Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Символы банка

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST bur » 13 мар 2014, 18:07

Здесь был вопрос: Возвратная финансовая помощь (займ): налог на прибыль

3. Номенклатура символів касових оборотів:
Символ 02 (Надходження торговельної виручки) - надходження готівкової виручки від продажу товарів через торговельну мережу і мережу підприємств ресторанного господарства (уключаючи споживчу кооперацію) та від продажу товарів неторговельними підприємствами та підприємцями відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 (зі змінами), а також надходження від продажу неліквідів, обладнання, інвентарю.
Символ 05 (Надходження виручки від усіх видів послуг) - надходження готівкової виручки від пасажирських і вантажних перевезень усіма видами транспорту (незалежно від підпорядкованості підприємств), а також квартирної плати, плати за користування гуртожитком, плати за комунальні послуги, виручки театрів, кінотеатрів, відеосалонів, клубів, концертних і лекційних залів, від інших видовищних заходів, культурно-освітніх і спортивних організацій, підприємств побутового обслуговування від інших видів послуг та власні надходження бюджетних установ, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів, що обліковуються як послуги відповідно до класифікації видів економічної діяльності згідно із Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 (зі змінами), та наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007 N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за N 894/14161.

Надходження готівки від надання послуг банками та їх підрозділами (за винятком плати за користування кредитом відповідно до символу 14).
Надходження виручки від надання послуг підприємствами, установами та організаціями, для яких надання послуг не є основним видом діяльності.
Символ 12 (Надходження податків та зборів) - надходження готівки за всіма видами податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів відповідно до статей 9 та 10 Податкового кодексу України (зі змінами) та Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами) (відповідні балансові рахунки з класу 3 "Кошти бюджетів та розпорядників коштів" розділів 31, 33, 34, на які здійснюються відповідні зарахування, а саме: 3111, 3121, 3131, 3141, 3151, 3161, 3311, 3321, 3411, 3412, 3421, 3422).
Надходження на рахунки юридичних осіб для сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з подальшим зарахуванням на рахунки бюджетів усіх рівнів, а також відшкодування раніше сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів до бюджетів усіх рівнів.
Символ 14 (Надходження готівки в погашення кредитів) - надходження готівки від фізичних осіб та суб'єктів господарювання в погашення кредитів та процентів за користування кредитом, вартості усіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань за ними на користь банків, ліквідаторів банків та небанківських фінансових установ (за винятком надходжень на користь третіх осіб), у тому числі надходження зазначених платежів від платників без відкриття рахунку з подальшим переказом на користь іншої банківської установи.

Символ 16 (Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб) - надходження готівки до кас банків на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів (балансові рахунки 2620 (за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками), 2622, 2630, 2635). Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах.

Символ 17 (Надходження від підприємств поштового зв'язку) - надходження готівки від підприємств поштового зв'язку незалежно від того, з яких джерел надійшли готівкові кошти до кас підприємств.

Символ 29 (Надходження з використанням платіжних карток) - надходження готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через платіжні пристрої та каси банків для зарахування на поточні рахунки, що відкриті клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють приймання готівки. Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах.

Символ 30 (Надходження від продажу іноземної валюти) - надходження готівки за продану іноземну валюту.

Символ 31 (Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів) - надходження готівки від продажу акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Символ 32 (Інші надходження) - усі готівкові надходження, які не враховані за іншими статтями надходжень.

Символ 34 [Залишок оборотної каси в установах Національного банку України (територіальні управління Національного банку України, Операційне управління Національного банку України, Центральне сховище Національного банку України, далі - установи Національного банку України) на початок звітного періоду] - залишки готівки в оборотній касі, платіжних пристроях (банкоматах) установ Національного банку України та пам'ятних монет за номінальною вартістю, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на початок звітного періоду.

Символ 35 (Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду) - залишки готівки в касах банків, їх підрозділів і в платіжних пристроях, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на початок звітного періоду.

Символ 36 (Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків) - надходження готівки (у тому числі пам'ятних монет за номінальною вартістю) в оборотну касу установ Національного банку України від банків та їх підрозділів (купівля готівки).

Символ 37 (Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків) - надходження готівки (у тому числі пам'ятних монет за номінальною вартістю) в операційну касу банків, їх підрозділів та до платіжних пристроїв від установ Національного банку України, у яких відкриті їх кореспондентські рахунки, з кас інших банків та їх підрозділів, розташованих як у цьому регіоні, так і за його межами, та з платіжних пристроїв (купівля готівки).

Символ 38 (Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси) - надходження готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) Національного банку України до оборотної каси установ Національного банку України, уключаючи надходження для обміну зношених банкнот на придатні.

Символ 39 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси) - надходження готівки з оборотної каси до платіжних пристроїв і з платіжних пристроїв до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та передавання пам'ятних монет під реалізацію (балансовий рахунок 1009), надходження готівки від касирів операційної каси та отримання під звіт готівки касирами операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками, а також надходження готівки в операційну касу банку від його відділень, обмінних пунктів, платіжних пристроїв та до кас його відділень, обмінних пунктів, платіжних пристроїв з операційної каси.

Символ 40 (Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендії) - видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

Видача готівки військовим частинам і установам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, розвідувальним органам України, окремим підприємствам та організаціям, які за умовами своєї діяльності не розшифровують цільове призначення одержаних сум.

Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (за винятком відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами).

Видача готівки на виплату стипендій студентам навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкованості.

Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу.

Символ 45 (Видача кредитів готівкою) - видача банками та небанківськими фінансовими установами кредитів у готівковій формі фізичним особам та суб'єктам господарювання.

Символ 46 (Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції) - видача готівки підприємствам (підприємцям) на закупівлю сільськогосподарської продукції (згідно із Законом України "Про Митний тариф України") і продуктів її переробки в сільськогосподарських, переробних та інших підприємств і фізичних осіб.
Символ 50 (Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань) - видача готівки на виплату:
пенсій та усіх видів виплат з Пенсійного фонду України, допомоги та компенсації з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів;
страхових відшкодувань за всіма видами страхування.

Символ 53 (Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи) - видача готівки на купівлю товарів (крім сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки), оплату послуг і виконаних робіт підприємствам (підприємцям) для власних потреб і для подальшої реалізації.

Символ 55 (Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб) - видача готівки з вкладних (депозитних) та поточних рахунків фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів (балансові рахунки 2620 (за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками), 2622, 2630, 2635), процентів за вкладами.

Символ 56 (Видача за придбану іноземну валюту) - видача готівки за придбану іноземну валюту.

Символ 58 (Видача з використанням платіжних карток) - видача готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через платіжні пристрої та каси банків. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють видачу готівки.

Символ 59 (Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку) - видача підприємствам поштового зв'язку готівкового підкріплення.

Не враховується видача готівки підприємствам поштового зв'язку на заробітну плату та інші витрати, що обліковуються за відповідними символами.

Символ 60 (Видача на придбання та погашення цінних паперів) - видача готівки на придбання та погашення акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Видача готівки фізичним особам на виплату доходів (дивідендів, процентів тощо) за цінними паперами відповідно до укладених договорів, умов випуску та обігу цінних паперів.

Символ 61 (Видача на інші цілі) - видача готівки, що не врахована за іншими статтями видатків.

Символ 66 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси) - видача готівки з оборотної каси в платіжні пристрої і з платіжних пристроїв до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та повернення в оборотну касу нереалізованих, пам'ятних монет (балансовий рахунок 1009), видача з операційної каси під звіт готівки касирам і повернення готівки касирами до операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками та пересилання готівки з операційної каси банку до його відділень, обмінних пунктів, платіжних пристроїв та з його відділень, обмінних пунктів, платіжних пристроїв до операційної каси.

Символ 69 (Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду) - залишки готівки в оборотній касі, платіжних пристроях установ Національного банку України та пам'ятні монети за номінальною вартістю, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на кінець звітного періоду.

Символ 70 (Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду) - залишки готівки в касах банків, їх підрозділів і в платіжних пристроях, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на кінець звітного періоду.

За это сообщение автора bur поблагодарил:
Елешка
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, vikakool, Ya