Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Разное об ООО

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Vetal' » 17 ноя 2011, 18:10

Затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю

17.11.2011 | 16:57 | Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Уряд затвердив модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідна постанова прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України 16 листопада ц.р.
Документ спрямований на спрощення порядку створення юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм господарювання шляхом запровадження можливості державної реєстрації юридичних осіб як на підставі установчих документів, що передбачено на сьогодні чинним законодавством України, так і на підставі модельного статуту, який набуває статусу установчого документу у разі прийняття його учасниками суб’єкта господарювання.
Запровадження норм постанови сприятиме спрощенню порядку створення юридичних осіб та призведе до зменшення витрат коштів та часу суб’єктів господарювання при започаткуванні бізнесу в Україні.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publis ... =244274160

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 ноя 2011, 09:38

Текст Устава

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1182


МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністюЗагальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про господарські товариства" та діє на підставі цього модельного статуту (далі - Статут).

2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Вид Товариства, його найменування, місцезнаходження, мета і предмет діяльності, склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів зазначаються у рішенні про утворення Товариства.

Юридичний статус Товариства

4. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

5. Товариство:

має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;

самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

6. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

7. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

8. Товариство самостійно згідно із законодавством:

визначає форми, розміри та види оплати праці;

установлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки;

визначає трудовий розпорядок.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

Учасники Товариства

10. Учасники Товариства мають право:

1) брати участь в управлінні Товариством;

2) отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;

3) брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;

4) придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;

5) одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;

6) обирати та бути обраними до органів Товариства.

Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

11. Учасник Товариства має право вийти з нього, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці.

Учасник, який виходить із Товариства, має право на виплату суми, що дорівнює вартості частини майна, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником Товариства та Товариством виплата зазначеної суми може бути замінена на передачу майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу здійснено шляхом передачі права на користування майном, відповідне майно повертається учасникові Товариства без виплати винагороди.

12. Учасники Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства (далі - загальні збори) та інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;

4) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

5) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.

Статутний капітал Товариства

13. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює сумі вкладів його учасників.

14. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

15. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті його учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

16. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це його кредиторів. Порядок повідомлення кредиторів визначається загальними зборами. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства надсилається поштою з повідомленням про вручення усім кредиторам Товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

17. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасниками вкладів у повному обсязі.

18. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом на купівлю частки (її частини) протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника її продати, така частка (її частина) може бути відступлена третій особі.

19. Частка учасника Товариства може бути відступлена до моменту її сплати в повному обсязі лише в тій частині, у якій її сплачено.

20. Одночасно з передачею частки (її частини) третій особі до неї переходять усі права та обов'язки, що належали учасникові Товариства, який відступив її повністю або частково.

21. Частка учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством. У такому разі Товариство зобов'язане реалізувати зазначену частку іншим учасникам Товариства або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал.

22. Якщо учасники Товариства до закінчення першого року з дня його державної реєстрації не внесли (внесли не в повному обсязі) свої вклади, загальні збори приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу Товариства тих учасників, що не внесли (внесли не в повному обсязі) вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення розміру статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію Товариства.

23. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж його статутний капітал, Товариство зобов'язане повідомити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів Товариства стала меншою, ніж визначений законом мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

Майно Товариства

24. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

1) майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;

3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;

4) кредитів, позик;

5) іншого майна, набутого на законних підставах.

25. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

Прибуток Товариства та його використання. Порядок покриття збитків. Фонди Товариства

26. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження ним господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

27. Для покриття збитків Товариства створюється резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків статутного капіталу.

Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства до досягнення зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

28. Товариство може утворювати, крім резервного фонду, інші фонди. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідації таких фондів визначається загальними зборами.

29. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами.

30. Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються загальними зборами.

Органи Товариства

31. Органами товариства є:

загальні збори;

виконавчий орган;

ревізійна комісія.

Загальні збори

32. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

33. До компетенції загальних зборів належать:

1) визначення:

основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

організаційної структури Товариства;

умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

2) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

3) утворення та відкликання виконавчого органу і ревізійної комісії;

4) затвердження:

річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;

звітів і висновків ревізійної комісії;

порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;

порядку та строку виплати частки прибутку;

положення про загальні збори, виконавчий орган, ревізійну комісію та інших внутрішніх документів Товариства;

5) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, затвердження їх положень і статутів;

6) прийняття рішення про:

притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

припинення Товариства, утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження ліквідаційного або розподільного балансу (передавального акта);

7) установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;

8) вирішення питань щодо зміни складу учасників Товариства, виключення учасника з Товариства;

9) вирішення питання про придбання Товариством частки його учасника;

10) вирішення питань щодо зміни місцезнаходження та/або найменування Товариства;

11) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом або положенням про загальні збори.

34. Загальні збори обирають голову загальних зборів.

Загальні збори скликаються головою загальних зборів не рідше ніж два рази на рік, якщо інше не передбачено положенням про загальні збори.

Позачергові загальні збори скликаються головою загальних зборів:

за наявності обставин, зазначених у положенні про загальні збори;

у разі неплатоспроможності Товариства;

у разі коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного зменшення розміру статутного капіталу;

на вимогу учасників Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 20 відсотками голосів. Якщо протягом 25 днів голова загальних зборів не виконав вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів, зазначені учасники мають право самі скликати загальні збори.

35. Учасникам Товариства повідомляється про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання у порядку, визначеному загальними зборами. У повідомленні, зокрема, зазначаються час і місце проведення таких зборів та їх порядок денний.

36. Учасник Товариства має право вимагати розгляду питання на загальних зборах за умови внесення його на розгляд не пізніше ніж за 25 днів до їх початку.

37. Учасникам Товариства не пізніше ніж за сім днів до скликання загальних зборів повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними на розгляд згідно з порядком денним.

38. Учасник Товариства може доручити (за довіреністю) виконання своїх повноважень на загальних зборах представникові, який призначається на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це іншим учасникам.

39. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі в таких зборах учасника Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

40. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника шляхом видачі відповідної довіреності.

41. Учасники Товариства, які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що належать кожному учасникові. Перелік учасників загальних зборів підписується головою та секретарем таких зборів.

42. Кожен з учасників Товариства, присутній на загальних зборах, має кількість голосів, що пропорційна розміру його частки у статутному капіталі Товариства і визначається за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

43. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

44. У загальних зборах можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

45. Рішення з питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також щодо виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. Рішення з інших питань приймається простою більшістю голосів, присутніх на загальних зборах.

46. Рішення з питань, не включених до порядку денного, можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на загальних зборах.

47. Голова загальних зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються учасникам Товариства на їх вимогу. Порядок складення та підписання протоколу встановлюється загальними зборами.

Виконавчий орган Товариства

48. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган) або директор (одноособовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути особи, які не є учасниками Товариства.

49. Дирекція (директор) здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства.

Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції дирекції (директора).

50. Дирекція (директор) підзвітна (підзвітний) загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

51. Директор (генеральний директор) не може бути одночасно головою загальних зборів.

52. Директор (генеральний директор) має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені таким правом.

Ревізійна комісія

53. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється строком на два роки під час проведення загальних зборів з числа учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб.

Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

54. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами.

55. Перевірка діяльності дирекції (директора) проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

56. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень.

57. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на загальних зборах.

Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів, на підставі якого загальні збори затверджують річний баланс Товариства.

58. Ревізійна комісія в разі виявлення фактів зловживання з боку посадових осіб Товариства або виникнення загрози його істотним інтересам може вимагати скликання позачергових загальних зборів.

59. Загальні збори можуть прийняти рішення про проведення аудиту.

Трудовий колектив Товариства

60. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

61. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

Облік та звітність

62. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

63. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

64. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

65. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до Статуту

66. Зміни до Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України.

Припинення Товариства

67. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

68. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

69. Товариство ліквідується:

1) за рішенням загальних зборів;

2) за рішенням суду.

70. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

71. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

72. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

73. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Asia » 13 дек 2011, 19:42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1182
МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю

...
66. Зміни до Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України.
...


:) сразу видно - трудятся
Аватар пользователя
Asia
 
Сообщений: 74
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 13:28
Благодарил (а): 149 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

UNREAD_POST vins » 15 дек 2011, 18:24

Щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за принципом мовчазної згоди


Верховна Рада України 19 червня 2011 року за № 3384 прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за їх рішенням», який набуває чинності 19 грудня 2011 року (далі – Закон № 3384).

Цей законодавчий акт вносить зміни до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), а також зокрема до законів України «Про господарські товариства» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) та містить ряд принципових нововведень, зокрема щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за принципом мовчазної згоди.

Термін, з якого можливо буде реалізувати зазначену можливість, в Законі № 3384 не вказаний, у зв’язку з чим доцільно врахувати статтю 5 ЦКУ, яка встановлює, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.

Отже, провести державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за принципом мовчазної згоди можливо щодо тих суб’єктів, повідомлення про прийняття рішення щодо припинення яких будуть публікуватися в спеціальному друкованому засобі масової інформації після набрання чинності Законом № 3384.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Гена » 26 дек 2011, 13:37

у меня вопрос, может кто сталкивался?
В одном торговом зале расположены вино-водочный отдел юр лица (ООО), работающего с РРО, и продотделы физлица на "упрощенке" без РРО.
В отделе ООО имеется свободная площадь позволяющая установить 2 морозильных ларя для мороженого, которые относятся к ЧП.
Вопрос:
1 Можно ли поручить продажу мороженого продавцам ООО (без применения РРО).
2 Как правильно оформить предоставление таких услуг.
3 Как организовать обособленное хранение выручки за мороженое, не подвергая ООО штрафу.
Гена
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 13:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST юрист » 26 дек 2011, 13:54

Ну а как Вы себе это представляете? Вы с работниками ООО заключаете ГПД договор о том, что они в свое рабочее время, находясь за своим торговым местом, продают мороженное ЧП?
Аватар пользователя
юрист
 
Сообщений: 455
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:51
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 120 раз.

UNREAD_POST nikki » 26 дек 2011, 13:55

Это вообще не в тему об ООО.
Скорее в трудовой или гражданско-правовой договор.
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Гена » 26 дек 2011, 14:09

так все таки выход есть?
Гена
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 13:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 12 янв 2012, 09:03

ВСУ: за просрочку расчетов с участником общества, который из него выходит, хозобщество должно заплатить инфляционные и 3% годовых


ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12 грудня 2011 року № 3-131гс11

У грудні 2010 року ОСОБА_1 звернувся до господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Проект Україна» про (з врахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог від 20 квітня 2011 року) стягнення інфляційних втрат у сумі 65621,38 грн. за період з січня 2008 року по березень 2011 року та 3% річних за період з січня 2008 року по 12 квітня 2011 року в сумі 12 241,05 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що 27 вересня 2006 року він звернувся до товариства із заявою про вихід зі складу учасників товариства та виплату вартості належної йому частки майна товариства, пропорційну його частці в статутному фонді. Товариство виплату не здійснило.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 22 листопада 2010 року у справі № 15/49 скасовано рішення господарського суду першої інстанції. Прийнято нове рішення, яким частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 до ТОВ «Проект Україна», стягнуто з товариства на користь позивача 124 608,6 грн. - вартість частини майна товариства, пропорційна частці позивача в статутному фонді, та 957 грн. - частина прибутку товариства за рік, в якому позивач вийшов з товариства.

Оскільки товариство жодних виплат не здійснило, позивач пред’явив позов про стягнення інфляційних втрат та 3% річних з простроченої суми, посилаючись на ст. 625 ЦК України, відповідно до якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Рішенням господарського суду Львівської області від 20 квітня 2011 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено повністю: з ТОВ «Проект Україна» на користь позивача стягнуто 77 862 грн. 43 коп., з яких: 65 621, 38 грн. – компенсація інфляційних втрат, 12 241,05 грн. – 3% річних.

В основу рішення господарського суду першої інстанції покладено висновок про те, що невиконання товариством обов’язку з виплати учаснику товариства вартості частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства при його виході з товариства у строки, визначені ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», тягне наслідки передбачені за прострочення виконання грошового зобов’язання, визначені ст. 625 ЦК України.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12 липня 2011 року рішення господарського суду Львівської області від 20 квітня 2011 року скасовано, прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову, стягнуто з позивача на користь відповідача 390 грн. в повернення витрат по сплаті державного мита.

Постановою Вищого господарського суду України від 13 вересня 2011 року постанову Львівського апеляційного господарського суду від 12 липня 2011 року залишено без зміни.

В основу постанови касаційного суду покладено висновки суду про те, що відповідальність, встановлена ст. 625 ЦК України, за порушення грошового зобов’язання не застосовується до товариства у випадку прострочення ним виплати учаснику товариства вартості частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства при його виході з товариства, оскільки така виплата не має визначення грошового зобов’язання, а є організаційно-господарським зобов’язанням товариства по відношенню до його учасника.

ОСОБА_1 в порядку ст. 111-19 ГПК України подав заяву про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 13 вересня 2011 року у справі № 14/214(10) з мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції ст. 625 ЦК України, ст. 167 ГК України, ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» у правовідносинах щодо стягнення інфляційних втрат та трьох процентів річних за прострочення виплати вартості частини майна, пропорційної частці учасника у статутному капіталі товариства при його виході з товариства.

На обґрунтування неоднаковості застосування касаційним судом норм матеріального права заявником надано постанови Вищого господарського суду України від 23 серпня 2011 року у справі № 15/169-10, від 2 березня 2011 року у справі 2-75/05-17/536 в яких висловлено правову позицію, зокрема про те, що з моменту повідомлення про вихід зі складу учасників товариства з виплатою належної учаснику частки вартості майна, у товариства настає обов’язок сплатити суму у строки, визначені ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», невиконання якого тягне наслідки, передбачені за прострочення виконання грошового зобов’язання, зокрема, визначені ст. 625 ЦК України.

Верховний Суд України вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вищий господарський суд України, залишаючи без зміни постанову Львівського апеляційного господарського суду від 12 липня 2011 року, вказав про те, що обов’язок виплатити учаснику товариства вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства при його виході з товариства, не є грошовим зобов’язанням товариства по відношенню до його учасника, у зв’язку з чим порушення такого обов’язку не тягне наслідки, передбачені за прострочення виконання грошового зобов’язання, визначені ст. 625 ЦК України.

Проте з таким висновком не можна погодитися з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 1 ст. 509 ЦК України встановлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Отже, грошовим зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана сплатити гроші на користь другої сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства (ч. 3 ст. 11 ЦК України).

Статтею 54 Закону України «Про господарські товариства» встановлено, що при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Отже, при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю у товариства виникає обов’язок сплатити йому вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному фонді товариства, або здійснити такий розрахунок на вимогу учасника та за згодою товариства у натуральній формі.

Господарськими судами встановлено, що ОСОБА_1 нотаріально посвідченою заявою від 27 вересня 2006 року повідомив товариство про свій вихід зі складу учасників товариства та просив провести із ним розрахунок в порядку, визначеному законом.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 22 листопада 2010 року у справі № 15/49 стягнуто з ТОВ «Проект Україна» на користь ОСОБА_1 вартість частини майна товариства, пропорційну частці позивача у статутному фонді у сумі 124 608,6 грн. та частину прибутку товариства за рік, в якому ОСОБА_1 вийшов з товариства в сумі 957 грн.

Таким чином, встановивши, що у товариства виник обов’язок сплатити на користь позивача вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному фонді товариства, та факт стягнення її на користь позивача судовим рішенням, господарський суд, рішення якого скасовано господарським судом апеляційної інстанції, дійшов вірного висновку про порушення товариством грошового зобов’язання та обґрунтовано застосував ч. 2 ст. 625 ЦК України до спірних правовідносин.

Аналогічну правову позицію про те, що з моменту повідомлення учасником товариства про вихід із складу учасників товариства з виплатою належної йому частки вартості майна у товариства настає обов’язок сплатити цю суму у строки, визначені ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», невиконання якого тягне наслідки, передбачені за прострочення виконання грошового зобов’язання, визначені ст. 625 ЦК України, викладено в постанові Вищого господарського суду України від 12 жовтня 2011 року у справі № К25/173-09.

Враховуючи викладене, постанова Вищого господарського суду України від 13 вересня 2011 року у справі № 14/214(10) прийнята внаслідок неоднакового застосування касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права та підлягає скасуванню як незаконна і необґрунтована, а справа направленню на новий касаційний розгляд до Вищого господарського суду України.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST катя » 12 апр 2012, 12:23

Добрый день. Может кто сталкивался. Ликвидирую ООО. Проверку ГНИ уже прошла, фонды в процессе. Подходит вопрос о передаче зарплатных документов в архив и ликвидации остальных документов. Хотела напрямую пойти в гос. архив., но, все знакомые советуют воспользоваться только услугами частного архивариуса, т.к. через гос. архив оочень долгая процедура. Так ли это?
катя
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST kollega » 12 апр 2012, 12:53

катя писал(а):Добрый день. Может кто сталкивался. Ликвидирую ООО. Проверку ГНИ уже прошла, фонды в процессе. Подходит вопрос о передаче зарплатных документов в архив и ликвидации остальных документов. Хотела напрямую пойти в гос. архив., но, все знакомые советуют воспользоваться только услугами частного архивариуса, т.к. через гос. архив оочень долгая процедура. Так ли это?

Я сдавала сама в госархив и довольно быстро (наверное пару раз пришлось туда съездить и все), но это было лет 10-12 назад :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST катя » 12 апр 2012, 12:56

Спасибо за оперативность, но хочется узнать данные с фронта :)
катя
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST катя » 12 апр 2012, 13:46

Если кому-то пригодится. Сравнили цены частного архивариуса и гос. архива - одинаковые.
катя
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST катя » 18 май 2012, 00:28

Хочу взять свои слова обратно. Как оказалось, сдача дел в гос. архив - дело не только бесплатное, но и не такое уж сложное. Через наш сайт хотелось бы передать огомнейшее спасибо архивариусам Запорожского горсовета, которые оказали квалифицированную помощь в вопросе сдачи дел в архив. (лекция длилась 2 часа с раздачей материала- образцов) и по телефону отвечают на любой вопрос. Благодаря им за 3 дня я упорядочила документы предприятия за 9 лет. Вот, готовлюсь к сдаче. Если кому нибудь будет нужно, то сброшу необходимые образцы, могу выложить их на сайте, просто не знаю как это делается.

За это сообщение автора катя поблагодарил:
налоговик
катя
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 25 сен 2012, 10:02

Уважаемые коллеги!
Я запуталась: максимальное количество участников в ООО сейчас 10 или 100 человек? Вроде как Законом от 12.05.2011 № 3326-VI установлено 100, но вот на сайте Дебет-кредит есть сообщение, датированное сентябрём 2012 года, где указано от 1 до 10 http://news.dtkt.ua/show/20618
Кому верить?
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya