Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реальность хозяйственных операций

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Вотруба » 17 июн 2013, 23:51

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
ЛИСТ
від 27.05.2013 р. N 36
42/6/99-99-19-04-01-15

Міністерство доходів і зборів України розглянуло листи Європейської Бізнес Асоціації від 25.10.2012 р. N 1127/2012/21 та від 10.04.2013 р. N 410/2013/21 щодо визнання правочинів недійсними та в межах компетенції повідомляє таке.

Щодо права органів ДПС України встановлювати факт недійсності/нікчемності правочинів
Нормами чинного законодавства України на органи державної податкової служби України покладено завдання здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів) до бюджетів.
Частиною першою ст. 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що зміст правочину не може суперечити, зокрема, моральним засадам суспільства. Отже, правочин, укладений з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства, суперечить і моральним засадам суспільства. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним (частина п'ята ст. 203 ЦК України). Недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) цієї вимоги є підставою для визнання правочину недійсним.
У ЦК України поділено недійсні правочини на дві групи: оспорювані та нікчемні. Різниця між ними полягає у тому, що оспорюваний правочин є недійсним в силу визнання його судом, а нікчемний - в силу припису закону. У цьому випадку визнання такого правочину недійсним судом не вимагається (ст. 215 ЦК України).
Відповідно до частини другої ст. 228 ЦК України нікчемним, зокрема, є правочин, який порушує публічний порядок.
Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
Відповідно до ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. При цьому вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред'явлена будь-якою заінтересованою особою.
Згідно з частиною третьою ст. 228 ЦК України у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний (оспорюваний, нікчемний) правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то у разі наявності умислу в обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. За наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.
Згідно з п. 4 - 6 Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 984 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за N 34/18772, акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Факти виявлених порушень вказаного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні або інші документи, зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів з посиланням на відповідні норми чинного законодавства.
Таким чином, у разі виявлення під час здійснення контрольно-перевірочної роботи правочинів, що суперечать інтересам держави та суспільства, орган ДПС повинен відобразити вказане в акті перевірки.
Водночас необхідно враховувати, що згідно з позицією Вищого адміністративного суду України, викладеною у листі від 02.06.2011 р. N 742/11/13-11, наявність належним чином укладеного договору між суб'єктами господарювання (чинного) заздалегідь не може свідчити про здійснення суб'єктом господарювання законної господарської діяльності. У разі виявлення органом ДПС порушення платником податків норм чинного законодавства при здійсненні господарської діяльності такому платнику податків донараховуються відповідні суми податкових зобов'язань.
З огляду на зазначене органи ДПС при здійсненні контрольно-перевірочної роботи можуть відображати в акті перевірки ознаки недійсності (нікчемності) правочинів, при цьому донарахування податкових зобов'язань повинно здійснюватися виключно за порушення норм податкового законодавства.

Щодо порушення податкового законодавства третіми особами, а не самими підприємствами, що перевіряються
Згідно з положеннями Податкового кодексу України право суб'єкта господарювання на отримання бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (далі - ПДВ), безперечно, залежить від сплати вказаного податку у ціні придбання товару, використання придбаного товару у господарській діяльності та підтвердження вказаної операції відповідними первинними документами. Суб'єкт господарювання не несе відповідальності за зобов'язаннями контрагента. Якщо останнім було порушено норми чинного законодавства, то саме він повинен нести встановлену відповідальність (рішення Європейського суду з прав людини у справі за позовом товариства "Інтерсплав" проти України (2007 рік) та у справі за позовом товариства "Булвес" проти Болгарії (2009 рік)).
Разом з тим якщо орган ДПС доведе, що при здійсненні господарської діяльності, навіть за наявності усіх первинних документів, платником податків здійснено незаконну господарську діяльність, що була спрямована на отримання податкової вигоди за рахунок чи переважно з бюджету, такий платник податків не має права на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ та формування витрат з податку на прибуток підприємств (рішення Верховного Суду України у справі за позовом ВАТ "Київхімволокно" до ДПІ у Дніпровському районі м. Києва (2009 рік)).
Вказана позиція Верховного Суду України та ДПС України відображена також у листі Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 р. N 742/11/13-11, де, зокрема, зазначено, що для цілей визначення сум, що можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток, а також податкового кредиту для цілей визначення об'єкта оподаткування ПДВ господарські операції мають бути:
- фактично здійснені;
- підтверджені належним чином складеними первинними документами;
- документи повинні відображати реальність господарської операції, що є підставою для формування податкового обліку платника.
За відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі, якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку, відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з ПДВ за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати коштів.
Враховуючи зазначене, якщо суб'єктом господарювання здійснено законну господарську діяльність та за її результатами правомірно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати з податку на прибуток, безперечно, такий суб'єкт господарювання має право на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ та зменшення оподатковуваного прибутку на здійснені витрати.

Щодо оскарження актів перевірок податкових органів
Платник податків, який вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені його права, свободи або інтереси, для їх захисту відповідно до п. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) має право звернутися до адміністративного суду.
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинені при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо платник податків вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші обмеження прав чи свобод (ст. 2, пп. 1 п. 2 ст. 17 КАС України).
З наведених норм права очевидно, що платник податків на власний розсуд визначає, чи порушені його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. Проте ці рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.
Разом з тим висновки акта перевірки та власне сам акт перевірки не є рішенням органу владних повноважень, а відтак - не пов'язані для платника податків з настанням будь-яких юридичних наслідків та не впливають на його права, обов'язки та законні інтереси, що, у свою чергу, виключає можливість такого платника податків, з урахуванням ст. 17 КАС України, на їх оскарження у судовому порядку (лист ДПС України від 31.07.2012 р. N 20727/7/10-0217/2986).

Міністр
О. Клименко
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарили: 2
teplo, налоговик
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

UNREAD_POST workmaker » 17 июн 2013, 23:59

Извиняюсь за флуд (не нашел, как создать тему), но может кто-то подскажет по такому вопросу: я на ставке, но когда в месяце меньше рабочих дней (февраль, май..) мне пересчитывают ЗП и я получаю меньше. Правильно ли это? (Украина). Может подскажете в какой статье об этом говорится..
workmaker
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 23:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Galla » 18 июн 2013, 12:23

workmaker писал(а):Извиняюсь за флуд (не нашел, как создать тему), но может кто-то подскажет по такому вопросу: я на ставке, но когда в месяце меньше рабочих дней (февраль, май..) мне пересчитывают ЗП и я получаю меньше. Правильно ли это? (Украина). Может подскажете в какой статье об этом говорится..


менше робочих днів від чого? умовно по графіку у вас 22 р.д., а в табелі - 11. То зрозуміло, що з/п буде половина тількию

Але напрошується питання - а що ви робили решту половину місяця? По якій причині ви були відсутні на роботі?
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST workmaker » 18 июн 2013, 21:17

в феврале просто меньше дней, в мае куча оф. праздников (1,2,9 и т.д.). Все рабочие дни отработал. Вроде в этом году в мае официально получилось 17 раб дней. Вот отсюда вопрос: должен я получить ставку, или зп только за 17 дней. И если не трудно - где это прописано.
workmaker
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 23:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST tatta » 18 июн 2013, 21:20

Вот и суд в своем решении прописал "з огляду на відсутність в подорожних листах відомостей про маршрут та час руху автомобіля, завдання водієві, відмітки про виконання….дошли висновку про неможливість підтвердження фактичного переміщення придбаного товару від постачальника до покупця» и от решение в пользу налоговой....
вот хотим обжаловать...подскажите, чем лучше аргументировать???
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 18 июн 2013, 22:07

tatta писал(а):...подскажите, чем лучше аргументировать???

Лучше всего - ломом! ;)

В качестве информации к анализу и размышлению...
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31781922
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"30" травня 2013 р.
К/9991/54924/11
<...>
Правилами податкового обліку не передбачено обов'язкового складання та обліку товарно-транспортних накладних для підтвердження факту приймання-передачі товару від одного контрагента іншому. Зазначені накладні можуть вважатись обов'язковими для відображення факту транспортування товару, а факт передачі товару підтверджується звичайною видатковою накладною.
Для віднесення на валові витрати достатньо підтвердити факт отримання товару та оплати за нього грошових коштів.
Положенням п.5.11 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено, що встановлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крім тих, що зазначені в цьому законі, не дозволяється.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» не передбачено норми, за якою відсутність товарно-транспортних накладних унеможливлювало б віднесення витрат по господарській операції з придбання, а не транспортування товарів, до складу валових, при наявності інших первинних документів. Тим більше, вимогами правилами ведення податкового обліку не передбачено обов'язкового складання товарно-транспортних накладних в підтвердження віднесення витрат на придбання товару до складу валових.
<...>

1. Правилами податкового обліку не передбачено обов'язкового складання та обліку товарно-транспортних накладних подорожних листів для підтвердження факту приймання-передачі товару від одного контрагента іншому.
2. Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» Податковим кодексом не передбачено норми, за якою відсутність товарно-транспортних накладних подорожнього листа унеможливлювало б віднесення витрат по господарській операції з придбання, а не транспортування товарів, до складу валових, при наявності інших первинних документів.
3. Для віднесення на валові витрати достатньо підтвердити факт отримання товару та оплати за нього грошових коштів. (Применительно к НДС это тоже "играет").
4. ...вимогами правилами ведення податкового обліку не передбачено обов'язкового складання товарно-транспортних накладних подорожних листів в підтвердження ...

Примерно так.
Ну и с судом, безусловно, надо работать!
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
teplo
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

UNREAD_POST tatta » 19 июн 2013, 06:04

Вотруба писал(а):Лучше всего - ломом! ;)
В качестве информации к анализу и размышлению...
Ну и с судом, безусловно, надо работать!

Спасибо за ссылку.
Ломом это конечно хорошо)))) , но все таки хочется "бить правдой"))) и надеяться на справедливость
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Lidia_ » 19 июн 2013, 11:02

workmaker писал(а):в феврале просто меньше дней, в мае куча оф. праздников (1,2,9 и т.д.). Все рабочие дни отработал. Вроде в этом году в мае официально получилось 17 раб дней. Вот отсюда вопрос: должен я получить ставку, или зп только за 17 дней. И если не трудно - где это прописано.


Это самодеятельность вашего руководства.
Каждый год выпускаются вот такие письма:
Лист Міністерства соціальної політики України від 21.08.2012 р. № 9050/0/14-12/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік"

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/N_rab_brem/p-9050/
В строке 5 таблицы указано нормативное количество рабочих дней в каждом месяце. И если вы отработали это количество, вы должны получить полный оклад.
Если вам недоплачивают - это нарушение.
Чтобы сделать работу как следует, вечно не хватает времени. Но чтобы ее переделать, время всегда находится.

За это сообщение автора Lidia_ поблагодарил:
workmaker
Аватар пользователя
Lidia_
 
Сообщений: 317
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:44
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

UNREAD_POST Lidia_ » 19 июн 2013, 11:05

tatta писал(а): "з огляду на відсутність в подорожних листах відомостей про маршрут та час руху автомобіля, завдання водієві, відмітки про виконання….дошли висновку про неможливість підтвердження фактичного переміщення придбаного товару від постачальника до покупця»


GPS им в помощь! :evil:
Чтобы сделать работу как следует, вечно не хватает времени. Но чтобы ее переделать, время всегда находится.
Аватар пользователя
Lidia_
 
Сообщений: 317
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:44
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

UNREAD_POST Galla » 19 июн 2013, 11:07

workmaker писал(а):в феврале просто меньше дней, в мае куча оф. праздников (1,2,9 и т.д.). Все рабочие дни отработал. Вроде в этом году в мае официально получилось 17 раб дней. Вот отсюда вопрос: должен я получить ставку, или зп только за 17 дней. И если не трудно - где это прописано.


за відпрацьовані всі робочі дні ви маєте отрмати свій оклад повністю. Прописано це в КЗпП, ЗУ про оплату праці
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST tatta » 19 июн 2013, 11:45

Lidia_ писал(а):
tatta писал(а): "з огляду на відсутність в подорожних листах відомостей про маршрут та час руху автомобіля, завдання водієві, відмітки про виконання….дошли висновку про неможливість підтвердження фактичного переміщення придбаного товару від постачальника до покупця»


GPS им в помощь! :evil:

Кому им???? что-то не понятно...
tatta
 
Сообщений: 109
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:54
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Lidia_ » 19 июн 2013, 12:00

tatta писал(а):
Lidia_ писал(а):
tatta писал(а): "з огляду на відсутність в подорожних листах відомостей про маршрут та час руху автомобіля, завдання водієві, відмітки про виконання….дошли висновку про неможливість підтвердження фактичного переміщення придбаного товару від постачальника до покупця»


GPS им в помощь! :evil:

Кому им???? что-то не понятно...


Налоговикам :)
Придумывают что угодно, лишь бы доказать нереальность и невозможность сделки. С каких это пор отсутствие маршрута в путевом листе ставило под сомнение хозоперацию? Если уж так хочется документировать любой чих налогоплательщика и любое перемещение ТМЦ в пространстве, давайте обяжем всех СПД использовать GPS и передавать данные прямо в налоговую в реальном времени... вот только с РРО разберемся, так сразу и за транспорт возмемся... а то шастают авто без путевых листов, панимаиш ли... а куда шастают - непонятно, надо все грузы взять на карандаш...
То просто эмоции были, не обращайте внимания, если непонятно....
Чтобы сделать работу как следует, вечно не хватает времени. Но чтобы ее переделать, время всегда находится.
Аватар пользователя
Lidia_
 
Сообщений: 317
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:44
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

UNREAD_POST workmaker » 19 июн 2013, 12:34

Большое спасибо за ответ. Если бы еще ссылку на КЗпП (или как там), где написано: за все отработанные дни - полная ставка, при меньшем количестве отработанных дней, чем определено на этот месяц - расчитывается зп на каждый день этого месяца и пересчитывается зп за отработанные дни. Хочется нормально аргументировать.
workmaker
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 23:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Galla » 19 июн 2013, 13:03

читайте Главу VII ОПЛАТА ПРАЦІ Кодексу Законів про працю

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
workmaker
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST workmaker » 19 июн 2013, 13:51

Galla писал(а):читайте Главу VII ОПЛАТА ПРАЦІ Кодексу Законів про працю

Спасибо, прочитал+перерыл еще кучу всего, но так и не нашел описания, как считается ЗП в такие месяца как май и июнь (в этом году например 19 и 18 дней соответственно, вмето положенных в среднем 20-22-х(в обычный месяц без доп праздников/вых.))
workmaker
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 23:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya