Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Закон о санкциях против РФ

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 12:03

Украина решила тоже ввести санкции против РФ.
Есть проект закона. Выкладываю в раздел РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ, а не Бухфорумный кабачок.
Прошу оставлять только комментарии правового, хозяйственного, налогового содержания БЕЗ политики
Пока не читал. Своих комментариев нет


Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
“ ” 2014 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про санкції

Верховна Рада України,

виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України,

заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим,

усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров’ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод,

прийняла Закон про нижченаведене:

Стаття 1. Суверенне право України на захист

1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, а також запобігання порушенню чи відновленню порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі – санкції).
2. Санкції можуть застосовуватись з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб’єктів.
3. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Стаття 2. Правова основа застосування санкцій

1. Правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй;
2. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об’єктивності, відповідності меті та ефективності застосування.
3. Підставою застосування санкцій також є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною чи фізичною особою, іншими суб’єктами, дій, вказаних у підпункті 1 пункту 1 цієї статті, відносно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.

Стаття 4. Види санкцій

1. Видами санкцій за цим Законом є:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання послуг поштового зв’язку;
9) заборона або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів;
10) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
11) обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та інших суб’єктів інформаційної діяльності, в тому числі, в мережі Інтернет;
12) обмеження або заборона виробництва або розповсюдження друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів;
13) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
14) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання;
15) заборона або обмеження входу морських суден до територіальних вод або портів України та повітряних суден до повітряного простору України, або здійснення посадки на території України;
16) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
17) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
18) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
19) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, банків, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент, або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
20) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
21) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема, у сфері безпеки та оборони;
22) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
23) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
24) заборона діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань та фондів;
25) відмова у наданні і скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
26) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
27) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань укладання договорів чи угод;
28) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
29) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.
2. Санкції за цим Законом не є заходами захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, порядок та умови застосування яких регулюються спеціальним законом.

Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій

1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.
2. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України у встановленому законом порядку і є обов’язковим до виконання.
3. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція за цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Ради національної безпеки та оборони України;
4. Рішення щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування, окрім як у випадках застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватись тимчасово.
5. Рішення про внесення змін до санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України за власною ініціативою, або на підставі пропозицій органів державної влади, вказаних у частині 1 цієї статті.
6. Рішення про скасування санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України у разі, якщо застосування санкцій призвело до досягнення мети їх застосування.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова
Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 11 авг 2014, 12:08

bur писал(а):1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

Я правильно понимаю, что сюда могут попасть не все компании и персоналии, а только те, кого уличили в поддержке сепаратизма/терроризма и всего что там перечислено? А кто тогда попадет под этот пункт? Как-то недостаточно широко они прописали, имхо.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 авг 2014, 12:45

Обзор законопроекта от газеты "Дело" с фотокопиями ЗП.
http://delo.ua/ukraine/ukraina-vvedet-2 ... 1407712896

Просто вопрос, без всяких намёков.
А почему Вы, коллега bur, так часто открываете темы именно в этом разделе? Ветка "Новости" :arrow: тема "Проекты изменений законодательства" - ИМХО - довольно подходящий вариант в данном случае, нет?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5401
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1854 раз.
Поблагодарили: 2118 раз.

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 13:21

VOA писал(а):Просто вопрос, без всяких намёков.
А почему Вы, коллега bur, так часто открываете темы именно в этом разделе? Ветка "Новости" :arrow: тема "Проекты изменений законодательства" - ИМХО - довольно подходящий вариант в данном случае, нет?


Скрытый текст: показать
Я может не прав.

Логика такая. Если тема или событие однодневное (например, подписал закон или что-то подобное), то это новость. Но если может иметь длительный интерес, то ищу другой раздел где лучше всего поместить, если нет уже такой темы.
Здесь специально хотел чтобы все заметили, что тема юридическая, а не политическая. Приходится заниматься юридическими вопросами - поэтому стараюсь следить и важных новостей не упускать.

Вообще мне не нравится ветка "проекты изменений". Если важный проект, то все его обсуждения в проектах могут потеряться - лучше сразу вникать в той ветке и даже теме к которой он относится (прибыль, НДС и т.д.). Но повторюсь, могу ошибаться. Заметил, что здесь негативно относятся к новым темам. Это правильно.
Но не знаю могу ли перенести эту тему после создания. Не вижу способа. Постараюсь не частить. Основной задачей вижу чтобы одна и та же тема не раздваивалась - это 100 % зло, тогда находить сложно. На форуме привлекает в темах порядок. Изначально все структурировано хорошо. Стараюсь не портить, а пополнять

За это сообщение автора bur поблагодарил:
VOA
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 13:33

Marlboro писал(а):
bur писал(а):1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

Я правильно понимаю, что сюда могут попасть не все компании и персоналии, а только те, кого уличили в поддержке сепаратизма/терроризма и всего что там перечислено? А кто тогда попадет под этот пункт? Как-то недостаточно широко они прописали, имхо.


Вопрос - как уличили? Написанное похоже на УК, неплохо бы уличить судебным решением.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vins » 11 авг 2014, 13:42

Marlboro писал(а):
bur писал(а):1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

Я правильно понимаю, что сюда могут попасть не все компании и персоналии, а только те, кого уличили в поддержке сепаратизма/терроризма и всего что там перечислено? А кто тогда попадет под этот пункт? Как-то недостаточно широко они прописали, имхо.


А по-моему, даже слишком широко. До степени неопределенности. Тем более, что я в проекте не увидел, что санкции применяются только к субъекту, совершившему соответствующие действия. Хотя, возвращаясь к теории юридической ответственности (а Вы, уважаемый коллега Marlboro, всегда проявляли компетентность в юридической плоскости вопросов и понимание природы правового регулирования), хочу у Вас уточнить: что Вы имеете в виду "не все, а только те, кого уличили"? А как же принцип вины?
Но у меня возник ряд вопросов:
1) какие еще могут быть субъекты, кроме государства, юридического лица либо физического лица? Просто пытаюсь понять, о каких еще субъектах речь?
2) названные основания не однопорядковые и, на мой взгляд, не взаимозаменяемые
bur писал(а):Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй;


3) будем ли признавать действие принципа "закон обратного действия не имеет" в отношении этого акта?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 13:45

vins писал(а):1) какие еще могут быть субъекты, кроме государства, юридического лица либо физического лица? Просто пытаюсь понять, о каких еще субъектах речь?


Отечественное юрлицо, Украина
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vins » 11 авг 2014, 13:54

bur писал(а):
vins писал(а):1) какие еще могут быть субъекты, кроме государства, юридического лица либо физического лица? Просто пытаюсь понять, о каких еще субъектах речь?


Отечественное юрлицо, Украина


Согласен, спасибо. Да, по тексту так и получается
bur писал(а):2. Санкції можуть застосовуватись з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб’єктів.


Но я ж правильно понимаю: никто судебной защиты права не отменял, значит - решение РНБО можно обжаловать?

Marlboro писал(а):Как-то недостаточно широко они прописали, имхо.

А я вот перечитываю.. и думаю, что в части объективной стороны правонарушения.. даже очень широко
bur писал(а):створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Препятствия для стабильного экономического развития и полноценное осуществление прав и свобод настолько оценочные понятия.. что даже судам такая свобода усмотрения не снилась. Хотя некоторые санкции аналогичны мерам уголовной ответственности для юрлиц по законодательству ряда государств.
+ к этому перечень санкций не является исчерпывающим: 29) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 11 авг 2014, 13:57

vins писал(а):(а Вы, уважаемый коллега Marlboro, всегда проявляли компетентность в юридической плоскости вопросов и понимание природы правового регулирования), хочу у Вас уточнить: что Вы имеете в виду "не все, а только те, кого уличили"? А как же принцип вины?

К сожалению, закон явно "юридически не обоснован" и исключительно политически мотивированный, потому в этом случае мне интересно как они согласно этого закона будут налагать санкции на собственность русских политиков, если им для этого нужно доказать вину этих людей в грехах по пункту 1. Ну, если брать аналогию с санкций Евросоюза - они просто выбрали людей и компании, которые связаны с правительством РФ, и обложили их запретами (санкциями). Смогут ли наши сделать так же, если они ограничены рамками виновности? Ведь тот же Сбербанк русский и под санкции по логике вещей должен попасть, но он не обязательно финансирует сепаратизм, вина его не доказана.

vins писал(а):1) какие еще могут быть субъекты, кроме государства, юридического лица либо физического лица? Просто пытаюсь понять, о каких еще субъектах речь?

Ну, в "инши" в данном случае могут подпадать и украинские лица :) Исходи из того, что сперва указаны иностранные юрлица и физлица.

П.С. чисто интересно - прошел ли бы этот закон проверку у Конституционного суда, на предмет нарушения статей 13 (в части равенства перед законом) и 41?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 11 авг 2014, 14:11

vins писал(а):А я вот перечитываю.. и думаю, что в части объективной стороны правонарушения.. даже очень широко
bur писал(а):створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Препятствия для стабильного экономического развития и полноценное осуществление прав и свобод настолько оценочные понятия.. что даже судам такая свобода усмотрения не снилась. Хотя некоторые санкции аналогичны мерам уголовной ответственности для юрлиц по законодательству ряда государств.
+ к этому перечень санкций не является исчерпывающим: 29) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

Да, согласен, чего-то заострил внимание на территориальной целостности - а там размытых формулировок достаточно чтобы на кого угодно наложить санкции. Плюс, я так понял, решение суда не нужно - если СБУ сделает предоставление о том, что финансируют редисок, то уже можно налагать санкции. Тот неловкий момент, когда "целесообразность" и закон идут вразрез или даже друг против друга.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST vins » 11 авг 2014, 14:15

bur писал(а):Украина решила тоже ввести санкции против РФ.


Уважаемый bur, а почему Вы так сузили сферу действия Закона? :)
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 14:37

«Нафтогаз»: транспортировать газ будут не попавшие под санкции компании

В «Нафтогазе» сообщили, кто будет транспортировать газ в случае санкций

В случае введения санкций против российских предприятий на транзит природного газ в Европу и Молдову его транспортировка сможет осуществляться компаниями, которые не попали под действие такого ограничения.
Об этом говорится распространенном в понедельник сообщении НАК «Нафтогаз Украины».
«Введение санкций, ограничивающих транзит ресурсов, может ограничить или исключить дальнейшее предоставление газотранспортных услуг определенным контрагентам со стороны НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз». В таком случае услуги по транспортировке природного газа по территории Украины в страны ЕС, Турцию и Молдову могут предоставляться контрагентам, которые не подпадают под действие санкций. Для этого им необходимо заключить соответствующие прямые договора с оператором украинской газотранспортной системы», – отмечается в сообщении.
В госхолдинге подчеркивают, что принятие проекта закона Украины «О санкциях», который был подан в Верховную Раду Кабинетом министров 8 августа 2014 года, не будет означать автоматический ввод специальных экономических и ограничительных мер, о которых идет речь в документе.
Закон создает правовую основу для введения ограничений в отношении определенных видов экономической деятельности, в том числе, предоставление услуг по транспортировке ресурсов. Такое ограничение может быть введено СНБО по представлению Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка или Службы безопасности.
В «Нафтогазе» обращают внимание, что остаются надежным партнером по транспортировке природного газа в ЕС. «За время текущего кризиса компания не зафиксировала ни одного нарекания относительно качества газотранспортных услуг, несмотря на сложнейшие отношения Украины со страной-поставщиком газа, остановку поставок газа для украинских потребителей с середины июня и искусственные барьеры для полноценного использования имеющихся газотранспортных мощностей в направлении Украины из стран ЕС», – отмечается в сообщении.
«"Нафтогаз» подтверждает свою готовность и в дальнейшем так же безупречно обеспечивать транспортировку природного газа для европейских потребителей», – приводятся в сообщении слова председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 8 августа заявил, что санкции, которые предлагает ввести Кабинет министров в отношении России, могут включать запрет на авиаперелеты и транзит ресурсов через украинскую территорию.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 11 авг 2014, 14:37

vins писал(а):
bur писал(а):Украина решила тоже ввести санкции против РФ.


Уважаемый bur, а почему Вы так сузили сферу действия Закона? :)


Согласен. Вначале назвал, потом стал вникать :)
Санкции могут вводиться не только против РФ, но и против других стран (например, запрет транзита в ЕС - против ЕС) и субъектов.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST vins » 11 авг 2014, 15:19

Глянул быстро статьи в англоязычной он-лайн библиотеке по односторонним санкциям. Из того, что пока удалось для себя уяснить: 1) вопрос рассматривается исключительно в плоскости допустимости таких санкций в отношении государства (в отношении юридических / физических лиц либо вообще не ставят, либо сразу говорят о незаконности); 2) из трех статей на английском, которые посмотрел, во всех трех указывается, что односторонние санкции (речь об экономических санкциях) противоречат ВТО, а если и могут применяться, то только по Резолюции Совбеза ООН.
Далек от мысли утверждать, что на этом можно поставить точку и все вопросы я для себя снял.. но пока исхожу вот из этой информации.
Дабы не быть голословным

Hindeya, Tilahun Weldie, Unilateral Trade Sanctions as a Means to Combat Human Rights Abuses: Legal and Factual Appraisal (September 1, 2013).
Monash University - Faculty of Law
Wellington Road
Clayton, Victoria 3800
Australia
...
Conclusion
Unilateral trade sanctions as a response to human rights abuses can be challenged from two perspectives: impact and legality under the WTO regime.
While the objective of promoting human rights through unilateral trade sanctions may sound positive, it is not the most effective weapon to ensure that repressive governments comply with basic standards of human rights. Many unilateral trade sanctions have done little to force those in power to comply with human rights standards. Even worse, unilateral trade sanctions are often counter-productive because they have unintended consequences on the general
population who live in the target country. Unilateral trade sanctions have hurt most the general population than the repressive governments. Hence, apart from
the inefficacy of trade measures to induce respect for human rights, the fact that such measures have unintended humanitarian consequences on the public at
large render this approach unacceptable.
Unilateral trade sanctions may have a symbolic significance to send a message that the human rights situation in the target country would not be tolerated. In spite of their symbolic significance, however, such measures are usually weak in bringing about tangible human right changes. Constructive engagement is thus more productive to achieve human rights reforms. Imposing unilateral trade sanctions and following a ‘wait and see policy’ to lift such sanctions until such time that human rights are respected in the country does not appear to be a sound approach.
Moreover, the legality of unilateral trade sanctions under the WTO Agreements has been controversial. While exceptions of some of the WTO Agreements such as GATT Article XX accommodate some human rights, they are applied to address human rights concerns within one’s own territory. Article XX of the GATT allows measures to protect human life and health i.e. protection of the human right to life and health. However, its application is limited in the sense that derogation from the WTO rules can be made only to address public concerns within domestic jurisdiction. The WTO rules do not, arguably, authorize countries to take outwardly directed unilateral trade sanctions against target countries. Article XX does not warrant extraterritorial application. Hence, unilateral trade sanctions against target countries on grounds of human rights violations are neither permitted under WTO rules nor effective mechanisms to ensure respect for human rights.
Furthermore, GATT Article XXI and the UN Charter do not authorize unilateral trade sanctions as a weapon to promote human rights. Of course, the Security Council can authorize multilateral trade sanctions in order to maintain or restore international peace and security. Article XXI(c) of the GATT also allows WTO members to impose trade sanctions when the Security Council calls upon countries for multilateral action which may include trade embargo.
However, unilateral trade sanctions are neither covered under Article XXI exception of the GATT nor under the UN Charter.
This is not to suggest that repressive regimes should be given free ride to do whatever they please in the course of their gross violation of human rights.
Rather, the task of regulating gross human rights violations would be more appropriate under the United Nations which has the mandate to authorize
multilateral trade sanctions against repressive regimes. In fact, even a comprehensive multilateral trade sanction authorized by the UN has unintended
consequences and may not also be effective to bring about the desired result.
However, the UN can resort to specific sanctions, as it sometimes does, rather than imposing comprehensive multilateral trade sanctions with a view to
minimize the cost of such sanctions on the general population, and at the same time to duly exert pressure against the human rights abuses


И вторая статья, тоже выкладываю только выводы
Rahimi, Mahmoud and Mohammadi Motlagh, Alireza and sheybani, ehsan, Unilateral Economic Sanctions in the Light of International Law: Unilateral Sanctions on Islamic Republic of Iran (June 11, 2014). Management and Administrative Sciences Review, Volume: 3, Issue: 4, July 201

CONCLUSIONS
The unilateral sanctions are legitimate only in the
scope of Security Council resolutions but in many
cases unilateral sanctions have been imposed
following to the Security Council sanctions
resolutions considered over punishment in
comparison additional measures and partly due to
political malice are in international relations. it’s a
obvious violate of peremptory rules of
international law. Base on so many other fields of
international law such as human rights, economic
international law and etc, we can prove the
international responsibility of boycotting states.
We believe that base on bilateral and multilateral
treaties between Iran and boycotting states, the
boycotting states have the international
responsibility. Although we can consider the
Security Council resolutions as necessity for
preclude international responsibility, targeting
state will have responsibility for their measures
that are unjust and out of limitation of resolutions.
Sanctions on Iranian national have these effects
and may cause the international responsibility for targeting states. Because they violate the
peremptory principles of international law.


Но вторая пускай даже не считается.. в силу возможной субъективности взгляда.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 11 авг 2014, 16:27

Господа, а вот это разве возможно в одностороннем порядке?

3. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція за цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Ради національної безпеки та оборони України;
vikakool
 
Сообщений: 4191
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 911 раз.
Поблагодарили: 645 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya