Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
  .

Реальность хозяйственных операций

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Елена Уварова » 15 апр 2013, 18:36

Правовое государство, не иначе :)

Несколько интересных выводов ВАСУ, среди которых в том числе:
 • затраты производителя на продвижение товара, право собственности на который от него перешло уже покупателю (торговой точке), могут быть учтены в расходах производителя, так как это имеет опосредованный экономический эффект и для него;
 • оплата юридических услуг, предоставленных предпринимателем, при наличии в штате юриста, также не противоречит налоговому законодательству; да и давать оценку рациональности и экономической обоснованности действий налогоплательщика - не компетенция налоговиков

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"27" березня 2013 р. м. Київ К/9991/77789/12

...
Однією з підстав донарахування оспорюваних сум податку на прибуток та податку на додану вартість став висновок ДПІ про те, що позивач у перевіреному періоді незаконно зменшив оподатковуваний прибуток на суму витрат на оплату рекламних, маркетингових послуг та послуг мерчандайзингу, а також включив до податкового кредиту ПДВ у складі вартості цих послуг.

На обґрунтування своєї правової позиції ДПІ посилається на те, що вказані послуги знаходяться поза межами господарської діяльності Товариства як виробника продукції, позаяк полягають у здійсненні передпродажних заходів з просування товару, право власності на який перейшло від позивача до названих покупців за наслідками його поставки.

Однак суди цілком об'єктивно відхилили вказані доводи ДПІ як неспроможні.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення, зокрема, операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Згідно з пунктом 198.3 цієї ж статті Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

За правилами абзацу першого пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Аналогічні правила формування податкового кредиту були передбачені у підпунктах 7.4.1, 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Згідно з визначенням, наведеним у підпункті 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, витрати -це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

В силу вимог підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України витрати платника податку на проведення реклами є витратами подвійного призначення, що підлягають врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток.

Зміст наведених законодавчих приписів свідчить на користь того, що умовою відображення у податковій звітності витрат платника на проведення рекламних та інших передпродажних заходів є фактичне понесення таких витрат у межах реальної господарської діяльності та їх підтвердженість необхідними документами первинного обліку.

Як було встановлено судами за наслідками дослідження наявних у матеріалах справи доказів, надання названими постачальниками маркетингових, мерчендайзингових та інших послуг з просування товару позивача у торговельних мережах підтверджується договорами, актами приймання-передачі послуг, податковими накладними, документами про оплату цих послуг, які відповідають вимогам статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»та містять необхідну для цілей оподаткування інформацію про зміст цих послуг, їх вартість.

Спірні послуги фактично спрямовані на забезпечення ефективного збуту товарів позивача у торгівельних мережах названих контрагентів шляхом популяризації продукції Товариства серед споживачів та стимулювання споживчого попиту, що і обумовлює господарський характер цих послуг для позивача. При цьому вказані дії з просування товару мають економічну цінність самі по собі, незалежно від їх результату, який не охоплюється предметом договору надання послуг.

Посилання податкового органу на те, що відповідні операції з просування товарів здійснюються покупцями продукції у відношенні товару, право власності на який перейшло до покупця, не спростовує їх економічну цінність саме для позивача. Адже хоча діяльність з просування товарів у торговельних мережах названих контрагентів передбачає і їх економічний інтерес у зростанні торгового обороту, однак просування певного, конкретного товару має переважне економічне значення саме для його постачальника (виробника).

Слід також зазначити, що чинне податкове законодавство України не пов'язує можливість обліку витрат з метою оподаткування прибутку та визначення об'єкта оподаткування ПДВ з наявністю або відсутністю права власності на товари, щодо яких здійснюються відповідні дії, що тягнуть такі витрати.

А відтак суди цілком обґрунтовано визнали незаконним виключення податковим органом з податкового обліку Товариства витрат на оплату рекламних та мерчендайзингових послуг, наданих переліченими контрагентами.

Правильною є і надана судами оцінка епізоду відображення позивачем у складі валових витрат та податкового кредиту вартості юридичних послуг у загальній сумі 29300 грн., наданих суб'єктом підприємницької діяльності -фізичною особою ОСОБА_3

Так, не визнаючи право позивача на зазначені витрати, ДПІ послалася на наявність у штатній структурі Товариства посади юрисконсульта, що є, по суті, оцінюванням податковою інспекцією названих витрат з точки зору їх доцільності та раціональності для платника.

Слід зазначити, що платник здійснює фінансово-господарську діяльність на власний ризик, а тому вправі самостійно оцінювати її ефективність та доцільність. А відтак платник самостійно вирішує, які саме витрати йому необхідно здійснити для забезпечення своєї діяльності, та вправі самостійно обирати виконавців послуг.

Податковий кодекс України не містить положень, що дозволяють контролюючому органові оцінювати витрати з точку зору їх доцільності, раціональності та ефективності, та не передбачає можливості врахування при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток та податку на додану вартість витрат в залежності від суб'єкта надання відповідних послуг (зокрема, чи надані спірні послуги власною юридичною службою або сторонньою особою).

Виключаючи з податкового обліку позивача його витрати на оплату послуг з перевезення, наданих товариством з обмеженою відповідальністю «УК Транссервіс», ДПІ виходила з того, що: вказані витрати не підтверджуються первинними транспортними документами установленої форми; названий постачальник не задекларував та не сплатив до бюджету відповідні суми податкових зобов'язань; у Єдиному державному реєстрі міститься запис про відсутність підтвердження відомостей щодо цього суб'єкта господарювання; у цього контрагента відсутні необхідні ресурси та основні засоби для виконання спірних перевезень.

Однак суди з'ясували, що факт надання позивачеві послуг з доставки хлібобулочних виробів автомобільним транспортом названим контрагентом підтверджується наявними у справі товарно-транспортними накладними форми № 1-ТНН, затвердженої наказом Мінагрополітики від 06.06.2001 № 153.

За змістом пункту 1.1 Інструкції про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів, затвердженої названим наказом, товарно-транспортна накладна за формою № 1-ТТН (хліб) - це єдиний первинний документ, який є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для дозволу на вивіз їх з території підприємства-постачальника, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем, а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у межах України. Вона оформлюється виробником на кожний рейс автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо.

А відтак складення товарно-транспортної накладної за вказаною формою було цілком об'єктивно визнано судами належним документальним оформленням операції з перевезення хлібобулочних виробів.

Доказів щодо недостовірності відомостей, зазначених у цих товарно-транспортних накладних, податковим органом не наведено.

Посилання ДПІ на відсутність у товариства з обмеженою відповідальністю «УК Транссервіс»основних засобів для виконання спірних операцій з перевезення не є свідченням необґрунтованості податкової вигоди Товариства. Адже податкове законодавство не ставить право платника на податковий кредит в залежності від того, за рахунок яких ресурсів (власних або залучених) здійснюється поставка товарів постачальником. До того ж, податкова інспекція не довела неможливості здійснення спірним постачальником автомобільних перевезень товарів наявними у нього силами та засобами.

Суди правомірно відхилили і доводи податкового органу про відсутність названого контрагента за місцезнаходженням та про несплату ним відповідних сум податкових зобов'язань за наслідками здійснення спірних операцій, адже такі факти самі по собі, не у зв'язку з іншими обставинами справи, не можуть слугувати об'єктивними ознаками недобросовісності платника та підтверджувати отримання ним необґрунтованої податкової вигоди.

Чинне податкове законодавство не пов'язує право платника на податковий кредит з повнотою відображення постачальником у своїй податковій звітності відповідних господарських операцій, з фактичною сплатою постачальником ПДВ до бюджету, з фактичним знаходженням підприємства-постачальника за юридичною адресою. Платник не несе відповідальності за дії всіх підприємств та організацій, що беруть участь у багатостадійному процесі сплати податків до бюджету. Податкові органи не вправі тлумачити поняття добросовісності платника як таке, що породжує у останнього додаткові обов'язки, не передбачені чинним законодавством.

Не є доведеними і посилання ДПІ на завищення позивачем собівартості реалізованих товарів внаслідок подвійного врахування позивачем витрат на їх виготовлення у податковому обліку. Фактично на підтвердження цього висновку відповідач зазначає про порядок обліку витрат на виготовлення товару у бухгалтерському обліку під час його виробництва та передачі до магазину на реалізацію, однак докази повторно врахування позивачем тих самих витрат у податковому обліку при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток ДПІ не представлено.

Правильним є і висновок судів про відсутність підстав для кваліфікації коштів, отриманих позивачем від товариства з обмеженою відповідальністю «Колос»за договором комісії від 11.12.2006 № 11-12, як поворотної фінансової допомоги.

Так, на виконання цього договору товариство з обмеженою відповідальністю «Колос»(комітент) перерахувало позивачеві (комісіонер) кошти у сумі 559 000 грн. для здійснення ним від імені та за рахунок комітента закупівлі товару (борошна).

Як встановили суди за наслідками дослідження змісту цього договору, строк виконання зобов'язань комісіонера із закупівлі товару за цим договором, був визначений моментом перерахування комітентом на рахунок позивача коштів у повному обсязі (тобто у сумі 600 000 грн.); на час проведення податкової перевірки цей строк є таким, що не наступив.

Відповідно до підпункту 1.22.2 пункту 1.22 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

У підпункті 14.1.257 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога визначена як сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Оскільки строк дії спірного договору комісії був встановлений до 31.12.2011 (згідно з додатковою угодою до нього), то до цього часу зобов'язання позивача за цим договором (що полягають у здійсненні закупівлі борошна від імені та за рахунок комісіонера) не позбавлені зустрічного виконання; у Товариства відсутній обов'язок повернути зазначені кошти комісіонерові, а відтак ці кошти не підпадають під визначення поворотної фінансової допомоги у розумінні наведених законодавчих положень.

З урахуванням викладеного суди цілком об'єктивно визнали незаконними оспорювані донарахування податкових зобов'язань з податку на прибуток та з податку на додану вартість та правомірно задовольнили позов.

За это сообщение автора Елена Уварова поблагодарили: 2
Redhat, Игорь Забута
Елена Уварова
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 13:18
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 92 раз.

UNREAD_POST GannaI » 17 апр 2013, 20:10

Огромное СПАСИБО Елене Уваровой за Ухвалу ВАСУ от 27.03.2013! У меня появился свет в конце тоннеля о признании действительной безтоварной операции (Юрид.услуги и реклама). Кто в теме: дайте еще пару положительных решений по безтоварным операциям. Плииииз!

За это сообщение автора GannaI поблагодарил:
Елена Уварова
GannaI
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST noosfera » 18 апр 2013, 10:55

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30329847 - рекламних та мерчендайзингових послуг
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29634605 - ремонтні роботи
http://www.reyestr.court.gov.ua/Decisio ... b=26307800 – послуги оренди обладнання
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29647464 - підрядні роботи
В мотивувальній частині судового рішення про скасування податкового повідомлення рішення суди звертають увагу на лист ВАСУ http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1936760-11.
В усіх справах про оскарження рішення податкової, в яких скасовано податкове повідомлення рішення суди мотивуються тим, що не має значення сумлінність усіх контрагентів у ланцюгу операцій, відтак реальність операцій встановлюється лише між клієнтом та контрагентом.
Податкова перевірка не може бути безумовним доказом, що свідчить про нереальність операцій, в т. ч. акт про неможливість проведення податкової перевірки може критично оцінюватися судом.
Податкова перевірка та акт податкової перевірки оцінюються судом як докази, що мають таке ж значення як і докази подані клієнтом.
Аватар пользователя
noosfera
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:52
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Елена Уварова » 21 апр 2013, 20:04

Еще одно положительное решение от ВАСУ

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"13" березня 2013 р. м. Київ К/9991/74789/12

...
Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що ДПІ було проведено позапланову виїзну перевірку Товариства щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платниками податків товариством з обмеженою відповідальністю «Промтехноопт»(далі -ТОВ «Промтехноопт»), товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Консалтінг Плюс»(далі -ТОВ «Бізнес Консалтінг Плюс») у вересні-жовтні 2011 року та товариством з обмеженою відповідальністю «Опттехконсалтінг»(далі -ТОВ «Опттехконсалтінг») за період з травня по жовтень 2011 року, їх реальності та повноти відображення в обліку. За результатами цієї перевірки ДПІ складено акт від 27.02.2012 № 582/232/37188538 та донараховано оспорювану за цим позовом сум податкового зобов'язання з ПДВ.

Підставою для зазначеного донарахування стали висновки податкового органу про незаконне включення позивачем до податкового кредиту сум ПДВ у складі вартості послуг, поставлених названими контрагентами, у зв'язку з тим, що: спірні постачальники відсутні за місцезнаходженням, не мають необхідного штату працівників та основних засобів для надання позивачеві послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів, не виконували своїх зобов'язань з декларування та сплати податку до бюджету.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі -ПК України) податковий кредит визначено як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

А відтак необґрунтоване формування податкового кредиту тягне заниження суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

Згідно з пунктом 198.1 статті 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг (підпункт «а»).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Наведені законодавчі положення дають підстави для висновку про те, що право платника на формування податкового кредиту залежить від дотримання ним наступних вимог, а саме -придбання товарів, робіт (послуг) з господарською метою та наявність податкової накладної, оформленої з дотриманням вимог підпункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України.

У справі, що переглядається, суди встановили, що позивач у рамках провадження своєї господарської діяльності через відсутність на його СТО працівників необхідної кількості та необхідної кваліфікації придбав у ТОВ «Промтехноопт», ТОВ «Бізнес Консалтінг Плюс»та ТОВ «Опттехконсалтінг»роботи по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, виробниче обладнання та інструменти для виконання відповідних робіт, а також інформаційно-консультативні послуги у сфері технічного обслуговування автомобілів.

На підтвердження реальності фінансово-господарських правовідносин з придбання позивачем у названих контрагентів спірних робіт та послуг позивачем подано договори, наряди-замовлення, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт, звіти про виконані роботи тощо, які містять необхідну для цілей оподаткування інформацію про зміст, обсяг та вартість поставлених послуг.

Посилання ДПІ на відсутність у названих постачальників об'єктивної можливості для поставки спірних послуг в силу відсутності основних засобів за даних обставин були об'єктивно відхилені судами. Адже, як встановили суди, спірні роботи (послуги) виконувалися на СТО позивача з використанням його обладнання. Податкове законодавства не ставить право платника на податковий кредит в залежності від того, за рахунок яких ресурсів (власних або залучених) здійснюється виконання робіт (послуг) виконавцем.

Суди правомірно відхилили доводи податкового органу про відсутність названих контрагентів за місцезнаходженням та про несплату ними відповідних сум податкових зобов'язань за наслідками здійснення спірних операцій, адже такі факти самі по собі, не у зв'язку з іншими обставинами справи, не можуть слугувати об'єктивними ознаками недобросовісності платника та підтверджувати отримання ним необґрунтованої податкової вигоди.

Чинне податкове законодавство не пов'язує право платника на податковий кредит з повнотою відображення постачальником у своїй податковій звітності відповідних господарських операцій, з фактичною сплатою постачальником ПДВ до бюджету, з фактичним знаходженням підприємства-постачальника за юридичною адресою. Платник не несе відповідальності за дії всіх підприємств та організацій, що беруть участь у багатостадійному процесі сплати податків до бюджету. Податкові органи не вправі тлумачити поняття добросовісності платника як таке, що породжує у останнього додаткові обов'язки, не передбачені чинним законодавством.

За таких обставин висновок судових інстанцій про дотримання Товариством необхідних умов для формування податкового кредиту та про відсутність у податкового органу підстав для здійснення оспорюваного донарахування відповідає наявним у справі доказам.

За это сообщение автора Елена Уварова поблагодарили: 5
Redhat, tan, vikakool, VOA, Игорь Забута
Елена Уварова
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 13:18
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 92 раз.

UNREAD_POST Игорь Забута » 22 апр 2013, 11:09

Елена, вслед за Вами можно собирать коллекцию! Спасибо!

За это сообщение автора Игорь Забута поблагодарил:
Елена Уварова
Игорь Забута
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 18:06
Откуда: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

UNREAD_POST tatta » 23 апр 2013, 20:28

Подскажите, может кто-то сталкивался с ситуацией когда налоговики "прут " на то, что не предоставили конструкторскую документацию и автомобиль не соответствует требованиям перевозки (легковой)? Буду очень признательна.
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Игорь Забута » 23 апр 2013, 23:38

tatta писал(а):Подскажите, может кто-то сталкивался с ситуацией когда налоговики "прут " на то, что не предоставили конструкторскую документацию и автомобиль не соответствует требованиям перевозки (легковой)? Буду очень признательна.

Простите, речь идет о конструкторской документации на легковой автомобиль??? Это уже новаторство какое-то...
Игорь Забута
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 18:06
Откуда: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

UNREAD_POST tatta » 24 апр 2013, 10:18

Игорь Забута писал(а):Простите, речь идет о конструкторской документации на легковой автомобиль??? Это уже новаторство какое-то...

Нет. речь идет о документации на изготовление продукции.
А автомобиль это вторая причина, т.к. он легковой его перевозить на данной машине было невозможно
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Игорь Забута » 24 апр 2013, 10:57

tatta писал(а):
Игорь Забута писал(а):Простите, речь идет о конструкторской документации на легковой автомобиль??? Это уже новаторство какое-то...

Нет. речь идет о документации на изготовление продукции.
А автомобиль это вторая причина, т.к. он легковой его перевозить на данной машине было невозможно


Если я правильно понял, отсутствует конструкторская документация на выпускаемую продукцию, в связи с этим подвергается сомнению списание материалов / комплектующих в себестоимость?

А с автомобилем что? Они утверждают, что автомобиль Вам не привозили?
Игорь Забута
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 18:06
Откуда: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

UNREAD_POST tatta » 24 апр 2013, 11:21

Игорь Забута писал(а):Если я правильно понял, отсутствует конструкторская документация на выпускаемую продукцию, в связи с этим подвергается сомнению списание материалов / комплектующих в себестоимость?
А с автомобилем что? Они утверждают, что автомобиль Вам не привозили?

Она не отсутствует, просто ее не предоставляли в суд, никто не затребовал ее, ее объем очень большой да и конфиденциальная эта информация.
А автомобиль предприятия, на котором предприятие само и забирало продукцию, копии журнала, доверенностей предоставлены, налоговая утверждает что он легковой для данной продукции и перевозить на нем было невозможно.
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Игорь Забута » 24 апр 2013, 11:27

tatta писал(а):
Игорь Забута писал(а):Если я правильно понял, отсутствует конструкторская документация на выпускаемую продукцию, в связи с этим подвергается сомнению списание материалов / комплектующих в себестоимость?
А с автомобилем что? Они утверждают, что автомобиль Вам не привозили?

Она не отсутствует, просто ее не предоставляли в суд, никто не затребовал ее, ее объем очень большой да и конфиденциальная эта информация.
А автомобиль предприятия, на котором предприятие само и забирало продукцию, копии журнала, доверенностей предоставлены, налоговая утверждает что он легковой для данной продукции и перевозить на нем было невозможно.


Требования к подтверждению налоговой отчетности - п. 44.1 - там и речи нет о конструкторской документации.
А по авто - они может и геологи, но не специалисты в автомобильных перевозках. Документы есть, требования п. 44.1 соблюдены.
Игорь Забута
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 18:06
Откуда: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

UNREAD_POST Мыша » 24 апр 2013, 12:19

Игорь Забута писал(а):
tatta писал(а):
Игорь Забута писал(а):Если я правильно понял, отсутствует конструкторская документация на выпускаемую продукцию, в связи с этим подвергается сомнению списание материалов / комплектующих в себестоимость?
А с автомобилем что? Они утверждают, что автомобиль Вам не привозили?

Она не отсутствует, просто ее не предоставляли в суд, никто не затребовал ее, ее объем очень большой да и конфиденциальная эта информация.
А автомобиль предприятия, на котором предприятие само и забирало продукцию, копии журнала, доверенностей предоставлены, налоговая утверждает что он легковой для данной продукции и перевозить на нем было невозможно.


Требования к подтверждению налоговой отчетности - п. 44.1 - там и речи нет о конструкторской документации.
А по авто - они может и геологи, но не специалисты в автомобильных перевозках. Документы есть, требования п. 44.1 соблюдены.


Могу ошибаться, но не будет ли там проблем с ТТН?
ТТН на легковой автомобиль, видимо, не будет содержать информации о перевезенном грузе. Или нет?
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST Елена Уварова » 24 апр 2013, 12:26

Быстро получилось найти немного

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
11 квітня 2013 року м. ПолтаваСправа № 816/767/13-а

...
Умовами договору поставки № 040311 від 04.03.2011 р. визначено, що постачальник зобов'язаний здійснювати доставку товару за зазначеною у договорі адресою.

Відтак, замовником та вантажовідправником послуг з перевезення є контрагент позивача ТОВ "АСС Буд Груп", а тому обов'язок щодо оформлення товарно-транспортних накладних законодавством було покладено саме на контрагента позивача.

Крім того, суд приймає до уваги доводи представника позивача про те, що фактично доставка здійснювалася не вантажним, а легковим автомобілем, з огляду на невеликі габарити придбаного товару.
...
Відповідачем не спростовано надані позивачем докази товарності господарських операцій: факту передачі товарів за видатковою накладною та податковою накладною, факту оприбуткування товарів позивачем, факту проведеного розрахунку за товари, а також подальшого використання товару у власній господарській діяльності.


ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
"25" січня 2013 р. 11 год.54 хв.Справа №2а- 3457/12/2170

...
Відсутність товарно-транспортних накладних не спростовує факт придбання товарів, за поясненнями представників позивача товарно-матеріальні цінності мали невеликий об'єм, транспортувались власним (легковим та вантажним) транспортом позивача, що підтверджується наданими суду копіями шляхових листів.

За это сообщение автора Елена Уварова поблагодарил:
tatta
Елена Уварова
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 13:18
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 92 раз.

UNREAD_POST tatta » 24 апр 2013, 12:37

Мыша писал(а):Могу ошибаться, но не будет ли там проблем с ТТН?
ТТН на легковой автомобиль, видимо, не будет содержать информации о перевезенном грузе. Или нет?

В ТТ сама марка машины указана, а легковая или нет, про это не говорится

Елена Уварова Большое спасибо
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST tatta » 22 май 2013, 15:26

Нам налоговики такой шедевр написали в своих возражениях ...цитирую))))" Що позивач до матеріалів справи надано копії подорожних листів вантажного автомобіля, але на підставі вищезазначених подорожних листів вантажного автомобіля не має можливості встановити маршрут руху автомобіля та не має можливості встановити від якого постачальника проводилась транспортування придбаної продукції, в зв’язку з чим, що в даних до матеріалів справи копіях подорожних листів вантажного автомобіля не зазначено назву пункту навантаження та розвантаження продукції, назву постачальника та не зазначено відомості про вантаж, таким чином у позивача відсутні докази проведення господарських операцій з контрагентом, а саме відсутні первинні документи, що підтверджують оприбуткування та транспортування продукції, тобто у позивача відсутні докази фактичного переміщення придбаного в просторі".
Кто нибудь с таким уже сталкивался?

и еще "Також відповідно до наданих позивачем сертифікатів до рахунків – фактур, то вони видані ХХХ виробником комплектуючих позивача у ХХХ є іноземні компанії. А відповідно до даних податкової звітності з ПДВ ХХХ в податкових деклараціях з ПДВ не декларує зазначення рядку 12.1 «Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митної території України послуг з якою метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операції, які оподатковуються за основною ставкою. Обсяг придбання, ПДВ, сплаченим митним органам», тобто ХХХ не здійснювало імпортованих операцій, не було імпортером товару, що у подальшому було реалізовано позивачу".
Последний раз редактировалось tatta 22 май 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

 • Похожие темы
  Ответов
  Просмотров
  Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya

cron