Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Военное положение

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST lelmvj » 17 фев 2015, 16:05

Статья из Дебета-кредита

Военное положение: последствия для бизнеса

Юрист предоставил рекомендации предприятиям для минимизации негативного влияния военного положения

В контексті ситуації, що склалася на території Донецької та Луганської областей України, все актуальнішим стає питання введення воєнного стану на всій території України або деяких адміністративно-територіальних одиниць. Безумовно, слід чітко усвідомлювати, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком кожного громадянина. Проте, варто розуміти, що повне переведення економіки України в режим воєнного стану може мати негативні наслідки для розвитку держави після успішного завершення військових дій.
Воєнний стан (далі - ВС) - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню (Генеральний штаб Збройних Сил України; командування видів Збройних Сил України; об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
ВС вводиться за пропозицією РНБО Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України у разі усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.
Нагадуємо, що на даний момент по усій території Україні запроваджено особливий період часткової мобілізації (провадиться мобілізація людських ресурсів та транспортних засобів). Введення ВС на окремих територіях не є підставою для скасування мобілізації на інших територіях, більше того по усій території України може буде впроваджено повну мобілізацію.
На підставі аналізу законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів можна виокремити 10 ключових заходів в рамках ВС, проведення яких матиме вплив на український бізнес. Нижче запропоновано потенційні шляхи та способи мінімізації негативних наслідків відповідних заходів.
В умовах ВС військовому командуванню за погодженням з органами влади (а в умовах бойових дій і без такого погодження) надається право здійснювати такі основні заходи:
1. Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.
Здійснення цього заходу не деталізовано та не врегульовано на законодавчому рівні, а тому «використання потужностей підприємств» може в кожному випадку відбуватися на розсуд військового командування, виходячи з поточних потреб. Таке формулювання потенційно дозволяє військовому командуванню перевести будь-яке підприємство на повне обслуговування оборонних потреб, при цьому відшкодування збитків чи інші гарантії компенсації прямо не передбачені.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: При введенні такого заходу для збереження поточного контролю над підприємством потрібно заявити і зайняти позицію, що відповідне підприємство - це (в кожному конкретному випадку можна використовувати різні аргументи в залежності від виду діяльності) об'єкт, на якому знаходиться складне технологічне і комп'ютерне обладнання та/або легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини, та/або, на якому можуть працювати лише особи, які пройшли спеціальну підготовку і навчання. Порушення правил експлуатації, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших вимог безпеки може призвести до виникнення потенційних небезпечних ситуацій і до непридатності об'єкта до обслуговування. Тому, якщо відбуватиметься переведення роботи підприємства виключно на обслуговування військових потреб, то необхідно забезпечити присутність компетентного персоналу для здійснення поточного контролю і документування всіх операцій з метою подальшого виставлення претензій по відшкодуванню збитків. Можливо, при введенні ВС, слід укласти відповідні договори на обслуговування військових потреб, щоб мати правову підставу отримання компенсацій.
2. Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб.
Даний захід може бути як складовою попереднього, так і окремим самодостатнім заходом. Працездатні особи можуть залучатися до виконання суспільнокорисних робіт, робіт оборонного характеру, тощо.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: Можливий варіант уникнення залучення персоналу до таких робіт - здійснення бронювання. В такому випадку працівники не підлягатимуть призову та трудовій повинності. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, котрі працюють на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених підприємств (це можуть бути керівники; особи, повноваження яких безпосередньо пов'язані з виконанням мобілізаційних завдань і т.п.) та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
3. Вилучати для тимчасового використання необхідное для потреб оборони майно, у тому числі транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту.
Вилучення для тимчасового користування транспортних засобів (надалі - ТЗ) з подальшим їх поверненням регулюється окремими нормативними документами. При цьому проводиться попередня оцінка ТЗ, складаються акти приймання-передачі, а також законодавством передбачено можливість відшкодування збитків у зв'язку з виконанням конкретною особою військово-транспортного обов'язку. Окрім цього, військкоматами та органами державної влади на місцях вже напрацьовано та апробовано механізми вилучення ТЗ.
Що стосується іншого майна - об'єктів, споруд, то його вилучення для тимчасового користування фактично не врегульоване. Оскільки вилучення майна для користування ускладнене додатковими діями (оцінка, документування), вважаємо, що фактичне вилучення може бути проведено в рамках заходу спрямованого на використання потужності та трудових ресурсів підприємств для потреб оборони, зміни режиму їх роботи, проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: В кожному випадку вилучення будь-якого майна для використання в військових цілях необхідно забезпечити проведення негайної оцінки майна та документування кожного факту передачі майна, застосовуючи форми актів по аналогії, які використовуються у врегульованих законодавством сферах (зокрема при вилученні ТЗ). У випадку, коли такими об'єктами для вилучення в користування військових є цілісні майнові комплекси, потрібно вжити заходів для пояснення військовому керівництву можливості забезпечення обслуговування військових потреб набагато ефективніше і професійніше за умови наявності команди працівників, схеми логістики, ресурсів і т.д., а тому немає необхідності вилучати відповідні цілісні майнові комплекси і самостійно організовувати складні процеси на них. Таким чином, вважаємо, шо потрібно лобіювати зміну цього заходу на договірну співпрацю.
4. Встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Можуть вводитися додаткові контрольні і обмежуючі заходи, щодо руху осіб і ТЗ по території, де оголошено ВС. Детально ці заходи в законодавстві не врегульовані. Може бути порушена логістична складова бізнесу.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: Протидіяти негативним наслідкам фактично неможливо. Доводиться, виходячи з ситуації, складати альтернативні схеми, пояснювати важливість поставок конкретних товарів для потреб регіону, споживачів, тощо.
5. Встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об'єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони.
Означеним заходом може бути порушено режим функціонування відповідних об'єктів, які потенційно можуть бути використаними для потреб оборони (для стоянки військової техніки, розміщення припасів, тощо), а також для використання в якості сховищ для захисту населення. Військове командування може зобов'язати привести сховища до придатного стану.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: Враховуючи специфіку об'єктів, які можуть бути використаними для потреб оборони, і зокрема об'єктів, де є такі сховища - необхідно організувати належний режим пропуску людей і протидії проникненню до іншого майна, обладнання тощо.
6. Примусово відчужувати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони.
В рамках цього заходу йдеться про перехід права власності на майно з наступним або попереднім відшкодуванням його. Відчуження проводиться на основі попередньої оцінки з складенням відповідного акта. Процедура є детально врегульованою на законодавчому рівні. Враховуючи непередбачуваність таких витрат в бюджеті, всі відшкодування можуть бути здійснені в перший бюджетний період після припинення ВС. Повернення примусововідчуженого майна здійснюється в судовому порядку, при умові, що воно збереглося.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: В кожному випадку примусового відчуження будь-якого майна для використання в військових цілях, необхідно забезпечити проведення негайної оцінки майна та документування кожного факту його передачі.
7. Мобілізувати військовозобов'язаних (може проводитися і на територіях, де не введено ВС, але оголошено мобілізацію).
Загалом зазначений захід вже є знайомим для українського бізнесу, а тому кардинальних змін не варто очікувати. Так, мобілізація вже буде повною, а не частковою. Мобілізовані працівники вивільняються з робочих місць із збереження середньої заробітної плати протягом одного року з моменту їх мобілізації.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: Можливий варіант з бронюванням як і у випадку з трудовою повинністю.
8. Мобілізувати транспортні засоби (може проводитися і на територіях, де не введено ВС, але оголошено мобілізацію).
Мобілізація ТЗ проводиться шляхом їх вилучення у тимчасове користування, щоправда в даному випадку, можливість такого вилучення не залежить від введення ВС. Вилучення транспортних засобів для користування в військових цілях вже проводилось в рамках часткової мобілізації, але у разі введення ВС воно прогнозовано буде більш масовим. На даний момент КМУ встановлено ліміт - 50% автопарку, хоча зазначений ліміт може бути збільшеним в умовах ВС.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: В кожному випадку вилучення ТХ для використання в військових цілях, необхідно забезпечити проведення негайної оцінки майна та документування кожного факту передачі майна. У випадках, якщо кількість ТЗ, яку вимагає військове командування, є кртитичною - необхідно звертатися до нього з листами, де б обґрунтовувалося, що вилучення великої кількості ТЗ може призвести до негативних наслідків.
9. Формувати державний матеріальний резерв (може проводитися і на територіях, де не введено ВС, але оголошено мобілізацію).
Тут слід розглянути два аспекти:
- постачання товарів у резерв: здійснюється шляхом проведення процедури державних закупівель - процедура врегульована законодавством. Постачальник бере участь в тендері на поставку товарів для військових потреб на добровільній основі з подальшим укладенням договору поставки;
- зберігання товарів з державного резерву: здійснюється на договірній основі з оплатою послуг. Підприємства, установи і організації всіх форм власності, яким встановлені мобілізаційні та інші спеціальні завдання, зобов'язані забезпечити розміщення, зберігання, своєчасне освіження, заміну, а також відпуск матеріальних цінностей із державного резерву, згідно із зазначеними завданнями, власними силами.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу: У випадку постачання по оголошеному тендеру - підприємство самостійно оцінює можливість здійснення такої поставки. У випадку покладення обов'язку зберігання - треба виходити з ситуації та аналізувати технічні спроможності зберігання, наявність необхідної інфраструктури тощо.
10. Зобов'язувати підприємства створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями).
Детально порядок виконання такого обов'язку не врегульовано. При покладенні на підприємство згаданих зобов'язань може бути порушена його робота. Питання про відпуск ресурсів не стоїть в аспекті цього заходу, але постійна їх наявність має бути гарантована. Щоправда, фактично відсутня можливість проведення постійного контролю наявності «нерухомого запасу» у відповідних кількостях.
Способи мінімізації негативних наслідків для бізнесу:
Слід апелювати до того, що незнижуваний запас повинен створюватися на умовах, що передбачені ЗУ «Про державний матеріальний резерв», тобто за процедурою державних закупівель.
Дотримання перелічених рекомендацій дозволить підприємствам, установам організаціям мінімізувати негативний вплив воєнного стану, а також змоделювати схему дій на такий період.

Ігор Маркевич, юрист АО «LAWWHALES», аспірант юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

За это сообщение автора lelmvj поблагодарил:
tanay
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Аll » 18 фев 2015, 20:15

Я так понимаю что бизнес весь остановится если введут военное положение.
Налоговый и трудовой Кодексы отменяются на время войны.
А за счет чего будут кормить население и армию?
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 фев 2015, 20:30

Аll писал(а):Налоговый и трудовой Кодексы отменяются на время войны.

Это почему?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 19 фев 2015, 00:37

Аll писал(а):Налоговый и трудовой Кодексы отменяются на время войны.


Налоговый не отменяется. Но это не требуется, принимая во внимание специфику военного положения. Она в том, что военное командование (читай - чиновник) получает в управление не только госаппарат, но и весь частный сектор экономики, равно как и управление любой квартирой (частным домовладением). Становится директором всех активов в стране(но не пассивов и расходов - которые не его забота).

Например, у вас есть гостиница. Можно получать не только 2 % от доходов в бюджет в виде налогов, а сказать - теперь тут живет военная часть № Н. Но может и не жить, а жить напротив - у конкурента :)

Не думаю, что бизнес весь остановится. Усложнится - да, ведь на законном основании чиновник может прийти и взять абсолютно все что понравится. Но поскольку он может как взять, так и не взять, то бизнес не остановится :) Будет продолжать уменьшаться, это да.

Трудовой частично отменяется.
Вводится принудительный труд. Но это мелочи.

Кроме того, нужно посмотреть на вносимые изменения, ведь все быстро меняется. Но думаю, там будут чиновничьи изменения (кто конкретно на чем сидит, например, в контексте СНБО).

ПС (по поводу меняется)
"На территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет. Точка" Порошенко.
25.09.14

"Украина не нуждается в миротворческих силах ООН" Порошенко
07.02.15 г.

"СНБО по предложению Порошенко приняла решение обратится к ООН с просьбой ввести миротворческий контингент"
18.02.15 г.

:)
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Аll » 21 фев 2015, 11:04

Военное положение - это официальное признания врага и по сути объявление открытой войны. Ваша частная собственность обнуляется. ПО сути национализируется и дается вам во временное пользование пока не пригодится. Какой трудовой кодекс - если твоих работников изымают из рабочего процесса. Некому работать и создавать добавленную стоимость. Не будет рабочих мест- не будет продаж, взносов ЕСВ и зарплаты. ВСе по братски будет делиться по карточкам.

О каком бизнесе может идти речь если в договорах указано, что договорные отношения можно не выполнять во время форс-мажора, включая войну. Банки могут не выполнять переводы, кредиторы могут на расплачиваться, и т.д. Все инвесторы сбегут со своими деньгами.

Я ж не против. Только надо открыто рассказать что нас ждет. Вы этого хотите? Перерезать бизнесу вены? Тогда не будет Украины, т.к налоги - это кровь государства. Кто ее будет финансировать?
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 21 фев 2015, 11:42

Аll писал(а):Кто ее будет финансировать?

МВФ и Ко:)
Озвученной суммы 40 млрд хватит по сегодняшнему курсу (выйдете на улицу - уже местами официально висят курсы по 32) на 3 годовых бюджета Украины (хотя несколько недель назад хватало только на 1,5). Поэтому без паники. На содержание государства даже половины этой суммы более чем достаточно (с учетом того, что половину из оставшейся половины можно и украсть более эффективно использовать).
За людей (кто будет финансировать людей, в т.ч. пенсии) в вопросе не сказано :)
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Angela1984 » 21 фев 2015, 20:24

Как не сказано кто будет финансировать?! А повышение тарифов на газ на 280%, а на свет на 40% (и это при том, что электроенергию вырабатываем мы сами)
Angela1984
 
Сообщений: 53
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 17:05
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST налоговик » 01 мар 2015, 23:13

Скажется ли военное положение на правах вкладчиков банков?

В случае введения военного положения как могут ограничиться права вкладчиков и должников банков? Что будет с депозитами?

Закон Украины «О правовом режиме военного положения» от 6 апреля 2000 года не содержит каких-либо специальных положений, касающихся функционирования банковской системы. И, в частности, ограничения прав вкладчиков или должников банка после введения военного положения.
В этом контексте могут быть применены общие положения Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» от 17 мая 2012 года, касающиеся возможности изъятия имущества предприятий, необходимого для нужд обороны, а также принудительного отчуждения имущества юридических и физических лиц для нужд обороны.
Длительное время предметом рассмотрения являлся правительственный законопроект «О финансовой системе Украины в особый период», который предусматривал достаточно жесткие меры в случае введения военного положения.
В нем, в частности, предусматривалось, что в случае введения военного положения и моратория на выплату банковских депозитов средства клиентов, которые хранятся на вкладных (депозитных) счетах в банках, и средства небанковских финансовых учреждений, которые принадлежат гражданам и/или привлекались от граждан на возвратной основе, могут использоваться для удовлетворения потребностей государства в финансовых ресурсах в особый период путем зачисления их части, размер которой определяется Кабинетом министров Украины, в государственный бюджет Украины.
При этом средства, привлеченные таким образом, включаются в государственный долг, который оформляется государственными ценными бумагами, передаваемыми собственникам этих средств. Обязательства по таким ценным бумагам будут выполняться государством уже после окончания особого периода за счет средств Государственного бюджета на условиях, определенных этими ценными бумагами.
По сути, это будет принудительный кредит государству на потребности обороны, который непонятно как и когда будет возвращаться. Помимо этого, предусматривалось ограничение на выплату процентов и возвращение средств с вкладных (депозитных) счетов физических лиц на срок действия особого периода (введение моратория на выплату банковских депозитов).
Несмотря на то, что правительственный комитет по вопросам экономического развития и европейской интеграции отклонил данный законопроект как «дискредитирующий правительство», нельзя исключить в ближайшем будущем возвращения к идее принудительного изъятия банковских депозитов «на нужды армии».
Введение в Украине военного положения также позволит банкам и их клиентам расторгать ранее заключенные кредитные и депозитные договоры со ссылкой на данное форс-мажорное обстоятельство.
Александр Выговский

Forbes.ua
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST налоговик » 03 апр 2015, 17:26

президент внес в раду новенький закон "Про правовий режим воєнного стану"
2541

многое анлогично старому закону

Скрытый текст: показать
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
1) встановлювати посилену охорону важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи. Перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України;
2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України;
3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку;
5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;
6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання громадян на території, на якій діє воєнний стан;
11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів, театрально-видовищних закладів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі;
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;
13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
15) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;
16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу відповідно військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;
17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
18) встановлювати порядок використання сховищ, інших захисних споруд цивільного захисту;
19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
20) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;
22) вживати додаткових заходів щодо посилення захисту державної таємниці;
23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST VOA » 26 ноя 2018, 01:44

С утра внеочередное заседание ВРУ о подтверждении предложения Президента и РНБО о введении ВП на 60 дней. Предположительно без органичения свобод граждан, проблем с НБУ и т.п. Только в качестве готовности в случае продолжения активной формы агрессии со стороны РФ.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5467
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1863 раз.
Поблагодарили: 2157 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 ноя 2018, 12:16

ага :( сидим , ждем... :ga-ze-ta;
minibuh
 
Сообщений: 2393
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1277 раз.
Поблагодарили: 951 раз.

UNREAD_POST hela » 26 ноя 2018, 16:09

Рада не с утра, с 16-00. И вот за то, что не с утра, я не могу их осудить.
Но интересно, что значит в закрытом режиме. Результаты поименного голосования будут в открытом доступе?
hela
 
Сообщений: 606
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 218 раз.
Поблагодарили: 312 раз.

UNREAD_POST minibuh » 27 ноя 2018, 10:44

Кто-то видел текст принятого Указа?
minibuh
 
Сообщений: 2393
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1277 раз.
Поблагодарили: 951 раз.

UNREAD_POST Galla » 27 ноя 2018, 16:51

minibuh писал(а):Кто-то видел текст принятого Указа?


є на сайті ВРУ
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
minibuh
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST minibuh » 27 ноя 2018, 19:46

я так понимаю нам, жителям 10 областей , надо ждать утвержденный КМУ план мероприятий обеспечения военного положения: комендантское время, запреты и т.д
Пока этого нет живем как жили?
minibuh
 
Сообщений: 2393
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1277 раз.
Поблагодарили: 951 раз.

След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya