ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Бухучетный форум.
Аудитор
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 08:13
Контактная информация:

ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Аудитор »

В пятницу 28-01-11 собираются принять изменения в ПСБО подтянув их под Налоговый кодекс. Вероятность принятия - 99%
Наиболее яркое я выделил. Наслаждайтесь:Проект

Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690 (із змінами):
1.1. У третьому реченні пункту 16 слова «податку з реклами» вилучити.
1.2. Пункт 19 доповнити другим абзацом такого змісту:
«Підприємства, які для визначення виробничої собівартості застосовують норми податкового законодавства, суму загальновиробничих витрат показують у рядку 045».
1.3. Доповнити форму № 2 додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 після рядка 040 рядком 5 такого змісту:
«Загальновиробничі витрати».
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509:
2.1. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:
«капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;».
2.2. Підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції:
«5.1.3.1. – будівлі;
5.1.3.2. – споруди;
5.1.3.3. – передавальні пристрої.».
2.3. Пункт 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Підприємство при застосуванні в бухгалтерському обліку порядку нарахування амортизації основних засобів, що передбачений податковим законодавством, мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі = [I(а-1) - 10]:100,
де І(а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу) за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.».
2.4. У пункті 22 слово «землі» замінити словами «земельних ділянок»;
Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
«При застосуванні порядку нарахування амортизації основних засобів, що передбачений податковим законодавством до об’єкту амортизації підприємство може включати витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації згідно податкового законодавства, на початок звітного року.».
2.5. Сьомий абзац пункту 26 виключити.
Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємство може застосовувати методи нарахування амортизації згідно податкового законодавства з урахуванням мінімально допустимих термінів корисного використання.».
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043:
3.1. Сьомий абзац пункту 5 виключити.
Абзаци 3 – 5 доповнити словами:
«крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;».
3.4. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
«При застосуванні порядку нарахування амортизації нематеріальних активів, передбаченого податковим законодавством, переоцінка нематеріальних активів підприємством не здійснюється.».
3.3. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, передбачені податковим законодавством.».
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2.11.99 за № 751/4044:
4.1. Пункт 28 доповнити другим абзацом такого змісту:
«Бухгалтерський облік запасів ведеться у розрізі контрагентів для визначення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних у платників податків за спрощеною системою.».
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за № 85/4306:
5.1. Пункт 5 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Якщо на дату балансу зобов’язання у вигляді сум поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді від осіб, які не є платниками податку на прибуток, на кінець такого періоду залишаються неповерненими, їх сума включається до складу інших доходів звичайної діяльності.
У випадку погашення зобов’язання у вигляді фінансової допомоги (її частини), що на кінець попереднього звітного періоду була віднесена до доходів такого звітного періоду з причини її непогашення, їх сума відображається у складі інших витрат звичайної діяльності.».

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153:
6.1. Абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:
«Роялті  будь–який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь–яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео–або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо–чи телевізійного мовлення, будь–яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу–хау).».
6.2. Доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:
«Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу–хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.».
6.3. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
«Визнається доходом цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів  з моменту його фактичного отримання.».
6.4.Підпункт 25.1 пункту 25 викласти у такій редакції:
«Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визначається за ступенем завершеності. При виборі облікової політики аналітичний облік за операціями з продажу землі, з розрахунками в іноземній валюті, із пов’язаними особами, борговими вимогами та зобов’язаннями, з відступлення права вимоги, відчуження майна, цінними паперами, деривативами та іншими ніж цінні папери корпоративними правами вести в розрізі доходів та фінансових результатів від здійснення цих операцій.».
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248:
7.1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємства можуть застосовувати порядок визначення виробничої собівартості виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), який передбачений Податковим кодексом. При застосуванні даного підходу загальновиробничі витрати відображаються окремим рядком у Звіті про фінансові результати згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».».
8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5.12.2005 за № 1456/11736:
8.1. Перше речення пункту 9 після слова «продажу» доповнити словами «або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».».
8.2. У пункті 10 після слова «продажу» доповнити словами «крім випадків визначених у пункті 11 Положення (стандарту) 30 «Біологічні активи».».
8.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«Довгострокові біологічні активи у разі якщо, їх справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо, та/або підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів».
Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, у разі якщо їх справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо, та/або підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
Біологічні активи справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити не можливо оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому стає можливим визначити їх справедливу вартість.».
8.4. Перше речення пункту 12 після слова «продажу» доповнити словами «або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».».
8.5. Абзаци другий – восьмий пункту 17 виключити.
8.6. У пункті 26.2. слова «справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу)» замінити словом «вартістю».


Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Печкин »

Аудитор, спасибо!

vvo
ну может человек не хочет выдавать источник инфрмации :) Это тоже нормально.
У каждого из нас есть разные источники информации
живу на Бухфоруме

vvo
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 12:20
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vvo »

Что и спросить нельзя? Если это секрет, автор может просто не отвечать.

Кстати, вот это вам ничего не говорит?
7.1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємства можуть застосовувати порядок визначення виробничої собівартості виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), який передбачений Податковим кодексом.
Т.е. предприятие имеет выбор, и этот выбор нужно утвердить, ИМХО,

vikakool
Сообщения: 4231
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 09:56
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vikakool »

Да уж.....слов нет

особенно впечатлило, что фин.помощь таперича у нас доход!!!!!!!!!!! и как же увеличится собственный капитал в связи с ее получением от неплат-ка налога на прибыль???????????

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Печкин »

vvo писал(а):Что и спросить нельзя? Если это секрет, автор может просто не отвечать.
Да можно же, конечно.
Чего вы так реагируете. Я же даже смайлом снабдил ;)
vvo писал(а): Кстати, вот это вам ничего не говорит?
7.1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємства можуть застосовувати порядок визначення виробничої собівартості виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), який передбачений Податковим кодексом.
Т.е. предприятие имеет выбор, и этот выбор нужно утвердить, ИМХО,
Это разумеется так.
Но вы сейчас тезисами проекта хотите обосновать, верность Вашего вывода, сделанного до ознакомления с проектом? :)

Я бы сказал наоборот - пока документа нет - нет альтернативы в этом вопросе, а значит в учетной политике этого тоже нет.
Вот примут изменения в ПСБУ - это будет основанием для пересмотра политики :)
Но в любом случае проект интересный. Есть в чем поковыряться.
живу на Бухфоруме

vvo
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 12:20
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vvo »

Печкин писал(а): Это разумеется так.
Но вы сейчас тезисами проекта хотите обосновать, верность Вашего вывода, сделанного до ознакомления с проектом? :)
Да я уже ничего не хочу :|

Аватара пользователя
moretka
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 12:51
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение moretka »

vikakool писал(а):Да уж.....слов нет

особенно впечатлило, что фин.помощь таперича у нас доход!!!!!!!!!!! и как же увеличится собственный капитал в связи с ее получением от неплат-ка налога на прибыль???????????

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
возвратная финансовая помощь ещё в 2006 году шла в валовый доход, если оставалась на конец квартала.. .(так что игрались - переписывали договора)

почему вы восприняли как нововведение?
Думаю, не ошибусь, если промолчу.

Аудитор
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 08:13
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Аудитор »

moretka писал(а):
vikakool писал(а):Да уж.....слов нет

особенно впечатлило, что фин.помощь таперича у нас доход!!!!!!!!!!! и как же увеличится собственный капитал в связи с ее получением от неплат-ка налога на прибыль???????????

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
возвратная финансовая помощь ещё в 2006 году шла в валовый доход, если оставалась на конец квартала.. .(так что игрались - переписывали договора)

почему вы восприняли как нововведение?
В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Автор проекта - Канцуров О.О. -начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
Можете считать что инфа напрямую от него (кому сильно невтерпеж) :D
Пархоменка сняли - вот результат.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Печкин »

Аудитор

1. В целом такое ощущение, что хотят создать что-то третье.
Похоже, так оно и будет. поскольку налоговый кодекс тянут к бухучету, а бухучет в свою очередь к налоговому кодексу.
Но совершенно, очевидно, что идеология этих двух сфер разная, это лишь внешне кажется что учет един.
В силу этого их объединить нельзя.

Как думаете?

2. Пархома нет - может это и правильно, т.к. нельзя управлять бухучетом (пусть даже с перерывами) с конца революции 17 года :)

Но с другой стороны, что после него?..

Даже в условиях вступления в силу Налогового кодекса я бы бухучет не трогал. Пусть будет бухгалтерская стоимость активов (назвоем ее в данном контексте себестоимость), пусть будет налоговая себестоимость. Ничего страшного. Жили с этим почти 15 лет и все нормально. Объединить все равно не получится. Более того, появляется в связи с этим всем еще одна головная боль - разницы. Но разницы мы уже все "проходили". Хорошо что тогда именно прошли (мимо). Сейчас так, похоже, не получится.

Но это все общее, в детали нужно вникать.
живу на Бухфоруме

vvo
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 12:20
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vvo »

Аудитор писал(а): Автор проекта - Канцуров О.О. -начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
Можете считать что инфа напрямую от него (кому сильно невтерпеж) :D
Пархоменка сняли - вот результат.
Да, зря они Пархоменко сняли. Пожилой был, но не глупый.

vikakool
Сообщения: 4231
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 09:56
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vikakool »

ну, теперь бух.учет умер, и о нем можно забыть :)) по сути, обещанное упрощение и сближение состоялось - таперича есть только налоговый учет

правда, у тех, кто в междугнародном аудите, есть бухучет - еще :))) но уже импортный:)))

vvo
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 12:20
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение vvo »

Что то они забыли условные проценты в доходы записать, что бы уж совсем хорошо было.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение Печкин »

vikakool писал(а):ну, теперь бух.учет умер, и о нем можно забыть :)) по сути, обещанное упрощение и сближение состоялось - таперича есть только налоговый учет

правда, у тех, кто в международном аудите, есть бухучет - еще :))) но уже импортный:)))

Бухучетчикам, думаю, теперь настоящая работа лишь в:

1. АО шках-публичных (+ всех тех у кого инвесторы хотят что-то вменяемое видеть).
2. Прибыльных нулевиках (те кто бухучет ведут без двойно записи, т.к. на них можно сделать кандидатскую, докторсую, на тему "Ключевые ошибки в работах Лука Пачоли или мастерство бухучета без двойной записи").

А все остальные где то зависнут между этими двумя категориями.
живу на Бухфоруме

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: ПРОЕКТ изменений ПСБО "под налоговый кодекс"

Непрочитанное сообщение nikki »

Глянул бегло. ИНтересненький документ.

1. По основным средствам. Правильно убили бредовую в нышенших условиях (с 01.04.11 г.) норму
"Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. "
Выписали так:
«Підприємство може застосовувати методи нарахування амортизації згідно податкового законодавства з урахуванням мінімально допустимих термінів корисного використання.».
Вроде как нормально, НО:

Почему то в 26 пункте забыли дать разрешение на использование не только сроков, но и порядка из налогового законодательства. В то же время, разработчики понимают, что порядок другой и везде по тексту предполагают по умолчанию допустимость использования именно "порядка начисления амортизации основных средств, предусмотренного налоговым законодательством" (п. 16, п. 22).

2. В этой связи почему бы не написать как именно производственный метод использовать (с учетом з урахуванням мінімально допустимих термінів корисного використання).» Думаю, это как раз минфиновский вопрос при таком повороте бухучета.

3. Зачем всем вести бухучет в разрезе «розрізі контрагентів для визначення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних у платників податків за спрощеною системою». Причем что такое у плательщиков налогов по упрощенной системе? ЮРЕНы пока туда тоже попадают. Понятно, что все уже уверены, что ЮРЕНов не будет, но а если будут. Кому нужен отдельный учет запасов купленных у ЮРЕНов?

4. Или почему тогда такой оговорки об отдельном учете не сделать в отношении основных средств, ведь основные средства, приобретенные у ЧПЕНов тоже дадут постоянную разницу.

5. «Підприємства можуть застосовувати порядок визначення виробничої собівартості виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), який передбачений Податковим кодексом".

Налоговому кодексу вообще неведомо понятие производственной себестоимости :)

6. По займам достаточно забавно. Выдал займ (особенно там где ВД не возникает/не важно) - распределил в качестве дивидендов :)

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость