Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Мораторий на взыскания по валютным кредитам

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST bur » 10 июн 2014, 14:40

Закон
Скрытый текст: показать
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

Верховна Рада України постановляє:

1. Протягом дії цього Закону:

1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;

2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

3) кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

2. Протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:

1) Кабінет Міністрів України за погодженням з Національним банком України подає на розгляд Верховної Ради України проект закону, який врегульовує питання, зазначені у пункті 3 цього Закону;

2) Національний банк України приводить свої нормативні акти у відповідність із нормами цього Закону та здійснює належні заходи як кредитор останньої інстанції для підтримки адекватного рівня платоспроможності банків, які підпадають під дію цього Закону як кредитори.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

4. Протягом дії цього Закону інші закони України з питань майнового забезпечення кредитів діють з урахуванням його норм.

5. Цей Закон не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

6. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які є суб’єктами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України


О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
3 червня 2014 року
№ 1304-VII


Вопрос возник - если не обращали взыскание на недвижимость, то могут ли другое имущество забрать?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 10 июн 2014, 15:19

Дмитрий Набугорнов
Юрист международной юрфирмы Goldblum and Partners

ВЗЫСКАНИЕ НА ПРЕДМЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВАЛЮТНОМУ КРЕДИТУ ПОД МОРАТОРИЕМ

05.06.2014 11:37
03.06.2014 принят Закон Украины, который готовится на подпись, «О моратории взыскания на имущество граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» (номер законопроекта 4953 от 29.05.2014). Законопроект был внесен на рассмотрение народными депутатами Украины Терехиным С.А. и Рудьковским Н.Н.

Основной целью законопроекта служит поддержка граждан Украины, повышение уровня доверия к банковским учреждениям со стороны потребителей/клиентов, снижение влияния коллекторских компаний, а также, может и не служило изначально целью, но однозначно приведет к значительному ухудшению финансового положения банков.

Ст. 1 указанного Закона предусматривает, что на протяжении действия Закона не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) имущество, считающееся предметом залога в соответствии со статьей 4 закона Украины "О залоге" и/или является предметом ипотеки, если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика) по потребительским кредитам, предоставленных ему кредитными организациями – резидентами Украины в иностранной валюте.

Соответственно, на протяжении действия указанной нормы возможно снижение количества выдаваемых кредитов со стороны банков. Банки будут ориентированы на узкий круг клиентов, которые входят в так называемый «белый список». Данное будет относится как к залоговым/ипотечным кредитам, так и к потребительским, в связи с тем, что у банков уменьшились методы воздействия на клиентов с просроченными кредитами, тем самым снизился процент возвращения денежных средств. Должники будут понимать, что могут не платить по банковским кредитам так как банк не может выселить их с ипотечных квартир и не может забрать имущество за долги.

Согласно ст. 4, срок действия Закона устанавливается до момента вступления в силу закона, который регулирует вопрос перевода в гривну непогашенной основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте, порядок погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и / или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок списания пени и штрафов, которые начисляются (начисленных) на такую основную сумму задолженности.

Конечно, остается вопрос разработан ли уже законопроект и какие нормы будет он содержать, чтобы стабилизировать ситуацию, которая сложиться. Такие нормы необходимо разрабатывать с учетом оценки ситуации на рынке кредитования, обеспечения, с учетом мнения представителей финансовых учреждений, которые являются непосредственными участниками и заинтересованными лицами в процессе взыскания просроченной задолженности.

Законом предусмотрено, что кредитное учреждение не может уступить (продать, передать) задолженность или долг в пользу (в собственность) другого лица. Только Закон не говорит о том, что делать с теми портфелями кредитных задолженностей, которые уже были переуступлены финансовым компаниям по взысканию просроченной задолженности – коллекторским компаниям. С одной стороны, согласно Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, но с другой стороны, учитывая практику применения судами норм законодательства, не исключены случаи непризнания факторинговых сделок либо договоров купли-продажи прав требований. На сегодняшний день, на рынке Украины функционирует достаточное число финансовых компаний, которым были переуступлены права требования, как по сумме долга, так и по договорам залога и ипотечным договорам.

Законодательством Украины, а также большинством ипотечных договоров и договоров залога, установлены способы и методы обращения взыскания на предметы обеспечений. У банковских и коллекторских компаниях, одним из основных методов влияния на должников выступает обращение взыскания на предметы обеспечения кредитных сделок. Оно осуществляется либо путем перехода в собственность либо через право продажи. В результате только такой метод мог привести к положительным результатам по взысканию задолженности с недобросовестных банковских клиентов.

С момента вступления в силу Закона, большинство активных судебных процессов или исполнительных производств будут либо приостановлены, либо закрыты, либо оставлены без рассмотрения. Несомненно, каждый из клиентов, который имеет просроченную задолженность и активный судебный процесс или исполнительное производство, уделит внимание обращению в исполнительную службу с целью закрытия производства либо затягиванию срока рассмотрения судебного дела до вступления в силу Закона. При этом каждый должник должен понимать, что финансовые учреждения не освобождены от начисления штрафных санкций за весь период действия Закона, хотя и лишены права удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на предметы обеспечения. Таким образом, банки и коллекторские компании рассчитывают, что рано или поздно действие Закона потеряет свою силу и в случае нерезультативного склонения должников к погашению задолженности, путем переговоров и возможными решениями об уменьшении задолженности, в случае полного погашения, то в будущем сумма общего долга с учетом всех штрафных санкций будет гораздо больше, что позволит компаниям удовлетворять свои требования за счет другого имущества должников, помимо основного-обеспечительного.

С вступлением в силу Закона Украины «О моратории взыскания на имущество граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», одними из основных шагов для удовлетворения своих интересов со стороны банков и коллекторских компаний будут:

1. подача исков об обращении взыскания и доказывания в суде точки зрения, что судебное решение по таким искам – это еще не переход права собственности на предмет обеспечения и далеко не удовлетворении интересов взыскателя. Так как, согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», именно исполнительно производство является завершающей стадией судебного производства, поэтому вынесения судами решений в пользу взыскателей возможно, в связи с тем, что оно фактически может быть и не передано на принудительное исполнение.

2. подача исков о взыскании задолженности и параллельно заявлений об обеспечении исковых требований путем передачи имущества на хранение.

3. внесение информации в базы данных кредитных бюро, тем самым заемщики попадают в «черные списки» и якобы никогда не смогут оформить даже самый незначительный кредит.

4. возможное склонение должников к полному погашению задолженности за счет компромиссного уменьшения общего долга.

5. начисление штрафных санкций, рассчитывая на то, что в будущем будет возможность удовлетворить свои требования в большем объеме. Тем более, информация о залоговом имуществе и предметах ипотеки хранится в Государственных реестрах обременений, и в них четко указано, что имущество находится в отягощении у кредитора и должники, например, смогут проживать в квартире, но никаких нотариальных действий осуществить с ней не смогут.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 11 фев 2015, 16:00

Новый мораторий на взыскание залогового имущества по валютным кредитам не введен. Рада не смогла преодолеть вето президента.
Проект 1610 Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників".

Говорят, с погашением по 25-26 грн/доллар у людей проблем нет. Валютные майданы рассосались.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 08 апр 2015, 11:30

Мораторий на взыскание валютных ипотек: спасательный круг заемщика или бомба замедленного действия

Станислав Ена считает, что мораторий не дает реальной защиты от действий банков, направленных на обращение взыскания на предмет ипотеки

3 июня 2014 года Верховной Радой был принят Закон № 1304-VII «О моратории на обращение взыскания на имущество граждан Украины, предоставленного, как обеспечение кредитов в иностранной валюте» (далее - Закон о моратории).

Данным Законом предусматривалось введение запрета на принудительное обращение взыскания на недвижимое жилое имущество, если такое имущество выступает как обеспечение обязательств гражданина Украины по потребительским кредитам, выданным ему в иностранной валюте.

Закон должен был стать мерой временной, так как даже в самом его тексте значилось, что он действует до дня вступления в законную силу некого нормативного акта, который бы предусматривал условия пересчета существующих задолженностей по валютным кредитам на более лояльных для заемщиков условиях, с целью смягчения резко возросшей, в условиях курсовой лихорадки, кредитной нагрузки на граждан.

В итоге, спустя девять месяцев, предполагаемый закон, не считая нескольких «мертворожденных» проектов, принят так и не был.

Сама идея, которую он в себе несет, вроде бы и не плоха: защитить незащищенные слои населения от алчных кредиторов и, частично ущемив амбиции вторых, в какой-то степени улучшить усугубившееся положение первых. К сожалению, как и многие другие положительные тенденции в нашей стране, инициатива эта так и не была до конца реализована. А в нынешней ситуации - привела к результатам преимущественно отрицательным.

Заемщики воспринял Закон, как всеобщую индульгенцию. Обострившееся чувство безнаказанности привело к тому, что долговые портфели банков только за период июня-августа 2014 года выросли в несколько раз. Между тем, обязательств по уплате долгов никто не отменял, и банки продолжали прилежно начислять задолженность, изрядно приправляя ее штрафными санкциями. И в то время, как кредитные должники в эйфории ждали, пока им «спишут все», долги росли в геометрической прогрессии.

Первые время действия моратория у банков буквально были связаны руки в вопросах процесса обращения взыскания на валютные ипотеки. Но месяц за месяцем, неудача за неудачей, юридические департаменты банков, совместно с внешними юридическими компаниями, формировали правовую позицию, путем подбора комбинаций из юридических норм, с целью найти брешь в Законе о моратории. На сегодняшний день, пройдя все возможные отечественные судебные инстанции, определенная положительная для банка судебная практика в этом направлении была наработана.

Во-первых, до недавнего времени существовала неоднозначная судебная практика в вопросе того, законно ли отказывать в иске об обращении взыскания на предмет ипотеки на основании лишь действия моратория. Все дело в том, что одни суды отказывали в таких исках с оговоркой о том, что за истцом сохраняется право на повторную подачу иска после изменения условий, а именно утраты силы Закона о моратории, в то время как другие удовлетворяли данные иски, прописывая отсрочку исполнения решения в части обращения взыскания на предмет ипотеки, в рамках ст. 217 Гражданского процессуального кодекса, до наступления аналогичного с первым вариантом события.

Разногласия в трактовке Закона были даже на уровне Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам. В связи с этим, 25 марта 2015 года, в рамках рассмотрения гражданского дела № 6-44цс15, Верховный Суд Украины высказал правовую позицию касаемо Закона о моратории.

ВСУ указал, что «мораторий в юридическом понимании имеет значение отсрочки исполнения определенных обязательств, отложения определенных действий на определенный или неопределенный период на основании специального акта… Решение суда в части обращения взыскания на предмет ипотеки не подлежит исполнению на протяжении действия закона».

Напомним, что, согласно ст. 360-7 Гражданского процессуального кодекса, вывод ВСУ касаемо применения нормы права, изложенный в его постановлении должен учитываться другими судами общей юрисдикции при применении таких норм права.

Таким образом, мы имеем правовую позицию ВСУ, которая, кстати, уже успела успешно пройти «проверку боем» в ряде судов (к примеру, решение Деснянского районного суда г. Киева по делу № 754/15558/13-ц от 31.03.2015), гласящую о юридической возможности удовлетворения иска об обращении взыскания на предмет ипотеки с оговоркой об отсрочке исполнения решения в части обращения взыскания на предмет ипотеки.

Что это сулит на практике? Во время действия моратория банки будут накапливать решения судов с отсрочкой исполнения. В итоге это приведет к тому, что на момент снятия моратория, у банков на руках будут десятки тысяч решений об обращении взыскания на предмет ипотеки в сочетании с колоссальными суммами задолженности по кредитам. Еще спустя год многие заемщики останутся без своих квартир и домов, но с огромными «хвостами» непогашенных задолженностей по кредитам, которые, естественно, им прощать никто не собирается.

Конечно, можно уповать на лояльное отношение государства и надеяться, что задуманная в далеком июне 2014 года реструктуризация задолженности все-таки будет проведена. Чтобы снять с данного события вуаль утопии, необходимо заметить, что все предложенные ранее законопроекты, которые должны были установить условия реструктуризации, предусматривали перерасчет задолженности лишь по тем кредитам, по которым отсутствовала просроченная задолженность по состоянию на 1 января 2014 года. Таким образом, далеко не все кредиты подпадали бы под действия данного закона.

В сложившейся вокруг ипотечных кредитов ситуации есть еще один щекотливый момент. Закон о моратории, временно запрещающий обращение взыскания на жилое недвижимое имущество, никак не влияет на возможность выселения всех жильцов по решению суда. В декабре 2014 года была предпринята попытка внесения изменений в Закон, с целью урегулирования данного вопроса. Но законопроект не прошел. В итоге это только усугубило положение заемщиков. Ведь до этого многие судьи опасались принимать положительное решение по искам о выселении, так как трактовка самого закона о моратории была неоднозначной. Тогда как неудачная попытка внесения изменений придала ясности: выселение под мораторий не попадает.

В совокупности с изложенным выше вырисовывается довольно четкая картина дальнейших действий банков. Получив комплексное решение суда о выселении жильцов и обращении взыскания на само жилье, банк получает на руки оптимальный механизм для реализации залогового имущества, который будет запущен, стоит только мораторию пасть.

В конечном итоге это все равно не улучшает положения банков, которые по-прежнему ежемесячно недополучают от заемщиков миллионы прибыли, а, следовательно, не могут надлежащим образом исполнять свои обязательства, в том числе и по депозитным договорам, что толкает многие из них за черту платежеспособности.

В то же время и заемщики, пребывающие в статусе должников, своей халатностью к исполнению взятых на себя обязательств обрекают себя на долговую яму, столь глубокую, что без призрачной помощи извне, им вряд ли когда-то удастся выбраться из нее. А временные запреты, лишь создают иллюзию безопасности, которую многие принимают за настоящую неприкосновенность.

Реальность же такова, что время работает против обеих сторон взаимоотношений. А реальный выход из ситуации возможно найти только через конструктивный диалог банк-клиент.

Станислав Ена,

юрист Адвокатского объединения «SK Group»
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.


Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya