Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Учет ремонта основных средств

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST vins » 23 мар 2012, 13:12

Не знаю, сюда ли это. Но вроде тема подходит.
В общем, ВАСУ о налоговом учете улучшений и ремонтов арендуемых объектов.
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"10" січня 2012 р. м. Київ К-58056/09

...
Судом апеляційної інстанції надано помилкову оцінку доводам позивача, згідно з якими правила пп. 8.8.2. п. 8.8. ст. 8 Закону №334/94-ВР, відповідно до яких орендодавець не змінює балансову вартість основних фондів або валові доходи (валові витрати) на суму витрат, понесених орендарем на поліпшення орендованого об'єкта, не застосовуються у випадку, коли орендодавцем здійснюється відшкодування орендарю вартості невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, здійснених за згодою орендодавця.

Зазначений висновок слідує з аналізу норм пп. 8.4.8. п. 8.4., пп. 8.7.1. п. 8.7., пп. 8.8.1., 8.8.2. п. 8.8. ст. 8 Закону №334/94-ВР, які встановлюють правила, що унеможливлюють подвійний облік витрат на поліпшення орендованого майна, а саме: орендарем - при їх понесенні та орендодавцем - при поверненні останньому орендованого майна разом із поліпшеннями.

У відповідності до пп. 8.7.1. п. 8.7. ст. 8 Закону №334/94-ВР платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Названим Законом передбачений особливий порядок розподілу витрат на поліпшення орендованих основних фондів, що перевищують суму, визначену згідно з пп. 8.7.1. п. 8.7. ст. 8 Закону №334/94-ВР.

Так, пп. 8.8.1. п. 8.8. ст. 8 цього Закону встановлено, що у разі коли договір оренди зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оренди, частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з пп. 8.7.1. п. 8.7. цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості:

- відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт оренди;

- створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт оренди.

Згідно з пп. 8.8.2. п. 8.8. ст. 8 Закону №334/94-ВР, у разі повернення орендарем об'єкта оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії орендного договору, такий орендар користується правилами, визначеними пп. 8.4.8. п. 8.4. цієї статті для заміни основних фондів. При цьому орендодавець не змінює балансову вартість основних фондів або валові доходи (валові витрати) на суму витрат, понесених орендарем на поліпшення такого об'єкта.

Таким чином, при поверненні орендованого майна орендодавцю з зв'язку з закінченням строку оренди орендар включає до валових витрат суму витрат на його поліпшення, а орендодавець не змінює балансову вартість основних фондів або валові доходи (валові витрати) на суму витрат, понесених орендарем на поліпшення такого майна.

В разі, якщо орендодавець відшкодовує орендарю витрати на поліпшення орендованого майна, то за своїм змістом така операція є продажем поліпшень такого майна. При цьому орендатор включає суму відшкодування до складу валових доходів, а орендодавець у податковому обліку власних витрат на поліпшення основних фондів керується пп. 8.7.1. п. 8.7. ст. 8 Закону №334/94-ВР.

Згідно з п. 1.31 ст. 1 Закону № 334/94-ВР продаж результатів робіт (послуг) - це будь-які операції цивільно-правового характеру з надання результатів робіт (послуг), з надання права на користування або на розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими, ніж товари, об'єктами власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорів лізингу (оренди), продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

Таким чином, у разі компенсації орендодавцем витрат орендаря на здійснення поліпшень орендованого приміщення така компенсація є продажем результатів робіт (послуг) з відповідним оподаткуванням.

Наведена позиція щодо податкового обліку витрат на відшкодування вартості невідокремлюваних поліпшень майна викладена у роз'ясненнях ДПА України від 09.04.2004р. №2752/6/15-1116, №24750/7/15-0217 від 02.12.2008р., ДПА у Запорізькій області №6943/8/31 210 від 27.09.2005р., Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 15.05.2003р. №06-10/374.

Придбання позивачем у ТОВ "Косметик-Центр" невідокремлюваних поліпшень власного приміщення, здійснених за згодою ЗАТ "Градосфера" протягом строку оренди, шляхом відшкодування їх договірної вартості, прямо пов'язано з господарською діяльністю позивача, оскільки набуті поліпшення використовуються останнім в оподатковуваних операціях (передача майна в оренду), а відтак ЗАТ "Градосфера" правомірно збільшено балансову вартість об'єкту основних фондів 1 групи на суму витрат, пов'язані з відшкодуванням вартості невідокремлюваних поліпшень нерухомого майна.

Відповідно до п. 1.7. ст. 1 Закону №168/97-ВР податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Порядок формування права на податковий кредит визначений п. 7.4 ст. 7 Закону №168/97-ВР. Так, пп. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7 вказаного Закону встановлено, що податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Відповідно до пп. 7.5.1. п. 7.5. ст. 7 Закону датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

В свою чергу, податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках (пп. 7.2.3. п. 7.2. ст. 7 Закону №168/97-ВР), а датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (пп. 7.3.1. п. 7.3. ст. 7 Закону).

Виходячи з наведеного, ЗАТ "Градосфера" правомірно, на підставі пп. 7.4.1. п. 7.4., пп. 7.5.1. п. 7.5. ст. 7 Закону №168/97-ВР, за правилом першої події включило до складу податкового кредиту у лютому 2004 року суму ПДВ в розмірі 58 333,36 грн., нараховану у вартості відшкодування невідокремлюваних поліпшень орендованого приміщення.Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За таких обставин місцевий адміністративний суд дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог, правильно застосувавши норми матеріального та процесуального права до спірних правовідносин.

Відповідно до ст. 226 КАС України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

З огляду на вказані обставини колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку про скасування постанови апеляційного суду з підстав невідповідності її нормам матеріального та процесуального права, та залишенні в силі рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 220, 223, 226, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд , -

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Градосфера" задовольнити.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
teplo
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST teplo » 23 мар 2012, 15:14

Еще как подходит! Сенкс.
Аватар пользователя
teplo
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 16:29
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Печкин » 27 апр 2012, 15:40

Статья по ремонтам. Выкладываю полностью, т.к. в интернете уже везде.
Комментарии такие.
1. Хорошая тема.
2. Вроде и текст хороший.
3. Кроме выводов. Вывод ИМХО подгулял.

Предприятие осуществляет ремонты оборудования, задействованного в производстве продукции. По какой дате стоимость таких ремонтов включается в налоговые расходы? 27.04.2012

Предприятие осуществляет ремонты оборудования, задействованного в производстве продукции. В бухгалтерском учете стоимость таких ремонтов относит в дебет счета 91 (если они приводят к увеличению будущих экономических выгод – в дебет счета 152).
Имеет ли предприятие право включить стоимость таких ремонтов в налоговые расходы в том отчетном периоде, в котором ремонты были осуществлены (в пределах 10 %-ого лимита), или их следует включать в расходы по дате продажи готовой продукции?

Специальные правила налогового учета ремонтов установлены п. 146.11–146.12 и п. 146.19 НКУ. Данные нормы не позволяют в произвольном порядке относить расходы на ремонт в налоговые расходы: в 10 % (если предельная сумма еще не превышена) или на увеличение стоимости (создание объекта амортизации для арендованных основных средств). Поэтому, прежде всего, будем исходить из того, что пока не использована предельная сумма расходов на ремонт, которая подлежит отнесению в расходы в составе 10 процентов совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года, предприятие не имеет права увеличивать балансовую стоимость объектов основных средств.

Можно выделить две проблемы отражения расходов на ремонт в налоговом учете:

1) как соотносятся нормы п. 146.12 и п. 138.4 НКУ, какой из них отдать приоритет?

2) какие виды ремонтов подпадают под действие специальных правил для их учета?

Так, с одной стороны, расходы на ремонт, в том числе арендованных ОС, включаются в налоговые расходы отчетного периода в пределах установленной суммы. Это следует из п. 146.12 НКУ:

«Сумма расходов, связанная с ремонтом и улучшением объектов основных средств, в том числе арендованных или полученных в концессию, либо созданных (построенных) концессионером в размере, не превышающем 10 процентов совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года, относится к расходам того отчетного налогового периода, в котором такой ремонт и улучшение были осуществлены».

Выделенная фраза прямо указывает на то, что в пределах 10 % расходы на ремонт – это налоговые расходы отчетного периода. Эта норма была перенесена из Закона о прибыли. Это одно из специальных правил для учета «ремонтных» расходов, которым пользовались плательщики налога на прибыль и включали в валовые расходы затраты на ремонты, независимо от того, как эти расходы на ремонты связаны с формированием себестоимости продукции/услуг. Дело в том, что в Законе о прибыли не было привязки даты отражения налоговых расходов к дате признания доходов, с которыми связаны такие расходы, т. е. не было аналога п. 138.4 НКУ:

«Расходы, которые формируют себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы от реализации таких товаров, выполненных работ, предоставленных услуг».

В связи с наличием данной нормы в НКУ безоговорочное применение его п. 146.12 становится не таким однозначным.

Если речь идет о себестоимости продукции/работ, то следует обратиться к нормативам, регулирующим ее образование. Следует отметить, что в бухгалтерском учете в себестоимость включаются, как правило, текущие ремонты и некоторые капитальные ремонты, если они осуществляются для поддержания объекта в рабочем состоянии и получения первоначально определенной суммы будущих экономических выгод. Прочие виды улучшений ОС могут также включаться в расходы предприятия и не относиться на увеличение стоимости ОС, если предприятие в своей учетной политике предусмотрит, что стоимость ОС увеличивается на сумму улучшений основных средств в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, как это предлагает п. 14 П(С)БУ 7.

Ремонты, которые осуществляются для поддержания объекта в рабочем состоянии и получения первоначально определенной суммы будущих экономических выгод, согласно Методическим рекомендациям по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности, утвержденным приказом Минпромполитики от 09.07.2007 г. № 373, включаются в статью калькуляции «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования». При этом такие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования распределяются между видами продукции (работ, услуг) по прямому признаку с использованием баз распределения (часов труда, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и т. д.) или исходя из сметных (нормативных) ставок. Если нет возможности распределить расходы на содержание и эксплуатацию оборудования по прямому признаку, они включаются в состав общепроизводственных расходов, где распределяются на постоянные и переменные расходы. Таким образом, в бухгалтерском учете расходы на ремонты могут относиться как прямо на себестоимость продукции/работ (дебет счета 23), так и включаться в данную себестоимость через общепроизводственные расходы (дебет счета 91).

В п. 138.8 НКУ расходы на ремонт прямо не перечислены в составе прямых расходов, однако они вполне могут быть туда включены в составе прочих прямых расходов, которые НКУ не расшифровывает.

Согласно п. 138.8 НКУ с 1 августа 2011 года себестоимость изготовленных и реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг включает в себя общепроизводственные расходы, которые относятся на себестоимость изготовленных и реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг в соответствии с положениями (стандартами) бухгалтерского учета.

Состав общепроизводственных расходов определен в пп. 138.8.5 НКУ, в пп. «г» которого упоминаются ремонты (точно такая же формулировка присутствует в п. 15.4 П(С)БУ 16): «расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт, страхование, оперативную аренду основных средств, других необоротных активов общепроизводственного назначения».

Таким образом, НКУ в принципе допускает включение расходов на ремонт в налоговые расходы через механизм его п. 138.4, т. е. по дате получения дохода.

Итак, НКУ содержит две нормы, которые невозможно выполнить одновременно. Это п. 146.12, который предусматривает безусловное отнесение расходов на ремонт в пределах 10 % в состав расходов отчетного периода, и п. 138.4, который обязывает расходы на ремонт, которые включаются в себестоимость продукции/работ, относить в налоговые расходы по дате признания доходов от продажи такой продукции/работ. Эти две нормы в части отнесения ремонтов в налоговые расходы противоречат друг другу.

Однако противоречие снимается, если обратить внимание на формулировку п. 146.11 НКУ:

«Первоначальная стоимость основных средств увеличивается на сумму расходов, связанных с ремонтом и улучшением объектов основных средств (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция), что приводит к росту будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объектов в сумме, превышающей 10 процентов совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств, подлежащих амортизации, на начало отчетного налогового года с отнесением суммы улучшения на объект основного средства, относительно которого осуществляется ремонт и улучшение».

Из данного пункта следует, что увеличение балансовой стоимости ОС для целей налогового учета происходит после исчерпания 10 %-ого лимита на отнесение ремонтов в налоговые расходы отчетного периода. Причем речь идет исключительно об улучшениях, приводящих к увеличению будущих экономических выгод.

Если исходить из того, что специальные правила учета ремонтов в НКУ установлены исключительно для тех улучшений, которые приводят к росту будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объектов, и именно такие ремонты включаются в налоговые расходы в составе 10 % от совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств, подлежащих амортизации, на начало отчетного налогового года, то все остальные ремонты (текущие и средние ремонты, некоторые виды капитальных ремонтов) отражаются в налоговом учете (как и в бухгалтерском учете) как расходы отчетного периода без ограничений по их сумме (10 %-ый лимит на них не распространяется), но с учетом требований п. 138.4 НКУ.

Именно такой подход, по нашему мнению, наиболее соответствует современным правилам учета улучшений, установленным НКУ, и устраняет противоречие между нормами п. 146.12 и п. 138.4.


Если же вы относитесь к тем плательщикам налога на прибыль, которые считают, что НКУ содержит одинаковые правила для учета всех видов ремонтов (т. е. что ограничение в 10 % от совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств, подлежащих амортизации, на начало отчетного налогового года распространяется на ремонты, которые не приводят к увеличению будущих экономических выгод), то можете воспользоваться принципом презумпции правомерности решений налогоплательщика, установленным пп. 4.1.4 НКУ.

Поскольку, как указано выше, правила учета ремонтов, установленные в п. 146.12, противоречат требованиям п. 138.4 НКУ, налогоплательщик может принять решение использовать исключительно правила п. 146.12 НКУ и относить в налоговые расходы отчетного периода расходы на ремонты в пределах 10 %-го лимита, не принимая во внимание нормы п. 138.4 НКУ.

Инна Волянюк
аудитор, АФ «Номина Аудит»

Дата подготовки 23.04.2012
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 14 май 2012, 09:27

Доброе утро! Вот может многим пригодится.

ДПС інформує
У якому періоді збільшують витрати на вартість ремонту загальновиробничих ОЗ у межах 10 %-вого ліміту
"Отже, дана норма (п. 146.12 ПКУ - прим. Vetal') прямо вказує на період збільшення витрат. Тому незалежно від напрямку використання в госпдіяльності обє\кта такі витрати зменшують об\єкт оподаткування в тому звітному (податковому) періоді, у якому ремонт або поліпшення було здійснено".

ВОБУ№ 44/2012, стор. 6
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 14 май 2012, 09:42

Доброе утро!
Логично.
Ждем еще один шаг от них - что такое " період, у якому ремонт або поліпшення було здійснено" :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 14 май 2012, 09:55

Печкин писал(а):Доброе утро!
Логично.
Ждем еще один шаг от них - что такое " період, у якому ремонт або поліпшення було здійснено" :)


Это уже нюансы. Все в наших руках.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 14 май 2012, 10:08

Согласен.
Пока чтобы форумчанам легче было сориентироваться приведу фрагмент одной статьи на сей счет:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЫ: ГЛАВНЫЕ УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ

Однако остается вопрос: что понимать под датой осуществления ремонта/улучшения (и, соответственно, понесения затрат). На наш взгляд, все зависит от того, каким способом мы осуществляем ремонт. Если подрядным, то расходы покажем не ранее принятия выполненных работ (до этого момента просто не будет первичных документов, позволяющих сформировать расходы). При осуществлении ремонтно-улучшающих работ собственными силами такие долимитные расходы логично было бы признавать в периоде их осуществления (списания израсходованных материалов, начисления зарплаты и т.д.), т.е. не дожидаясь окончания ремонта/улучшения. Однако, увы, но п. 146.12 НКУ сформулирован не в пользу здравой логики. Согласно ему сумма затрат на ремонт/улучшение в пределах 10%-ного лимита "относится к расходам того отчетного налогового периода, в котором такой ремонт и улучшение были осуществлены". В этой норме явно прорисовывается, что лимитированные затраты можно включать в расходы лишь по дате осуществления ремонта (улучшения). А под ней проще всего увидеть дату его завершения (оформления соответствующих первичных документов, например, ф. № 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'ектів").Так что осторожным бухгалтерам, все же лучше избрать именно такой подход.

ВОБУ № 116/2011, с. 13
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
kollega, Vetal'
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 16 май 2012, 14:59

ЕБНЗ

Яким чином визначити 10% ліміт сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ на початок звітного року, якщо підприємство утворене в результаті реорганізації?

Відповідно до ст.59 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).
У разі злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.
У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.
У разі поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого суб’єкта.
У разі перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки попереднього суб’єкта господарювання.
Особливості податкового обліку з податку на прибуток підприємств під час реорганізації юридичних осіб визначені п.153.15 ст.153 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), відповідно до пп.153.15.1 якого об’єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється у зв’язку з проведенням реорганізації, включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника за балансовою вартістю на дату затвердження передавального акта та підлягають амортизації в порядку, визначеному ПКУ.
Сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені (п.146.12 ст.146 ПКУ).
Отже, оскільки підприємство було утворене в результаті реорганізації в поточному році, на початок поточного року воно не мало основних засобів, тому витрати на ремонт можуть бути включені до складу витрат платника податку в межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів з наступного року.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Кукс » 11 июн 2012, 16:13

Помогите разобраться. В 2011 году купили ОС у ФОП на едином налоге. В 2011 начисляли бухгалтерскую амортизацию, а налоговую нет. В 2012 начали начислять налоговую амортизацию на ОС по балансовой стоимости на 01.01.2012. Других ОС у нас нет.
В 2012 начинаем ремонтировать арендованные знания(ремонт крыши, пола, стен). 10% лимит с какой суммы учитывать - балансовой на дату приобретения или начало года?
Кукс
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 18:20
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 11 июн 2012, 16:26

Кукс писал(а):Помогите разобраться. В 2011 году купили ОС у ФОП на едином налоге. В 2011 начисляли бухгалтерскую амортизацию, а налоговую нет. В 2012 начали начислять налоговую амортизацию на ОС по балансовой стоимости на 01.01.2012. Других ОС у нас нет.
В 2012 начинаем ремонтировать арендованные знания(ремонт крыши, пола, стен). 10% лимит с какой суммы учитывать - балансовой на дату приобретения или начало года?

От совокупной балансовой стоимости всех амортизируемых ОС на начало налогового года, т.е. на 01.01.12 г.

146.11. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені.

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
Кукс
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 21 июн 2012, 15:19

Логично

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 10%-НЫЙ ЛИМИТ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

В апреле 2012 года предприятие А согласно ст. 104 Гражданского кодекса прекратило свое существование и передало имущество, права и обязанности предприятию Б. Во II квартале предприятие Б проводит ремонт основных средств, в том числе переданных предприятием А. Как определить 10%-ный лимит совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года в результате такой реорганизации?
Прекращение деятельности субъекта хозяйствования осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования). В случае присоединения одного либо нескольких субъектов хозяйствования к другому субъекту хозяйствования к этому последнему переходят все имущественные права и обязанности присоединенных субъектов хозяйствования (ст. 59 Хозяйственного кодекса).
Согласно пп. 153.15.1 Налогового кодекса (далее - НК) объекты основных средств и нематериальных активов юридического лица, прекращаемого в связи с проведением реорганизации, включаются в состав соответствующих групп основных средств и нематериальных активов налогоплательщика - правопреемника по балансовой стоимости на дату утверждения передаточного акта и подлежат амортизации в порядке, определенном НК.
В то же время к расходам отчетного налогового периода, в котором был осуществлен ремонт либо улучшение объектов основных средств, относится сумма расходов, связанных с таким ремонтом и улучшением, в размере, не превышающем 10 % совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года (п. 146.12 НК).
В нашей ситуации реорганизация состоялась в апреле текущего года. То есть в начале года на баланс предприятия Б еще не были переданы основные средства от предприятия А. Поэтому 10%-ный лимит устанавливается исходя из совокупной балансовой стоимости только тех основных средств, которые учитывались на балансе предприятия Б на начало отчетного года.Следовательно, при определении суммы расходов, связанных с ремонтом и улучшением основных средств, которые могут быть включены в состав налоговых расходов при реорганизации предприятия, 10%-ный лимит рассчитывается исходя из совокупной балансовой стоимости основных средств предприятия-правопреемника (предприятия Б) на начало отчетного года.

Светлана ТИМОЩУК, начальник отдела рассмотрения обращений Управления администрирования налога на прибыль и налоговых платежей Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины

Баланс № 50 (1192) 21 июня 2012
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST nikki » 02 июл 2012, 17:46

Добрый день коллеги.

Есть вопрос с моментом признания расходов по ремонтам. С учетом обновленного

146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.


Если раньше было

146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені.


то теперь когда можно показать расходы?

К примеру, если ремонтируем общепроизводственный объект, и ремонт приводит к увеличению экономических выгод. Предприятие не использует альтернативный бухучетный метод.

Я что-то даты вменяемой (кроме амортизации) не вижу :(
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 03 июл 2012, 00:03

nikki писал(а):Добрый день коллеги.

Есть вопрос с моментом признания расходов по ремонтам. С учетом обновленного

146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.


Если раньше было

146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені.


то теперь когда можно показать расходы?

К примеру, если ремонтируем общепроизводственный объект, и ремонт приводит к увеличению экономических выгод. Предприятие не использует альтернативный бухучетный метод.

Я что-то даты вменяемой (кроме амортизации) не вижу :(


Добрый вечер. Почему же?
Имхо, нужно исходить их того, что расходы в пределах 10 %-ного лимита в н/уч. не могут капитализироваться в принципе. В противном случае переколбасить нужно было не только п. 146.12 НКУ.
А если так, то вот дата по Вашему примеру - п. 138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Согласен, кое-какие вопросы все же остаются, но это, так сказать, "вторяки". :)

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
nikki
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST nikki » 03 июл 2012, 07:10

Доброе утро!
Спасибо за ответ.
Согласен, капитализироваться не должны. Однако

Vetal' писал(а):А если так, то вот дата по Вашему примеру - п. 138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.


не очень вижу как такие расходы затолкать в "Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг..."

туда попадают прямые и общепроизводственные, но не просто общепроизводственные, а "загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку";

Согласно ПСБУ бухучету наши расходы в "загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг" не попадут. Они не попадут ни в распределенные, ни в не распределенные.

Поэтому выходит что в 138.4 мы не попадаем.
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 03 июл 2012, 07:18

Доброе утро!
Но амортизация ОПР ОС (с учетом улучшения) попадает на счет 91, так что на с/с повлияет.
Кроме того, согласно пп. 14.1.228 собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу - витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.

Так что по П(С)БУ, но, возможно, не совсем. По крайней мере, я другого "вменяемого" варианта с датой не вижу.
Вообщем, имхо, тут вопрос не в дате признания, а, скорее, в том, в какой сумме и когда такие расходы сформируют с/с.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya