Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Директор по гражданско-правовому договору

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Печкин » 06 авг 2013, 11:40

Есть несколько похожих тем в которых так или иначе (кое-где и прямо) затрагивался вопрос о характере отношений директора и предприятия. Например,
Как не платить зарплату (неполная занятость и т.п.)
Трудовой и гражданско-правовой договор: отличия

Но вопрос директор и гражданско-правовой договор стоит особняком и тонет в других темах.

Кроме того, появляются материалы (в Лиге), широко разтиражированые в интернете, в которых доказывается, что директор может работать по гражданско-правовому договору (причем даже складывается впечатление, что по мнению автора это чуть ли не единственно правильный вариант оформления отношений).

Чи має право директор ТОВ керувати товариством без трудового договору?

Розглянемо, чи відповідає законодавству виконання обов'язків керівника ТОВ за умови відсутності трудових відносин та відповідного трудового договору між ТОВ та такою фізичною особою, в тому числі у таких випадках:

– за умови наявності договору між вищевказаним ТОВ та іншою юридичною особою, де працює така особа;

– за умови укладання цивільно-правового договору.

Почнемо з можливості виконання обов'язків керівника на підставах, відмінних від трудового договору.

Потрібно зазначити, що у ТОВ виконавчий орган може бути колегіальним або одноособовим. У даному випадку будемо розглядати варіанти відносно одноособового виконавчого органу.

Згідно зі ст. 65 ГКУ:

«Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства.

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін». 

Отже, згідно ГКУ відносини між ТОВ та керівником можуть регулюватися окремим договором, що є відмінним від трудового та у якому будуть міститися права та обов'язки керівника.

До цього ж висновку можна прийти, проаналізувавши норми ЦКУ та Закону про господарські товариства.

Відповідно до ст. 92 ЦКУ:

«Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом».

 А згідно ст. 145 ЦКУ:

«У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників».

Стаття 62 Закону про господарські товариства визначає, що:

«У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор)...
Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора).
Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства. 
Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами».

У даному випадку повноваження директора також регулюються не тільки нормами КЗпП, а й можуть істотно розширюватися на підставі рішень загальних зборів учасників.

Варто зазначити, що подібна позиція була викладена у справі, що розглядалась Конституційним Судом у Рішенні від 12 січня 2010 року N 1-рп/2010.

Так, Конституційним Судом зазначено, що 

«Відповідно до положень законів, що регулюють цивільно-правові відносини, а саме частини першої статті 98, частини першої статті 99 Цивільного кодексу, частини першої статті 23, пункту «г» частини п'ятої статті 41, частини першої статті 59 Закону України «Про господарські товариства», підставою набуття виконавчим органом товариства повноважень є факт його обрання (призначення) загальними зборами учасників (акціонерів) як вищого органу управління товариством або, як зазначено у частині п'ятій статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», укладення з членом виконавчого органу товариства трудового договору, який від імені товариства може підписувати голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

...
Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об'єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особами, яким довірено повноваження з управління ним». 

Тобто у даному Рішенні також підтверджено позицію щодо необов'язковості виникнення повноважень керівника тільки з норм трудового договору, а відносини між товариством та керівником віднесено до сфери корпоративного права, а не трудового.

Що стосується приписів КЗпП, то внаслідок моральної застарілості цей нормативно-правовий акт не містить чіткого регулювання вказаного питання.

Водночас за ст. 21 КзпП:

«Особливою формою трудового договору визначається контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України». 

Таким чином, законодавством не встановлюється обов'язкової вимоги укладати трудовий договір з особою, яка виконує повноваження керівника товариства. Більше того, подібні відносини належать до сфери корпоративного права. Так само не передбачено обмежень для найму керівника за цивільно-правовим договором, а не трудовим.

Стосовно підписання договору з іншою юридичною особою потрібно зазначити, що у даному випадку треба дотримуватися вимог нового Закону про зайнятість населення, який фактично такі дії визначає як аутсорсинг та вимагає дозволу на таку діяльність для підприємства, яке працевлаштовує своїх співробітників у інші компанії.

Зокрема, згідно ст. 39 цього Закону:

«Діяльність суб'єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».

Просимо звернути увагу на припис щодо обов'язкового виконання роботи на умовах трудового договору для такого працівника. У той же час органи служби зайнятості можуть розрізняти окремо відносини між юридичними особами як відносини, що виникли на підставі господарського договору, а відносини між самим найманим працівником та ТОВ, на яке він призначається директором, як трудові. Тому вся схема потенційно може бути трактована як така, що відповідає вимогам Закону України «Про зайнятість населення» з відповідними санкціями.

Статтею 39 Закону про зайнятість заборонено діяльність роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу, та  визначено обов'язки таких роботодавців.

Потрібно зауважити, що санкції за здійснення діяльності без дозволу є суттєвими. Ст. 53 Закону про зайнятість встановлено, що:

«За наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення». 

Як висновок, оптимальним варіантом є все ж таки призначення керівника загальними зборами учасників товариства, прийняття рішення про надання повноважень учаснику на підписання з керівником цивільно-правового договору та, власне, підписання такого договору.

Володимир Єніч  
адвокат «Аудиторська фірма «НОРМА»
Дата підготовки 14.06.2013
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 09 авг 2013, 08:51

Еще один материал из Лиги. Но уже противоположного содержания. Говорят, что с директором все-таки следует заключить трудовой договор :)

Оплата труда учредителя, выполняющего функции управления предприятием

Учредитель является директором, больше работников нет. Обязательно ли начислять зарплату директору (или можно его не оформлять и зарплату не платить)?

Статьей 65 ХКУ определено, что управление предприятием осуществляется в соответствии с его учредительными документами на основе сочетания прав собственника относительно хозяйственного использования своего имущества и участия в управлении трудового коллектива. Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно или через уполномоченные им органы в соответствии с уставом предприятия или другими учредительными документами.

В этой же статье предусмотрено, что для руководства хозяйственной деятельностью предприятия собственник (собственники) или уполномоченный им орган назначает (избирает) руководителя предприятия, с которым заключается договор (контракт).

В соответствии со ст. 21 и 24 КЗоТ контракт — это особая форма трудового договора, который может быть заключен только в письменной форме и подписан работодателем и работником, которого принимают (нанимают) на работу. Поскольку директор является работником предприятия, то с ним следует заключить трудовой договор.

В письме Минсоцполитики в от 07.02.2012 г. № 113/13/84-12 разъясняется, что если:

- работник, который одновременно является собственником предприятия, выполнял определенную работу на условиях трудового договора, заключенного в соответствии с требованиями ст. ст. 21, 24 КЗоТ, то ему должна быть выплачена заработная плата по трудовому договору (контракту);

- собственник осуществляет управление предприятием без заключения трудового договора (в т. ч. на период времени, когда предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность), то способ вознаграждения собственнику за такую деятельность может быть определен в учредительных документах.

Однако в отличие от учредителя директор является работником предприятия, с которым следует заключить трудовой договор.

Статьей 115 КЗоТ установлено, что заработная плата работникам должна выплачиваться регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя не реже двух раз в месяц через интервал времени, не превышающий 16-ти календарных дней, и не позднее семи дней после истечения периода, за который она выплачивается.

За нарушение сроков выплаты зарплаты, выплату ее не в полном объеме, а также другие нарушения требований законодательства о труде установлена административная ответственность в виде наложения на должностных лиц предприятия штрафа в размере от 30 НМДГ до 100 НМДГ (от 510 грн. до 1700 грн.) (ст. 41 КоАП).

Виктория Беницкая
ЛІГА:ЗАКОН
01.08.2013
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 09 авг 2013, 09:31

Это типа "на выбор", что ближе? :)
Печкин писал(а):Згідно зі ст. 65 ГКУ:
«... У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт) ...». 

Отже, згідно ГКУ відносини між ТОВ та керівником можуть регулюватися окремим договором, що є відмінним від трудового та у якому будуть міститися права та обов'язки керівника.

Мне вот непонятно, почему первый автор считает, что "договір (контракт)" подразумевает что-либо отличное от трудового договора (контракта) :?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
Lidia_
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST Печкин » 09 авг 2013, 10:01

Marlboro писал(а):Это типа "на выбор", что ближе? :)
Печкин писал(а):Згідно зі ст. 65 ГКУ:
«... У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт) ...». 

Отже, згідно ГКУ відносини між ТОВ та керівником можуть регулюватися окремим договором, що є відмінним від трудового та у якому будуть міститися права та обов'язки керівника.

Мне вот непонятно, почему первый автор считает, что "договір (контракт)" подразумевает что-либо отличное от трудового договора (контракта) :?


Скорее всего, он считает, что эта норма допускает и иное.

У разі найму керівника підприємства ...


Т.е. возможно, автор предполагает, что может быть и не найм. Я бы если бы задавался аналогичной цель - трактовал бы именно так.

Хотя по сути то что отношения там корпоративные (тоже спорно, но пусть и так) не отменяет, что это трудовой договор.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 09 авг 2013, 10:37

В том смысле, что эта норма таким образом создает право выбора формы оформления отношений с руководителем "по найму" или "не по найму" (при чем "по умолчанию" тогда будет второй вариант)?

ИМХО, в системной связке с первыми тремя частями статьи следует исходить из того, что:
1) По умолчанию предприятием руководит уполномоченный собственник "керівник" (часть 3) - об этом ранее косвенно отмечал vins, что я и запомнил :). В этом случае тема плавно переходит к вопросу "директор без зарплаты"...;

2) Там же в ч.3 оговаривается диспозитивное право возложить руководство на не собственника.
А вот ч.4 уже устанавливает порядок реализации этого диспозитивного права - у разі найму (а по трактовке ч.3 - призначає, обирає) не собственника "керівника", то заключаем договор (контракт).

П.С.: была еще когда-то темка (встречал оооочень давно), типа собрание "призначило, обрало" (как в ч.3 ст.65) руководителя, а человек таким быть не хотел, ни на что не соглашался, ничего не подписывал и т.д. Если бы руководство в понимании 65 ХК могло базироваться исключительно на выборе собранием любого человека не собственника (без оформления трудовых отношений), то это могло бы повлечь ряд неловких моментов и казусов... :roll: Например, человек мог бы и не предполагать, что он несет ответственность за деяния на каком-то предприятии.
Собственно, в той темке родились понятия "трудовой директор" (типа когда есть решение собственников + контракт)) и "гражданский (хозяйственный) директор" (когда решение уже есть, а контракта еще нет), которые лично я иначе как перлами обозвать не могу...
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST vins » 09 авг 2013, 13:06

Тоже считаю, что это все от лукавого. Корпоративные эти отношения в том смысле, что учредитель (учредители) может решать, функции исполнительного органа будет исполнять директор или дирекция, какие вопросы отнести к его компетенции, а какие забрать в сферу компетенции общего собрания и т.п. Вот это чистой воды корпоративные. Но для самого человека, на которого возлагается обязанность регулярно приходить на рабочее место, руководить и прочее прочее... Его работа в этом отношении охватывается рамками трудового права.
Можно, конечно, предположить возможность некого исключения (по типу ведения бухучета на основании ГП договора или признание возможности ревизионной комиссии на ГП договоре). Но мне пока сложно представить эту юридическую конструкцию в отношении директора и она точно не срабатывает, если это директор в "классическом" понимании.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Печкин » 09 авг 2013, 13:39

vins писал(а):Тоже считаю, что это все от лукавого. Корпоративные эти отношения в том смысле, что учредитель (учредители) может решать, функции исполнительного органа будет исполнять директор или дирекция, какие вопросы отнести к его компетенции, а какие забрать в сферу компетенции общего собрания и т.п. Вот это чистой воды корпоративные. Но для самого человека, на которого возлагается обязанность регулярно приходить на рабочее место, руководить и прочее прочее... Его работа в этом отношении охватывается рамками трудового права.
Можно, конечно, предположить возможность некого исключения (по типу ведения бухучета на основании ГП договора или признание возможности ревизионной комиссии на ГП договоре). Но мне пока сложно представить эту юридическую конструкцию в отношении директора и она точно не срабатывает, если это директор в "классическом" понимании.


Согласен.
Но иногда срабатывает. Например, это разумно в том случае когда единоличный орган совпадает в одном лице с единственным участником. Как правило, именно в этом случае и возникает вопрос.
Правда в нашем законодательстве (в отличии от законодательства некоторых других стран со схожим правовым регулированием) это не предусмотрено, независимо от того, что выше пишут некоторые адвокаты :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya