Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налог с превышения расходов над доходами (30 %)

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST bur » 24 дек 2014, 15:18

В проекте налоговой реформы есть прогрессивные нормы, предписывающие облагать у физлиц превышение расходов над доходами по ставке 30 %

Выглядит это так:

Скрытый текст: показать
«Стаття 392. Метод контролю за витратами та доходами платників податків-фізичних осіб та порядок його застосування.
392.2. Метод контролю за витратами та доходами платника податків базується на результатах аналізу наявної податкової інформації щодо відповідності понесених витрат отриманим доходам.
392.3. При застосуванні методу контролю за витратами та доходами підлягають обчисленню та порівнянню:
а) понесені платником податків у періоді, що перевіряється та у попередніх податкових періодах витрати, самостійно визначені таким платником податків або виявлені контролюючим органом, в тому числі, з урахуванням інформації, отриманої з інших джерел згідно із законодавством;
б) отримані платником податків у періоді, що перевіряється та у попередніх податкових періодах доходи, в т.ч. самостійно задекларовані таким платником податків, з урахуванням чистого оподатковуваного доходу/сукупного чистого доходу, отриманого самозайнятою особою, або відображені податковим агентом у податковому розрахунку, а також з використанням інформації, отриманої контролюючим органом з інших джерел згідно із законодавством;
в) активи платника податків, при обчисленні та порівнянні яких може здійснюватись:
- аналіз витрат, пов'язаних з придбанням активів, при визначенні вартості яких може використовуватися експертна оцінка або висновки відповідних уповноважених органів;
- аналіз приросту вартості активів платника податків, який визначається шляхом перевірки наявності та порівняння активів такого платника податків впродовж звітного періоду;
г) активи задекларовані під час одноразового декларування коштів, майна та валютних цінностей фізичних осіб, згідно з підрозділом 92 Перехідних положень цього Кодексу.
У разі недекларування активів під час одноразового декларування, задекларованими вважаються вартість активів платника податків - фізичної особи у розмірі 200 тисяч гривень та вартість інших активів, які зареєстровані за таким платником податків у встановленому законодавством порядку станом на 1 січня 2015 року.
392.4. Контролюючий орган має право призначити та провести документальну перевірку з використанням методу контролю за витратами та доходами, у разі наявності однієї з обставин:
392.4.1. вартість активів, що перебувають у власності платника податків, перевищує суму документально підтверджених та/або задекларованих джерел походження коштів або майна, використаних для придбання таких активів, в розмірі що перевищує розмір сорока мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня звітного року;
392.4.2. обсяг здійснених витрат платником податків перевищує суму документально підтверджених та/або задекларованих джерел походження активів, використаних для здійснення таких витрат, в розмірі, визначеному підпунктом 392.4.1 цього пункту.
392.5. При визначенні джерел походження коштів або майна, використаних для придбання таких активів або здійснення витрат, враховуються також доходи осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки з платником податків.
392.6. Рішення про застосування методу контролю за витратами та доходами приймає керівник контролюючого органу (або його заступник) за податковою адресою платника податків. У рішенні, зокрема, зазначаються обставини для проведення документальної перевірки із застосуванням такого методу контролю. Форма рішення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
392.7. У разі встановлення факту перевищення витрат над джерелами походження активів, використаних для здійснення таких витрат, при проведенні документальної перевірки з використанням методу контролю за витратами та доходами контролюючий орган визначає базу оподаткування платника податків.
База оподаткування платника податків за звітний період збільшується на суму перевищення витрат платника податків, понесених у зв’язку з придбанням активів у звітному та попередніх звітних періодах, над сумою доходів, отриманих таким платником податків у звітному та попередніх звітних періодах (з урахуванням суми зменшення неповернутих (виданих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань за цивільно-правовими договорами та коштів у національній і іноземній валюті, як у готівковій, так і безготівковій формі, заощаджень в інших формах, що були задекларовані під час проведення одноразового декларування доходів, майна та фінансового стану фізичних осіб та суми збільшення взятих кредитів (позик) або інших боргових зобов’язань).
392.8. Розрахована із застосуванням методу контролю за витратами та доходами, база оподаткування платника податків використовується контролюючими органами для визначення суми грошового зобов’язання.
Сума податкового зобов’язання такого платника визначається за ставкою, визначеною пунктом 167.3 статті 167 цього Кодексу.
За результатами перевірки контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення-рішення про сплату суми грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки із застосуванням методу контролю за витратами та доходами платників податків-фізичних осіб.
Оформлення результатів документальної перевірки із застосуванням методу контролю за витратами та доходами платників податків-фізичних осіб здійснюється у порядку, встановленому статтею 86 цього Кодексу.
392.9. Обов'язок документально підтверджувати джерела походження активів, що належать платнику податків за правом власності, покладається на платника податків.
392.10. Порядок застосування методу контролю за витратами та доходами платників податків – фізичних осіб при визначенні бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та суми грошових зобов’язань таких платників податку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;


Есть мнение, что это общепринятая мировая практика

Marlboro писал(а):Мне кажется, что это не совсем конструктивная критика.
В частности, механизм декларирования иначе, нежели просто "30% обложение превышения расходов над доходами". Кроме того, Вы это так написали, будто введение этого налога не оправдано. Не говоря уже о том, что сама концепция не является ноу-хау Яценюка, а является общепризнанной мировой практикой.


Но по ссылке не нашел аналога нашему проекту. Там вообще о другом.
Хотелось бы (искренне) увидеть подтверждение мировой общепризнанности. Равно как и любые другие профессиональные мысли по поводу нововведения.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vikakool » 24 дек 2014, 15:51

Не знаю о мировой практике, но для Украины на сегодня это полный ужас и кошмар.

Равно как и придурочный расчет этого самого превышения, судя по законопроекту.

Особенно учитывая тот факт, что для нулевого декларирования, так сказать, нужно и можно декларировать ТОЛЬКО те средства, которые размещены на счетах в банках! т.е. имеющиеся под подушкой деньги я должна либо положить в банк (за снятие банк берет проценты + не факт, что этот банк завтра не накроется!), либо в дальнейшем заплатить с них 30% налога.

И это при том, что большая часть зарплат платятся в стране в конвертах, и это знают все. При этом для вывода ЗП из тени планируется снижать ставку ЕСВ на протяжении 3-х лет, а 30%-ный налог хотят ввести с 1 января. Ну не бред?
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST ALLAur » 24 дек 2014, 17:11

Налог на доходы физических лиц:
Для состоятельных граждан предполагается ввести разовое («нулевое») декларирование доходов, имущества и финансового состояния, в том числе полученных с нарушением законодательства Украины по вопросам налогообложения, валютного регулирования (формирования «входного» остатка для последующего контроля расходов).
В дальнейшем сравнению будут подлежать доходы и источники таких доходов (доходы, задекларированные лицом самостоятельно; доходы супругов, лиц, имеющих совместный быт; сбережения; уменьшение суммы невозвращенных (выданных) займов (кредитов) или других долговых обязательств по гражданско-правовым договорам и пр.):
– добровольное декларирование – обязательность не предусматривается;
– для граждан, которые не подадут декларацию, задекларированными будут считаться стоимость активов в размере 200 тыс. грн. и стоимость других активов, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке по состоянию на 1 января 2015 года;
– при декларировании наличных денежных средств в сумме свыше 200 тыс. грн. такие средства должны быть внесены на счета в банки до дня представления декларации и храниться на них не менее года со дня внесения на банковский счет.
В случае нарушения сроков пребывания таких средств на банковских счетах, физлицо должно в течение месяца со дня их снятия уплатить в бюджет 3 % от снятой суммы.
В случае декларирования наличных свыше 200 тыс. грн. без внесения на банковские счета, физлицо в течение месяца со дня завершения срока осуществления разового декларирования (31 октября 2015 года) должно уплатить в бюджет 3 % от задекларированной суммы.
Также предложено ввести прогрессивную шкалу налогообложения для высоких заработных плат (в расчете на месяц):
15 % – для доходов до 10 минимальных заработных плат (МЗП);
20 % – для доходов свыше 10 МЗП (с суммы превышения).
Кроме того, Правительство считает целесообразным:
• повысить ставку НДФЛ для пассивных доходов (процентов, инвестиционной прибыли, роялти) с 15 % до 20 %;
• сохранить на 2015 год действующее ограничение стандартной налоговой социальной льготы в размере 50 % прожиточного минимума для трудоспособного лица;
• выровнять ставки налогообложения для заработной платы шахтеров;
• выровнять нагрузки в отношении доходов в виде наследства стоимостью свыше 1 млн. грн. для лиц первой степени родства (с суммы превышения);
• снизить действующий порог налогообложения пенсий с десяти тысяч гривен в месяц до трех размеров МЗП, и облагать сумму превышения по ставке 15 %.
ALLAur
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 18:51
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST bur » 24 дек 2014, 19:06

vikakool писал(а):Особенно учитывая тот факт, что для нулевого декларирования, так сказать, нужно и можно декларировать ТОЛЬКО те средства, которые размещены на счетах в банках! т.е. имеющиеся под подушкой деньги я должна либо положить в банк (за снятие банк берет проценты + не факт, что этот банк завтра не накроется!), либо в дальнейшем заплатить с них 30% налога.

И это при том, что большая часть зарплат платятся в стране в конвертах, и это знают все. При этом для вывода ЗП из тени планируется снижать ставку ЕСВ на протяжении 3-х лет, а 30%-ный налог хотят ввести с 1 января. Ну не бред?


В разовом декларировании все нормы как песня :)

По поводу банка. Все бы ничего, но нужно положить деньги на счет в банк на год! Если ты не собственник этого банка, то на год положить больше 200 тыс. ???

Но особенно понравилось это:

Вчинені до вступу в силу цього підрозділу правочини щодо майна, яке є об’єктом разового декларування (включаючи його приватизацію), не можуть бути визнані недійсними за винятком випадків, коли таке майно не є об’єктом декларування.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Аll » 24 дек 2014, 19:37

Спасибо за тему.
У меня такая картинка вырисовывается.
1). 200 тыс. грн. это примерно 11 тыс. долл. США сбережений. Все свыше несешь в банк. Экспроприация этих сбережений предусмотрена на год. Это даже не депозит. % нет. Банки не дадут деньги до конца срока даже если надо будет на хлеб насущный деньги, отпуск, учебу, лечение, помочь ближнему или на АТО как в марте - мае этого года, когда из-за государства наша армия осталась без еды, топлива, одежды. Я не против. Разъясните простым людям. Что так и так. МВФ не дает денег. Вы - наши спасители. Вывод. Банкам нужна ликвидность. Решили разделить ответственность с состоятельными гражданами.

2). Надо декларировать все движимое имущество. Иногда приходится что-то продавать из б/у вещей чтобы получить наличку. Скажу своей бабушке - пенсионерке, пусть подает декларацию на квартиру (это больше 200 тыс. грн. поэтому все пенсионеры состоятельные граждане, ой будет крика)))))) на каждый стул + тряпку + антиквариат + кольца + деньги на похороны + и т.д. + фото и все в налоговую. Цену ставим любую? Декларация будет без цен на количество вещей?

3). Интересно, теперь придумают 2ДФ подавать на покупки? В мусорных баках рыться что ел как при Сталине? В чеках поставят идентификационные номера и будут вести бухгалтерский учет?

Вчера лезли в мой бизнес, сегодня в мой дом))))

Упаси Боже зависеть от государства. За 23 года оно ни копейки не заплатило за лечение, обучение, квартиру, еду. Если такой расклад, то теперь они должны принимать бюджет и делить налоги только после того, как я поставлю свой голос под проектом, как за рубежом, на который они ссылаются. Я должна знать кто взял мой 30% налог, какая фирма получила гос. заказ, выиграла тендер, по какой цене. И надо ли мне то что потратили деньги. Всех бюджетников - в предприниматели, как мобилизация в АТО. Чтобы на своей шкуре попробовали хлеб предпринимателя))) Все к лучшему. За такую картинку я с удовольствием заплачу 30% налог за себя и бабушку, Но взамен требую прямое электронное управление моими налогами как гражданина Украины. СЛАВА УКРАИНЕ
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Аll » 24 дек 2014, 20:01

В Болгарии сделали проще несколько лет назад. Никакого нулевого декларирования.
Пришли каждому у кого дорогущая машина, яхта, дворец. Покажи источник. Нет ? Плати налог. Народ продал всю роскошь))) Кто не успел участвовал в наполнении бюджета. Состоятельные на то и состоятельные, что к ним деньги всегда идут сколько б они налогов не платили. Психология особенная)))

На каждый автомат, включая бензоколонки, поставили типа счетчик. Налил кофе в автомате, налил бензин и т.д. - информация тут же поступает в налоговую.
Полный контроль выручки а не расходов.
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST lala555 » 25 дек 2014, 15:31

я так и не поняла: если я декларирую больше 200 000 - должна положить в банк, если не положила - плачу 3% от суммы, если я декларирую 199 999 - тогда ничего не плачу и все нормально?
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST bur » 25 дек 2014, 15:39

lala555 писал(а):я так и не поняла: если я декларирую больше 200 000 - должна положить в банк, если не положила - плачу 3% от суммы, если я декларирую 199 999 - тогда ничего не плачу и все нормально?


Я так понял, что 199 999 можно не декларировать.
Но вообще эти нормы пока исключили: Налоговая реформа

За это сообщение автора bur поблагодарил:
lala555
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ С ДОХОДОВ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb