Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Электронные проверки

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Вотруба » 25 июн 2013, 22:15

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.06.2013 р.
м. Київ
N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 р. за N 950/23482

Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України та підпунктом 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, з метою забезпечення єдиного порядку надання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття відповідного рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, що додається.
2. Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України (Крухмальов С. Б.) забезпечити:
- подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
- оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр
О. В. Клименко

Скрытый текст: показать
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
Ю. Колобов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
03.06.2013 р. N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 р. за N 950/23482


Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу ІІ та пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
1.2. Документальні невиїзні позапланові електронні перевірки (далі – електронні перевірки) платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться з 01 січня 2014 року; суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу – з 01 січня 2015 року; інших платників податків – з 01 січня 2016 року.
1.3. Предметом документальної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати відповідних передбачених Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

II. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки
2.1. Електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків з незначним ступенем ризику, встановленим відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу ІІ Кодексу, про проведення електронної перевірки (далі – Заява), яка подається за формою, передбаченою додатком 1 до цього Порядку.
2.2. Платником податків у Заяві, крім загальних облікових даних, в обов’язковому порядку зазначається інформація про:
1) податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;
2) систему оподаткування, що застосовується платником податків;
3) перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки органом державної податкової служби (далі – територіальний орган Міндоходів України) );
4) ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186;
5) ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;
6) надання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу ІІ Кодексу;
7) спосіб надання документів для електронної перевірки (за допомогою каналу, яким передається електронна звітність, або електронного носія інформації).
2.3. Заява подається керівником або уповноваженим представником платника податків (з пред’явленням документа, передбаченого пунктом 19.2 статті 19 розділу І Кодексу) до територіального органу Міндоходів України, в якому він перебуває на податковому обліку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.
Заява та документи, передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу ІІ Кодексу, можуть бути надані платником податків до територіального органу Міндоходів України:
- листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
- безпосередньо до територіального органу Міндоходів України;
- в електронному вигляді за умови дотримання вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та цього Порядку. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження від територіального органу Міндоходів України.
2.4. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі надання до територіального органу Міндоходів України відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).
2.5. Для проведення електронної перевірки платник податків разом із Заявою забезпечує подання до територіального органу Міндоходів України в електронній формі документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу ІІ Кодексу.
2.6. За потреби територіальний орган Міндоходів України, який проводить електронну перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків або його уповноважених представників копії документів, що стосуються предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
Для отримання копій документів територіальний орган Міндоходів України звертається до платника податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу ІІ Кодексу порядку.

III. Порядок прийняття рішення територіальними органами Міндоходів України про проведення електронної перевірки
3.1. Територіальний орган Міндоходів України на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, та податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів України, приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.
3.2. Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки приймається керівником територіального органу Міндоходів України, до якого платником податків подано Заяву, протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Таке рішення реєструється структурним підрозділом, відповідальним за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції територіального органу Міндоходів України, у журналі реєстрації рішень про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.
3.3. Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято територіальним органом Міндоходів України, якщо за результатами аналізу інформації, зазначеної в пункті 3.1 цього розділу, встановлено такі обставини:
1) Заяву подано з порушенням встановленої форми, у тому числі не заповнено (неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою платника податків (за наявності);
2) платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу ІІ Кодексу;
3) облікові дані платника, отримані територіальними органами Міндоходів України у встановленому законодавством порядку, не відповідають даним, зазначеним у Заяві;
4) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду з відповідного податку (збору);
5) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити);
6) бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186;
7) ненадання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу ІІ Кодексу;
8) фактична діяльність платника податків підпадає під діяльність, передбачену підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, при здійсненні якої платник податків не може бути платником єдиного податку;
9) інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним способом.
3.4. Рішення про непроведення перевірки в обов’язковому порядку повинно містити перелік встановлених територіальним органом Міндоходів України підстав, що не дають можливості провести електронну перевірку.
3.5. Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу ІІ Кодексу порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.
У разі прийняття рішення про проведення електронної перевірки до такого рішення додаються документи, передбачені статтею 79 глави 8 розділу ІІ Кодексу.
3.6. Рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою.
3.7. Оформлення та реалізація матеріалів електронних перевірок здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом.

Директор Департаменту
податкового та митного аудиту
С. Б. Крухмальов


Додатки:
dod143.zip
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST VOA » 29 июл 2013, 14:02

Уважаемые коллеги, хочу услышать ваши отзывы.
В связи с повсеместным переходом на электронный документооборот, вплоть до электронных проверок, меня заинтересовало следующее.
Вот кусочек текста, например, из ст.201.10 НКУ:
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Интересно: если документы будут между контрагентами пересылаться в электронном виде, то у ГНИ также появляется возможность видеть дату (и время) получения документа заказчиком/покупателем? Т.е., например, если н/н сформирована и зарегистрирована в ЕРНН вовремя, но покупателю отправлена в следующем месяце (допустим, даже до предельного срока подачи деки) и он её включил в реестр и деку как полученные в день выписки - то это может стать основанием для трений с ГНИ? А если он на основании № и даты, переданных по телефону включил в деку, а саму н/н получил после подачи деки и это зафиксировано в почте? Можно ли считать это включением в НК сумм, не подтверждённых наличием н/н? То же самое - с электронной первичкой по расходам. Есть ли тут скользкие моменты? Или это я как чайник в электронном документообороте - нагнетаю?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 29 июл 2013, 16:13

VOA писал(а):А если он на основании № и даты, переданных по телефону включил в деку, а саму н/н получил после подачи деки и это зафиксировано в почте? Можно ли считать это включением в НК сумм, не подтверждённых наличием н/н?


Полагаю тут в нашу пользу есть:
198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.


У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

А установить факт отсутствия НН возможно только при документальной проверке.
Так же не забываем, что:
54.3. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань .... якщо:
...
54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань...

... по электронной проверке налоговики не могут выписать НУР.

По остальной части хз, время покажет...
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 06 сен 2013, 12:15

А почему именно НУРа не будет? Не будет акта, будет только справка. А вот дальше становится интересно.
50.3. У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

{Пункт 50.3 статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012}


86.11. За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,- протягом п'яти робочих днів).

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях. /Краткость, конечно, сестра таланта, но здесь можно было бы и поподробнее о процедуре и порядке действий, когда налоговая не/согласится с возражениями. ИМХО VOA/

{Статтю 86 доповнено пунктом 86.11 згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012}

Или Вы, Слава, подразумевали, что именно по результатам электронной проверки НУР не будет? Но он всё же вполне реален, если не подать УР по результатам справки и нарваться на внеплановую.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 06 сен 2013, 14:25

Ну да, по результатам самой электронной проверки НУР выносить не имеют права.
Кстати говоря как Вы наверняка обратили внимание, цитируемая ч.3 ст.50. имеет весьма интересную конструкцию - формально для того, что-бы уйти от внеплановой достаточно подать пустой УР :) Там ведь не сказано убрать им расхождения. Это безусловно "баг, а не фича", но желающие могут испробовать судьбу и не пустить к проверке :roll:
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 06 сен 2013, 16:31

Так тогда подаём пустой УР ежегодно и продлеваем сроки самоисправлений Исправление ошибок по НДС, если сильно завысили НО "случайно". ;)
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 11 ноя 2013, 16:08

Уважаемые коллеги, а подскажите, пожалуйста, проведение электронной проверки страхует от повторной проверки за этот же период, елсли уточнёнку всё-таки подать??? Т.Е. если проверили дистанционно, то уже ни с плановой, ни с внеплановой не придут? Или как?
Не могу найти ничего такого
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 ноя 2013, 16:39

Я так понимаю, что изначально она не все доступна - только тем, кто "не опасен" - согласно предпоследнего абз. ст.75.1.1 НКУ, да ещё и с 01.01.14. По этой причине, думаю, что налоговикам нет смысла проверять повторно такой проверенный период.
Хотела поцитировать НКУ с сайта ВРУ, но доступ временно ограничен. :x

Нашла такое:

07:11:2013 г.
Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з 01.01.2014 року матимуть можливість для проведення електронної перевірки.

Нагадаємо, документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 Податкового Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.

Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Переваги електронної перевірки:

дистанційне обслуговування платників податків;
мінімізація впливу людського фактора;
підвищення якості проведення перевірки;
зменшення терміну проведення перевірки;
впевненість у правильності та повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій;
зниження адміністративного навантаження на платника.
Електронна перевірка для платників податків передбачена пп. 75.1.2 п.75.1 ст.75 Податкового кодексу від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями)/Гы-гы, привет Marlboro/

ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві


И ещё вот такое:
...Відповідно до п.86.11 статті 86 Податкового кодексу України за результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,- протягом п'яти робочих днів).

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.

Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях.

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків за результатами електронної перевірки виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації.

При цьому пунктом 50.3 цієї статті встановлено, що у разі якщо платник податків не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

Подання уточнюючого розрахунку здійснюється у загальному порядку, шляхом подання його як самостійного документу (зі сплатою штрафу 3% від суми недоплати та пені), або шляхом включення суми помилки до декларації звітного періоду (зі сплатою штрафу 5% від суми недоплати та пені).
...

Полный текст статьи от аудиторской компании "Престиж-Аудит" http://www.buh-galter.info/2439-elektro ... tativ.html
Последний раз редактировалось VOA 11 ноя 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
Янтарная
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 11 ноя 2013, 16:44

Логично! Спасибо, VOA! Хотя одной логики маловато. Гарантий нет - значит, как-то не сильно она и прикольная эта электронная проверка
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 ноя 2013, 16:51

Я там ещё немного добавила, посмотрите. Шанс повторной проверки всё же есть.
И ещё пусть одна ссылка обзорная будет http://ua.prostobiz.ua/biznes/derzhregu ... _perevirki

И раз уж сам Миндох советует обращаться за этими проверками, то по принципу "только мама плохого не посоветует" - не думаю, что это хорошая мысль. Тем более - быть первым подопытным налогоплательщиком в руках МДЗ - опасно. ИМХО.
Ещё немного об этих самых проверках (я так понимаю, что сам порядок их проведения - пока только проект от Миндоха):
Міндоходів радить підприємцям замовляти електронні перевірки


З 1 січня 2014 року платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, за власним бажанням можуть замовити в органі Міністерства доходів проведення електронної перевірки.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Щоб замовити електронну перевірку, підприємець повинен подати заяву до територіального органу Міндоходів, в якому він перебуває на обліку. Заява подається за 10 календарних днів до початку проведення перевірки.

Електронна перевірка може бути проведена за визначені в заяві податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки, але не менше одного звітного періоду.

Для проведення податкової перевірки підприємець разом із заявою повинен подати в електронній формі документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у встановленому форматі.

З 1 січня 2015 року електронна перевірка буде доступна для всіх представників малого та середнього бізнесу, що працюють на загальній системі оподаткування, а з 1 січня 2016 року – для всіх категорій платників податків.

У Міндоходів наголошують на таких перевагах нової послуги: дистанційне обслуговування платників податків; мінімізація впливу людського фактора; підвищення якості проведення перевірки; зменшення терміну проведення перевірки; впевненість у правильності та повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій; зниження адміністративного навантаження на платника.

Відповідні норми щодо впровадження електронних перевірок як сервісу для платників податків передбачено статтями 75, 85,86 Податкового кодексу України.

Форму заяви, порядок її подання та прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлено наказом Міндоходів України від 3 червня 2013 року, який набере чинності з 01 січня 2014 року.

Додамо, що свого часу міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що відомство іде на різке зменшення перевірок та на запровадження інноваційних сервісів, які кардинально переформатують відносини влади і бізнесу, податкової і підприємця.

Джерело: ZAXID.NET
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
Янтарная
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST VOA » 13 ноя 2013, 19:54

А вот и изюм. ;)


13:11:2013 г.
За результатами електронної перевірки складається довідка, яка вручається платнику податків особисто для ознайомлення та підписання. Якщо платник податків не згідний з результатами перевірки, він має право направити свої зауваження разом з підписаним примірником довідки або надати заперечення протягом 5 днів з моменту вручення довідки перевірки.

Якщо платник податків згідний з виявленими порушеннями, він має можливість самостійно виправити такі порушення шляхом подання уточнюючого розрахунку. Уточнюючий розрахунок з виправленими показниками до податкової декларації, за якою встановлено порушення податкового законодавства, слід подати до органу Міндоходів протягом 20 робочих днів після дати складання такої довідки в порядку, встановленому статтею 50 Податкового кодексу України.

Якщо протягом зазначеного терміну платник податків не подає уточнюючий розрахунок з виправленими показниками, то відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період, за наслідками якої будуть застосовані штрафні санкції.

Електронні перевірки проводитимуть для платників податків із незначним ступенем ризику. Перевірки є добровільними та безкоштовними і не несуть за собою штрафних санкцій. Електронна перевірка – це, перш за все, бажання самого платника податків упевнитися в тому, що з його документацією усе гаразд.

ГУ Миндоходов в Львовской области

http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
Янтарная
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 22 ноя 2013, 15:24

Наткнулась на такой нюанс по электронным проверкам.

Первыми их могу освоить единоналожники. Так? Но! ВСЕ единоналожники ведут свои Книги в бумажном виде. А Книга - основной учетный регистр! Без неё ни единый налог, ни НДФЛ, ни даже ЕСВ особо и не проверишь.
Ну и первичка в электронном варианте для ни х - это фантастика!

Получается, что единоналожники не могут заказать себе такую проверку?

Наша песня хороша, начинай сначала!
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

UNREAD_POST Galla » 22 ноя 2013, 17:32

Янтарная писал(а):Наткнулась на такой нюанс по электронным проверкам.

Первыми их могу освоить единоналожники. Так? Но! ВСЕ единоналожники ведут свои Книги в бумажном виде. А Книга - основной учетный регистр! Без неё ни единый налог, ни НДФЛ, ни даже ЕСВ особо и не проверишь.
Ну и первичка в электронном варианте для ни х - это фантастика!

Получается, что единоналожники не могут заказать себе такую проверку?

Наша песня хороша, начинай сначала!


в ЮО на ЄП книжки тепер нема - значить теоретично можна провести електронну перевірку
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 22 ноя 2013, 17:42

А физлица? У них есть!
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

UNREAD_POST irina zhurova » 23 ноя 2013, 20:44

Может предложат переслать заверенные скан-копии?
irina zhurova
 
Сообщений: 209
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 13:46
Благодарил (а): 149 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya