Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговые проверки

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Marlboro » 28 июл 2013, 09:06

Lidia_ писал(а):с ним инспектора могут делать все, что угодно :)

А без него? :roll:
Получается смогут провести фактическую проверку ("його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції"), а вот документальную любого вида не смогут никаким образом :ga-ze-ta;
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 29 июл 2013, 11:23

;) А вот трактовка МинисДохиса о должностных лицах - довольно свежее:
Керівники підприємства незалежно від форми власності є посадовими особами


Лист Міндоходів від 03.06.2013 р. №4730/5/99-99-15-01-05-16

Міндоходів роз'яснює, що відповідальність за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або посадова особа, який здійснює керівництво підприємством.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних почав бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.

Таким чином, керівники підприємства (голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер) незалежно від форм власності підприємств є посадовими особами.
http://news.dtkt.ua/ua/accounting/other/24731

Скрытый текст: показать
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.06.2013 р. N 4730/5/99-99-15-01-05-16
Міністерство доходів і зборів України за результатами розгляду листа щодо визначення відповідальних посадових осіб платника податків у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 15.1 статті 15 Податкового кодексу (далі - Кодекс) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов'язок щодо сплаті податків і зборів згідно з Кодексом.

Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пункт 110.1 статті 110 Кодексу).

Згідно з нормами примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - Кримінальний кодекс) службовими особами (у статтях 364, 365, 368, 3681, 369 Кримінального кодексу) є особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також займають постійно або тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема, для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені).

Визначення посадової особи органів управління товариства наведено в статті 23 Закону України "Про господарські товариства", із змінами та доповненнями, а також у статті 2 Закону України "Про державну службу".

Відповідно до статей 1632, 1642, 1644, 1651 і 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб виходячи з узагальненої практики органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, відносяться службовці підприємств, установ та організацій, що мають право здійснювати в межах своєї компетенції владні організаційно-розпорядчі дії, що мають юридично значимі наслідки (наприклад, давати обов'язкові вказівки, розпоряджатися кредитами, наймати і звільняти працівників, вживати заходів заохочення і дисциплінарного впливу).

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних почав бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.

Враховуючи вищевикладене, керівники підприємства (голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер) незалежно від форм власності підприємств є посадовими особами.

Заступник Міністра
А. Ігнатов

Коммент от ЮрЛиги:
Миндоходов разъяснило понятие «ответственное должностное лицо плательщика налогов»


В письме от 03.06.2013 г. № 4730/5/99-99-15-01-05-16 Миндоходов рассказало об определении ответственных должностных лиц плательщика налогов.

Указано, что в соответствии с пунктом 15.1 ст. 15 Налогового кодекса плательщиками налогов признаются физлица (резиденты и нерезиденты Украины), юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), являющуюся объектом налогообложения согласно НК или налоговым законам, и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов.

Согласно нормам примечания к ст. 364 Уголовного кодекса служебными лицами (в статьях 364, 365, 368, 3681, 369 УК) являются лица, которые постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции представителей власти или местного самоуправления, а также занимают постоянно или временно в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных или коммунальных унитарных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций или выполняют такие функции по специальному полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом государственной власти, местного самоуправления, центральным органом государственного управления со специальным статусом, полномочным органом или полномочным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или законом.

Служебными лицами также признаются должностные лица иностранных государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в частности, для государственного органа или государственного предприятия), а также должностные лица международных организаций (работники международной организации или другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени).

Определение должностного лица органов управления общества приведено в ст. 23 Закона «О хозяйственных обществах», а также в ст. 2 Закона «О государственной службе».

В соответствии со ст. 1632, 1642, 1644, 1651, 1863 Кодекса об административных правонарушениях к должностным лицам исходя из обобщенной практики органов, рассматривающих дела об админправонарушениях, относятся служащие предприятий, учреждений и организаций, имеющие право осуществлять в пределах своей компетенции властные организационно-распорядительные действия, имеющие юридически значимые последствия (например, давать обязательные указания, распоряжаться кредитами, нанимать и увольнять работников, принимать меры поощрения и дисциплинарного воздействия).

В соответствии со ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» вопросы организации бухучета на предприятии относятся к компетенции его собственника (собственников) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет, несет собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Главный бухгалтер или лицо, на которое возложено ведение бухучета предприятия, обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических начал бухучета, составления и представления в установленные сроки финансовой отчетности.

Учитывая вышеизложенное, Миндоходов разъяснило, что руководители предприятия (председатель правления, президент, генеральный директор, директор, заместитель директора, главный бухгалтер) независимо от форм собственности предприятий являются должностными лицами.
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/7/1/93553.htm
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST vikakool » 29 июл 2013, 11:36

Коллеги, а кто-то когда-нибудь пользовался вот этой нормой НКУ? интересует результат:

44.6. У разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

44.7. У разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи).

Протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.

У разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на строк, визначений статтею 82 цього Кодексу.

У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST lutishka » 29 июл 2013, 13:22

Министерство доходов и сборов Украины утвердило Методические рекомендации


С целью, совершенствование процессов администрирования налогов и сборов, установление единого порядка отражения результатов камеральных проверок налогоплательщиков Министерство доходов и сборов Украины приказом от 14.06.2013 N 165 утвердило Методические рекомендации по организации и проведению камеральных проверок налоговой отчетности налогоплательщиков, кроме проверок налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя.

Приказом предусмотрено, что проверки могут проводиться двумя способами:
в электронном виде,
подразделениями налогового и таможенного аудита доходов и сборов с физических лиц путем сопоставления данных программных продуктов, результатов автоматизированного контроля налоговой отчетности, информации из других источников.

В частности, определено, что камеральная проверка данных, заявленных в налоговой отчетности, проводится в течение 30 календарных дней (если иное не предусмотрено Налоговым кодексом), следующих за предельным сроком получения такой отчетности.
Камеральная проверка налоговой отчетности по НДС, представленной налогоплательщиками, имеют право на автоматическое бюджетное возмещение налога, проводится в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации, с учетом требований приказа ГНС ​​от 19.06.2012 N 522 «Об утверждении Регламента обработки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, по которым задекларировано отрицательное значение и (или) бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость».

По информации Пресс-службы Министерства доходов и сборов Украины в Донецкой области. www.dn.minrd.gov.ua
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2400
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1056 раз.
Поблагодарили: 1088 раз.

UNREAD_POST tatta » 12 авг 2013, 11:12

Интересует вопрос проверки налоговой гражданско - правовых договоров.
Кого-то проверяли по такому вопросу? Что смотрят и как должна проходить такая проверка?
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VOA » 12 авг 2013, 11:26

У меня в докодексный период проверяли. Если Вам это интересно, то ничего особенного: сам договор, проверяют предмет договора - насколько он соотносится с Вашей деятельностью, акт вып.работ, удержания и начисления по ГПД (тогда это были НДФЛ и ПФ), отражение в 1ДФ, как отражена выплата - у меня по РКО она прошла. ПФ, когда проверял, то даже договор не просил посмотреть. Себе оставляла также копию ИНН и первой страницы паспорта. Правда, подрядчик не был ФОПом, просто гражданин и родственник первой степени дира. Про ОЦ даже не вспомнили. Но там и сумма была копеечная.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST tatta » 12 авг 2013, 12:38

VOA писал(а):У меня в докодексный период проверяли. Если Вам это интересно, то ничего особенного: сам договор, проверяют предмет договора - насколько он соотносится с Вашей деятельностью, акт вып.работ, удержания и начисления по ГПД (тогда это были НДФЛ и ПФ), отражение в 1ДФ, как отражена выплата - у меня по РКО она прошла. ПФ, когда проверял, то даже договор не просил посмотреть. Себе оставляла также копию ИНН и первой страницы паспорта. Правда, подрядчик не был ФОПом, просто гражданин и родственник первой степени дира. Про ОЦ даже не вспомнили. Но там и сумма была копеечная.

а приходили с приказом на проверку? и за сколько они вас уведомляли?
Нам просто по телефону позвонили и сказали, что собираются прийти.
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VOA » 12 авг 2013, 12:42

Всё было законно по 2181. За 10 дней предупредили о документальной плановой проверке, прислали уведомление, расписывались в журнале. Не конкретно за этим договором приходили, он просто был в проверяемом периоде.
Честно говоря, даже по НКУ такой формы уведомления о внеплановой или плановой проверке как "телефонный звонок" нет. Если не хотите допускать к проверке - ИМХО имеете полное право отказать в доступе.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST vasilisa » 12 авг 2013, 13:11

Отказывали. Извинились, убежали. Прислали уведомление, через 10 дней пришли, расписались в журнале. Но... сразу же стали пытаться хоть что-нибудь намотать. Обиделись.
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 238 раз.

UNREAD_POST violena » 15 авг 2013, 08:34

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Столкнулась с такой ситуацией. Предприятие покупает один товар, а продает абсолютно не идентичный. К примеру оприходовали ящики, а реализуем яйца. Вот такое вот преобразование. Чем это чревато для бухгалтера? Главного бухгалтера нет. Может стоит увольняться с такого предприятия? Не проходите мимо этого сообщения, ответьте кто что знает. :?:
violena
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 15 авг 2013, 08:41

Так у Вас производство яиц из ящиков или как?)
Откуда они (яйца) берутся, и куда деваются ящики?

Самый худший вариант как я вижу, навскидку:
- налоговый кредит по ящикам теряете (если списываете, а не висят на балансе);
- расходов в части себестоимости яиц не будет;
- бесплатно полученные яйца - но дохода дважды (приход+продажа) не будет, просто может пойти в разные периоды.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST violena » 15 авг 2013, 09:16

У нас оптовая торговля. Яйца появились из неоткуда и вместо ящиков я должна списывать их. Например купили 100 ящиков, а списать я должна 100 яиц. И это не только ящики. Такая ситуация по всем товарам.
Последний раз редактировалось violena 15 авг 2013, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
violena
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 15 авг 2013, 09:21

Ну, тогда если Вы не желаете со всем эти разбираться и менять "нормальный" для предприятия ход вещей, то:
violena писал(а):Может стоит увольняться с такого предприятия?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST violena » 15 авг 2013, 09:24

Порядок мне никто не позволит навести. Руководство это делают специально, впрочем и предприятие оказалось открывалось специально для этого
violena
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Kalinda » 15 авг 2013, 10:01

Решительно увольняться и не строить схем спасения тонущего корабля!Отвечает не только главный бухгалтер,если собственник захочет выкрутиться,то утопят и простого буха и кладовщика и даже менеджера,так что делайте быстренько выводы .
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец
Аватар пользователя
Kalinda
 
Сообщений: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 09:18
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 66 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya