Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Нужна ли ТТН?

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST Aleksii » 17 фев 2014, 18:15

...волнение за правильность учета необходимый признак хорошей организации учета. Как говорится идущий осиливает путь :!:
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна М. Грушевский
Aleksii
 
Сообщений: 1008
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:55
Благодарил (а): 124 раз.
Поблагодарили: 173 раз.

UNREAD_POST макс.лю » 17 фев 2014, 20:07

Наличие ТТН обязательно лишь для перевозчиков и заказчиков их услуг :arrow: http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=92624

За это сообщение автора макс.лю поблагодарил:
el2011
макс.лю
 
Сообщений: 252
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:36
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST bur » 14 мар 2014, 18:07

МlНlСТЕРСТВО lНФРАСТРУКТУРИ УКРАÏНИ

ЛИСТ

від 11.03.2014 р. № 2455/25/10-14


Мiнiстерством iнфрастуктури опрацьовано в межах компетенцiï iнформацiйний запит щодо надання роз´яснень стосовно заповнення товарно-транспортноï накладноï під час здiйснення перевезень автомобiльними транспортними засобами та повiдомляϵться наступне.

Засади органiзацiï та дiяльностi автомобiльного транспорту визначено в Законi Украïни «Про автомобiльний транспорт» (далi – Закон).

Частинами першою та другою статтi 47 глави 8 роздiлу III Закону визначено, що до внутрiшнiх перевезень вантажiв вiдносяться перевезення вантажiв мiж пунктами вiдправлення та призначення, розташованими в Украïнi, та комплекс допомiжних операцiй, пов´язаних з цими перевезеннями, а також технологiчнi перевезення вантажiв, що здiйснюються в межах одного виробничого об´ϵкта без виïзду на автомобiльнi дороги загального користування.

До комплексу допомiжних опрацй, повя´заних iз внутрiшнiми перевезеннями вантажiв автомобiльним транспортом, належать: завантаження та розвантаження автомобiльних транспортних засобiв; перевантаження вантажiв на iнший вид транспорту чи транспортний засiб; сортування, пакування, обмiрювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партiй вантажу; зберiгання вантажу; транспортно-експедицiйнi послуги.

Вiдповдно до частини першоï та абзацу третього частини другоï статтi 48 глави 8 роздiлу III Закону зазначено, що автомобiльнi перевiзники, водiï повиннi мати i пред´являти особам, якi уповноваженi здiйснювати контроль на автомобiльному транспортi та у сферi безпеки дорожнього руху, документи, на пдставi яких виконують вантажнi перевезення.

Документами для здiйснення внутрiшнiх перевезень вантажiв для водiя ϵ посвiдчення водiя вiдповiдноï категорiï, реϵстрацiйнi документи на транспортний засiб, товарно-транспортна накладна або iнший визначений законодавством документ на вантаж, iншi документи, передбаченi законодвавством.

Одночасно, пунктом I Перелiку документiв, необхiдних для здiйснення перевезення вантажу у внутршньому сполученнi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 25.02.2009 № 207 (далi ̶ Перелiк), визначено документи, якi слiд мати водiю перевiзника для надання послуг з перевезення вантажу на договiрних умовах.

Отже, вiдповiдно до Перелiку пiд час здiйснення вантажних перевезень автомобiльними транспортними засобами водiй, поряд з iншими документами, необхiдними для всiх видiв перевезень, у випадку надання послуг з перевезення вантажу на договiрних умовах повинен мати оформлену товарно-транспортну накладну.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до частини другоï статтi 15 Закону Украïни «Про центральнi органи виконавчоï влади» накази мiнiстерства, виданi в межах його повноважень, ϵ обовязковими до виконання центральними органами виконавчоï влади, ïх територiальними органами, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономноï республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприϵмствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Украïнi, затвердженi наказом Мiнiстерства юстицiï Украïни 20.02.98 за № 128/2568 (далi – Правила), визначають права, обов´язки i вiдповiдальнiсть власникiв автомобiльного транспорту – Перевiзниiкв та вантажовiдправникiв i вантажодержувачiв – Замовникiв.

Вiдповiдно до глави I Правил:

Договiр про перевезення вантажiв – двостороння угода мiж перевiзником, вантажовiдправником чи вантажоодержувачем, що ϵ юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термiн та умови перевення вантажiв, права, обов´язки та вiдповiдальнiсть сторiн щодо ïх додержання;

товарно-транспортна накладна – ϵдиний для всiх учасникiв траспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеральних цiнностей, облiку на шляху ïх перемiщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського облiку, а також для розрахункiв за перевезення вантажу та облiку виконаноï роботи.

lнформуϵмо, що правила оформлення документiв на перевезення вантажiв викладенi у главі II Правил.

Також Правилами визначено випадки, у яких до товарно-транспортноï накладноï заносяться додатковi вiдомостi, крiм тих, що встановленi затвердженою формою.

Окремо слiд зазначити, що вимоги стосовно вiднесення товарно-транспортних накладних до документiв сувороï звiтностi Правилами не встановлюються.

Додатково повiдомлямо, що для деяких видiв вантажiв пiд час ïх перевезення автомобiльним транспортом встановленi спецiалзованi форми товарно-транспортних накладних, затвердженi вiдповiдними наказами уповноважених органiв виконавчоï влади.

Тобто, при перевезеннi вiдповiдно до укладеного договору вантажiв, до яких вимоги до використування спецiалiзованих форм товарно-транспортних накладних використовуϵться форма, затверджена Правилами, в частинi наявностi та заповнення всiх визначених реквiзитiв.

Стосовно питання можливостi заповнення форми вiд руки, а частково – друкованим способом.

Вимоги стосовно заповнення товарно-транспортних накладних лише друкованим або iншим способом Правилами не встановлюються.

Стосовно питання проставлення печатки перевiзника.

Вiдповдно до пункту 11.5 глави 11 Правил пiсля прийняття вантажу згiдно з товарно-транспортною накладною водiй (експедитор) пiдписуϵ всi iï екземпляри.

Вимоги стосовно засвiдчення Перевiзником товарно-транспортноï накладноï Правилами не встановлюються.

Також повiдомляϵмо, що правила приймання вантажiв для перевезення викладенi у главi 10 Правил.

Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вiдомостi про вантаж» у випадку вiдсутностi можливостi зазначити всi найменування вантажiв.

Пунктом 11.7 глави 11 Правил визначено, що у тих випадках, коли в товарно-транспортнiй накладнiй немаϵ можливостi перерахувати всi найменування вантажу, пiдготовленого для перевезення, до такоï накладноï Замовник додаϵ документ довiльної форми з обов´язковим зазначенням вiдомостей про вантаж (графи 1 – 10 товарно-транспортноï накладноï).

У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначаϵться, що до неï додаϵться як товарний роздiл документ, без якого товарно-транспортна накладна вважаϵться недiйсною i не може використовуватись для розрахункiв з Замовником.

Стосовно питання визначення маси вантажу, який відвантажуϵться насипом.

Порядок визначення ваги вантажiв наведений у главi 6 Правил. Так, пунктом 6.2 глави 6 Правил передбачено, що визначення маси вантажу провадиться технічними засобами Замовника.

Вiдповдно до вимог пункту 6.6 глави 6 Правил маса насипних навалочних вантажiв, а також харчових наливних вантажiв, якi перевозять в автомобiлях-цистернах, визначаϵться, головним чином, автомобiльними вагами.

Також, Правилами визначенi особливостi визначення маси вантажiв в залежностi вiд виду продукцiï, що перевозиться.

Стосовно питання заповнення реквiзиту «Переадресування вантажу».

Пунктом 11.4 глави 11 Правил визначено, що товарно-транспортну накладну на перевезення ванатжiв автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдравник) засвiдчуϵ всi екземпляри товарно-транспортноï накладно пiдписом i при необхiдностi печаткою (штампом).

Також пунктом 11.6 глави 11 Правил встановлено, що перший екземпляр товарно-транспортноï накладноï залишаться у Замовника (вантажовiдправника), другий – передаϵться водiϵм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, засвiдчени пiдписом вантажоодержувача (у раз потреби й печаткою або штампом), передаϵться Перевiзнику.

Пунктом 13.11 глави 13 Правил визначено, що якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд Перевізника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовiдправником.

Слiд зазначити, що пунктом 13.12 глави 13 Правил передбачено, що якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн зобовязаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при його поверненнi сплачує Замовник.

Тобто, у товарно-транспортнiй накладнiй реквiзит «Переадресування вантажу» на етапi iï виписування Замовником (вантажовiдправником) вiдповдно до пункту 11.4 глави 11 Правил не заповнюϵться. Реквiзит «Переадресування вантажу» заповнюϵться вантажоодержувачем пiд час приймання вантажу. У випадку виникнення необхiдностi переадресування вантажу зазначений реквiзит заповнюϵться iз дотриманням вимог пункту 13.11 глави 13 Правил.

Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вид перевезень».

Реквiзит «Вид перевезень» у товарно-транспортнiй накладнiй передбачаϵ зазначення виду роботи перевiзника за вiдрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покiлометровим тарифом, централiзованi перевезення тощо.

Стосовно питання заповнення реквiзиту «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевзником».

Вiдповiдно до глави I Правил транспортна послуга – перевезення вантажiв та комплекс допомiжних операцiй, що пов´язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом.

Пунктом 14.1 глави 14 Правил визначено, що форма i порядок розрахункiв, а також випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов´язаних з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем – Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв.

Послуги, якi можуть додатково надаватись Перевiзником вiдповiдно до укладеного договору, зокрема, зазначенi у пунктi 8.7, глави 8, пунктi 10.10 глави 10, пунктi 13.10 глави 13, пунктi 17.17 глави 17, пунктi 18.10 глави18 Правил.

Враховуючи викладене, у реквiзитi «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевiзником» зазначаються види операцiй та послуг, пов´язанi з перевезенням вантажiв, якi Перевiзник виконуϵ для Замовника вiдповiдно до укладеного договору на перевезення вантажiв.

Окремо слiд зазначити, що Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають своï особливостi, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил iз вiдповiдними компетентними установами.

Перший заступник Мiнiстра
К.О. Єфименко
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 25 июл 2014, 14:29

Ухвала Дніпропетровького апеляційного адміністративного суду по справі №808/6060/13-а, за позовом КП «Водоканал» до СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі

Не подання під час перевірки ТТН не є належним доказом безтоварності операції, а свідчить лише про неналежне виконання платником податків законодавства…Зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на віднесення сум витрат по угодам укладеним з такими контрагентоми до витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а також відшкодування податку на додану вартість
За таких обставин, Судом було визначено, що факт відсутності транспотрних документів є недостатнім для здійснення висновків щодо безтоварності господарських операцій.

За это сообщение автора voda.zp поблагодарил:
bur
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST luluann » 11 сен 2014, 14:11

Что получателю товара писать в ТТН, если фактическое количество товара не совпадает с указанным в ТТН, + ошибка в цене
luluann
 
Сообщений: 34
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 17:43
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST bur » 03 окт 2014, 09:48

Требуется ли оформление товарно-транспортной накладной в случае если покупатель самостоятельно забирает товар у поставщика?

В соответствии с письмом Мининфраструктуры от 28.05.2014 г. № 5615/25/10-14, если услуга по доставке груза предоставляется за плату, и это записано в договоре отдельно, то имеет место предоставление услуги по перевозке груза и, соответственно, необходимо руководствоваться требованиями главы 64 ГКУ в части обязательного осуществления перевозки груза по договору перевозки. Соответственно, для предоставления услуг по перевозке груза на договорных условиях водителю перевозчика необходимо иметь документы, определенные п. 1 Перечня документов, необходимых для осуществления перевозки груза автомобильным транспортом во внутреннем соединении, утвержденного постановлением КМУ от 25.02.2009 г. № 207 (далее - Перечень № 207), то есть, в частности, следует оформить товарно-транспортную накладную.

При этом согласно вышеупомянутому письму, если покупатель осуществляет перевозку собственными автомобильными транспортными средствами товара, право собственности на который по договору уже перешло к нему, водителю покупателя во время осуществления перевозок необходимо иметь документы, определенные п. 2 Перечня № 207, а значит - товарно-транспортную накладную оформлять не нужно.

Лига
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST налоговик » 11 мар 2016, 16:46

ТТН в произвольной форме


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.01.2016
м. Київ
N 26
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2016 р. за N 240/28370
Про внесення змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
Відповідно до статті 47 Закону України "Про автомобільний транспорт" та підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, а також з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень
НАКАЗУЮ:
1. Пункт 11.1 глави 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб'єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Омеляна В. В.

Міністр
А. М. Пивоварський

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
minibuh, OldWildMen
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 11 мар 2016, 18:59

налоговик писал(а):ТТН в произвольной форме
... може оформлюватись суб'єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку

Министр наивно думает, что правила диктует он. Как скажет приёмщик на одесском терминале, так и будет. А тому подавай только строгой отчётности :lol:
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 274
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 111 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 июн 2016, 11:19

Мы знаем только при проверке

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 03.06.2016 № 12353/10/26-15-12-05-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо додаткового оформлення товарно-транспортних накладних та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Пунктом 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996), визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику, зокрема, у сфері бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996).

Отже, з питань додаткового оформлення товарно-транспортних накладних, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.


Заступник начальника Е.М.Пруднікова
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST kiprusol » 11 авг 2016, 13:39

Наша компанія користується доставкою вантажу перевізником Нова Пошта.
Схема передачі товару до Покупця наступна:
водій, представник перевізника НП, приїжджає до нас на завод, забирає вантаж і здійснює доставку вантажу їхнім перевізником до дверей Отримувача.
Питання: чи потрібно нам , як компанії-Відправника товару , виписувати ТТН? чи достатньо ЕН, яку надає нова пошта?
Якщо ТТН потрібна , то як правильно її оформити ?
Наперед вдячна за відповідь.
kiprusol
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 13:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nedila » 10 окт 2016, 10:23

kiprusol писал(а):Наша компанія користується доставкою вантажу перевізником Нова Пошта.
Схема передачі товару до Покупця наступна:
водій, представник перевізника НП, приїжджає до нас на завод, забирає вантаж і здійснює доставку вантажу їхнім перевізником до дверей Отримувача.
Питання: чи потрібно нам , як компанії-Відправника товару , виписувати ТТН? чи достатньо ЕН, яку надає нова пошта?
Якщо ТТН потрібна , то як правильно її оформити ?
Наперед вдячна за відповідь.


ТТН є обов'язковими для застосування відправниками й одержувачами вантажів і слугують підставою для обліку транспортної роботи й проведення розрахунків за договором перевезення. Про це прямо зазначає Мінінфраструктури в листі від 28.05.2014 р. № 5615/25/10-14. Неодноразово наголошують на цьому й судові органи (див., приміром, ухвали ВАСУ від 21.04.2015 р. у справі № 815/2097/13-а (рішення № К/800/51508/13), від 10.11.2015 р. у справі № 808/4357/13а (рішення № К/800/42148/14)).

А тому акти приймання-передачі послуг не можуть підміняти товарно-транспортні накладні при оформленні операцій із перевезення вантажу. Адже вони не містять усіх необхідних відомостей про перевезення вантажу (дату, маршрут і кількість вантажу, прізвище водія, державний номер транспортного засобу). Тобто Правила перевезення вантажів вимагають саме наявності ТТН. Наголошують на цьому як ВАСУ в ухвалі від 12.08.2015 р. у справі № 1570/4644/2012 (рішення № К/800/2719/14), так і ГУ ДФС у Вінницькій області в листі від 29.10.2015 р. № 625/Ш/02-32-17-01-17.

Отже, у такій ситуації відображення в податковому обліку витрат на перевезення буде під загрозою.

Що робити з Новою Поштою, яка видає замість ТТН Експрес-Накладну?
nedila
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 10 окт 2016, 12:12

kiprusol писал(а):Наша компанія користується доставкою вантажу перевізником Нова Пошта.
Схема передачі товару до Покупця наступна:
водій, представник перевізника НП, приїжджає до нас на завод, забирає вантаж і здійснює доставку вантажу їхнім перевізником до дверей Отримувача.
Питання: чи потрібно нам , як компанії-Відправника товару , виписувати ТТН? чи достатньо ЕН, яку надає нова пошта?
Якщо ТТН потрібна , то як правильно її оформити ?

Вважаю, буде достатньо договору з "Новою поштою" та Експрес-накладної.
ТТН ви оформити не зможете, бо ваш водій не приймає участі в перевізенні. Ви вантаж здали, отримувач вантаж прийняв, а Н.П. відповідає за його доставку.
Хто відповідає за упаковку та хто сплачує страхування - це ви маєте вирішити з отримувачем
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 274
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 111 раз.

UNREAD_POST nedila » 10 окт 2016, 14:28

OldWildMen писал(а):
kiprusol писал(а):Наша компанія користується доставкою вантажу перевізником Нова Пошта.
Схема передачі товару до Покупця наступна:
водій, представник перевізника НП, приїжджає до нас на завод, забирає вантаж і здійснює доставку вантажу їхнім перевізником до дверей Отримувача.
Питання: чи потрібно нам , як компанії-Відправника товару , виписувати ТТН? чи достатньо ЕН, яку надає нова пошта?
Якщо ТТН потрібна , то як правильно її оформити ?

Вважаю, буде достатньо договору з "Новою поштою" та Експрес-накладної.
ТТН ви оформити не зможете, бо ваш водій не приймає участі в перевізенні. Ви вантаж здали, отримувач вантаж прийняв, а Н.П. відповідає за його доставку.
Хто відповідає за упаковку та хто сплачує страхування - це ви маєте вирішити з отримувачем


В нас не має водія, але коли перевезенням займається інша фірма, яка на тому спеціалізується, а не Нова Пошта, то вони нормально офрмлюють ТТН і вписують туди своїх водіїв.
nedila
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 11 ноя 2016, 09:58

)
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST strutynski » 12 дек 2017, 12:47

Скажіть будь ласка!!!
Наша фірма яка кожного дня купляє дрібні запчастин на суму в середньому 5тис грн. Ці запчастини нам перевозить Нова Пошта!! Зі складу Нової пошти ми забираємо їх своїм автомобілем бусіком малотонажним до 3.5 тони.
Чи потрібно писати ТТНку зі сладу Нова Пошта - Наша фірма ?
Чи просто писати в Шляховому листі по місту Нова пошта відправлення/отримання товару(для списання палива), а до прихідних накладних добавляти Експер накладну з НП як підтвердження доставки товару (оприходування на склад)?
Бо це дурдом буде якщо на кожну Доставку треба виписувати ТТНку, і не логічно получається.
strutynski
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 12:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya