Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ассоциация с ЕС и бухучет

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Печкин » 05 ноя 2013, 19:06

Вот такая (пока весьма теоретическая) тема: ассоциация с ЕС и бухучет

ГЛАВА 13
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ,
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

Стаття 387

1. Визнаючи важливість комплексного застосування ефективних правил та методики
у сферах законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного
управління, а також щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення
повноцінно функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання торгівлі,
Сторони погоджуються співпрацювати:
a) з питань захисту прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін
відповідно до вимог ЄС у цій сфері, згідно з Додатком XXXIII до цієї Угоди;
b) щодо впровадження на національному рівні відповідних міжнародних
стандартів та поступового наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та
аудиту, згідно з Додатком XXXIV до цієї Угоди; (ДОДАТОК НИЖЕ)
c) з питань подальшого розвитку політики корпоративного управління
відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового наближення до правил та
рекомендацій ЄС у цій сфері, згідно з Додатком XXXV до цієї Угоди.

2. Сторони спрямовують свою діяльність на обмін інформацією та досвідом щодо
існуючих систем та відповідних нововведень в зазначених сферах. Окрім того, Сторони
намагатимуться покращити обмін інформацією між національним реєстром України та
бізнес реєстрами держав-членів ЄС.

Стаття 388

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 13 Розділу V
(Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ДОДАТОК XXXIV

ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА
АУДИТ»
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у
наступні встановлені терміни:

Четверта Директива Ради від 25.07.1978, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (№ 78/660/ЄЕС).
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.

Сьома Директива Ради від 13.06.1983, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (№ 83/349/ЄЕС).
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про
застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 про
обов’язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків, що вносить зміни до
директив Ради № 78/660/ЄЕС та № 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради
№ 84/253/ЄЕС.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.


ПРАВИЛА (ЄС) N 1606/2002
Скрытый текст: показать
Європейського Парламенту і Ради
про застосування Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (IAS)

Брюссель, 19 липня 2002 року


(Неофіційний переклад)

Європейський Парламент і Рада Міністрів ЄС,
приймаючи в увагу Договір про створення Європейського
Співтовариства ( 994_017 ), зокрема ст. 95 (1),
приймаючи в увагу пропозиції Європейської Комісії,
приймаючи в увагу пропозиції Економічного і Соціального
Комітету,
діючи відповідно до процедури, викладеної в ст. 251 Договору,

Прийняв наступні Правила:

Стаття 1. Ціль

Ці Правила мають за мету адаптацію і використання Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку в Співтоваристві з метою
гармонізації фінансової інформації, наданої компаніями, що
згадуються в ст. 4, для забезпечення високого ступеня прозорості і
порівнянності фінансових звітів і, як наслідок, - ефективного
функціонування ринку капіталів Співтовариства і його внутрішнього
ринку.

Стаття 2. Визначення

Для цілей даних Правил "Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку" означають міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
(МСБО [IAS]), міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ
[IFRS]) і відповідні роз'яснення (роз'яснення ПІККІМФО
[SIC-IFRIC]), наступні зміни цих стандартів і відповідних
роз'яснень, випущених чи прийнятих Колегією за Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (КМСБО [IASB]).

Стаття 3. Прийняття і використання міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку

1. Відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2),
Європейська Комісія повинна вирішити питання застосовності
всередині Співтовариства Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку можуть бути
прийняті тільки якщо:

- вони не суперечать принципам, викладеним у ст. 2 (3)
Директиви 78/600/ЕЕС і ст. 16 (3) Директиви 83/349/ЕЕС, і сприяють
європейському суспільному благу;
- відповідають критеріям ясності, релевантності, надійності і
порівнянності, необхідним від фінансової інформації, необхідної
для прийняття економічних рішень і оцінки управлінської діяльності
менеджменту.

3. Не пізніше 31 грудня 2002 року Європейська Комісія повинна
відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2), вирішити питання
про застосовність всередині Співтовариства Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, що існують на момент вступу в силу дійсних
Правил.

4. Прийняті Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
повинні бути опубліковані цілком, на офіційних мовах
Співтовариства як документ Європейської Комісії в Офіційному
журналі Європейського Співтовариства.

Стаття 4. Консолідовані звіти привселюдно котируємих компаній

Для кожного фінансового року, починаючи з 1 січня 2005 року,
компанії, підлеглі законам держави-учасника, повинні готувати їхні
консолідовані звіти відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, прийнятими відповідно до процедури,
викладеної в ст. 6 (2), якщо на дату закриття балансу їхні цінні
папери допущені для торгівлі на регульованому ринку будь-якого
держави-учасника в значенні статті 1 (13) Директиви Ради Міністрів
ЄС 93/22/ЕЕС ( 994_187 ) від 10 травня 1993 року по інвестиційних
послугах у сфері цінних паперів.

Стаття 5. Можливості у відношенні щорічних звітів і не
привселюдно котируємих компаній

Держави-учасники можуть дозволити чи вимагати:
а) від компаній, зазначених у ст. 4, готувати свої щорічні
звіти;
б) від інших компаній, чим зазначені в ст. 4, готувати свої
консолідовані і/чи щорічні звіти
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
прийнятих відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2).

Стаття 6. Процедура в Комітеті

Європейська Комісія скористається допомогою Комітету з
регулювання бухгалтерського обліку [Accounting Regulatory
Committee], згодом іменованого "Комітет".
При посиланні на даний параграф повинні застосовуватися
статті 5 і 7 Рішення 1999/468/ЕС з урахуванням положень статті 8.
Період, установлений ст. 5 (6) Рішення 1999/468/ЕС, складе 3
місяці.
Комітет повинний визначити правила своєї роботи.

Стаття 7. Доповіді і координація

Європейська Комісія повинна обмінюватися думками з Комітетом
щодо статусу, що ведуться КМСБО [IASB], проектів і будь-яких
супутніх документів, випущених КМСБО для координації позики і
сприяння обговоренню щодо прийняття стандартів, що можуть бути
прийняті як наслідок цих проектів і дискусій.
Європейська Комісія повинна належним чином проінформувати
Комітет завчасно, якщо вона має намір не пропонувати прийняття
якого-небудь стандарту.

Стаття 8. Повідомлення

Коли держави-учасники вживають заходів згідно з ст. 5, вони
повинні негайно повідомити про це Європейську Комісію й інші
держави-учасники.

Стаття 9. Перехідні положення

У рамках відступів від ст. 4 держави-учасники можуть
передбачити, що вимоги ст. 4 будуть застосовуватися з кожного
фінансового року, починаючи з 1 січня 2007, для тих компаній:
а) боргові цінні папери яких допущені на регульований ринок
будь-якого держави-учасника у відповідності зі ст. 1 (13)
Директиви 93/22/ЕЕС;
б) чиї цінні папери допущені до публічних торгів не в
державі-учаснику, і які для цієї мети використовують [інші]
міжнародно прийняті стандарти з фінансового року, що почався до
публікації дійсних Правил в Офіційному журналі Європейського
Співтовариства.

Стаття 10. Інформація й огляди

Європейська Комісія повинна стежити за виконанням дійсних
Правил і підготувати доповідь для Європейського Парламенту і Ради
не пізніше 1 липня 2007 року.

Стаття 11. Вступ у силу

Ці Правила наберуть сили на третій день після їхньої
публікації в Офіційному журналі Європейського Співтовариства.
Ці Правила є обов'язковими і прямо застосовні в усіх
державах-учасниках.

Від Європейського Парламенту Президент П. Кокс
Від Ради Президент Т. Педерсен
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 14 апр 2015, 14:35

Урядом України схвалено плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

08.04.2015 | 18:49
УРЯДОВИЙ ОФІС З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

З метою практичного виконання зобов’язань української сторони за Угодою про асоціацію Кабінет Міністрів 8 квітня ц.р. схвалив плани імплементації:
- Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств;
- Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності.
Впровадження у національне законодавство України положень цих Директив сприятиме встановленню спрощених вимог до фінансової звітності і зменшенню регуляторного контролю для малих підприємств. Водночас будуть посилені вимоги щодо розкриття інформації для великих підприємств та суспільно-значимих компаній, таких як банки, підприємства, що здійснюють страхову діяльність, тощо. Також, з метою боротьби із фінансовим шахрайством та корупцією Директиви ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту містять зобов’язання щодо запровадження вимог, відповідно до яких підприємства та державні адміністрації повинні розкривати прибутки, отримані внаслідок діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів. Загалом завдяки більш уніфікованим, чітким та легким для розуміння фінансовим звітам планується поліпшення транскордонної діяльності підприємств та розширення їх можливостей для пошуку фінансування.
Плани імплементації описують актуальний стан справ у перелічених сферах та визначають діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актівпланів та конкретних заходів для якісної та своєчасної імплементації директив Європейського Союзу. Прийняття цих актів дозволить зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію у відповідній сфері. Ці документи також допоможуть громадянському суспільству та бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері і надавати змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що будуть розроблятися на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін у нормотворчому процесі є обов'язковою для кожного міністерства. Цей формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції координуватиме роботу міністерств щодо виконання схвалених Кабінетом Міністрів України планів імплементації актів законодавства ЄС.
На сьогодні Урядом схвалено 98 планів імплементації щодо впровадження у національне законодавство 139 актів права ЄС. Всього в рамках Угоди про асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у т.ч. 160 протягом 2014-2017 років.
З текстами планів імплементації актів законодавства ЄС, схвалених Урядом України можна ознайомитися тут.


ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 26 июня 2013 года
о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах
определенных типов компаний, вносящая поправки в Директиву 2006/43/EC Европейского парламента и Совета
и отменяющая Директивы Совета 78/660/EEC и 83/349/EEC

текст можно посмотреть тут
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 26 июн 2015, 23:36

Уважаемые коллеги !


Спамер - Kulanov & Co - жаждет Наших денег :pro_tiv:


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарили: 2
lutishka, Marlboro
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya