Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Плата за користування надрами

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST Al Shurshun » 27 дек 2014, 23:10

Уважаемые коллеги !

А вот и новая редакция закона о янтаре от группы народных депутатов из экологического комитета
Проект Закону про видобування та реалізацію бурштину

Скрытый текст: показать

Проект
вноситься народними депутатами України
Розенблатом Б.С.
Томенко М.В.
Дзюбликом П.В.
Кривенком В.В.
Павелко А.В.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про видобування та реалізацію бурштину

Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні нової галузі економіки, пов’язаною з видобуванням, реалізацією та обробкою бурштину, залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівню життя населення в регіоні видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель, припинення незаконного видобування бурштину, гарантування безпеки людей, їхнього життя, здоров’я та майна, ліквідації будь-яких протизаконних економічних структур, організованих злочинних організацій, що покривають незаконне видобування бурштину, його тіньовий збут і контрабанду, та регулює відносини, пов’язані з користуванням надрами з метою видобування бурштину та геологічного вивчення родовищ бурштину, зберіганням, реалізацією та обробкою бурштину на території України.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Терміни, що використовуються в цьому законі, мають таке значення:
Бурштин — корисна копалина, що об’єднує різновиди викопних смол (сукценіт, руменіт, бірміт, симетіт, ретиніт, геданіт, чемоїніт), придатних для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва.
Бурштинова руда — природне мінеральне утворення, що містить бурштин у концентрації та у формі доступній для його промислового видобутку, вилучення й використання.
Бурштиноносні надра — ділянка надр, на якій наявне родовище бурштину.
Геологічне вивчення ділянки бурштиноносних надр — спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про бурштиноносні надра.
Геологорозвідувальні роботи на бурштин — комплекс спеціалізованих робіт і досліджень, що здійснюється з метою геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр для пошуку, розвідки та геолого-економічної оцінки родовищ бурштину.
Запаси бурштину — обсяги бурштину, що виявлені та підраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення родовища бурштину.
Поклади бурштину — скупчення бурштинової руди в надрах або на поверхні землі, що оконтурені відповідно до вимог кондицій щодо вмісту, якості й кількості бурштину, умов залягання та розробки.
Пункт виміру — пункт, у якому відповідно до умов договору про видобування бурштину здійснюється вимір і реалізація видобутого бурштину первинним надрокористувачем.
Прояв бурштину (бурштинопрояв) — місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні.
Родовище бурштину — це накопичення бурштину (сукупність зближених покладів бурштинових руд), які за кількістю, якістю та умовами залягання можуть бути предметом економічно-доцільної промислової розробки, запаси яких оцінені і мають промислове значення.
Розсип бурштину — природне скупчення пухкого уламкового матеріалу в надрах або на поверхні землі, що вміщує бурштин у вигляді кусків та зерен різної величини.
Первинний надрокористувач — комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, або інша особа, яка відповідно до закону отримує спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування бурштину.
Старательська ділянка — ділянка родовища бурштину, виділена згідно з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки для видобування бурштину старательською артіллю.
Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину — проектний документ, що визначає попередню систему розробки ділянки родовища бурштину та передбачає використання методів підвищення повноти вилучення бурштину з ділянки бурштиноносних надр.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Цей Закон регулює відносини щодо користування надрами для видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та відносини, що виникають під час утворення та діяльності старательських артілей, функціонування бурштинової біржі.
2. Законодавство України, що регулює відносини, пов’язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, реалізацією бурштину, геологічним вивченням бурштиноносних надр, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. У разі, якщо Законами України встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, застосовуються норми цього Закону.

Стаття 3. Бурштиноносні надра як об’єкт права користування надрами
1. Об’єктом права користування надрами є ділянка надр, яка надається користувачу бурштиноносних надр для провадження діяльності з видобування бурштину або геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр на визначений згідно з цим Законом строк використання.
2. Просторові межі ділянки надр для видобування бурштину визначаються контуром родовища, а для геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр — контуром обґрунтованої пошукової площі.

Стаття 4. Види користування бурштиноносними надрами
1. Користування бурштиноносними надрами здійснюється шляхом:
1) геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр;
2) видобування бурштину.

Стаття 5. Строки користування бурштиноносними надрами
1. Користування ділянкою бурштиноносних надр здійснюється в такі строки:
1) п’ять років — на геологічне вивчення родовищ бурштину;
2) двадцять років — на видобування бурштину;
3) п’ять років — на видобування бурштину згідно з договором про видобування бурштину, укладеним старательською артіллю з первинним надрокористувачем.

Стаття 6. Плата за користування бурштиноносними надрами
1. Користування бурштиноносними надрами є платним, крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Плата за користування бурштиноносними надрами встановлюється Податковим кодексом України та цим законом.
3. Старательська артіль вносить плату за користування надрами відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного старательською артіллю з первинним надрокористувачем, якщо інше не передбачене законом.
4. Видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину здійснюється без ліцензії на видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Стаття 7. Користувачі бурштиноносних надр
1. Користувачами бурштиноносних надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.
2. Користувачами бурштиноносних надр за договором про видобування бурштину, укладеному згідно з цим Законом, можуть бути виключно старательські артілі.

Стаття 8. Набуття права користування бурштиноносними надрами
1. Особа набуває права користування бурштиноносними надрами за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених Кодексом України про надра або цим Законом.
2. Старательська артіль набуває право користування бурштиноносними надрами на підставі договору про видобування бурштину, укладеному з первинним надрокористувачем відповідно до цього Закону, або на загальних підставах.
3. Переможцю аукціону або особі, яка набула право на користування бурштиноносними надрами без проведення аукціону, видається спеціальний дозвіл на користування надрами.

Стаття 9. Договір про видобування бурштину
1. Договір про видобування бурштину укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю на підставі заявки, поданої старательською артіллю згідно з цим Законом, й відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами.
2. Ділянка надр, на якій видобувається бурштин згідно з умовами договору про видобування бурштину, не може виходити за межі ділянки бурштиноносних надр, наданої первинному надрокористувачу відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами.
3. Строк дії договору про видобування бурштину не може перевищувати строку, на який видано спеціальний дозвіл на користування надрами, відповідно до якого укладається договір про видобування бурштину.
4.Видобування та реалізація бурштину відповідно до цього закону не є провадженням спільної діяльності без утворення юридичної особи, а договір про видобування бурштину не є договором про спільну діяльність в розумінні податкового законодавства України.

Стаття 10. Право власності на геологічну інформацію про бурштиноносні надра
1. Первинна та узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що отримана та оброблена за рахунок коштів користувача бурштиноносних надр, належить йому на праві власності.
2. Первинна та узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, отримана комунальним підприємством, утвореним відповідно до цього закону, у результаті геологічного вивчення за кошти місцевого бюджету є комунальною власністю.
3. Узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що отримана за кошти місцевого бюджету, зберігається у Державному інформаційному геологічному фонді України.
4. Узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що створена за рахунок коштів користувача бурштиноносних надр, передається до Державного інформаційного геологічного фонду України на зберігання і надається ним у користування за погодженням з власником геологічної інформації.

Стаття 11. Комунальні підприємства в бурштиновій галузі
1. З метою реалізації цього закону, становлення бурштинової галузі господарства в кожній області, де наявні родовища бурштину, створюються спеціалізовані комунальні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері видобування та реалізації бурштину, організації діяльності старательських артілей з видобування бурштину, проведення геологічного вивчення бурштиноносних надр.
2. Комунальне підприємство, що здійснює свою діяльність відповідно до цього закону, утворюється обласною радою та здійснює видобування бурштину лише в області, на території якої воно зареєстроване, в інтересах територіальних громад області.
3. Комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному в спеціальному дозволі на користування надрами на видобування бурштину, лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.
4. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, діє на засадах прозорості прийняття рішень, відкритості процедур, впровадження електронного документообігу та публічного висвітлення звітності комунального підприємства.
5. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, забезпечує постійну роботу власного веб-сайту, що надає можливість ознайомитися зі стратегічною програмою діяльності комунального підприємства, інформацією про діяльність комунального підприємства, про роботу старательських артілей, що уклали з ним договір про видобування бурштину, про роботу бурштинових бірж, учасником яких є комунальне підприємство, іншою інформацію, передбаченою законом.
6. Керівник комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону, зобов'язаний щоквартально звітувати про діяльність комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону перед обласною радою. Відповідний звіт публікується на сайті обласної ради та комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону.

РОЗДІЛ 2
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

Стаття 12. Порядок набуття права користування на геологічну інформацію про бурштиноносні надра
1. На запит комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону, Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом місяця надає інформаційний звіт про ресурси бурштину на території відповідної області.
2. Інформаційний звіт повинен містити, зокрема:
а) дані про запаси й ресурси бурштину в області по групах за ступенем техніко-економічного вивчення;
б) дані про запаси бурштину в області за промисловим значенням (балансові, умовно балансові, позабалансові);
в) відомості про родовища бурштину з указанням групи складності геологічної будови й особливостей розподілу бурштину;
г) перелік родовищ бурштину, підготовлених для промислового освоєння;
ґ) перелік родовищ бурштину, щодо яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.
3. Керуючись положеннями інформаційного звіту, наданого відповідно до частини першої та другої цієї статті, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, звертається до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр із заявою про надання комунальному підприємству, створеному відповідно до цього закону, геологічної інформації, необхідної для отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на родовищах, підготовлених для промислового освоєння, та щодо проведення геологорозвідувальних робіт на родовищах, щодо яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом одного місяця з моменту отримання заяви, передбаченої частиною третьою цієї статті, надає комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, у безоплатне користування необхідну для отримання спеціального дозволу на користування надрами геологічну інформацію щодо родовищ бурштину, зазначених у такій заяві.
5. Інші особи набувають право користування геологічною інформацією на родовище бурштину у встановленому законодавством порядку.

Стаття 13. Поділ ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.
1. Первинний надрокористувач протягом місяця з моменту отримання геологічної інформації, наданої Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, на основі змісту наданої геологічної інформації розробляє проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.
2. Проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки має відповідати таким вимогам:
а) недоторканність земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення;
б) загальна площа старательських ділянок повинна становити не менше ніж вісімдесят відсотків від площі ділянки бурштиноносних надр, щодо якої подається заява про надання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цьому родовищі бурштину, за вирахуванням площі земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення;
в) наявність діапазону вибору старательської ділянки за площею: 1) до 5 гектарів; 2) від 5 до 10 гектарів; 3) більше 10 гектарів.
3. Територіальне управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності на запит первинного надрокористувача протягом 10 робочих днів зобов’язане безоплатно надавати первинному надрокористувачу інформацію щодо земель, що охоплюються контуром родовища бурштину, щодо якого розробляється проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, зокрема, про склад земель, власників і користувачів земельних ділянок.
4. На підставі розробленого проекту поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, що відповідає вимогам цього закону, первинний надрокористувач оголошує про початок прийому від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину.
5. Оголошення про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину публікується на веб-сайті первинного надрокористувача та/або друкованому засобі масової інформації.
6. В оголошенні обов’язково зазначаються:
а) найменування первинного надрокористувача;
б) назва родовища бурштину;
в) місце розташування, географічні координати та загальна площа ділянки бурштиноносних надр, обмеження щодо глибини використання надр;
г) кількість і загальна площа старательських ділянок, на які поділяється ділянка бурштиноносних надр;
ґ) номер, геодезичні координати та площа кожної старательської ділянки, на які поділяється ділянка бурштиноносних надр;
д) мінімальні техніко-технологічні вимоги до старательскої артілі, методу видобування бурштину, необхідних для видобування бурштину на родовищі з метою забезпечення ефективного використання надр і гарантування екологічної безпеки;
е) вимоги щодо рекультивації порушеної земельної ділянки після завершення видобування бурштину;
є) строк на який укладається договір про видобування бурштину;
ж) орієнтовний строк початку ведення видобувних робіт.
з) адреса, за якою подається заявка на укладення договору про видобування бурштину, адреса, на яку надсилається така заявка.
7. Приймання заявок на укладення договору на видобування бурштину здійснюється з моменту розміщення оголошення на веб-сайті обласної ради протягом строку дії виданого первинному надрокористувачу спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цьому родовищі.

Стаття 14. Заявка на укладення договору про видобування бурштину
1. Виключне право на подання заявки на укладення договору про видобування бурштину належить старательській артілі.
2. Старательська артіль, з якою був розірваний договір про видобування бурштину відповідно до пунктів “в”, “е”, “є” статті 21 цього Закону, або старательська артіль, у складі якої більшість учасників на момент розірвання договору про видобування бурштину відповідно до пунктів “в”, “е”, “є” статті 21 цього Закону, належала до складу учасників такої старательської артілі, не має права на подання заявки протягом трьох років з моменту розірвання договору про видобування бурштину з цих підстав.
3. Старательська артіль, яка не відшкодувала первинному надрокористувачу витрати на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель відповідно до умов договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину, укладеного відповідно до цього закону, не має права подати заявку на укладення договору про видобування бурштину щодо нової старательської ділянки до моменту повного відшкодування первинному надрокористувачу витрат на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.
4. На одну старательську ділянку подається одна заявка. Загальна площа старательських ділянок, що можуть бути заявлені за одною старательською артіллю, не може перевищувати розміру п’яти відсотків від загальної площі старательських ділянок, щодо яких розміщене оголошення, зазначене в частині п’ятій статті 14 цього Закону.
5. У заявці зазначаються:
а) відомості про старательську артіль (повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактний телефон і адреса електронної пошти);
б) відомості про учасників старательської артілі;
в) номер, геодезичні координати та площа старательської ділянки, обраної з переліку, наведеного в оголошенні;
г) відомості про техніко-технологічне забезпечення старательської артілі, метод видобування бурштину, видобувну потужність;
ґ) зобов’язання провести рекультивацію порушеної земельної ділянки після завершення видобування бурштину або завершення строку договору про видобування бурштину.
6. До заявки додаються копії установчих документів старательської артілі.
7. Заявка подається за адресою, указаною в оголошенні про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину, або надсилається на поштову адресу первинного надрокористувача, зазначену в такому оголошенні.
8. Якщо заявка відповідає вимогам, встановленим цією статтею, первинний надрокористувач протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заявки приймає заявку, реєструє її в реєстрі заявок на укладення договору про видобування бурштину та надає (надсилає) заявнику повідомлення про включення заявника в реєстр заявок на укладення договору про видобування бурштину з указанням номеру, географічних координат та площі старательської ділянки.
9. Якщо заявка не відповідає вимогам, встановленим цією статтею, первинний надрокористувач протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заявки надає (надсилає) заявнику повідомлення про відмову в прийнятті заявки на укладення договору на видобування бурштину з указанням причини відмови.
10. Первинний надрокористувач зобов'язаний вести реєстр прийнятих заявок на укладення договору про видобування бурштину.
11. Старательська артіль набуває право на укладення договору про видобування бурштину з моменту прийняття від неї заявки відповідно до частини восьмої цієї статті. Старательська ділянка, щодо якої прийнята заявка на укладення договору про видобування бурштину вважається заявленою.
12. У разі подання двох і більше заявок на укладення договору про видобування бурштину на одну старательську ділянку пріоритет належить заявці, поданій раніше.
13. Старательська артіль може в будь-який час до моменту укладення договору про видобування бурштину відмовитися від заявленої старательської ділянки, про що надсилається повідомлення на поштову адресу первинного надрокористувача, зазначену в оголошенні.
14. Обмін заявленими старательськими ділянками не допускається.

Стаття 15. Спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами
1. Надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину або геологічного вивчення бурштиноносних надр здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням положень цього закону.
1. Комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, протягом двох місяців після розміщення оголошення про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору на видобування бурштину подає до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, заяву про надання спеціального дозволу на користування надрами у встановленому законодавством порядку разом з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.
2. Комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину надається без проведення аукціону.
3. Надання бурштиноносних надр у користування погоджується первинним надрокористувачем з:
а) обласною радою, на території якої розташована ділянка бурштиноносних надр, на яку отримується спеціальний дозвіл на користування надрами;
б) структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
4. За надання комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину збір не справляється. Інші первинні надрокористувачі сплачують такий збір на загальних підставах відповідно до законодавства.
5. Первинний надрокористувач має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному в спеціальному дозволі на користування надрами на видобування бурштину лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

Стаття 16. Гірничий відвід
1. Надра у користування для видобування бурштину надаються первинному надрокористувачу без гірничого відводу на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Стаття 17. Укладення договору про видобування бурштину
1. Протягом трьох робочих днів після отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину первинний надрокористувач надсилає старательським артілям, що подали заявки на укладення договору про видобування бурштину, повідомлення про необхідність укладення договору про видобування бурштину. Протягом трьох місяців після отримання такого повідомлення старательська артіль, що подала заявку на укладення договору про видобування бурштину, повинна укласти з первинним надрокористувачем договір про видобування бурштину.
2. Договір про видобування бурштину, укладається щодо кожної старательської ділянки, на яку прийнята заявка.
3. Істотними умовами договору про видобування бурштину є:
а) найменування сторін договору та їхні реквізити;
б) характеристика старательської ділянки, щодо якої укладається договір (геодезичні координати ділянки, площа ділянки тощо);
в) зобов’язання щодо рекультивації земельних ділянок, порушених під час видобування бурштину;
г) зобов’язання щодо забезпечення обумовлених заявкою методу видобування бурштину, мінімальних техніко-технологічних вимог під час видобування бурштину;
ґ) зобов’язання щодо щомісячного декларування старательською артіллю видобутого бурштину, ведення щоденного обліку та подання звітності відповідно до закону;
д) плата за укладення договору про видобування бурштину та плата за користування старательською ділянкою, розмір та порядок їх внесення;
е) порядок реалізації видобутого бурштину відповідно до цього Закону;
є) перелік захисних природоохоронних заходів;
ж) строк дії договору, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності;
з) місцезнаходження найближчого до старательської ділянки пункту виміру, де здійснюється вимір видобутого старательською артіллю бурштину первинним надрокористувачем відповідно до вимог цього закону.
4. Неукладення договору про видобування бурштину протягом строку, зазначеного в частині 1 цієї статті, тягне за собою втрату права на укладення договору на видобування бурштину та звільнення заявленої старательської ділянки.
5. Договір про видобування бурштину може бути нотаріально посвідчений за згодою сторін.

Стаття 18. Плата за укладення договору про видобування бурштину та за користування старательською ділянкою
1. За укладення договору про видобування бурштину старательська артіль вносить плату в розмірі одної мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на день укладення договору про видобування бурштину, за кожен гектар (га) площі старательської ділянки, щодо якої укладається договір, не пізніше одного місяця з моменту укладення договору про видобування бурштину.
2. За користування старательською ділянкою старательська артіль сплачує:
1) щоквартальну плату, що обраховується як відшкодування первинному надрокористувачу витрат на внесення плати за користування надрами, що справляється з надрокористувача відповідно до Податкового кодексу України;
2) плату в розмірі двадцяти відсотків від розміру доходу, отриманого старательською артіллю від реалізації фракцій бурштину на бурштиновій біржі відповідно до цього закону.
3. Порядок внесення плати за укладення договору про видобування бурштину та плати за користування старательською ділянкою визначається договором про видобування бурштину.

Стаття 19. Внесення змін до договору про видобування бурштину та продовження строку його дії
1. Внесення змін до договору про видобування бурштину допускається лише за згодою сторін.
2. Подовження строку дії договору про видобування бурштину допускається у разі виникнення потреби у завершенні видобування бурштину на старательській ділянці, але не більше ніж на один рік.
3. Заява про подовження строку дії договору про видобування бурштину подається старательською артіллю не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії.

Стаття 20. Припинення договору про видобування бурштину
1. Договір про видобування бурштину припиняється у разі:
а) завершення строку дії договору про видобування бурштину;
б) повного вичерпання запасів родовища бурштину на старательській ділянці до закінчення строку дії договору;
в) взаємної згоди сторін договору щодо дострокового припинення його дії;
г) ліквідації старательської артілі;
ґ) неможливості використання ділянки надр у зонах надзвичайних ситуацій;
д) припинення спеціального дозволу на користування надрами, виданого первинному надрокористувачу для видобування бурштину;
2. Первинний надрокристувач має право розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку у разі:
а) порушення старательською артіллю зобов’язань, встановлених договором;
б) несвоєчасного або неповного внесення плати за укладення договору про видобування бурштину, плати за користування старательською ділянкою;
в) виявлення факту вторгнення на чужу старательську ділянку або виходу за межі старательської ділянки;
г) встановлення факту подання старательською артіллю неправдивих відомостей, підроблених документів або використання надр на старательській ділянці не за призначенням;
ґ) якщо старательська артіль протягом одного року з моменту укладення договору про видобування бурштину не приступила до видобування бурштину;
д) припинення старательською артіллю видобування бурштину більше ніж на шість місяців;
е) виявлення факту недотримання обумовленого договором про видобування бурштину методу видобування бурштину, порушення техніко-технологічних вимог до видобування бурштину, визначених технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину.
є) виявлення факту порушення порядку реалізації видобутого бурштину, встановленого цим законом і договором про видобування бурштину.
3. Повідомлення про намір розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку надсилається на поштову адресу старательської артілі за чотирнадцять днів до запланованої дати розірвання договору.
4. Припинення або розірвання договору про видобування бурштину не звільняє старательську артіль від виконання зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення рекультивації земельних ділянок, порушених під час видобування бурштину.

Стаття 21. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням бурштиноносними надрами
1. Первинний надрокористувач використовує земельні ділянки, що відповідають старательським ділянкам, наданим для видобування бурштину, на підставі постійного користування або договору оренди, укладеного з власником земельної ділянки, відповідним органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади.
2. Первинний надрокористувач звертається до відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з клопотанням про надання земельних ділянок у користування для видобування бурштину в порядку, передбаченому Земельним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
3. Місцерозташування й розмір земельних ділянок визначається характеристиками старательських ділянок, визначених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки (геодезичні координати старательських ділянок, площа ділянок тощо).
4. Клопотання про надання земельної ділянки у користування для видобування бурштину подається первинним надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину.
5. У складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для видобування бурштину розробляється розділ щодо рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.
6. Надання земельних ділянок лісогосподарського призначення для потреб, пов’язаних з користуванням бурштиноносними надрами, здійснюється після вилучення земельних ділянок у землекористувачів у передбаченому законом порядку.
7. Передача в постійне користування або в оренду земельних ділянок для видобування бурштину здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади шляхом укладення договору постійного користування або оренди земельної ділянки. Право постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину виникає з моменту державної реєстрації такого права.
8. Договір постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину передбачає можливість надання її повністю або частково в користування старательським артілям для видобування бурштину.

Стаття 22. Користування земельною ділянкою старательською артіллю
1. Старательська артіль користується землями в межах своєї старательської ділянки на підставі договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину, що укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю відповідно до умов постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину й умов договору про видобування бурштину, укладеного відповідно до цього закону.
2. Первинний надрокористувач повідомляє старательську артіль, з якою укладений договір про видобування бурштину відповідно до цього закону, про необхідність укладення договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину щодо земель, що перебувають в межах старательської ділянки, протягом трьох днів з моменту державної реєстрації права постійного користування чи права оренди земельної ділянки.
3. Договір про користування земельною ділянкою для видобування бурштину укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю протягом місяця з моменту отримання старательською артіллю повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті.
4. За договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину старательська артіль відшкодовує первинному надрокористувачу витрати, визначені частиною п’ятою і шостою цієї статті.
5. Старательська артіль щомісячно відшкодовує первинному надрокористувачу витрати на утримання земельної ділянки для здійснення старательської діяльності. Сума відшкодування визначається договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину відповідно до площі старательської ділянки та суми платежів, які первинний надрокористувач вносить власнику або користувачу земельних ділянок, що охоплюються межами старательської ділянки.
6. Старательська артіль відшкодовує первинному надрокористувачу витрати на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель. Розмір відшкодування визначається договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину відповідно до умов права постійного користування чи договору оренди земельної ділянки для видобування бурштину та розрахунків, викладених в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки первинному надрокористувачу, залежно від площі старательської ділянки та складу земель в межах старательської ділянки.
7. Здійснення відшкодування витрат первинному надрокористувачу на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель не звільняє старательську артіль від виконання зобов’язань щодо проведення гірничотехнічної рекультивації, передбачених технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину.

Стаття 23. Видобування бурштину на землях водного фонду
1. Роботи, пов’язані з видобуванням бурштину на землях водного фонду проводяться на підставі дозволу, що видається територіальним органом Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів за погодженням зі структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 24. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину
1. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці розробляється спеціалізованою проектною організацією на замовлення старательської артілі згідно з умовами договору про видобування бурштину, укладеного згідно з цим Законом.
2. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці повинен передбачати, зокрема:
а) визначення способів, технологій і параметрів видобування бурштину на старательській ділянці;
б) визначення шляхів раціонального, комплексного та безпечного вилучення бурштину з ділянки бурштиноносних надр;
в) використання сучасних технічних засобів і технологічного обладнання для видобування бурштину на рівні, визначеному мінімальними техніко-технологічними вимогами до старательської артілі, закріпленими договором про видобування бурштину;
г) найбільш повне вилучення з надр бурштину і тих, що спільно з ним залягають, корисних копалин та попутних компонентів, а також шляхи недопущення псування родовища бурштину, що розробляється, як на своїй старательській ділянці, так і на сусідніх старательських ділянках внаслідок дій або бездіяльності старательської артілі;
ґ) порядок складування та охорони видобутого бурштину;
д) ведення достовірного і постійного обліку видобутку бурштину;
е) втрати у процесі видобування бурштину;
є) організацію безпечного для людей, майна і навколишнього природного середовища ведення робіт з видобування бурштину;
ж) проведення гірничотехнічної рекультивації під час видобування бурштину.
3. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом десяти робочих днів з моменту його подання старательською артіллю чи повертається на доопрацювання з вмотивованими зауваженнями.
4. Погоджений технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці затверджується первинним надрокористувачем.
5. Видобування бурштину первинним надрокористувачем на ділянках надр, не охоплених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, здійснюється відповідно до технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину, що розробляється відповідно до вимог цієї статті.

Стаття 25. Особливості проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину
1. Проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину на старательських ділянках здійснюють старательські артілі, що використовують ці старательські ділянки відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного згідно з цим законом.
2. Первинний надрокористувач затверджує схему розташування гірничодобувних об’єктів, що забезпечує найбільш раціональну й ефективну розробку родовища бурштину, транспортування, складування та зберігання видобутого бурштину, використання ліній електропередач, транспортної інфраструктури, інженерних мереж. Старательська артіль зобов’язана проектувати гірничодобувні об’єкти відповідно до такої схеми розташування гірничодобувних об’єктів.
3. Проектування гірничодобувних об’єктів, пов’язаних з видобуванням бурштину, проводиться на основі геологічного вивчення бурштиноносних надр з урахуванням комплексного розвитку регіону та вимог екологічної безпеки.

РОЗДІЛ 3
ВИДОБУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БУРШТИНУ

Стаття 26. Початок виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину
1. Старательська артіль може приступити до виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину на старательській ділянці у разі дотримання таких умов:
а) укладення договору про видобування бурштину з первинним надрокористувачем;
б) своєчасне та повне внесення на рахунок первинного надрокористувача плати за укладення договору про видобування бурштину;
в) укладення договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину з первинним надрокористувачем щодо земель, що входять до складу старательської ділянки;
г) затвердження технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці;
ґ) отримання первинним надрокористувачем дозволу на виконання робіт на землях водного фонду, якщо у складі старательської ділянки є земельні ділянки водного фонду.
2. Старательська артіль письмово повідомляє первинного надрокористувача про початок виконання робіт, пов’язаних з видобуванням бурштину, після чого приступає до виконання робіт пов’язаних з видобуванням бурштину на старательській ділянці.

Стаття 27. Вторгнення на чужу старательську ділянку та вихід за межі старательської ділянки
1. Вторгнення гірничих виробок старательської артілі у межі чужої старательської ділянки не допускається, за винятком випадків, пов’язаних з необхідністю ліквідації наслідків аварій.
2. Видобування бурштину за межами своєї старательської ділянки, а також використання чужої земельної ділянки для потреб, пов’язаних з видобуванням бурштину, без укладення договору оренди такої земельної ділянки з її власником (вихід за межі старательської ділянки), забороняється.
3. Перевірка фактичного розташування гірничих виробок сусідньої старательскої артілі у разі виникнення підозри щодо вторгнення проводиться представниками первиннного надрокористувача за заявою старательської артілі протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної заяви.
4. Перевірка інформації про вихід за межі старательської ділянки здійснюється за заявою власника чи користувача земельної ділянки, або за ініціативою первинного надрокористувача.
5. У разі встановлення факту вторгнення на чужу старательську ділянку або виходу за межі старательської ділянки складається протокол про порушення умов договору про видобування бурштину, а винній старательській артілі виноситься попередження.
6. Вторгнення на чужу старательську ділянку або вихід за межі старательської ділянки є підставою для розірвання первинним надрокористувачем договору про видобування бурштину в односторонньому порядку, стягнення штрафних санкцій і відшкодування завданих збитків відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного з первинним надрокористувачем, та закону.

Стаття 28. Вимоги до вилучення корисних копалин, що залягають спільно з бурштином
1. За наявності на ділянці надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, старательська артіль зобов’язана проводити видобувні роботи згідно з технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці з дотриманням установленого порядку, послідовності та технології їх вилучення.
2. Відхилення від прийнятого порядку, послідовності та технології вилучення з бурштиноносних надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, не допускається.
3. Корисні копалини, що залягають спільно з бурштином, повинні складатися в окремі місця, передбачені технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці, до моменту їхньої реалізації у передбаченому законом порядку.
4. Старательська артіль зобов’язана заявити первинному надрокористувачу про виявлення інших корисних копалин на території старательської ділянки. Самовільне видобування та реалізація таких корисних копалин забороняється.
5. Первинний надрокористувач передає Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлені на території старательської ділянки інші корисні копалини у встановленому законодавством порядку.
6. Користувач бурштиноносних надр протягом виконання робіт з геологічного вивчення бурштиноносних надр створює колекцію типових зразків усіх знайдених різновидів гірських порід, мінеральних утворень, руд, корисних копалин і передає її на зберігання до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Стаття 29. Зберігання та охорона видобутого бурштину
1. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, інші надрокористувачі зобов’язані забезпечити умови для зберігання видобутого бурштину відповідно до умов договору про видобування бурштину та чинного законодавства України.
2. Зберігання бурштину організовується таким чином, щоб забезпечити повне його збереження від розкрадання, пожежі, псування, зміни фізичного та/або хімічного стану та маси в місцях видобування, зберігання, транспортування та реалізації.
2. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, інші надрокористувачі під час видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину зобов’язані забезпечити належну охорону бурштину.
3. Охорона бурштину в процесі його видобування, зберігання, транспортування та реалізації здійснюється в установленому порядку органами внутрішніх справ або організаціями, що мають ліцензії на здійснення такої діяльності, а також учасниками старательської артілі, працівниками старательської артілі, державного підприємства, утвореного згідно з цим законом, чи іншого надрокористувача.

Стаття 30. Порядок ведення обліку та звітності видобутого бурштину
1. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, інші надрокористувачі зобов’язані забезпечити оперативний щоденний облік бурштину та операцій з ним.
2. Особливості обліку дорогоцінного каміння органогенного утворення та звітності про операції з ним визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
3. Старательська артіль, що уклала договір про видобування бурштину, зобов’язана протягом звітного періоду, визначеного частиною четвертою цієї статті, подавати первинному надрокористувачу декларацію про кількість видобутого бурштину.
4. Звітний період становить один місяць.
5. Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних й інших державних органів встановленої законодавством звітності здійснює надрокористувач.

Стаття 31. Порядок реалізації видобутого бурштину
1. Старательська артіль, що виконує роботи, пов’язані з видобуванням бурштину на старательській ділянці, зобов’язана реалізовувати видобутий бурштин в порядку, визначеному цим законом, договором про видобування бурштину і законодавством України.
2. Видобутий протягом звітного періоду з надр бурштин в розсортованому вигляді за розміром, формою та кольором (фракціями) старательська артіль транспортує до пункту виміру первинного надрокористувача, зазначеного в договорі про видобування бурштину.
3. Приміщення пункту виміру первинного надрокористувача має бути забезпечене вагами, гирями та іншими засобами вимірювальної техніки, що пройшли повірку або метрологічну атестацію в передбаченому законодавством порядку та мають чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.
4. Бурштин зважується на вагах з похибкою, не більшою 0,1 грама. Маса зважених фракцій бурштину заноситься в акт, який підписують представники старательської артілі та первинного надрокористувача.
5. Спеціально уповноважений представник первинного надрокористувача запаковує й опломбовує кожну фракцію видобутого бурштину, складає свідоцтво про видобутий бурштин для кожної фракції та передає запаковані й опломбовані фракції видобутого бурштину зі свідоцтвами про видобутий бурштин представнику старательської артілі, що видобула ці фракції бурштину.
6. Свідоцтво про видобутий бурштин повинно містити, зокрема, відомості про:
а) первинного надрокористувача, що видав свідоцтво;
б) найменування старательської артілі як власника запакованої фракції бурштину;
в) родовище бурштину, на якому був видобутий бурштин з цієї фракції;
г) вагу, розмір, форму та колір запакованої фракції бурштину;
ґ) представника первинного надрокористувача, що видав це свідоцтво.
7. Запаковані та запломбовані фракції бурштину, що супроводжуються свідоцтвами про видобутий бурштин, реалізовуються старательською артіллю, що видобула ці фракції бурштину на бурштиновій біржі.
8. Старательська артіль зобов’язана виставити для продажу на бурштинову біржу запаковану та запломбовану фракцію бурштину протягом одного місяця від дня отримання свідоцтва про видобутий бурштин на таку фракцію бурштину.
9. Обмін запакованими та запломбованими фракціями бурштину між старательськими артілями заборонено.
10. На вимогу старательської артілі зразки бурштину в сировині вагою більше одного кілограма чи зразки бурштину з добре збереженими органогенними інклюзами (рослинами, комахами, тваринами тощо) можуть бути запаковані та запломбовані як окрема фракція бурштину для подальшої реалізації через бурштинову біржу.
11. Право власності на видобутий бурштин у старательської артілі виникає з моменту його видобутку з надр на підставі свідоцтва про видобутий бурштин, виданого первинним надрокористувачем.

Стаття 32. Реєстрація органом державного пробірного контролю
1. Старательська артіль не підлягає реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

Стаття 33. Виявлення нових проявів бурштину
1. Старательська артіль, первинний надрокористувач або громадянин, що виявили прояви бурштину, бурштинових розсипів за межами розвіданих родовищ бурштину, повинні повідомити про знахідку Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
2. У місці виявлених проявів бурштину, бурштинових розсипів Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, проводить геологорозвідувальні роботи на бурштин.
3. Винагородження першовідкривачів родовища бурштину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 34. Контроль за видобуванням бурштину
1. Первинний надрокористувач в будь-який час має право перевірити виконання старательською артіллю вимог договору про видобування бурштину. Не рідше ніж щомісяця первинний надрокористувач здійснює фото- та відеофіксацію стану земельної ділянки, на якій виконуються роботи з видобування бурштину, та прилеглої території.
2. Інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюють контроль за видобуванням бурштину відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством.

РОЗДІЛ 4
СТАРАТЕЛЬСЬКІ АРТІЛІ

Стаття 35. Поняття старательської артілі
1. Старательська артіль — юридична особа, яка утворюється у формі повного товариства, командитного товариства і провадить діяльність щодо видобування, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та геологічного вивчення бурштиноносних надр і пов’язані види діяльності.
2. Старательська артіль вважається створеною і набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації як юридичної особи в установленому законодавством порядку.
3. Найменування старательської артілі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова “старательська артіль”.

Стаття 36. Порядок утворення та діяльності старательської артілі
1. Порядок утворення, державної реєстрації, діяльності та припинення діяльності старательської артілі визначається законодавством України з урахуванням положень цього Закону.
2. Учасник одної старательської артілі не може бути учасником іншої старательської артілі незалежно від її форми.
3. Право на укладення договору про видобування бурштину на старательській ділянці відповідно до цього закону належить лише тій старательській артілі, що зареєстрована на території області, в якій розташоване родовище бурштину, в межах якого виділена старательська ділянка.

РОЗДІЛ 5
ДІЯЛЬНІСТЬ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА БУРШТИНОВІЙ БІРЖІ

Стаття 37. Правові основи діяльності бурштинової біржі
1. Порядок утворення та діяльності бурштинової біржі визначається Законом України “Про товарну біржу”, Законом України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 38. Особливості утворення бурштинової біржі
1. Бурштинова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація бурштинової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.
2. Бурштинова біржа може бути заснована за умови, що у складі її засновників перебуває не менше ніж одне комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, та не менше ніж десять старательських артілей, кожна з яких уклала договір про видобування бурштину з первинним надрокористувачем.
3. Найменування бурштинової біржі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова “бурштинова біржа”.
4. Місцезнаходження бурштинової біржі має бути на території тої області, в якій зареєстроване комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону.

Стаття 39. Особливості проведення біржевих операцій на бурштиновій біржі
1. Товарами, що допускаються до обігу на бурштиновій біржі, є фракції бурштину.
2. Правила торгівлі бурштином на бурштиновій біржі встановлюються статутом бурштинової біржі та біржовими правилами торгівлі відповідно до законодавства України.
3. На біржові операції з бурштином поширюються вимоги щодо здійснення операцій з дорогоцінним камінням органогенного утворення, крім вимог щодо ліцензування.
4. Об’єктом біржових операцій може бути виключно запакована й опломбована фракція бурштину, що супроводжується свідоцтвом про видобутий бурштин, складеним відповідно до частини шостої статті 31 цього закону, або комбінації таких фракцій.

Стаття 40. Членство старательських артілей у бурштиновій біржі
1. Старательська артіль, що уклала договір про видобування бурштину з первинним надрокористувачем, має право набути членство в будь-якій бурштиновій біржі, утвореній відповідно до цього закону.
2. Встановлення обмеження за місцем реєстрації старательської артілі не допускається, як і будь-яких інших обмежень, крім встановлених законом.

РОЗДІЛ 6
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340 із наступними змінами):
у статті 31 після слова “родовищ” додати кому та слова “Законом України “Про видобування та реалізацію бурштину”;
частину третю статті 16 доповнити словами “або коли спеціальний дозвіл на користування надрами надається для видобування бурштину”;
частину шосту статті 16 доповнити словами “крім випадків, передбачених Законом України “Про видобування та реалізацію бурштину”;
частину четверту статті 28 доповнити словами “крім випадків, встановлених Законом України “Про видобування та реалізацію бурштину”;
частину другу статті 34 доповнити комою та словами “а також комунальним підприємствам, утвореним відповідно до Закону України “Про видобування та реалізацію бурштину”.
2) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99 із наступними змінами):
в пункті п’ятому статті 27 після слова “потреб” додати слова “(крім видобування бурштину)”;
у статті 31 додати пункт п’ятий в такій редакції “надають у постійне користування для видобування бурштину земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення та припиняють права користування ними”.
3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 із наступними змінами):
в частині дев’ятій статті 149 після слів “нелісогосподарських потреб” додати слова “(крім видобування бурштину)”;
в абзаці п’ятому частини третьої статті 186-1 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства” замінити словами “територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства”.
4) у пункті 4 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) після слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”.
5) у Законі України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34):
в абзаці 3 частини першої статті 3 після кожного слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;
в частині першій статті 4 після слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;
частину 2 статті 10 доповнити комою та словами “Законом України “Про видобування та реалізацію бурштину”;
в частині першій статті 12 після слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”;
в абзаці 4 частини першої статті 19 після кожного слова “утворення” додати слова “(крім бурштину)”.
6) у статті 240 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
в абзаці другому частини першої слово “трьохсот” замінити на слово “п’ятисот”, слово “шестисот” замінити на слово “восьмисот”, слово “двох” замінити на слово “трьох”;
в абзаці другому частини другої слово “чотирьохсот” замінити на слова “тисячі п’ятисот”, слово “семисот” замінити на слова “двох тисяч”, слово “трьох” замінити на слово “п’яти”;
абзац перший частини третьої доповнити словами “або за попередньою змовою групою осіб” та комою;
в абзаці другому частини третьої слово “двох” замінити на слово “трьох”;
абзац перший частини четвертої доповнити словами “або вчинені організованою групою” та комою;
в абзаці другому частини четвертої слово “восьми” замінити на “десяти”
3. Протягом десяти років з моменту набуття чинності цим законом спеціальні дозволи на користування надрами для видобування бурштину, для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину надаються тільки комунальним підприємствам, утвореним згідно з цим Законом.
4. Надрокористувачі, що здійснюють користування надрами для видобування бурштину відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, виданими до набрання чинності цим законом, мають право видобувати бурштин відповідно до умов цих спеціальних дозволів, подовжити дію цих спеціальних дозволів або розширити площу ділянки надр для видобування бурштину в порядку, передбаченому законодавством.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради
України В.ГРОЙСМАН

Опус имеет существенные отличия от предыдущих 5 (пяти)

Наиболее любопытные новшества состоят в том, что вводится определение "старательской артели" и оказалась оная не совместной деятельностью, а полновесным командитным товариществом .

Достаточно любопытным является и процедура предоставления прав пользования – этакое себе соглашение о разделе продукции, но не между государством и недропользователем, а между коммунальным предприятием и артелью.

Вершиной законодательной мысли конечно же следует признать изменения предложенные в статью 16 Кодекса о недрах
Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

3. Надання спеціальних дозволів на користування надрами, крім випадків користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, укладених відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби або коли спеціальний дозвіл на користування надрами надається для видобування бурштину.

6. Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність, крім випадків, передбачених Законом України “Про видобування та реалізацію бурштину ”.


Так что можно будет этими самыми специальными разрешениями поторговать или в залог оформить, благо что проектом предлагается
Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

2. Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території, а також комунальним підприємствам, утвореним відповідно до Закону України “Про видобування та реалізацію бурштину


Что-то подсказывает, что имеем дело с новым "Золотом Украины", особенно если принять во внимание создание ЯНТАРНОЙ БИРЖИ

С уважением :a_g_a:

P.S. самое вкусное :ga-ze-ta;
Стаття 6. Плата за користування бурштиноносними надрами
1. Користування бурштиноносними надрами є платним, крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Плата за користування бурштиноносними надрами встановлюється Податковим кодексом України та цим законом.
3. Старательська артіль вносить плату за користування надрами відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного старательською артіллю з первинним надрокористувачем, якщо інше не передбачене законом.
4. Видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину здійснюється без ліцензії на видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.


P.P.S. так что налоговый кодекс нам не помеха :lol:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 28 дек 2014, 22:56

Уважаемые коллеги !

Только открыли сравнительную таблицу проекта 1578 ко второму чтению и читаем:
Н.д.Долженков О.В. (Реєстр.картка №407) писал(а):В пункті 6 розділу І законопроекту у підпункті 14.1.150 після слова «брикетування,» доповнити фразою «збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди с термічною обробкою,»;


А это уже déjà vu ... :evil:

Пару лет тому мы уже оценивали подобную инициативу размером в запятую и весом 0,5 млрд.грн.

Интересно, какой же вес новации в условиях борьбы правительства с олигархической коррупцией в уплате рентной платы за недра, например, железной руды

Имеем:
цена концентрата 900 грн. за тонну при 68% металле
себестоимость "передаваемой" руды между цехами предприятия - 50 грн. тонну при 30% металле и потребности 2,4 тонны руды на 1 тонну концентрата
ставка 8%
:ga-ze-ta;
900 грн.* 68%2,4* 50 грн.* 30% = 576 грн. на одной тонне

Так, что при 100 млн тонн добычи стоимость поправки остается актуальной (минус) 576 млн.грн.

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Лилек » 29 дек 2014, 16:49

Уважаемый Al Shurshun, интересна Ваша реакция на ответ в базе налоговых знаний на следующий вопрос: "Як складається податковий розрахунок з плати за надра у разі використання корисної копалини за декількома напрямками (реалізація, використання для власних потреб)?" Ответ:"... подавати один податковий розрахунок та Додаток 2 до нього, в якому розрахована сума податкового зобов"язання за більшою з величин..."
Для нашего предприятия минвода, разлитая в бутылки, реализуется и в первом Додатке 2 объем добычи минводы для розлива умножаем на фактическую стоимость (по ценам).Минвода для приготовления безалкогольных напитков-это сырье и используется для собственных нужд (не реализуется) и во втором Додатке 2 объем добычи минводы, которая используется для приготовления напитков, умножается на расчетную стоимость добычи (фактическая стоимость не расчитывается так как ее нет ). Из этих ДВУХ Додатков 2 и складывается итоговое обязательство в налоговом расчете.
Судя по ответу, фискалы требуют в ОДНОМ Додатке 2 весь объем воды умножать на фактическую стоимость (она, как правило, больше расчетной).Или мы не правы или они "перегнули"?
Лилек
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 11:38
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 29 дек 2014, 18:33

Уважаемый коллега, Лилек !
Лилек писал(а):Уважаемый Al Shurshun, интересна Ваша реакция на ответ в базе налоговых знаний на следующий вопрос: "Як складається податковий розрахунок з плати за надра у разі використання корисної копалини за декількома напрямками (реалізація, використання для власних потреб)?" Ответ:"... подавати один податковий розрахунок та Додаток 2 до нього, в якому розрахована сума податкового зобов"язання за більшою з величин..."
Для нашего предприятия минвода, разлитая в бутылки, реализуется и в первом Додатке 2 объем добычи минводы для розлива умножаем на фактическую стоимость (по ценам).Минвода для приготовления безалкогольных напитков-это сырье и используется для собственных нужд (не реализуется) и во втором Додатке 2 объем добычи минводы, которая используется для приготовления напитков, умножается на расчетную стоимость добычи (фактическая стоимость не расчитывается так как ее нет ). Из этих ДВУХ Додатков 2 и складывается итоговое обязательство в налоговом расчете.
Судя по ответу, фискалы требуют в ОДНОМ Додатке 2 весь объем воды умножать на фактическую стоимость (она, как правило, больше расчетной).Или мы не правы или они "перегнули"?
Вопрос достаточно интересный, вот в каком плане ...
ДФС в своем комментарии исходит из того, что и "фасованная" вода, и вода "для напитков" – суть одна и та же товарная продукция, которая на момент "фасования" или же "составления напитка" не имеет никаких качественных отличий ... – идентичный товар
В таком случае база налогообложения по "реализации" (за вычетом всей предпродажной подготовки по фасованию и стабилизации) будет определяться для объема "фасования", а вот объектом станет весь идентичный товар – "фасованный" плюс "напиточный" :oops:
При этом, извечная проблема стоимости сырья для собственного потребления не будет источником субсидирования продукции, производной от этого самого сырья ... :P
Необходимо четко показать, что вода из фильтра, которая пошла на "фасование", и вода из фильтра, которая пошла "на разбавление сиропов" – разная ...

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Лилек
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 30 дек 2014, 08:29

Уважаемый коллега, Лилек !

По-видимому, разъяснение было не очевидно ...

Возьмем другой пример – произведенный гранитный щебень, например, фракции 5-10 мм - 100 тонн

Первые 50 тонн - продали по 80 грн
Вторые 50 тонн - использовали в собственном производстве железобетонных конструкций по себестоимости - 35 грн

Обязательства определяются для 100 тонн по большей из величин - 80 грн

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Лилек
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Лилек » 30 дек 2014, 18:24

Уважаемый Al Shurshun.Ваше разъяснение очень понятно и полезно для дальнейших размышлений. Спасибо огромное! С наступающим Новым Годом!Всем всего наилучшего. Лилек.

За это сообщение автора Лилек поблагодарил:
Al Shurshun
Лилек
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 11:38
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Redneck » 31 дек 2014, 09:00

С Новым Годом, с Новой Рентой! elka:

Всем успехов в 2015!!!
Redneck
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 11:32
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

UNREAD_POST Юлия Кузнецова » 02 янв 2015, 13:26

Здравствуйте! Разъясните пожалуйста как правильно нащитывать плату за надра.
Наше предприяте имеет 9 артскважин. Каждый месяц мы добываем воду как для реализации так и для собственных нужд. Для нужд сторонних потребителей мы насчитываем по тарифу за куб, а для собственных нужд по себестоимости. Возьмем для примера: всего подъем воды 200000 м3 с потерями воды 9000м3, реализовано - 101000 м3,для собственных нужд -90000м3, доход от реализации - 363600 грн, 360000 - плата за использование воды для собственных нужд.Затраты на производство всего составляют 800000 грн. Вопрос состоит в том, по формуле для платы за надра нужно брать весь объем поднятой воды, или только та часть, что реализована для сторонних?
Вмп + (Вмп х Крмпе)

Цр = ------------------------------,

Vмп
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

В первой формуле "товарна продукція" - это значит моя реализованая вода в м3, а во второй формуле ???? Vф - это вся вода которая была поднята???? Или я что-то не так понимаю?
Юлия Кузнецова
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 13:06
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 02 янв 2015, 13:40

Уважаемая коллега, Юлия Кузнецова !
Юлия Кузнецова писал(а):Здравствуйте! Разъясните пожалуйста как правильно нащитывать плату за надра.
Наше предприяте имеет 9 артскважин. Каждый месяц мы добываем воду как для реализации так и для собственных нужд. Для нужд сторонних потребителей мы насчитываем по тарифу за куб, а для собственных нужд по себестоимости. Возьмем для примера: всего подъем воды 200000 м3 с потерями воды 9000м3, реализовано - 101000 м3,для собственных нужд -90000м3, доход от реализации - 363600 грн, 360000 - плата за использование воды для собственных нужд. Вопрос состоит в том, по формуле для платы за надра нужно брать весь объем поднятой воды, или только та часть, что реализована для сторонних?
Вмп + (Вмп х Крмпе)

Цр = ------------------------------,

Vмп
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

В первой формуле "товарна продукція" - это значит моя реализованая вода в м3, а во второй формуле ???? Vф - это вся вода которая была поднята???? Или я что-то не так понимаю?
Да бы не толкать Вас, предлагаю начать с определения "товарной продукции" в п.14.1.128 Кодекса
После прочтения п.14.1.128 Кодекса сможем продолжить без лишней полемики

С уважением :a_g_a:
P.S. :ga-ze-ta; о потерях не понял, по-возможности, – уточните
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 02 янв 2015, 15:33

Уважаемая коллега, Юлия Кузнецова !

По-видимо, предложение о п.14.1.128 Кодекса было не убедительно ... :oops:

Рассмотрим простой пример:

Имеем право пользования месторождением пресных подземных вод 2-го класса (не требующее дополнительной обработки и водоподготовки)

Из 9-ти скважин подняли 200 куб.м и понесли издержки 400 грн.

Государственная экспертиза осуществлена при царе Иосифе Первом

Ставка рефинансирования НБУ - 12,5%, что определяет применение коэффициента рентабельности в размере 37,5%

Расчетная стоимость добытой воды определена как:
400 грн.* (1 + 37,5%) / 200 куб.м = 2,75 грн./куб.м


Покупатели приобрети 125 куб.м по цене (тариф-то состоит из суммы цены и стоимости услуг по поставке) 3,50 грн./куб.м на условиях склад готовой продукции (для трубопроводов это соответствует входу в трубопроводную сеть)

Имеем стоимость товарной воды в сопоставимых условиях:
– расчетным методом = 2,75 грн./куб.м
– фактической цене = 3,50 грн./куб.м

Таким образом удельная база налогообложения составляет 3,50 грн./куб.м

Налоговые обязательства:

3,50 грн./куб.м * 200 куб.м * 5% = 35 грн.


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Юлия Кузнецова
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Юлия Кузнецова » 02 янв 2015, 18:46

Al Shurshun, спасибки).
Судя по вашему расчету, берется вся вода, котрая была поднята из свердловин. ТОгда почему по ПКУ для вычисления стоимости единицы товарной продукции берется объем товарной продукции - добытых полезных ископаемых (тоесть та продукция, за которую мы получили какой-то доход), а для вычисления "податкових зобов'язань" берется просто объем добытых полезных ископаемых?
Юлия Кузнецова
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 13:06
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Юлия Кузнецова » 02 янв 2015, 18:57

P.S. :ga-ze-ta; о потерях не понял, по-возможности, – уточните[/quote]
Вода, которая добывается из артскважин, переходит на станцию второго подъема, где она очищается, а потом идет к потребителям (для собственных нужд и для продажи). Потери воды - это потери воды, от артскважин до станции второго подъема, как правило они составляют не более 2,5% от общего подъема воды. Эти потери "падают" на наши собственные затраты. Они не распределяются между цехами, получающими нашу воду, и сторонними потребителями.
Юлия Кузнецова
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 13:06
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 02 янв 2015, 19:23

Уважаемая коллега, Юлия Кузнецова !
Юлия Кузнецова писал(а):Al Shurshun, спасибки).
Судя по вашему расчету, берется вся вода, котрая была поднята из свердловин. ТОгда почему по ПКУ для вычисления стоимости единицы товарной продукции берется объем товарной продукции - добытых полезных ископаемых (тоесть та продукция, за которую мы получили какой-то доход), а для вычисления "податкових зобов'язань" берется просто объем добытых полезных ископаемых
?

В своем сообщении я целенаправленно указал - вода 2-го класса, т.е. не требующая никакой дополнительной очистки В противом случае необходимо учитывать объем воды после водоподготовки, а в издержки включать и издержки на водоподготовку и утилизацию отходов водоподготовки ...

Кодекс предполагает 2 метода определения стоимости – расчетный и фактический ...

Фактическая стоимость определяется через доход от того объема, за который он был получен ...

Расчетная же стоимость определяется по совокупным издержкам на весь объем добытой воды с учетом "нормативной" прибыли 3*НБУ ...

Объектом является весь объем добытой и подготовленной к потреблению воды вне связи с направлением использования

При этом большая из величин стоимости применяется ко всему объекту ...

Касательно объема потерь, то заявленное Вами количество просто чрезмерно для таких ступеней как извлечение и водоподготовка (очистка и ...)

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Юлия Кузнецова
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 05 янв 2015, 13:08

Уважаемые коллеги !


Была статья 263


Пришел закон 71-VIII


Стала статья 252


Скрытый текст: показать
71-VIII писал(а):
Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

252.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – платники рентної плати)
252.1.1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.
252.1.2. У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів.
252.1.3. Платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа – один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі – уповноважена особа), за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл. Облік результатів спільної діяльності ведеться таким учасником окремо від обліку його господарської діяльності. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.
252.1.4. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
252.1.5. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників).
252.2. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють для цілей оподаткування окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.
252.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать:
252.3.1. обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
252.3.2. обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.
252.4. До об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:
252.4.1. не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів, і прісні підземні води до 20 метрів;
252.4.2. видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
252.4.3. корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використання, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
252.4.4. дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин або під час будівництва та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
252.4.5. видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;
252.4.6. обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до вимог цього Кодексу, який визначається платником рентної плати за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених ним відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;
252.4.7. обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території.
252.5. Види товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
252.6. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства).
252.7. Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:
252.7.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
252.7.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.
252.8. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти «Urals», перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UralsMedіterranean та UralsRotterdam). При визначенні фактичної ціни реалізації для нафти, конденсату використовується середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки «Urals» у розмірі 7,28.
Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, які визначаються на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді.
Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:
для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, – закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»;
для іншого газу природного – ціна, що дорівнює граничному (максимальному) рівню ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.
Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов’язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за зазначеним договором.
Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.
252.9. До витрат платника рентної плати, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
252.9.1. витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника рентної плати (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншими видами транспорту;
із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;
з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;
з оплатою транспортно-експедиторських послуг;
252.9.2. витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;
252.9.3. митні платежі у разі реалізації за межі митної території України.
252.10. Вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пункту 252.8 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.
252.11. У разі обчислення вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються:
252.11.1. матеріальні витрати, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
зберіганням;
транспортуванням;
пакуванням;
проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі І цього Кодексу, для реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
252.11.2. витрати з оплати праці, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
252.11.3. витрати з ремонту основних засобів, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
252.11.4. інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника рентної плати, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилася у зв’язку із сезонними умовами проведення видобувних робіт, крім витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
які виникають в результаті формування фінансових резервів;
на сплату процентів боргових зобов’язань платника рентної плати;
на внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
252.12. Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:
252.12.1. сума нарахованої амортизації, крім суми нарахованої амортизації на основні засоби і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
252.12.2. сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
252.13. У разі якщо мають місце державні субвенції для гірничих підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.
252.14. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.
У разі якщо після виникнення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини) інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничого підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником рентної плати визнані та виконані відповідні зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з рентної плати для нового відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничого підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.
252.15. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).
252.16. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:
Цр = Вмп + (Вмп х Крмпе) ,
Vмп
де Вмп – витрати, обчислені згідно з пунктами 252.11 – 252.15 цієї статті (у гривнях);
Крмпе – коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України;
Vмп – обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства – видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.
252.17. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період – за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника рентної плати на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.
252.18. Податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
де Vф – обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
Вкк – вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктами 252.7 – 252.17 цієї статті;
Свнз – величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 252.20 цієї статті;
Кпп – коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 252.22 цієї статті.
252.19. Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Найдите 10 отличий :oops:

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Мыша » 13 янв 2015, 13:55

Уважаемый коллега Al Shurshun, прокомментируйте, пожалуйста. А то я не компетентен в вопросе.

Принятые изменения в Налоговый кодекс отличаются от обсуждаемых, ренты были снижены. Об этом в кулуарах Рады заявила депутат фракции «Батькивщина» Александра Кужель
«Вчера я направила письмо Гройсману в части фальсификации принятия Налогового кодекса в вопросах оплаты ренты за транспортировку нефти, аммиака и т. д. Премьер согласился с моими аргументами, что нужно оставить ренту, я показала расчеты, что 5 грн у нас идет оплата за транспортировку аммиака. В Польше в три раза меньше аммиакопровод, в восемь раз выше рента. Я написала 1,8 долл. ставку. В конечном результате 0,64 цента. И так по каждому из четырех направлений, по нефти и газу… Кто заинтересован в том, чтобы не увеличивать доходную часть бюджета? Вчера мы договорились с Оксаной Продан, мы сейчас собираем все свои наработки, по которым нас никто не слышал, и будем готовить изменения в закон. Но в тех вопросах фальсификации, которые были изменены, в вопросах рентной платы, пенсионного обложения, я написала уже письмо на господина Гройсмана, если не будет реакции, я буду обращаться в прокуратуру», — отметила депутат.
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya