку розраховувати розмір заробітної плати для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу?

Відповідно до п.154.6 ст.154 ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI на період з 01.04.2011 по 01.01.2016 застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн.грн. та нарахованої за кожен місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом. Відповідно до ст..56 Кодексу законів про працю України заробітна плата – це винагорода, обрахована, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Отже, якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, такий платник не має права застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків незалежно від тривалості робочого дня (робочого тижня) таких працівників.

Державна податкова служба в Івано-Франківській області
19.07.2012


Вопрос ей был задан ровно тот же что и Хоцяновской на горячей линии.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 июл 2012, 14:14

Печкин писал(а):Несложно спрогнозировать ответы других ГНС (в т.ч. ГНИ, в т.ч. при проверках).

:)

UPDATE

Вопрос. Можно ли при неполной занятости выплачивать зарплату меньшую 2 минимальным и находиться на ставке ноль процентов по налогу на прибыль?

Полученные от налоговиков ответы (в хронологическом порядке, при наведении - ссылка на источник):

1. нельзя (ЕБНЗ, 18.03.2011, не исключена до сих пор).
2. можно (Сычевский, замначотдвзимналприбналплат Депналогюриц ГНСУ, 20.02.12).
3. можно (Хоцяновская, начУправадмінподатприб…Депоподаткюриб ДПСУ, 13.07.2012)
4. нельзя (ГНС в Запорожской области, 18.07.2012)
5. нельзя (ДПС в Івано-Франківській області, 19.07.2012).
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 июл 2012, 12:26

налоговик писал(а):+ Ивано-франковская область тоже игнорирует Хоцяновскую, Сычевского, Вестник налоговой службы.

Они не игнорируют, а просто не в курсе

Но тут важно как спросить.
Если прямо подсунуть ВНСУ, то из него и переписывают :lol:
Ответ НЕдежурного.

У «Віснику податкової служби України” № 26 за 2012 рік на с. 4 була надана така консультація начальником Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ
“Чи може підприємство застосовувати ставку 0% податку на прибуток підприємств, якщо основна частина працівників працює неповний робочий день? Як у такому випадку розраховувати розмір заробітної плати?
...
Заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу розраховується за кожен місяць звітного періоду в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами та відповідною частиною ставки, яку виплачують працівнику».
Отже, якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати за умови використання неповного робочого часу, такий платник має право застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків?


Заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу розраховується за кожен місяць звітного періоду в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами та відповідною частиною ставки, яку виплачують працівнику.

В.о. голови ДПС у Тернопільській області Олександр Конончук
20.07.12
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 июл 2012, 12:55

UPDATE

Вопрос. Можно ли при неполной занятости выплачивать зарплату меньшую 2 минимальным и находиться на ставке ноль процентов по налогу на прибыль?

Полученные от налоговиков ответы (в хронологическом порядке, при наведении - ссылка на текст ответа):

1. нельзя (ЕБНЗ, 18.03.2011, не исключена до сих пор).
2. можно (Сычевский, замначотдвзимналприбналплат Депналогюриц ГНСУ, 20.02.12).
3. можно (Хоцяновская, начУправадмінподатприб…Депоподаткюриб ДПСУ, 13.07.2012)
4. нельзя (ГНС в Запорожской области, 18.07.2012)
5. нельзя (ДПС в Івано-Франківській області, 19.07.2012)
6. можно (Конончук, ДПС у Тернопільській області, 20.07.2012).
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
vins, Мыша
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 июл 2012, 17:07

ГНС в Львовской области, хотя и размещает у себя регулярно статьи из ВНСУ, но их не читает.

НЕЛЬЗЯ

Чи має право платник податку застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків, у разі виплати працівникам, які зайняті неповний робочий, заробітної плати, що становить менше ніж 2 мінімальні?

Платники податку, які застосовують ставку 0 відсотків відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), повинні дотримуватись двох основних вимог: розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати 3 млн. грн.; нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітна плата працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, не повинна бути меншою, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом. Якщо у будь-якому звітному періоді показник щодо отриманого доходу перевищує 3 млн. грн. або нарахована заробітна плата працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є меншою, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, то платник податку зобов'язаний оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, на загальних підставах за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України. Якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, такий платник не має права застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків незалежно від тривалості робочого дня (робочого тижня) таких працівників.

ЛЕПЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
Заступник голови ДПС у Львівській області
25.07.2012

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Печкин » 25 июл 2012, 17:41

налоговик писал(а):ГНС в Львовской области, хотя и размещает у себя регулярно статьи из ВНСУ, но их не читает.


Действительно изощренные качели.
Сайт ГНС во Львовской области фактически призывает переходить на нулевую ставку по налогу на прибыль при неполном дне и зарплате меньше минимальной (со ссылкой на ВНСУ)
Изображение
а руководители той самой ГНС консультируют, что этого делать нельзя (см. здесь).

UPDATE

Вопрос. Можно ли при неполной занятости выплачивать зарплату меньшую 2 минимальным и находиться на ставке ноль процентов по налогу на прибыль?

Полученные от налоговиков ответы (в хронологическом порядке, при наведении - ссылка на текст ответа):

1. нельзя (ЕБНЗ, 18.03.2011, не исключена до сих пор).
2. можно (Сычевский, замначотдвзимналприбналплат Депналогюриц ГНСУ, 20.02.12).
3. можно (Хоцяновская, начУправадмінподатприб…Депоподаткюриб ДПСУ, 13.07.2012)
4. нельзя (ГНС в Запорожской области, 18.07.2012)
5. нельзя (ДПС в Івано-Франківській області, 19.07.2012)
6. можно (Конончук, ДПС у Тернопільській області, 20.07.2012).
7. нельзя (Лепецкий, ГНС во Львовской обл., 25.07.2012).
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 июл 2012, 18:29

налоговик писал(а):Лепецкий сегодня шоуменит по взрослому :lol: (он не читает ВНСУ, свой сайт, но и самого себя)


Бенефис Лепецкого продолжается.

Он не читает ВНСУ, не читает сайт своей областной ГНС, не читает самого себя, но и не читает обобщающие налоговые консультации.

Підприємство у І півріччі користувалося пільгою з податку на прибуток 0% згідно ст.154.6 ПКУ.Кошти вивільнені від оподаткування ми використали на придбання палива(вид діяльності- діяльність вантажного автотранспорту). В 3 кв. ми втратили право на пільгу. За який період( за 3 квартал окремо-базовий період чи з початку року-податковий період ) ми повинні оподаткувати прибуток за загальною ставкою в ІІІ кварталі.

Для цілей розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 152.9 ст. 152 ПКУ). Платник податку, який хоча б в одному звітному податковому періоді не дотримується вимог п. 154.6 ст. 154 ПКУ, втрачає право на застосування ставки 0 відсотків та зобов’язаний оподатковувати прибуток, отриманий у такому податковому періоді, на загальних підставах за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 ПКУ. Податкова декларація з податку на прибуток складається наростаючим підсумком з початку податкового періоду, тому об’єкт оподаткування (рядок 07 Декларації), і податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 Декларації) розраховуються за податковий період, а не за останній квартал податкового періоду.

ЛЕПЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
Заступник голови ДПС у Львівській області
25.07.12


Что нам на этот вопрос отвечает Приказ ГНСУ від 5 липня 2012 року N 578

Запитання 1: за який період (за останній квартал поданого періоду чи з початку податкового періоду) платник податку на прибуток, який застосовує ставку 0 відсотків, повинен сплатити податок за загальною ставкою, якщо порушено будь-яку із умов для застосування нульової ставки?

Відповідь: платник податку на прибуток, який порушив будь-яку із умов для застосування нульової ставки, оподатковує прибуток на загальних підставах за базовий податковий період, в якому відбулось таке порушення, та подає Декларацію N 1213 за такий податковий період.

Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб - начальник Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Н. В. Хоцянівська
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST налоговик » 27 июл 2012, 09:47

налоговик писал(а):Но тут важно как спросить.
Если прямо подсунуть ВНСУ, то из него и переписывают :lol:


У «Віснику податкової служби України” № 26 за 2012 рік на с. 4 була надана така консультація начальником Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ “Чи може підприємство застосовувати ставку 0% податку на прибуток підприємств, якщо основна частина працівників працює неповний робочий день? Як у такому випадку розраховувати розмір заробітної плати? ... Заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу розраховується за кожен місяць звітного періоду в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами та відповідною частиною ставки, яку виплачують працівнику».
Отже, якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати за умови використання неповного робочого часу, такий платник має право застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків?


Так, якщо виконуються інші вимоги згідно з п.154.6 ст 154 Податкового кодексу України.

Державна податкова служба у Миколаївській області
26.07.12
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Blumental » 25 авг 2012, 22:54

Еще один интересный вопросик по "0" ставке. Пользуемся 154.6.
Деревобработка. Есть пилорама и сушки для своих нужд. Но также предоставляем услуги по порезке и сушке на сторону (точнее пока не предоставляем но очееень хотим, есть заказчики и возможность). Вроде бы все отношения подходят под договор подряда. Но...
Не исключаю что некто, дотошный и ушлый, пришедший из ГНА на проверку потрактует все это как давальческий договор (не взирая на то что все оформлено как подряд: акты выполненых работ, предоставления услуг, договор...). И все - прощай "0" процентов.
Их логика будет предельно ясна: скрытый толинг, замаскированы под подряд. Удельный вес стоимости входного сырья (пиловник) составляет 80 % от стоимости продукции на выходе (доска необрезная сухая и сырая).
Кто что думает по этому поводу ? Какие шансы отбиться ? Или лучше прекратить предоставление таких услуг совсем ? Это один из случаев но могут быть и другие, особенно между предприятиями взаимосвязаными (одним собственником, технологическим циклом, и т.д.).
Не бойся, не бойся. Все будет хорошо !
Blumental
 
Сообщений: 108
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 00:57
Откуда: Киев
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Пред.След.

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb