Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Дозвіл на торгівлю

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST GalynaS » 09 фев 2011, 21:57

Я ось таке знайшла:
За яких обставин не потрібно отримувати дозвіл
Дозволу не вимагають, якщо підприємство:
• вводить в експлуатацію нові та реконструйовані об’єкти,
що їх приймає державна комісія;
орен дує приміщен ня, влас ник яко го вже має дозвіл. За за ко-
но дав ст вом3, у разі “на дан ня на підставі до го во ру орен ди
чи ін ших до го ворів у тим ча со ве ко ри сту ван ня приміщень та
об лад нан ня за умо ви збе ре жен ня ви ду діяль ності і ста ну цих
приміщень та об лад нан ня від орен да ря або іншо го ко ри сту ва-
ча не ви ма гається одер жан ня до ку мен та дозвільно го ха ра к те-
ру на їх ви ко ри стан ня (ек с п лу а тацію), крім по тенційно не без-
печ них об’єктів4 та в разі ви ко ри стан ня ма шин, ме ханізмів,
ус тат ку ван ня підви ще ної не без пе ки”5;

• орен дує тор го вельні місця, кіос ки та кон тей не ри, як що їх
розміще но на рин ках за схе мою, по год же ною з ор га на ми
по жеж но го на гля ду;
• на ле жить до ка те горії підприємств, на які по ши рюється де к-
ла ра тив ний прин цип.

3 Таку норму впроваджує Закон “Про дозвільну систему у сфері гос по-
дарської діяльності” (№ 2806-IV від 6 вересня 2005 року), що набрав
чинності 6 січня 2006 року.*[b]5 “Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною
праці та його територіальними органами” (до кумент затверджено
постановою Кабінету Міністрів України за № 1631 від 15 жовтня
2003 року).[/b]
GalynaS
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:40
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 09 фев 2011, 23:00

У Вашому питанні йшлося про органи пожежного нагляду і СЕС.
А зараз Ви наводите інформацію про дозвіл від органів Держнаглядохоронпраці.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST GalynaS » 10 фев 2011, 00:20

ПОРЯДОК
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на
початок роботи підприємств та оренду приміщень
(витяг)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150
11. Дозвіл не оформлюється:
111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в
орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і
стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об’єктів), або
не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об’єктів
з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території
або всередині зазначених об’єктів,
можуть започатковувати свою
діяльність за декларативним принципом.

-тобто не обов"язково декларацію, а тільки можливо....?
GalynaS
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:40
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST GalynaS » 10 фев 2011, 00:22

Ol_ua писал(а):У Вашому питанні йшлося про органи пожежного нагляду і СЕС.
А зараз Ви наводите інформацію про дозвіл від органів Держнаглядохоронпраці.


сорі, тут неправильно вказано ссилка 5..
GalynaS
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:40
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST vins » 10 фев 2011, 00:24

GalynaS писал(а):тобто не обов"язково декларацію, а тільки можливо....?


Угу - в них є вибір: можуть отримувати дозвіл, а можуть за декларативним принципом :)
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST GalynaS » 10 фев 2011, 00:49

Мдя...а я розумію, що дозвіл не отримується, а слово "можна" це ж не обов"язково, відповідно дозволу не треба, та й декларація не обов"язкова :roll:
GalynaS
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:40
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST konsult » 25 фев 2011, 12:50

Появился свежий труд Госкомпредпринимательсва на тему разрешения на размещение объекта торговли, услуг.
Идея таже, что и раньше:
- правовых оснований на оформление и выдачу разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг (и подобных ему) нет;
- сейчас имеет место практика истребования деклараций о соответствии материально технической базы (вместо разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг). Госком говорит, что это более приемлемый вариант, но при желании требования по подаче декларации можно в суде признать неправомерными. Здесь Госком прав, поскольку декларация, на мой взгляд, по своей сути заменяет разрешение, то есть нужна там, где такое разрешение требуется. Если не требуется разрешение, то не нужна и декларация;
- традиционного делают оговорку по поводу зданий и сооружений, размещаемых на территории объектов благустройства.

Скрытый текст: показать
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 17.02.2011 р.

Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

Керуючись нормами податкового законодавства (зокрема, Законом України "Про систему оподаткування" та Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори") місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

З набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну систему) правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачено жодним Законом України.

Крім того, Верховною Радою України 02.12.2010 прийнято Податковий кодекс України, підпунктом 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" яким передбачено, що з 01.01.2011 втратили чинність, зокрема, Закон України "Про систему оподаткування" та Декрет Кабінету Міністрів України 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори".

Тим самим, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (далі - дозвіл) скасовано.

Проте, на сьогодні, органами місцевого самоврядування запроваджується практика встановлення необхідності подання суб'єктами господарської діяльності декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, замість дозволу.

Така практика, у порівнянні з неправомірним дозволом, є більш прийнятною, але потребує наявності відповідної нормативно-правової основи.

Отже, на сьогодні, існує необхідність щодо повідомлення органів місцевого самоврядування про відкриття об'єкту торгівлі та сфери послуг, і таке повідомлення не може бути "зареєстроване" або "не зареєстроване", а повинно прийматись безумовно і використовуватись в роботі для потреб місцевого самоврядування.

Статтею 1 Закону України про дозвільну систему передбачено, що декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) - це документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Частиною першою статті 4 Закону України про дозвільну систему передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання в Україні є, зокрема, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Враховуючи, що на сьогодні, жодним законом України не передбачено необхідності одержання документа дозвільного характеру (дозволу) для здійснення господарської діяльності, вимоги дозвільних і контролюючих органів (їх посадових осіб) щодо подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, можуть бути визнані неправомірними, оскільки суперечать нормам Конституції України, Господарського кодексу України та Закону України про дозвільну систему.

Разом з тим, слід зазначити, що частиною першою статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачено, що до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" об'єктами благоустрою, зокрема, визначено: території загального користування (вулиці, парки, пляжі тощо); прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник Голови
Г. М. Яцишина

За это сообщение автора konsult поблагодарил:
Ol_ua
Аватар пользователя
konsult
 
Сообщений: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 14:51
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 271 раз.

UNREAD_POST vins » 05 апр 2011, 07:13

И еще одно письмо ГКП с выводом
Разрешение на размещение объекта торговли получать не нужно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ від 30.03.2011 р. N 3019


Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто ваш лист-звернення від 19.03.2011 N 18 стосовно надання роз'яснень з деяких питань одержання дозволу на розміщення об'єкту сфери послуг та повідомляється наступне.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг раніше стягувався відповідно до норм податкового законодавства (зокрема Закону України "Про систему оподаткування" та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори"), у зв'язку з чим місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

Однак, з набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачена жодним законом України.

Крім того, Верховною Радою України 02.12.2010 прийнято Податковий кодекс України, підпунктом 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" якого передбачено, що з 01.01.2011 втратили чинність, зокрема, Закон України "Про систему оподаткування" та Декрет Кабінету Міністрів України 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори".

Тим самим збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг скасовано.


Может, наконец-то поставят точку в истории с разрешениями на размещение объектов торговли.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
buhik, Heloise
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST konsult » 08 апр 2011, 16:11

Бродский вот что говорит

Проясните, наконец, про дозвилы на торговлю.
Вы везде говорите, что они не нужны, а Налоговая продолжает их требовать во всех пакетах документах к заявлениям на что-либо (на торговый патент, на ЕН, на регистрацию РРО, на выдачу справки о регистрации РРО и т.д.), несмотря на то, что нигде этот дозвил не упоминается, кроме как в решениях местных властей.
На мои ссылки на Налоговый кодекс, наши налоговики отвечают, что требовать дозвил — просьба горсовета, который тоже власть.

М. Бродский 5 апреля 2011, 13:25
— Требовать разрешение на объекты торговли не имеют права. В законах этого разрешения нет. Кроме того, в Переходных положениях Налогового кодекса был отменен и декрет, которым предусматривался сбор за выдачу разрешения – на него часто ссылались местные власти, когда требовали получать разрешение на объект торговли. То есть, то единственное основание, на которое могли опираться местные власти, тоже отменено. Если налоговая и дальше будет требовать это разрешение, пишите мне как Правительственному уполномоченному по вопросам дерегуляции официальное письмо. Или можете сразу обращаться в прокуратуру.

За это сообщение автора konsult поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
konsult
 
Сообщений: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 14:51
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 271 раз.

UNREAD_POST vins » 05 май 2011, 07:53

Очередное письмо ГКП о разрешениях на торговлю (две беды в стране - разрешения на торговлю и письма налоговиков :))
Письмо от 18.04.2011 г. № 3580. Пишут о том, что субъекты, осуществляющие торговлю должны приобрести торговый патент и уплачивать сбор за осуществление определенных видов предпринимательской деятельности. Это понятно.
И дальше

Слід зазначити, що існує необхідність щодо повідомлення органів місцевого самоврядування про відкриття об'єкта торгівлі та сфери послуг. 22 лютого 2011 року на офіційному сайті Держкомпідприємництва http://dkrp.gov.ua/control/uk/index розміщено роз'яснення з цього приводу (сторінка "Роз'яснення" розділу "Дозвільна система").


Это разъяснение приводилось konsult'ом выше. В нем в частности сказано

konsult писал(а):Разом з тим, слід зазначити, що частиною першою статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачено, що до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" об'єктами благоустрою, зокрема, визначено: території загального користування (вулиці, парки, пляжі тощо); прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.


Если честно, цепочка рассуждений ГКП не сколько смущает (думаю, пора жаловаться Бродскому на письма ГКП :)): того, что Законом предусмотрено полномочие органа выдавать разрешения на что-то, недостаточно, чтобы получение такого разрешения было обязательным (не соблюдаются все требования Закона о разрешительной системе). Об уведомлении органов местного самоуправления тоже нет никаких упоминаний.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Heloise
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vins » 29 ноя 2011, 23:28

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


Виконавчий комітет Харківської міської ради

Щодо надання роз’яснення

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто лист виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.10.2011 № 03-272 щодо деяких питань функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та повідомляється.
Щодо початку відліку строку видачі документів дозвільного характеру або письмового повідомлення про відмову у видачі таких документів місцевими дозвільними органами та державними адміністраторами.
Частиною восьмою статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) передбачено, що заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.
Абзацом першим частини дев’ятої статті 7 Закону передбачено, що місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня відповідні документи (письмове повідомлення) державному адміністратору.
Таким чином, початок відліку строку видачі документів дозвільного характеру або письмового повідомлення про відмову у видачі таких документів місцевими дозвільними органами та державними адміністраторами починається з дня передачі державним адміністратором заяви та документів, що додаються до неї, на розгляд до місцевих дозвільних органів.
Щодо порушення строку розгляду та видачі документів дозвільного характеру або письмового повідомлення про відмову у видачі таких документів місцевими дозвільними органами та державними адміністраторами.
Враховуючи статтю 7 Закону повідомляємо, що у разі не подання місцевим дозвільним органом державному адміністратору документа дозвільного характеру або письмового повідомлення про відмову у видачі такого документа протягом одного робочого дня після спливу десятиденного строку (або строку, встановленого спеціальним законом) настає порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру або про відмову у його видачі.
Щодо порушення строку для переоформлення та видачі дублікатів документа дозвільного характеру.
Відповідно до норм частини восьмої статті 41 Закону дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.
Дозвільний орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру надати заявникові або державному адміністратору дублікат документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого (ч. 9 ст. 41 Закону).
Таким чином порушення строків для переоформлення та видачі дублікатів документа дозвільного характеру настає на наступний день після двох робочих днів з дня одержання цим дозвільним органом заяви про видачу дубліката або про переоформлення документа дозвільного характеру за умови не передання переоформленого документу дозвільного характеру або його дубліката до державного адміністратора.
Щодо дій державного адміністратора у разі передачі місцевим дозвільним органом повторного письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, а також надання дозвільним органом відмови у видачі документа дозвільного характеру без урахування частини п’ятої статті 41 Закону.
Частиною п’ятою статті 41 Закону передбачено, що підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є: подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб’єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі документа дозвільного характеру.
У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).
Згідно зі статтею 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону основними завданнями державного адміністратора, зокрема, є складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
Таким чином, у разі передачі державному адміністратору місцевим дозвільним органом повторного письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови), а також надання дозвільним органом відмови у видачі документа дозвільного характеру без урахування частини п’ятої статті 4¹ Закону, державний адміністратор відповідно до основних завдань складає протокол про адміністративне правопорушення.
Щодо дій державного адміністратора у разі подання особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою (надісланих поштою) втретє заяви та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру.
Згідно з частиною сьомою статті 5 Закону спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності розробляє і затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання.
Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання затверджено наказом Держкомпідприємництва від 05.12.2005 № 116 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за №1/11875 № 116 (із змінами, і доповненнями, внесеними наказами Держкомпідприємництва від 22.09.2006 № 82, від 12.10.2009 № 176, від 30.05.2011 № 34) (далі – Положення), яким регламентується діяльність та взаємодія державних адміністраторів, місцевих дозвільних органів, суб'єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
При прийнятті заяви про видачу документа дозвільного характеру від суб’єкта господарювання державний адміністратор діє відповідно до Положення згідно із Законом.
Відповідно до абзацу четвертого частини п’ятої статті 5 Закону державний адміністратор має право відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – письмово повідомити заявника).
Інших підстав для відмови у прийнятті державними адміністратором заяви про видачу документа дозвільного характеру Законом не передбачено.


Заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії С.І. Свищева
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Luka » 18 янв 2012, 23:30

Панове, сьогодні потрапив мені до рук ВпБО №5 від 18.01.2012. В ньому коментується ЗУ " Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 № 3392-VI (чинний з 01.01.2012).
Я так розумію тепер питання про дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі не підніматимуть. Адже в переліку (вичерпному) саме цього дозволу немає.
Все вірно?
Аватар пользователя
Luka
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 12:44
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

UNREAD_POST vins » 19 янв 2012, 08:42

Luka писал(а):Панове, сьогодні потрапив мені до рук ВпБО №5 від 18.01.2012. В ньому коментується ЗУ " Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 № 3392-VI (чинний з 01.01.2012).
Я так розумію тепер питання про дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі не підніматимуть. Адже в переліку (вичерпному) саме цього дозволу немає.
Все вірно?

Так, все правильно.
Точніше буде сказати: питання про дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі тепер має бути остаточно знято. Але не виключено, що на практиці воно ще довго залишатиметься актуальним.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Иринаffata » 10 фев 2012, 16:57

Я, Вас, порадую
теперь вместо Дозвілу на .... торговлю, необхідно отримати Погодження на встановлення режиму роботи відповідного закладу, що дає право підприємцю у зазначений ним режим роботи здійснювати господарську діяльність. Не все так просто, как нам хотелось ...
Иринаffata
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:00
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Luka » 10 фев 2012, 17:03

А джерело? Рішення міської ради? Полтава?
Аватар пользователя
Luka
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 12:44
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Пред.След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al, Gb, Радио, Ya