Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Договор займа между ООО и его директором-заемщиком

заключение, изменение, расторжение, выполнение любых договоров

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Heloise » 01 мар 2011, 18:44

Кстати, полномочия директора могли прописать в Протоколе сборов Учредителей, когда его назначали. Частенько если в уставе на этот счет молчок, прописывают в протокол: «… вчиняти правочини, в тому числi, укладати договори, видавати довiреностi , вiдкривати рахунки в банках…» или «…Директор діє від імені Підприємства, …, видає довіреності від імені Підприємства на вчинення дій, які він відповідно до своєї компетенції має право вчиняти…».

Хотя вот нашла такое:
«НАУКОВИЙ ВИСНОВОК щодо права на укладення договорів між юридичною особою та її засновником, порядку підписання договору:
(...)
1. Щодо права на укладення договорів між юридичною особою та її засновником
… юридична особа має право вільно та без обмежень укладати будь-які договори з фізичною особою, яка є її засновником (учасником) або директором, зокрема й ті, які потребують нотаріального посвідчення.
2. Щодо порядку підписання договору від імені юридичної особи
… Таким чином, від імені юридичної особи договір підписує виконавчий орган - директор - і в тому разі, коли іншою стороною договору є фізична особа, яка є директором. Законом не заборонено укладення договору від імені юридичної особи та від свого імені одночасно.
(…)
Професор кафедри цивільного права та процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
Володимир Кравчук


Спасибо Профессору, он тут не забыл упомянуть, что для налоговой стороны в данном случае выйдут «пов’язаними особами», а это новая головомойка.

Тут конечно напросились варианты:
1. Дико смелый: следуя научному «висноску» профессора.
2. Смелый: наперекор Уставу выдать доверенность менеждеру (я так поняла там вообще 2 чел. Дирик и Менеджер?)
3. Осторожный: «надати загальними зборами/засновником права укласти договор іншій посадовій особі (комерційний директор/....заступник директора)» (Опять менеджеру отдуваться)

Скрытый текст: показать
НАУКОВИЙ ВИСНОВОК
щодо права на укладення договорів між
юридичною особою та її засновником, порядку
підписання договору
06 липня 2007 р. надійшло звернення Юридично-видавничого приватного підприємства «СТРАЙД» із проханням надати висновок щодо:
1) нотаріального посвідчення правочину за участі фізичної особи й підприємства, засновником і директором якого є ця ж особа;
2) підписання такого правочину від імені юридичної особи;
1 Щодо права на укладення договорів між юридичною особою та її засновником
Відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі - особи), держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Таким чином, юридична особа та її засновник (фізична особа) є самостійними учасниками (суб'єктами) цивільних відносин.
У ст. 26 ЦК України зазначено, що фізична особа має всі майнові, особисті немайнові права, встановлені Конституцією України, іншими законами. Фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.
Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду (ст. 91 ЦК України).
Таким чином, до змісту цивільної правоздатності фізичної та юридичної особи входить право на укладення будь-яких правочинів (договорів), з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
Відповідно до ст. З ЦК України, однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору. Зміст цієї свободи розкривається у ст. 627 ЦК України: сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Виходячи зі свободи договору, а також враховуючи те, що жодних спеціальних обмежень цивільне законодавство не передбачає, юридична особа має право вільно та без обмежень укладати будь-які договори з фізичною особою, яка є її засновником (учасником) або директором, зокрема й ті, які потребують нотаріального посвідчення.
2 Щодо порядку підписання договору від імені юридичної особи
Як убачається із запиту, потребу в роз'ясненні викликано сумнівом у законності договору, який підписано з обох сторін однією фізичною особою: від свого імені та від імені юридичної особи.
Відповідно до ст. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів і закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами й законом. У випадках,
установлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників.
Під органом юридичної особи традиційно розуміють особу (фізичну чи юридичну) або групу осіб, дії яких в силу закону або установчих документів породжують правові наслідки безпосередньо для самої юридичної особи. Значення органів полягає в тому, що вони виробляють, формулюють і виражають волю юридичної особи.
Щодо правової природи органів юридичної особи існує дві основні точки зору. Одна група дослідників вважає, що орган є представником юридичної особи. Така позиція є домінуючою у ФРН, США й Англії. У цих країнах сутність корпорації пояснюється переважно з позиції теорії фікції, а тому юридичні особи як штучні суб'єкти права є недієздатними. Директори діють як агенти компанії. Відносини між компанією та директором - це відносини між принципалом й агентом.
Інша група вчених вважає, що орган юридичної особи є її невід'ємною частиною. Цей підхід реалізовано в ЦК України. Юридична особа не може існувати без своїх органів, які виражають її волю та реалізують її правосуб'єктність. Між юридичною особою та її органами не існує цивільних правовідносин представництва, це відносини внутрішні. Порядок утворення та повноваження органів визначаються законом або установчими документами й не обмежуються часом, на відміну від повноважень представників.
Аналогічну правову позицію було висловлено в постанові Вищого господарського суду України від 03.08.2001 р. у справі № 2/487, в якій суд визнав помилковим висновок арбітражного суду про невідповідність договору до вимог ч. З ст. 62 ЦК УРСР, із мотиву їх підписання від імені обох сторін однією особою.
Органи юридичної особи поділяються на вищі й виконавчі. Функція виконавчого органу полягає в реалізації рішень вищого органу й керівництві поточною діяльністю організації. Саме через виконавчі органи юридична особа набуває прав та обов'язків за правочинами. Ці органи лише виконують, виражають волю вищого органу шляхом безпосереднього вчинення юридичних дій від імені юридичної особи.
Орган юридичної особи є її складовою частиною, і всі дії, вчинені ним у межах компетенції, розглядаються як дії самої юридичної особи і породжують для останньої відповідні права й обов'язки.
Таким чином, від імені юридичної особи договори (правочини) підписують виконавчі органи, повноваження яких визначаються законом та установчими документами.
Оскільки відносини між юридичною особою та її виконавчим органом не є представництвом, до укладення правочинів юридичною особою не застосовується ст. 238 ЦК України, яка передбачає правочини, яких не може вчиняти представник.
Натомість до цих правовідносин застосовується ч. З ст. 92 ЦК України: орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно й розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Тому нотаріусові слід з'ясовувати, чи не перевищує виконавчий орган своїх повноважень, передбачених законом або статутом.
Щодо того, чи відповідають правочини інтересам юридичної особи, то тут слід мати на увазі, що інтереси юридичної особи можуть не збігатися з інтересами її учасників, що часто стає причиною корпоративних конфліктів. Проте в унітарних підприємствах, заснованих однією особою, ця проблема не виникає. Інтерес юридичної особи формується вищим органом управління, тобто засновником. Вона діє в його інтересах, тому інтерес засновника й інтерес юридичної особи не суперечать одне одному.
Нотаріус не може оцінити, чи відповідає конкретний правочин інтересам юридичної особи. Тому про це доцільно зазначати в тексті правочину
Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.
Таким чином, від імені юридичної особи договір підписує виконавчий орган - директор - і в тому разі, коли іншою стороною договору є фізична особа, яка є директором. Законом не заборонено укладення договору від імені юридичної особи та від свого імені одночасно.
У свою чергу директор має право (але не зобов'язаний) видати довіреність на укладення договору від імені юридичної особи іншій фізичній або юридичній особі. Ця особа буде представником, на якого поширюються норми ЦК України про представництво.
Додатково слід звернути увагу, що юридична особа та її засновник (директор) вважаються пов'язаними особами, і до договорів між ними застосовуються спеціальні правила оподаткування, передбачені п. 7.4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам, визначається виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу. Витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначаються виходячи з договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання. Витрати платника податку, понесені по сплаті процентів по депозитах, орендних платежах, цивільно-правових договорах, пов'язаним із платником податку особам, визначаються виходячи з договірних цін (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит).

Професор кафедри цивільного права та процесу
Львівського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент Володимир Кравчук

За это сообщение автора Heloise поблагодарили: 3
g.let, vins, yur
Heloise
 
Сообщений: 356
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 18:02
Благодарил (а): 499 раз.
Поблагодарили: 393 раз.

UNREAD_POST Печкин » 01 мар 2011, 18:47

Heloise писал(а):Спасибо Профессору


и уже доктору

Heloise спасибо и Вам
Поразбираюсь :)
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
g.let
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 01 мар 2011, 19:17

vikakool писал(а):P.S. Vins, спасибо за интересную дискуссию


и Вам :) думаю, она только начинается :)

Heloise писал(а):Тут конечно напросились варианты:
1. Дико смелый: следуя научному «висноску» профессора.
2. Смелый: наперекор Уставу выдать доверенность менеждеру (я так поняла там вообще 2 чел. Дирик и Менеджер?)
3. Осторожный: «надати загальними зборами/засновником права укласти договор іншій посадовій особі (комерційний директор/....заступник директора)» (Опять менеджеру отдуваться)


Heloise, спасибо и за думку профессора, и за Ваши выводы.
Заставили меня взять в руки научную литературу :)
Еще отпишусь, если что-то интересное найду.

Но раз уж мы вышли на доктринальный уровень, то пока мысль такая - какой бы теории "сделкосубъектности юридического лица" мы не придерживались, учитывать следует то, что речь идет о волеизъявлении. И какой бы ни была фикция ("действует орган, а не физлицо") все равно мы должны понимать, что именно директор выражает волеизъявление юрлица и этот же человек будет выражать свое волеизъявление как вторая сторона договора. Имеем ситуацию, когда один субъект выражает волю с двух сторон. Как мне кажется, это не может допускаться.
Даже если мы в эту цепочку вставим доверенность, то никуда не уйдем от того, что волеизъявление будет выражено директором.
Пока сумбурно. Обещаю написать более мотивированно :)
Убегаю. Скоро буду.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 01 мар 2011, 22:24

Пока несколько судебных решений против

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 26 січня 2010 р. № 17/75

Відповідно до ч.1 ст.215 цього Кодексу підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Згідно імперативних приписів ч.3 ст.238 ЦК України представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва , а також щодо інших осіб, встановлених законом.
Відповідно до ч.ч.1-3 ст.243 ЦК України комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю.
З огляду на те, що оспорюваний договір від 01.07.2008 укладений між приватним підприємцем ОСОБА_5 (з однієї сторони) та Кіровоградською регіональною філією ВАТ "СТ "Гарантія", від імені якої виступав виконуючий обов'язки директора філії ОСОБА_5 (з другої сторони), апеляційний суд дійшов правильного висновку про укладення вказаного договору з порушенням нормативної заборони, встановленої ч.3 ст.238 ЦК України, оскільки ФОП ОСОБА_5 вчинив правочин у своїх інтересах та стосовно себе особисто.

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 02 лютого 2011 р. № 32/233-10


Перевіряючи право вимоги позивача на стягнення спірної заборгованості апеляційним господарським судом встановлено, що договір про відступлення права вимоги № 3 від 15.12.2008 року, за яким позивач набув право вимоги заборгованості по договору № ТВ-010208 від 01.02.2008 року, за кожну із сторін договору підписано однією особою.
Відповідно до ч. 3 ст. 238 ЦК України, представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.
При такому положенні апеляційний господарський суд прийшов до правильного висновку, що зазначений договір не може породжувати правових наслідків та надавати позивачу право вимоги спірної суми боргу.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 01 мар 2011, 22:36

И ВСУ
Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 березня 2006 р.

Згідно з ч. 3 ст. 238 ЦК представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Як убачається з матеріалів справи, договір уступки права вимоги від 17 січня 2005 р. № 1/01-05 укладений між першим кредитором ПВГП в особі директора К.М.М. і новим кредитором — цим же К.М.М., тобто у власних інтересах.

У зв’язку з цим висновок судів, що зазначена угода відповідає вимогам закону, не можна визнати обґрунтованим.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
g.let
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST g.let » 02 мар 2011, 11:38

О! Спасибо ВСЕМ огромное!!!! Даже не подозревала, какая это нелегкая работа тащить.... :lol:
g.let
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 10:54
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 29 мар 2011, 08:20

"Налоги и бухгалтерский учет" № 24:
Договор аренды с директором предприятия: кому подписывать?
Директор не может подписывать договор от обеих его сторон — и со стороны арендатора, и со стороны арендодателя. Иначе — договор может быть признан недействительным
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST jenni » 19 апр 2011, 23:29

Прошу прощения, что вклиниваюсь в чужую тему, но у меня похожий вопрос, только относительного частного предприятия, учредителем и директором, и его единственным оставшимся сотрудником является одно лицо, условно Пупкин. Физлицо Пупкин хочет купить у юр. лица, директором и учредителем которого является, принадлежащие юр. лицу нематериальные активы (по балансовой стоимости, внеся на счет предприятия сумму на основании счета)
Тоже возникли сомнения при составлении договора, что от имени предприятия выступает Пупкин и покупатель он же. Посоветовали написать доверенность на третье лицо (не сотрудника, т.к. на фирме один чел - Пупкин), что предприятие в лице Пупкина-директора уполномочивает это третье лицо выступить его коммерческим представителем в вопросе подписания договора по продаже данного нематериального актива.
Хочется сделать все правильно, чтобы ни у компании, ни у физ.лица Пупкина не возникло никаких проблем с признанием договора недействительным или еще что-то.
В связи с этим вопросы :
- доверенным лицом, т.е. коммерческим представителем, может быть любое физ.лицо? Не обязательно сотрудник предприятия?
- этот договор между доверенным лицом и Пупкиным не нужно заверять у нотариуса?

Заранее спасибо за помощь
jenni
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 22:52
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 19 апр 2011, 23:42

jenni писал(а):Тоже возникли сомнения при составлении договора, что от имени предприятия выступает Пупкин и покупатель он же. Посоветовали написать доверенность на третье лицо (не сотрудника, т.к. на фирме один чел - Пупкин), что предприятие в лице Пупкина-директора уполномочивает это третье лицо выступить его коммерческим представителем в вопросе подписания договора по продаже данного нематериального актива.
Хочется сделать все правильно, чтобы ни у компании, ни у физ.лица Пупкина не возникло никаких проблем с признанием договора недействительным или еще что-то.
В связи с этим вопросы :
- доверенным лицом, т.е. коммерческим представителем, может быть любое физ.лицо? Не обязательно сотрудник предприятия?
- этот договор между доверенным лицом и Пупкиным не нужно заверять у нотариуса?


Договор поручения можно заключить с любым лицом, не обязательно сотрудником предприятия. Заверять у нотариуса не надо.
Если говорить о том, то подойдет ли Ваш вариант для существующей практики, то, наверное, подойдет. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы.
Если же говорить, как правильно, то, на мой взгляд, предложенная схема вопроса не решает. Давайте представим ситуацию: физлицо поручает другому физлицу продать его квартиру, и потом само ее покупает. Тут по сути то же самое.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Heloise » 20 апр 2011, 10:36

Мне вообще схема привлечения третьего лица не нравится. Тут я согласна с vins’ом.
Коммерческий представитель звучит симпатично, но сразу всплывает пара других вопросов:
- всякая работа (услуга) должна быть оплачена. Не возник ли потом загвоздка с тем, что нужно было заключить плюс ГП-договор, оплатить его и налог на доходы физ. лиц;
- продажа «повязанному» лицу. Хорошо бы прописать, что дороже продать не получится, чтоб не цеплялись.

Может вопросы «трижды перестраховочные» и я дую на воду, но не проще ли продать третьему лицу, а не директору, а далее – перепродать? В рамках первой продажи всё будет чудно, а вторая предприятия не касается, соответственно директор/учредитель – не при делах.
Heloise
 
Сообщений: 356
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 18:02
Благодарил (а): 499 раз.
Поблагодарили: 393 раз.

UNREAD_POST vins » 20 апр 2011, 10:42

Heloise писал(а):не проще ли продать третьему лицу, а не директору, а далее – перепродать? В рамках первой продажи всё будет чудно, а вторая предприятия не касается, соответственно директор/учредитель – не при делах.


+ 1. Согласен. Лучше
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST jenni » 20 апр 2011, 23:25

Heloise писал(а):Мне вообще схема привлечения третьего лица не нравится. Тут я согласна с vins’ом.
Коммерческий представитель звучит симпатично, но сразу всплывает пара других вопросов:
- всякая работа (услуга) должна быть оплачена. Не возник ли потом загвоздка с тем, что нужно было заключить плюс ГП-договор, оплатить его и налог на доходы физ. лиц;
- продажа «повязанному» лицу. Хорошо бы прописать, что дороже продать не получится, чтоб не цеплялись.

Может вопросы «трижды перестраховочные» и я дую на воду, но не проще ли продать третьему лицу, а не директору, а далее – перепродать? В рамках первой продажи всё будет чудно, а вторая предприятия не касается, соответственно директор/учредитель – не при делах.


Спасибо за ответы, этот вариант был бы лучше всего, но по внутренним причинам он невозможен. Нужен именно максимально безопасный и законный путь продажи "повязанному лицу". Продажа по цене балансовой стоимости не будет гарантией, чтобы не прицепились? Ущерба предприятию нет, бух. документы будут, налоги заплачены. Вопрос именно в том, как лучше всего оформить договор.
jenni
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 22:52
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 20 апр 2012, 14:31

Изучал теорию - вспомнил, что была такая тема. Решил поднять :)
Дореволюционное объяснение запрета

В 1899 г. в решении Сената указывалось: "Во всяком двухстороннем договоре должны участвовать два лица, из которых одно принимает на себя, на определенных условиях, известные обязательства перед другим. Соединение в одном лице двух договаривающихся сторон было бы противно самому понятию о договоре, который составляется не иначе как по взаимному согласию договаривающихся лиц. Это требование закона не может быть исполнено, если в договоре участвует только одно лицо, хотя бы по доверенности от другого, ибо в этом случае взаимного согласия договаривающихся лиц быть не может. Посему поверенный, от имени своего доверителя, не может заключать договоров с самим собою, не может продать самому себе имение своего доверителя, не может и купить имение доверителя своего, участвуя в совершении купчей крепости в одно и то же время от своего имени и от имени доверителя. На сем же основании он не может выдавать долговых обязательств самому себе от имени доверителя своего. Такое обязательство представляется недействительным с самого момента его выдачи, и посему последующая передача его третьему лицу не может сделать его действительным"
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST irysia02 » 08 май 2012, 00:32

что делать в случае когда на предприятии одно лицо числится он же учредитель, он же директор, он же бухгалтер и куда пошлют. дает фин помощь предприятию . кому подписать с другой стороны от имени предприятия?
irysia02
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 11:05
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Мыша » 08 май 2012, 07:17

irysia02 писал(а):что делать в случае когда на предприятии одно лицо числится он же учредитель, он же директор, он же бухгалтер и куда пошлют. дает фин помощь предприятию . кому подписать с другой стороны от имени предприятия?


http://www.buhforum.com/viewtopic.php?p=9692#p9692
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ДОГОВОРНОЕ ДЕЛО

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya