Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Понижающий коэффициент ЕСВ

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST bur » 23 дек 2014, 18:41

Раз есть тема Налоговая реформа, то грех не завести тему реформа ЕСВ

проект 1573 від 22.12.2014
Там новый закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании"


В частности, документом предлагается к части базы начисления единого взноса, превышающей двукратный размер минимальной заработной платы, применять ставку ЕСВ с понижающим коэффициентом 0,4.

Если база начисления ЕСВ не превышает минимальную зарплату, то сумма взноса рассчитывается как произведение размера минимальной зарплаты на действующую ставку ЕСВ.

В рамках реформы ЕСВ предлагается с 1 января 2015 года создать Фонд социального страхования Украины, объединив Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности.

Также для легализации заработной платы и занятости предусматриваются следующие изменения в законодательстве об оплате труда, административном и уголовном законодательстве:

1) работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора в письменной форме и уведомления ГФСУ о приеме его на работу;

2) при оформлении трудовых отношений без заключения трудового договора, работы на условиях неполного рабочего времени при фактическом выполнении работы полный рабочий день, принимается решение о выплате работнику зарплаты не ниже средней без учета фактически выплаченной зарплаты, о начислении и уплате НДФЛ и ЕСВ;

3) допуск работника к работе без оформления трудовых отношений или нарушение порядка оформления работника, нарушение порядка выплаты зарплаты, начисления и уплаты ЕСВ и налогов влечет применение штрафов до 30 минимальных заработных плат;

4) до двух раз увеличиваются штрафы за нарушение порядка начисления ЕСВ, нарушения при представлении отчетности по ЕСВ, предоставление недостоверных сведений, неуплату или несвоевременную уплату единого взноса.


Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради, 999, № 46-47, ст.403, із наступними змінами) викласти у такій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в таких значеннях:
1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – соціальне страхування) – система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;
2) видами соціального страхування відповідно до цього Закону є:
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – страхування від нещасного випадку);
медичне;
3) суб'єкти соціального страхування – застрахована особа або інша особа у випадках, передбачених цим Законом, страхувальник та страховик;
4) страховик – Фонд соціального страхування України (далі – Фонд);
5) об’єкт соціального страхування – страховий ризик та страховий випадок, із настанням яких у застрахованих осіб (членів їх сімей, інших осіб) виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону залежно від видів соціального страхування;
6) найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи;
7) страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає соціальному страхуванню відповідно до видів соціального страхування;
8) страхові внески – кошти відрахувань на окремі види загальнообов'язкового державного соціального страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», кошти, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
9) страхові кошти – акумульовані страхові внески, суми від фінансових санкцій та інші надходження відповідно до законодавства для здійснення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за цим Законом;
10) мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);
11) страховими випадками є:
за соціальним страхуванням від нещасних випадків – нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим;
за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;
12) нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;
13) професійне захворювання − захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою;
14) страховим ризиком є:
за соціальним страхуванням від нещасного випадку – обставини, внаслідок яких може статися нещасний випадок або професійне захворювання;
за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – це обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг за цим Законом;
15) електронний реєстр листків непрацездатності – система накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності.
2. Терміни «застрахована особа», «страхувальники» та «роботодавці» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Стаття 2. Законодавство України про соціальне страхування
1. Законодавство про соціальне страхування складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, цього Закону, інших актів законодавства та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про соціальне страхування, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 3. Принципи соціального страхування
1. Соціальне страхування здійснюється за принципами:
1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування;
2) обов’язковості страхування осіб відповідно до видів соціального страхування та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом;
3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
4) обов’язковості фінансування Фондом витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;
5) формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;
6) диференціації розміру виплати допомоги залежно від страхового стажу;
7) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
8) економічної заінтересованості суб’єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
9) цільового використання коштів соціального страхування;
10) відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом.
Розділ ІІ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Стаття 4. Фонд соціального страхування України
1. Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно з затвердженим статутом.
Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.
Усі застраховані особи є членами цього Фонду.
Фонд, якщо інше не передбачено законами України, не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.
Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим призначенням.
До коштів Фонду застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.
Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.
Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, символіку, яка затверджується його правлінням.
Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Стаття 5. Управління Фондом соціального страхування України
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.

Стаття 6. Правління Фонду соціального страхування України
До складу правління Фонду входять по 5 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.
Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини членів правління від кожної сторони. Голова правління має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.
Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду.
Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні більшості складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління від кожної сторони. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.
Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління Фонду оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом п’яти робочих днів після їх прийняття.
Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 7. Повноваження правління Фонду соціального страхування України
Правління Фонду:
1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін;
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;
3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії Фонду за напрямами роботи;
4) подає на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
5) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо розмірів страхових тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві за видами економічної діяльності;
6) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, кандидатуру на посаду директора виконавчої дирекції Фонду для внесення на призначення Кабінетом Міністрів України, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України вмотивоване подання щодо його звільнення;
7) затверджує:
статут Фонду;
регламент роботи правління Фонду;
регламент роботи постійних та тимчасових комісій Фонду;
звіти про виконання бюджетів (постатейно за доходами і видатками, визначеними законом), порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;
Положення про виконавчу дирекцію Фонду;
структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);
річні програми робіт та звіти про їх виконання;
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;
Положення про навчально-інформаційні центри;
Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат;
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках банківських установ;
нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;
8) схвалює проект річного бюджету Фонду (постатейно за доходами і видатками, визначеними законом) та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України;
9) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;
10) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
11) виконує інші функції, передбачені статутом;
12) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.
13) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
14) вирішує питання формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів;
15) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;
16) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.

Стаття 8. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України
Виконавча дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.
Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та провадить діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених статутом Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.
Виконавчу дирекцію очолює директор, який призначається та звільняється Кабінетом Міністрів України за поданням правління Фонду.
У разі не подання кандидатури директора виконавчої дирекції правлінням Фонду упродовж місяця, таку кандидатуру вносить керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.
Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
Виконавча дирекція Фонду здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи наглядової ради та правління Фонду.

Стаття 9. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів
1. Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:
1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;
2) надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення відповідно до цього Закону;
3) профілактика нещасних випадків;
4) віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
5) проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
6) здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
7) здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.
8) аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.


2. Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;
2) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення;
3) здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;
4) забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;
5) здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;
6) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
7) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
8) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;
9) здійснюють інші функції, передбачені статутом про Фонд.

Стаття 10. Права, обов'язки та відповідальність Фонду соціальнго страхування України
1. Фонд має право:
користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, даними електронного реєстру листків непрацездатності, необхідними для забезпечення виконання покладених на нього функцій;
одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від органів доходів і зборів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо використання страхових коштів;
перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду;
отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;
накладати та стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом за порушення вимог цього Закону;
вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення законодавства про соціальне страхування;
порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування, вимагати надання інформації про вжиті заходи;
утворювати підприємства, установи, організації для виконання своїх статутних завдань.
2. Фонд зобов’язаний:
забезпечувати фінансування та виплачувати матеріальне забезпечення і надавати соціальні послуги, передбачені цим Законом;
здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів;
вживати заходів до раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду;
контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань соціального страхування;
стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних осіб у встановленому законом порядку;
вести облік і звітність щодо страхових коштів;
надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про соціальне страхування;
вести облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва;
щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та після його затвердження правлінням Фонду подавати Кабінету Міністрів України і оприлюднювати;
інформувати застрахованих осіб про результати своєї роботи через засоби масової інформації;
укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також угоди із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, що направляються безпосередньо із стаціонару лікувального закладу до реабілітаційних відділень.
3. Фонд несе відповідальність відповідно до законодавства України за шкоду, заподіяну з його вини застрахованим особам внаслідок несвоєчасної або неповної виплати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг, передбаченого цим Законом.
Працівники Фонду за порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів про соціальне страхування несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Стаття 11. Джерела коштів Фонду соціального страхування України та їх використання
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
1) страхові внески страхувальників;
2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону, інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;
3) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням;
4) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду;
5) капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
6) доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів соціального страхування (окрім пенсійного та на випадок безробіття);
7) благодійні внески підприємств, установ, організацій;
8) добровільні внески та інші надходження відповідно до законодавства України.
2. Кошти бюджету Фонду використовуються на:
1) виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків, передбачених цим Законом;
2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
4) формування резерву коштів Фонду.
3. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів.
Порядок формування та використання резерву коштів Фонду затверджується правлінням Фонду.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Стаття 12. Страхові внески
1. Кошти, що надходять до Фонду від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повинні забезпечувати:
1) виплату застрахованим особам матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом;
2) створення резерву коштів Фонду у розмірі суми, необхідної для виплати всіх видів матеріального забезпечення, передбачених цим Законом, в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів;
3) покриття витрат Фонду у зв'язку із фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників; розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
4) фінансування заходів з профілактики страхових випадків.
2. На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Стаття 13. Майно та матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування України
1. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду, є майно, придбане за рахунок коштів соціального страхування, а також майно, передане йому у власність іншими власниками.
Майно, що передається Фонду для провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.
2. Матеріально-технічне забезпечення Фонду, включаючи будівництво, реконструкцію або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.

Стаття 14. Відносини з органами виконавчої влади
1. Фонд та його робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та інших законів України, взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів з виконання цього Закону.

Стаття 15. Свідоцтво про соціальне страхування
1. Особам, які підлягають соціальному страхуванню, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
2. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ ІІІ
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Стаття 16. Права, обов'язки та відповідальність роботодавця як страхувальника
1. Роботодавець як страхувальник має право:
отримувати в органах Фонду безоплатно інформацію про порядок використання коштів Фонду;
на отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду;
на судовий захист своїх прав.
2. Роботодавець зобов'язаний:
1) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до цього Закону;
2) вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
3) під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
4) подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про:
розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників;
річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;
використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом напрямами в порядку, встановленому правлінням Фонду;
5) інформувати:
про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
про зміну виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику;
6) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;
7) повідомляти працівникічв підприємства про адресу та номери телефонів Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, пов’язаних з нещасним випадком на підприємстві, які за угодами з цим Фондом обслуговують підприємство;
8) подавати звітність до Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені правлінням Фонду;
9) повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.
3. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється Фондом. У разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.
Роботодавець несе відповідальність відповідно до законодавства за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених цим Законом.
Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім'ї реалізувати своє право на забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до цього Закону.
4. Роботодавець несе відповідальність за:
порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;
подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;
шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених цим Законом.
5. У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
6. Своєчасно не сплачені фінансові санкції та адміністративні штрафи стягуються із страхувальника в дохід Фонду в порядку, встановленому законом.
7. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, керівники робочих органів Фонду та їх заступники.

Стаття 17. Права, обов'язки та відповідальність застрахованих осіб
1. Застраховані особи мають право:
1) отримувати безоплатно інформацію про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального страхування;
2) отримувати у разі настання страхового випадку матеріальне забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим Законом;
3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;
4) на послуги медичної реабілітації;
5) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
6) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
7) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
8) оскаржувати відповідно до законодавства дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
9) на судовий захист своїх прав.
У разі смерті потерпілого члени його сім'ї мають право на одержання від Фонду страхових виплат (одноразової допомоги) та послуг, пов'язаних з похованням померлого.
2. Застраховані особи зобов'язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;
3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;
додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;
не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;
5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності.
6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.
3. Застрахована особа несе відповідальність відповідно до закону за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.

Стаття 18. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
2. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом, а також інших видів заборгованості перед Фондом не застосовується.
3. Спори щодо визначення класу професійного ризику виробництва, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.
Такі самі комісії на тих самих засадах створюються при робочих органах Фонду із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.
Положення про діяльність цих комісій затверджуються правлінням Фонду.
4. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення останньої – до його правління.

Розділ ІV
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Стаття 19. Особи, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.

Стаття 20. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.
2. Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду відповідно до чинного законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду відповідно до чинного законодавства.
4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону у таких розмірах:
допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Стаття 21. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу.


Стаття 22. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала страхуванню на випадок безробіття або добровільно брала участь у системі страхування на випадок безробіття, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св : В,
де ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим похованням».

Стаття 23. Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
8) перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Фондом застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.
У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених цим Законом.
3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті та статтею 25 цього Закону.
4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за 7 календарних днів.
5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.
6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.
7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.
9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад.
10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.
Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у розмірах, встановлених цим Законом.
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.
11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.

Стаття 24. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:
1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
2. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Стаття 25. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;
70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років;
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувались страхові внески до Фонду.

Стаття 26. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів – для жінок, віднесених до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
3. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами цього Закону.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Стаття 27. Розмір допомоги по вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.
2. Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувались страхові внески до Фонду, та не може бути меншою ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Стаття 28. Право на допомогу на поховання
1. Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї , які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
2. Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
3. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Стаття 29. Розмір допомоги на поховання
1. Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 30. Лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
Для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу за рахунок коштів Фонду.

Стаття 31. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника – робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.
Застрахованим особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення за страховими випадками у зв’язку з відсутністю можливості встановлення місцезнаходження цього страхувальника, що підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та актами перевірки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення та виплата матеріального забезпечення здійснюються робочим органом Фонду за місцем їх зареєстрованого проживання чи перебування у порядку, встановленому правлінням Фонду.
2. Добровільно застрахованим особам призначення та виплата матеріального забезпечення, а також надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, здійснюються робочим органом Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.
3. Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.

Стаття 32. Документи, необхідні для призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
2. Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці шостому статті 25 цього Закону, додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу.
3. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.
4. Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Стаття 33. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується:
застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;
добровільно застрахованим особам – протягом десяти днів після призначення допомоги.
3. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.
4. Призначене, але не одержане у зв’язку зі смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім’ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям.
Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час у розмірі, встановленому на час настання страхового випадку.
Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення.
Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок зловживань з боку застрахованої особи або членів її сім’ї стягуються з них у судовому порядку.
5. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Стаття 34. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
1. При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
2. Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Порядок фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників
1. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом десяти робочих днів після надходження заяви.
У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.
2. Страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України.
Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку.
Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі – окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Розділ V
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Стаття 36. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку
1. Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю;
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.
2. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою, та до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років їй надається допомога Фонду.
Всі особи, перелічені у частині першій цієї статті, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.
3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:
1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
2) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

Стаття 37. Страхові виплати
1. Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.
2. Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
3. Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
4. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік професійних захворювань визначається Кабінетом Міністрів України.
5. В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд може:
визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених відповідним переліком,
визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним.
6. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань перед потерпілим.
7. Страхові виплати складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);
2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
3) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
4) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
8. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Стаття 38. Перерахування розміру страхових виплат
1. Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться у разі:
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
2) зміни складу сім’ї померлого.
2. Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Стаття 39. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим
1. Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.
2. Огляд потерпілого, складання та корегування індивідуальної програми реабілітації інваліда, в якій визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду чи прокуратури.
3. Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого, страховика чи інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.

Стаття 40. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу
1. За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
2. Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК.
3. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.
4. За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.
5. Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його середньомісячного заробітку.
6. Середньомісячний заробіток, передбачений частинами першою та п’ятою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 41. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації
1. Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд провадить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою реабілітації.
2. Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його професійною підготовкою.
3. Середньомісячний заробіток, передбачений частиною першою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 42. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого
1. У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.
2. Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
2) особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
3) інваліди – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був
зобов’язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.
3. Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Стаття 43. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди
1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд проводить одноразову страхову виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи із 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, йому провадиться одноразова виплата, розмір якої визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності, відносно попереднього обстеження МСЕК, виходячи із розрахунку 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.
3. Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (у разі її складання).
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 80 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Допомога по тимчасовій непрацездатності, страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом на підставі інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.
Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:
1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);
2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на постійний сторонній догляд;
3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом незалежно від того, ким вони здійснюються.
Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначають МСЕК.
Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.
4. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.
Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого до місця лікування і назад (крім санаторно-курортного лікування), Фонд компенсує за наявності підтверджуючих документів (оригіналів) витрати на проїзд і житло за розмірами згідно із законодавством про службові відрядження. Особу, яка супроводжує на санаторно-курортне лікування інваліда, якому за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації інваліда визначено потребу у супроводі, Фонд забезпечує путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компенсує такі витрати у разі самостійного придбання путівки.
Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.
5. За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності протипоказань до керування ним Фонд забезпечує потерпілого автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах, організовує та оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі самостійного придбання потерпілим автомобіля його вартість компенсує Фонд у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати також інші витрати.
6. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
8. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
У разі якщо смерть потерпілого, який одержував щомісячні страхові виплати, настала внаслідок ушкодження здоров’я від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, розмір щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право, встановлюється виходячи із розміру щомісячної страхової виплати на день смерті потерпілого. Причинний зв’язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів. Одноразова допомога сім’ї та особам, які перебували на утриманні, в цьому випадку не виплачується.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:
1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;
2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом.
У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.
Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.
Страхові виплати особам, які втратили годувальника, з урахуванням призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
9. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
10. Під час обчислення середньомісячного заробітку враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески.
11. У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.
Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини іншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.
12. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати. Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.
13. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.
Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума страхової виплати може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики).
14. Неповнолітній особі, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, які стали інвалідами під час зазначених у пункті 2 частини першої статті 36 цього Закону відповідних занять або робіт, Фонд провадить щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років – у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.
15. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.
16. У разі якщо ступінь втрати працездатності є невеликим, за бажанням потерпілого на виробництві щомісячна страхова виплата може бути замінена робочим органом Фонду виплатою одноразової допомоги. Умови та порядок заміни щомісячної страхової виплати одноразовою визначаються правлінням Фонду.

Стаття 44. Документи для розгляду справ про страхові виплати
1. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду подаються:
1) акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть;
2) документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.
2. Фонд приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника за умови подання таких документів, які видаються відповідними організаціями в триденний строк з моменту звернення заявника:
1) копії свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого;
2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності – довідки виконавчого органу ради чи інших документів про склад сім’ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії відповідного рішення суду;
3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності – виконавчого органу ради про батьків або іншого члена сім’ї померлого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не досягли 8-річного віку;
4) довідки навчального закладу про те, що член сім’ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
5) довідки навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім’ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу.
3. Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судовому порядку.
4. Якщо застрахований або члени його сім’ї за станом здоров’я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені вище документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду.

Стаття 45. Розгляд справ про страхові виплати
1. Фонд розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за наявності усіх необхідних документів і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.
2. Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім’ї та їх строки або обгрунтування відмови у виплатах; до постанови додаються копії необхідних документів.
3. Фонд може затримати страхові виплати до з’ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.

Стаття 46. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг
1. Фонд може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:
1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;
3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.
2. Фонд може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Стаття 47. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг
1. Страхові виплати і надання соціальних послуг можуть бути припинені:
1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;
3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку;
4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;
5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім’ї, які проживають на території України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 і 5 цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат.

Стаття 48. Строки проведення страхових виплат
1. Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом дні на підставі постанови цього Фонду або рішення суду:
потерпілому – з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
особам, які мають право на виплати у зв’язку зі смертю годувальника, – з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.
2. Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого – у місячний строк з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право.
3. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення.
4. Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
5. Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв’язку із страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно з цим Законом – протягом строку, на який визначено потребу в них.
6. Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або ЛКК, незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв’язку між настанням непрацездатності та ушкодженням здоров’я.
7. Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та підлягає коригуванню у зв’язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України «Про оплату праці».
8. Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду.
За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку.
9. Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.
10. Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їх сімей, а в разі їх відсутності – включаються до складу спадщини.

Стаття 49. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах
1. Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ з виплатою різниці між сумою страхової виплати та вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків призначеної суми страхової виплати (втраченого заробітку).
2. Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці, є непрацездатні члени сім’ї, сума страхової виплати сплачується в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, - чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після відрахування вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується потерпілому.
3. Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує в період її перебування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу, перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у цьому закладі.
4. У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в установленому порядку.
5. У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені цілі суми переказуються Фондом на їх адресу в порядку, передбаченому міждержавними угодами.

Стаття 50. Зберігання справ про страхові виплати
1. Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку. Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

Стаття 51. Профілактика нещасних випадків
1. Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:
1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;
2) бере участь:
у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;
у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань;
4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;
5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;
7) виконує інші профілактичні роботи.

Стаття 52. Страхові експерти з охорони праці
1. Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
2. Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
3. Страхові експерти з охорони праці мають право:
1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;
4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
5) вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці, – подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників;
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.
4. Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Стаття 53. Порядок визначення класу професійного ризику
1. Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.
3. У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.
4. У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства підприємство у будь-який час за рішенням територіального органу Фонду може бути віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва. Такий захід може мати і зворотну дію з початку фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та затвердження заходів щодо покращання умов праці.

Розділ VI
НАГЛЯД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 54. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування України
Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом його статутних завдань і цільового використання коштів цього Фонду.
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює Наглядова рада.
До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
Наглядова рада у порядку, визначеному її рішенням, залучає до своєї роботи делегованих представників всеукраїнських громадських організацій (об’єднань), статутними документами яких передбачені повноваження щодо захисту застрахованих осіб.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції Фонду або її робочих органів.
Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається на один рік зі складу членів наглядової ради. При цьому забезпечується почергове головування представника кожної з трьох представницьких сторін.
Головою наглядової ради та головою правління Фонду одночасно не можуть бути представники однієї й тієї ж представницької сторони.
Наглядова рада:
1) перевіряє діяльність Фонду;
2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання Фондом його статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;
3) заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду про підготовку та виконання бюджету Фонду;
4) у разі необхідності приймає рішення про проведення аудиторської перевірки використання страхових коштів та окремих напрямів роботи Фонду, правління та виконавчої дирекції Фонду;
5) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду;
6) узагальнює практику застосування законодавства про соціальне страхування, готує пропозиції правлінню, виконавчій дирекції Фонду та Кабінету Міністрів України про його вдосконалення;
7) у разі наявності порушень законодавства про соціальне страхування встановлює Фонду строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із законодавством;
8) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду;
9) розглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту Фонду;
10) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду, страхувальників та застрахованих у вирішенні завдань соціального страхування.
Положення про наглядову раду Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.
Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.
Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання можуть скликатися головою наглядової ради або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду.
Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше двох третин складу кожної із представницьких сторін. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.
У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду або їх заступники.
Голова наглядової ради або його заступники беруть участь у засіданнях правління Фонду з правом дорадчого голосу.
Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.
Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду.

Стаття 55. Державний нагляд у сфері соціального страхування
Державний нагляд у сфері соціального страхування здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади та інші органи, визначені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:
1) здійснює державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правління Фонду;
2) спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект бюджету Фонду на бездефіцитній основі, у тому числі у разі схвалення правлінням Фонду незбалансованого проекту бюджету Фонду;
3) у разі не виконання директором виконавчої дирекції Фонду завдань і функцій, визначених цим Законом, порушень законодавства, вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо його звільнення.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці:
1) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
2) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
3) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті;
4) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
5) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення; разом із представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях із розслідування нещасних випадків на виробництві.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за додержанням законодавства про соціальне страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених цим Законом, має право з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання своїх повноважень копії або витяги з документів.
Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом законодавства про соціальне страхування.
Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне страхування або страхувальник не виконує вимог цього Закону, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд або страхувальник може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.
У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позачергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правління Фонду.
За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду в разі невиконання своїх обов’язків можуть бути позбавлені своїх повноважень.
З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду та органів його управління.
Фонд та страхувальники зобов’язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю у сфері соціального страхування.

Розділ VIІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2015 року.
2. Установити, що дія абзацу третього частини першої статті 31 цього Закону стосовно виплати матеріального забезпечення територіальними органами Фонду поширюється на застрахованих осіб по фактах невиплати їм страхувальниками матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали до дня набрання чинності цим Законом.
3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Відомості Верховної Ради, 2001, № 14, ст.71, із наступними змінами) визнати таким, що втратив чинність.
4. Особливості надання соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення за соціальним страхуванням внутрішньо переміщеним особам (громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації) визначаються Кабінетом Міністрів України.
5. Ліквідувати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
6. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції та управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення - Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення.
7. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують в межах компетенції відповідні виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
8. Фонду соціального страхування України після завершення в установленому законом порядку реєстрації та відкриття рахунку в органах Казначейства забезпечити:
фінансування видатків на утримання та забезпечення діяльності виконавчих дирекцій та робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (до завершення заходів з їх ліквідації);
вжиття заходів з раціонального та ефективного використання майна, що перебувало на балансі виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочих органів, реалізацію надлишкового майна, яке не використовується Фондом та його робочими органами.
9. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
10. Нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.
11. Установити, що рішення про запровадження медичного страхування приймається за поданням Кабінету Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей держави.
12. Установити, що у разі коли потерпілому на виробництві до набуття чинності цим Законом одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені до 1 квітня 2001 року суми щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.
13. Зупинити з 1 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави перерахунок сум щомісячних страхових виплат, який проводиться з 1 березня наступного року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Відновлення такого перерахунку визначається законом;
14. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності;
вжити заходів щодо формування правління та наглядової ради Фонду соціального страхування України за участю репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об’єднань профспілок та організацій роботодавців;
затвердити схвалений правлінням Фонду соціального страхування України та внесений в установленому порядку бюджет Фонду на 2015 рік.».ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Установити, що на перехідний період до частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховано (отримано) дохід, ставка єдиного внеску, встановлена для відповідної категорії платника, застосовується з такими коефіцієнтами:
з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно – у розмірі 0,65;
з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно – у розмірі 0,52;
з 1 січня 2017 року – у розмірі 0,4.

3. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2–3, ст. 11; 2012 р., № 12–13, ст. 82; 2013 р., № 8, ст. 70, № 36, ст. 469, № 40, ст.521; 2014 р., №№ 6-7, ст. 80, № 10, ст. 115, № 11, ст. 135, № 28, ст. 936):
1) у частині першій статті 1:
у пункті 2 слова “та членів їхніх сімей” виключити;
у пункті 4 слово “сімнадцяти” замінити словом “вісімдесяти”;
доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу»;
2) у частині першій статті 4:
у пункті 4 слова «та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності» виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;»;
3) у пункті 4 частини другої статті 6 після слів «подавати звітність» доповнити словами «та сплачувати»;
4) у частині першій статті 7:
у пункті 1:
в абзаці першому після слів «нарахованої заробітної плати» доповнити словами «кожній застрахованій особі»;
в абзаці другому після слів «грошового забезпечення» доповнити словами «кожної застрахованої особи»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;»;
5) у статті 8:
частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
«Ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам за основним місцем роботи, при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами та застосовуються до бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
До частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід, винагорода), ставка єдиного внеску, встановлена для відповідної категорії платника, застосовується з коефіцієнтом 0,4.
При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від розміру бази нарахування.»;
частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
«Ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід).
До частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), ставка єдиного внеску, встановлена для відповідної категорії платника, застосовується з коефіцієнтом 0,4.
Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення. дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.»;
частину одинадцяту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток).
До частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, відповідна ставка єдиного внеску застосовується з коефіцієнтом 0,4.
Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.»;
в абзаці третьому частини восьмої статті 9 слова «та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності» виключити;
6) у статті 10:
у другому реченні абзацу першоого частини п’ятої після слів «на дату укладання договору» доповнити словами «(крім осіб, зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті).»;
у частині шостій:
в абзаці другому слова «до бази нарахування єдиного внеску, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 7 цього Закону:» замінити словами «до частини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 7 цього Закону, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток):»;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзацах третьому – п’ятому частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, єдиний внесок до частини бази нарахування встановлюється у розмірі:»;
доповнити абзацами п’ятим – десятим такого змісту:
«у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні та загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,8 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття та загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,5 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,41 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.
До частини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 7 цього Закону, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), ставка єдиного внеску застосовується з коефіцієнтом 0,4.
Якщо база нарахування єдиного внеску для випадків, зазначених в цій частині, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та обраної ставки єдиного внеску.»;
7) у частині одинадцятій статті 25:
у пункті другому цифри «10» замінити цифрами «20»;
у пункті третьому цифру «5» замінити цифрами «10»;
частину одинадцяту доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.
Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання, несвоєчасне подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом.».

2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) у статті 51:
в абзаці третьому після слів «професійної підготовки» доповнити словами «, перепідготовки та підвищення кваліфікації»;
доповнити статтю після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
«додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян;
одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства;».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим;
абзац сьомий викласти у такій редакції:
«безплатна професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання;»;
2) у статті 24:
частину третю викласти в такій редакції:
«Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого рішенням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
частину четверту виключити;
3) статтю 241 виключити;
4) у статті 48:
речення друге частини другої після слів «соціальному страхуванню» доповнити словами «, та студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації»;
доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
«Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше ніж протягом п’яти днів після початку проходження стажування.».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
5) частини третю і четверту статті 492 викласти у такій редакції:
«Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас у разі, коли вивільнення має масовий характер відповідно до статті 48 Закону України „Про зайнятість населення”, власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.
Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.»;
6) статтю 196 викласти у такій редакції:
«Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».;
7) частину першу статті 232 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду їх роботи.»;
8) у статті 235:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи»;
після частини п’ятої доповнити частиною шостою такого змісту:
«При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.»;
У зв’язку із цим частину шосту вважати частиною сьомою.
9) частину першу статті 259 викласти в такій редакції:
«Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
10) статтю 265 викласти в такій редакції:
«Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення;
порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення за кожного виявленого працівника, відносно якого скоєно порушення;
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим–четвертим частини другої цієї статті – у розмірі мінімальної заробітної плати.
Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.».

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, із наступними змінами):
1) статтю 41 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одного з батьків або особи, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від п’тисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
У зв’язку з цим частини другу–третю вважати відповідно частинами п’ятою–шостою;
у частині п’ятій слово «третьою» замінити словом «шостою»;
2) у статті 1651:
в абзаці другому частини першої слова «посадових осіб від двадцяти до тридцяти» замінити словами «посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу, яка є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, від тридцяти до сорока»;
в абзаці другому частини другої слова «посадових осіб від тридцяти до сорока» замінити словами «посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу, яка є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, від сорока до п’ятдесяти»;
в абзаці другому частини третьої слова «посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти» замінити словами «посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу, яка є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, від сорока до вісімдесяти»;
в абзаці другому частини четвертої слова «посадових осіб від п'ятдесяти до ста» замінити словами «посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу, яка є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, від вісімдесяти до ста двадцяти»;
в абзаці другому частини пятої слова «посадових осіб від ста» замінити словами «посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу, яка є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, від ста п’ятдесяти»;
3) у статті 1654:
у назві слова «від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» виключити;
у частині першій:
слова «від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» виключити;
слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
4) статтю 1655 виключити;
5) у частині першій статті 18823 слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
7) у статті 221 слова та цифри «частиною першою статті 41» замінити словами та цифрами «частинами першою–четвертою статті 41»;
8) у статті 231:
у частині першій слова та цифри «частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41» замінити словами та цифрами «частини п’ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41»;
в абзаці першому пункту 1 частини другої слова та цифри «частинами другою (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41» замінити словами та цифрами «частинами п’ятою (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шостою статті 41»;
9) у частині першій та пункті другому частини другої статті 236 слова та цифри «частиною другою статті 41» замінити словами «частиною п’ятою статті 41»;
10) статтю 24410 викласти у такій редакції:
«Стаття 24410. Органи Фонду соціального страхування України
Органи Фонду соціального страхування України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 1654), про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (стаття 1655), а також перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування України у здійсненні перевірок (стаття 18823).
Від імені Фонду державного соціального страхування України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники.»;
11) статтю 24411 виключити;
12) в абзаці вісімнадцятому частини першої пункту 1 статті 255 слова «частина перша» замінити словами «частини перша – четверта».

4. У статті 92 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):
1) частину другу викласти у такій редакції:
«Посадові особи державної лісової охорони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) частину третю виключити;
3) у частинах шостій, сьомій та восьмій слова «коштів Державного бюджету України та» та слова «від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» виключити;
4) частину десяту виключити;
5) у частині одинадцятій слова «виплати допомоги у разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень» виключити.

5. У частині другій статті 28 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 13, ст. 66; 2003 р., № 10, ст. 87):
слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» замінити словами «Фонду соціального страхування України».

6. У тексті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440, із наступними змінами) слова «Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» та «Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» у всіх відмінках замінити словами «Фонд соціального страхування України» у відповідному відмінку.

7. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10, нова редакція):
слова «Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України» у всіх відмінках замінити словами «Фонд соціального страхування України» у відповідному відмінку;
частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
«На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.».

8. Частину третю статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361; 1997 р., № 11, ст. 89; 2008 р., № 25, ст. 240; 2013 р., № 32, ст. 412, № 47, ст. 659) доповнити словами «інші домовленості сторін, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо».

9. В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121, із наступними змінами):
1) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин, необхідності догляду за дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї, смерті громадянина та членів його сім’ї тощо.»;
2) у статті 4:
абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
«страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;»;
у частині другій слово «окремими» виключити;
3) у статті 5:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«обов’язковості фінансування страховими фондами витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;»;
4) частину п’яту статті 6 викласти у такій редакції:
«Страховиками є цільові страхові фонди з:
пенсійного страхування;
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування;
страхування на випадок безробіття.»;
5) у частині другій статті 7 слова «законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
6) друге речення частини першої статті 9 викласти втакій редакції:
«Особливості обчислення страхового стажу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються законодавством.»;
7) у частині другій статті 11 слова «передбачених законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування»
замінити словами «передбачених законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
8) у статті 14:
у частині першій слово «окремими» замінити словами «за визначеними законом»;
у частині сьомій слова «з окремих видів» замінити словами «за видами»;
9) у статті 15:
слова «з окремих видів» замінити словами «за видами»;
у частині четвертій:
абзац шостий викласти у такій редакції:
«розглядає та вносить Кабінету Міністрів України кандидатуру для призначення на посаду директора виконавчої дирекції фонду, розглядає кандидатури та затверджує на посадах заступників директора виконавчої дирекції фонду;»;
абзац восьмий виключити;
доповнити новою частиною такого змісту:
„У разі якщо правлінням Фонду упродовж місяця не внесено Кабінету Міністрів України кандидатуру для призначення на посаду директора виконавчої дирекції Фонду, таку кандидатуру вносить керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.”
10) у частині третій статті 16 слова «з окремих видів» замінити словами «за видами»;
11) статтю 17 викласти у такій редакції:
„Стаття 17. Нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування
Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади (далі – центральний орган виконавчої влади) та інші органи, визначені законом.»;
12) у другому реченні статті 20 слова «відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «законами про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
13) у статті 22 слова «з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
14) у статті 25:
у частині першій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
допомога по вагітності та пологах;»;
абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:
«дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце;»;
у частині другій слова «до законів України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
у частині третій слова «законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
15) у статті 26
абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
«вагітність та пологи»;
у частині третій слова «законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
частину четверту виключити;
16) у статті 31 слова «в законах України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «в законах про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

10. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, нова редакція 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
1) у частині шостій статті 10 слова «Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» виключити;
2) абзац другий частини другої статті 47 виключити.

11. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263, із наступними змінами):
абзац тринадцятий статті 1 викласти у такій редакції:
«фонди соціального страхування – Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.».

12. У Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313, 2009 р., № 41, ст.597):
1) статтю 24 доповнити абзацом такого змісту:
«Оздоровлення дітей інших категорій, в тому числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (відповідно до колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.”.

13. У пункті 18 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» замінити словами «Фонду соціального страхування України».

14. У пункті 7 частини першої статті 31 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2–3, ст. 3) слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» замінити словами «Фонду соціального страхування України».

15. У частині першій статті 1 Закону України „Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р. , № 32, ст. 413) слова «Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – соціальні фонди)» замінити словами «Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – фонди соціального страхування)».

16. У назві та тексті Закону України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 220) слова «Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» у відповідних відмінках замінити словами «Фонд соціального страхування України» у відповідному відмінку.

17. У розділі «Обсяги та джерела фінансування» Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 10, ст. 112), слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» та абзац другий цього розділу виключити.


18. У частині другій статті 7 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20−21, ст. 719) слова «управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» замінити словами «робочим органом Фонду соціального страхування України».

19. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131; 2003 р. № 28, ст. 368):
1) статтю 172 викласти в такій редакції:
«Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю.
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю –
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одного з батьків або особи, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, –
караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.»;
2) у статті 2121:
в абзаці другому частини першої слова «від п'ятисот до тисячі п'ятисот» замінити словами «від тисячі до двох тисяч»;
в абзаці другому частини другої» слова «від тисячі п'ятисот» замінити словами «від двох тисяч»;
в абзаці другому частини третьої слова «від десяти тисяч» замінити словами «від п'ятнадцяти тисяч».

20. У Законі України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 30, ст. 398; 2014 р., № 6–7, ст. 80, № 20–21, ст. 712):
1) у статті 35:
частину першу викласти в такій редакції:
«Контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
органи доходів і зборів.»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«Громадський контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.».

21. Частину другу статті 17 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19 - 20, ст. 142; 2014 р., № 12, ст. 178) доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71) постанови уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, про накладення штрафу за порушення законодавства про працю;».

22. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2008 р., № 5–6, № 7–8, ст. 78; 2009 р., № 49, ст. 737; 2010 р., № 34, ст. 482, № 34, ст. 486, № 48, ст. 566; 2011 р., № 23, ст. 160, № 50, ст. 543, № 48–49, ст. 536; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 8, ст. 88, № 20–21, ст. 712, № 40, ст. 1062) доповнити словами «, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.».

23. Абзац другий частини першої статті 3 Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 558) викласти у такій редакції:
«органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, законодавства про працю, зайнятість (у тому числі зайнятість та працевлаштування інвалідів), про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;».

24. Частину дев’яту статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 26, ст. 892; № 27, ст. 905) викласти у такій редакції:
«9. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території, мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування за фактичним місцем проживання, перебування.
Страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а у разі їх відсутності – за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності у зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення надається у мінімальному розмірі, встановленому правліннями фондів, з подальшим перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його надання».

25. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 2006 р., № 22, ст. 199):
1) частину першу статті 11 після слів «цільовими програмами» доповнити словами «, територіальними та місцевими програмами»;
2) частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
«Особи похилого віку, які зберегли працездатність і бажають працювати, у разі звернення до державної служби зайнятості мають право на соціальні послуги пошуку підходящої роботи, професійної орієнтації, інформаційні та консультаційні послуги з питань зайнятості населення та соціального страхування. У разі коли такі особи продовжують працювати, вони також мають право на профілактичні заходи відповідно до закону та допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення».»;
доповнити частиною такого змісту:
«Громадяни з числа осіб похилого віку, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на випадок безробіття за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.».

26. У статті 17 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 13, ст. 110, із змінами):
1) у частинах першій, другій та третій:
слова «державного бюджету» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
2) частину сьому викласти в такій редакції:
«Службові особи органу державного фінансового контролю підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
3) частину восьму виключити.


27. У статті 16 Закону України «Про державну виконавчу службу» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст. 243):
1) частину першу викласти в такій редакції:
«Державні виконавці підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) частину другу виключити;
3) частини третю та п’яту після слова «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України».

28. У статті 60 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 14, ст. 97, із змінами):
1) частину п’яту викласти у такій редакції:
«Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) частину шосту виключити.

29. Частину п’яту статті 20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 20, ст. 99) викласти у такій редакції:
«Уповноважений і його представники, які працюють на постійній основі, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

30. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 53 (31.12.91), ст. 793 із змінами):
1) у статті 50:
частину четверту викласти у такій редакції:
«Працівники прокуратури підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
частину п’яту після слів «одержує» та «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України».

31. У статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546, із змінами):
1) частину четверту викласти у такій редакції:
«Посадові особи спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) у частинах п’ятій, шостій та сьомій слова «державного бюджету» замінити словами «Фонду соціального страхування України».

32. У статті 29 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 50, ст. 472, із змінами):
1) частину другу викласти у такій редакції:
«Працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) частину третю після слів «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»;
3) частину п’яту виключити.

33. Частину третю статті 38 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 27, ст. 218, із змінами) викласти у такій редакції:
«Працівники державної санітарно-епідеміологічної служби підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У разі каліцтва або професійного захворювання працівнику державної санітарно-епідеміологічної служби сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного його посадового окладу залежно від ступеня втрати працездатності.»

34. У статті 13 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст. 350, із змінами):
1) у частинах третій, четвертій та п’ятій слова «коштів Державного бюджету України та» та слова «від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» виключити;
3) частину сьому виключити.

35. У статті 20 Закону України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 50-51, ст. 310, із змінами):
1) частину другу викласти у такій редакції:
«Спеціалісти із захисту рослин підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) частину третю після слова «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України».

36. Частину третю статті 16 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 22, ст. 86, із змінами) викласти у такій редакції:
«Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

37. У статті 32 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 1, ст. 1, із змінами):
1) пункт 2 викласти у такій редакції:
«Службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) абзац другий пункту 3 після слів «у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів,» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України».

38. Частину третю статті 11 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 16, ст. 95, із змінами) викласти у такій редакції:
«Працівники національної гідрометеорологічної служби підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

39. У статті 40 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 18, ст. 132, із змінами):
1) частину першу викласти у такій редакції:
«Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) у частинах другій, третій та четвертій слова «державного бюджету» замінити словами «Фонду соціального страхування України».


40. У статті 33 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 9, ст. 324, із змінами):
1) пункт 2 викласти у такій редакції:
«Державні інспектори підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) абзац перший пункту 4 після слів «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»;

41. У статті 39 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29):
частину першу викласти у такій редакції:
«Працівники дипломатичної служби підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
частини третю та п’яту після слів «здійснюються» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»;
частини четверту та шосту виключити.

42. У частині першій статті 84 Закону України «Про прокуратуру» (Голос України, 25.10.2014, № 206):
у першому реченні після слів «одержує» та «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»;
друге речення виключити.

43. У статті 15 Закону України «Про запобігання корупції» (Офіційний вісник України, 2014, N 87 (07.11.2014), ст. 2474):
у частині другій після слова «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України», а слова «, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України» виключити;
частину третю виключити.

44. У статті 22 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 47 (21.11.2014), ст. 2051):
у частинах третій та четвертій після слова «виплачується» доповнити словами «за рахунок коштів Фонду соціального страхування України», а слова «, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України» виключити;
частину п’яту виключити.

45. Статтю 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник України, 2014, № 94, ст. 2709) доповнити новою частиною 10 такого змісту:
«10. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території, мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування за фактичним місцем проживання, перебування.
Страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а у разі їх відсутності – за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування.».
У разі відсутності у зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення надається у мінімальному розмірі, встановленому правліннями фондів, з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його надання.».


4. Кабінету Міністрів України після набрання чинності цим Законом у тримісячний термін:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова
Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН

За это сообщение автора bur поблагодарил:
Аll
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Vika2 » 25 дек 2014, 16:49

Рада приняла за основу законопроект о поэтапном снижении ЕСВ

Парламент принял в первом чтении правительственный законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда (№1573), предполагающий поэтапное снижение единого социального взноса (ЕСВ) и объединение Пенсионного фонда и фондов социального страхования.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это решение проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Законопроект предполагает поэтапное снижение ЕСВ на сумму зарплаты свыше двух минимальных (2,436 тыс. грн в месяц): на 35% – в 2015 году, на 48% – в 2016 году, на 60% – с 2017 года.
http://interfax.com.ua/news/political/241852.html
Никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Какое оно будет завтрашнее дно?
Vika2
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 16:45
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST Аll » 29 дек 2014, 10:48

ЕСВ для ФЛ-упрощенцев тоже снизили?
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Vika2 » 29 дек 2014, 11:00

Парламент снизил ставку единого соцвзноса с 41% до 16,4%

29.12.2014 | 02:03
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%.

Парламент снизил ставку единого соцвзноса с 41% до 16,4%
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 267 депутатов при необходимых 226.

Документ входит в пакет подготовленных правительством законодательных актов, необходимых для принятия госбюджета на 2015 год. В первом чтении он был проголосован 25 декабря.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что снижение ЕСВ – это риск. «Но мы надеемся на то, что бизнес поймет нашу позицию и начнет легализировать зарплаты, - сказал Яценюк. - В том случае, если предприятие увеличивает фонд оплаты труда на 30%, а зарплата превышает три минимальных, и предприятие выполняет условия по детенизации зарплат, то для такого предприятия ставка ЕСВ составит 16,4%, а не 41% как сейчас».

При этом он подчеркнул, что Кабмин сознательно идет на такой риск, даже несмотря на предупреждения со стороны международных финансовых организаций. В то же время, правительство готово пересмотреть эту норму. «Мы просчитаем все, будут сложности в администрировании, но это - реальная реформа. И мы надеемся на сознательность бизнеса», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что с целью выведения бизнеса из тени правительство намеренно уменьшить ставку ЕСВ в 2015 году до 25%, в 2016 – до 20%, а в 2017 – до 15%. Кроме этого, в программе действий правительство задекларировало намерение объединить все существующие в стране фонды социального страхования в один фонд, оптимизировать его работу и сэкономить до 600 млн грн на расходах по администрированию такого фонда.

http://economics.unian.net/soc/1027242-parlament-snizil-stavku-edinogo-sotsvznosa-s-41-do-164.htmlРади вывода заработных плат из тени депутаты поддержали предложение правительства о сокращении ЕСВ (единый социальный взнос) в 2,5 раза.

С нынешних 41 процентов ставка единого социального взноса будет понижена в 2,5 раза. При этом правительство рассчитывает, что предприятия перестанут платить зарплаты в «конвертах» или занижать реальную ставку, чтобы избежать или уменьшить начисления налогов.

За принятие этого закона свои голоса отдали 268 депутатов, что превышает необходимый минимум в 226 голосов.

По словам Арсения Яценюка, такую ставку ЕСВ получат только те предприятия, которые начнут выводить зарплаты из тени, то есть, увеличат фонд заработной платы на треть, и ставка заработной платы на таком предприятии будет не минимальной, а равной, как минимум, трем минимальным зарплатам. В таком случае, как пояснил премьер-министр, для таких предприятий ставка единого социального взноса будет равна 16,4 процента.

Отметим, что, хоть закон и принят, решение может не вступить в силу, так как могут быть критические замечания от финансовых партнеров (кредиторов) Украины. В таком случае (если будут замечания), расчеты пересмотрят.

При этом Яценюк все-таки сохраняет уверенность, что существенное понижение ставки ЕСВ выведет зарплаты из тени. «Это сильная реформа», - сказал премьер-министр.

Компании, которые платят зарплаты в «конвертах» или оформляют сотрудников на неполную ставку в ситуации, когда реальный трудовой день не был сокращен, или уличенные в других нарушениях подобного характера, будут штрафоваться.
В «конвертах» выплачивается 200 миллиардов гривен.
Ранее министр Розенко озвучил оценку «конвертных» зарплат в Украине. По словам чиновника, ежегодно 200 миллиардов гривен выплачивается работодателями своим сотрудникам без соответствующего оформления и уплаты надлежащих налогов.

Из-за махинаций на рынке зарплат бюджет Пенсионного фонда недосчитывается не менее 70 миллиардов гривен ежегодно. Вывод зарплат из тени позволил бы существенно сократить дефицит бюджета ПФ, так как сейчас на его покрытие направляется 90 миллиардов гривен из республиканского бюджета.

Как отмечает «Биржевой лидер», в настоящий момент минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 1218 гривен, что по курсу НБУ (15,77 UAH / 1 USD) на 26 декабря составляет 77,2 доллара США.

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008239968.html
Никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Какое оно будет завтрашнее дно?
Vika2
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 16:45
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST bur » 29 дек 2014, 16:09

«Держава зі свого боку зробила неймовірний крок - зменшення єдиного соціального внеску з 41 до 16%. І ми віримо нашому бізнесу, що бізнес зробить крок назустріч не державі, а людям, - тому що це доходи Пенсійного фонду, виплати пенсій та інших соціальних пільг, - і детінізує заробітні платні, виведе їх в прозорий механізм, перестане платити їх в конвертах, користуватися податковими ямами і таким чином ухилятися від оподаткування і позбавляти громадян України належного пенсійного забезпечення. Адже сьогодні виплата заробітної плати в конвертах означає, що завтра людина буде жити на мінімальну пенсію, а не на ту, яку вона фактично заробила», - сказав Арсеній Яценюк.
«Ми прорахуємо все. Будуть складнощі в адмініструванні. Але це справжня реформа, сильна реформа. І успіх цієї реформи залежить від реальних намірів бізнесу і від справжнього діалогу влади і бізнесу», - підкреслив Глава Уряду.
Арсеній Яценюк зазначив, що в разі, якщо будуть застереження від міжнародних фінансових кредиторів щодо цього закону, його буде переглянуто"


Если они пересмотрят закон, можно будет потом вернуть назад конвертные зарплаты? :)
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vikakool » 29 дек 2014, 18:26

bur писал(а):
«Держава зі свого боку зробила неймовірний крок - зменшення єдиного соціального внеску з 41 до 16%. І ми віримо нашому бізнесу, що бізнес зробить крок назустріч не державі, а людям, - тому що це доходи Пенсійного фонду, виплати пенсій та інших соціальних пільг, - і детінізує заробітні платні, виведе їх в прозорий механізм, перестане платити їх в конвертах, користуватися податковими ямами і таким чином ухилятися від оподаткування і позбавляти громадян України належного пенсійного забезпечення. Адже сьогодні виплата заробітної плати в конвертах означає, що завтра людина буде жити на мінімальну пенсію, а не на ту, яку вона фактично заробила», - сказав Арсеній Яценюк.
«Ми прорахуємо все. Будуть складнощі в адмініструванні. Але це справжня реформа, сильна реформа. І успіх цієї реформи залежить від реальних намірів бізнесу і від справжнього діалогу влади і бізнесу», - підкреслив Глава Уряду.
Арсеній Яценюк зазначив, що в разі, якщо будуть застереження від міжнародних фінансових кредиторів щодо цього закону, його буде переглянуто"


Если они пересмотрят закон, можно будет потом вернуть назад конвертные зарплаты? :)


Ага :lol:
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 927 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST yur » 29 дек 2014, 21:04

А хтось читав текст прийнятих змін по ЄСВ?
Те що бачив я на просторах тернетів, м'яко кажучи "по дебільному написано".
yur
 
Сообщений: 305
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 435 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST Мыша » 29 дек 2014, 23:22

yur писал(а):А хтось читав текст прийнятих змін по ЄСВ?
Те що бачив я на просторах тернетів, м'яко кажучи "по дебільному написано".


Де ж їх взяти ті зміни, щоб почитати. Вчора й депутати просили - дайте почитати. Не дали.
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST Galla » 30 дек 2014, 11:39

але ж все рівно, понижена ставка буде застосовувати до ЗП вище двох мінім. А чи багато підприємств виплачують офіційно ЗП вищу від двох мін.? і в чрму буде полягати пониження?
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Galla » 30 дек 2014, 11:40

і то ставка 0.4 буде тільки з 2017 р., так, принаймні, в проекті написано ))
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Vika2 » 30 дек 2014, 11:52

Реформа єдиного соціального внеску
Сплата ЄСВ при різних розмірах заробітної плати

Сума місячного доходу - 1218 (до 1 МЗП 1218 грн.) Діюча модель середньозважена ставка - 41 %, грн. - 499 грн. Запропонована модель середньозважені ставки - 41 % + 15 % (понад 2 МЗП) грн. - 499 грн. Відхилення грн. - 0 грн.

Сума місячного доходу - 2000 (до 2 МЗП 2436 грн.) Діюча модель середньозважена ставка - 41 %, грн. - 820 грн. Запропонована модель середньозважені ставки - 41 % + 15 % (понад 2 МЗП) грн. - 820 грн. Відхилення грн. - 0 грн.

Сума місячного доходу - 2500 (до 3 МЗП 3654 грн.) Діюча модель середньозважена ставка - 41 %, грн. - 1435 грн. Запропонована модель середньозважені ставки - 41 % + 15 % (понад 2 МЗП) грн. - 1158 грн. Відхилення грн. - -277 грн.

Сума місячного доходу - 5000 (до 5 МЗП 6090 грн.) Діюча модель середньозважена ставка - 41 %, грн. - 2050 грн. Запропонована модель середньозважені ставки - 41 % + 15 % (понад 2 МЗП) грн. - 1383 грн. Відхилення грн. - -667 грн.

Сума місячного доходу - 12000 (до 10 МЗП 121800 грн.) Діюча модель середньозважена ставка - 41 %, грн. - 4920 грн. Запропонована модель середньозважені ставки - 41 % + 15 % (понад 2 МЗП) грн. - 2433 грн. Відхилення грн. - -2487 грн.


http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1020.html , по этой ссылке можно посмотреть таблицу, там понятнее.

Все это хорошо, только вот если кто-то платит рабочему 5000 в конверте зачем ему платить еще 1383 грн. налога, это меньше, конечно, чем 2050, но все же лишние расходы, так что сомневаюсь, что те кто платит зарплату в конвертах, так уж кинуться ее платить официально, тем более в наше время зарплату 5000 и даже 3500 еще поискать, в среднем 2000-2500 грн., а на некоторых предприятиях вообще 1000-1500 грн., т.к. производство останавливается. Надо для начала чтобы предприятия работали, продавали продукцию, платили зарплату, вот тогда от этих новшевств, возможно и будет польза. А так работы, которой президент обещал всех обеспечить, что-то никто пока не видал.
Кроме того говорилось, что уменьшить ставку ЕСВ смогут только те предприятия, которые увеличат фонд зарплаты на треть и у которых не будет минимальных зарплат. В общем понятно, что ничего не понятно. :?
Никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Какое оно будет завтрашнее дно?

За это сообщение автора Vika2 поблагодарил:
yur
Vika2
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 16:45
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST Galla » 30 дек 2014, 12:09

Все это хорошо, только вот если кто-то платит рабочему 5000 в конверте зачем ему платить еще 1383 грн. налога, это меньше, конечно, чем 2050, но все же лишние расходы, так что сомневаюсь, что те кто платит зарплату в конвертах, так уж кинуться ее платить официально, тем более в наше время зарплату 5000 и даже 3500 еще поискать, в среднем 2000-2500 грн., а на некоторых предприятиях вообще 1000-1500 грн., т.к. производство останавливается. Надо для начала чтобы предприятия работали, продавали продукцию, платили зарплату, вот тогда от этих новшевств, возможно и будет польза. А так работы, которой президент обещал всех обеспечить, что-то никто пока не видал.
Кроме того говорилось, что уменьшить ставку ЕСВ смогут только те предприятия, которые увеличат фонд зарплаты на треть и у которых не будет минимальных зарплат. В общем понятно, что ничего не понятно. :?


цілком підтримую, в чому зниження ставки? :)))
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 30 дек 2014, 12:36

Galla писал(а):А чи багато підприємств виплачують офіційно ЗП вищу від двох мін.?

Судя по размеру официальной средней заработной платы, то да, как минимум не мало )
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST bur » 30 дек 2014, 13:41

Реформа в цифрах.

Зарплата сотрудника официальная 2500.
Неофициальная - 4000.
"Конверт"- 1500.

Цена отказа от конверта около 500 грн в месяц.

Это самый оптимистичный пример.

Если так:

Зарплата сотрудника официальная 1500.
Неофициальная - 4000.
"Конверт"- 2500.

Цена отказа от конверта в 2500 грн. - 1100 грн в месяц.

Цифры нужно скорректировать на выгоду от ухода от обнала, но порядок цифр это не меняет.

Вопрос - сработает "реформа"?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST 245390 » 30 дек 2014, 13:46

че то я уже запутался, то говорили, что налог будет меньше если ЗП больше двух минзарпл., а теперь уже читаю, что больше ТРЕХ минзарплат! охренеть, у нас нет таких зарплат, хоть в конвертах, хоть без.

По словам Арсения Яценюка, такую ставку ЕСВ получат только те предприятия, которые начнут выводить зарплаты из тени, то есть, увеличат фонд заработной платы на треть, и ставка заработной платы на таком предприятии будет не минимальной, а равной, как минимум, трем минимальным зарплатам. В таком случае, как пояснил премьер-министр, для таких предприятий ставка единого социального взноса будет равна 16,4 процента.

Подробнее: Реформа ЕСВ
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

След.

Вернуться в НАЛОГ С ДОХОДОВ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya

cron