Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Комментарии, ляпы Налогового кодекса

Модератор: NewsMaker

Правила форума
Здесь только общие вопросы о Налоговом Кодексе: о тексте документа, хронологии принятия, комментарии к налоговому кодексу ...
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО КОНКРЕТНЫМ НАЛОГАМ ОБСУЖДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЕТКАХ ОСНОВНОГО ФОРУМА:
http://buhforum.com/viewforum.php?f=13
Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение Печкин »

ПОЯВИЛСЯ ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА
№8521 від 16.05.2011
смотреть можно здесь: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web ... 3511=40402
или ниже под спойлером:
Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮМ. АЗАРОВ
“ ” 2011 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України
(щодо спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів малого підприємництва)
________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3248):
1) у пункті 14.1 статті 14:
в абзаці четвертому підпункту 14.1.139:
після слів “фізичних осіб,” доповнити словами і цифрами “визначених у підпунктах 291.1.1 і 291.1.2 пункту 291.1 статті 291,”;
слово “законодавства” замінити словами “розділу XIV цього Кодексу”;
пункт 14.1.167 викласти у такій редакції:
“14.1.167. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу — єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку;”;
у підпункті 14.1.227 після слів “розділу IІI” доповнити словами
“та глави 1 розділу XIV”;
пункт 14.1.239 викласти у такій редакції:
“14.1.239. спрощена система оподаткування, обліку та звітності — система оподаткування, що передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених розділом ХІV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (далі — спрощена система оподаткування);”;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
“єдиний податок — податок, що сплачується на заміну сплати окремих податків і зборів в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу;”;
2) у абзаці другому пункту 44.2 статті 44 після слова і цифри “статті 154” додати слова і цифри “та платники податку, що сплачують єдиний податок і відповідають критеріям, визначеним підпунктом 291.1.4 пункту 291.1 статті 291”;
3) у пункті 122.1 статті 122 слова “актом законодавства” та “законодавчим актом” замінити словами “цим Кодексом”;
4) підпункт 139.1.12. пункту 139.1. статті 139 виключити;
5) пункт 152.3 статті 152 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
“Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів, що сплачують єдиний податок, за формою та у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
У переліку доходів та витрат платника податку зазначаються контрагенти обсяг операцій з якими у звітному (податковому) періоді перевищував 50 тисяч гривень.”;
6) статтю 170 доповнити пунктом 170.13. такого змісту:
“170.13. Оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва.
170.13.1. Платниками податку із придбанням короткотермінового свідоцтва є громадяни України (надалі — фізичні особи), якщо вони не є самозайнятими особами і здійснюють самостійно, без залучення найманих працівників, несистематичний, не більше 15 календарних днів на місяць, і не більше 4 разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої продукції, речей, товарів (надалі — товари).
Сумарна вартість товарів визначається за ринковими цінами і не повинна одноразово перевищувати 25 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Не можуть бути платниками податку із придбанням короткотермінового свідоцтва фізичні особи які здійснюють діяльність з продажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, діяльність з продажу транспортних засобів.
Не декларується та не оподатковується за короткотерміновим свідоцтвом продаж сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) вирощеної (виробленої) безпосередньо власником на земельних ділянках, безоплатно наданих йому для ведення особистого селянського господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.
170.13.2. Ставка податку встановлюється за день в розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
170.13.3. Підставою для видачі короткотермінового свідоцтва є подання фізичною особою письмової заяви на придбання короткотермінового свідоцтва (далі – заява) та платіжного документа (квитанції, копії платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) всієї суми податку за термін, вказаний у заяві.
Заява подається фізичною особою до органу державної податкової служби за місцем проживання.
Сума податку за невикористаним короткотерміновим свідоцтвом поверненню не підлягає.
170.13.4. Доходи фізичної особи від здійснення продажу товарів за короткотерміновим свідоцтвом в обсягах указаної такою особою у заяві вартості товарів, не включаються до складу її загального оподатковуваного доходу за результатами звітного року.
170.13.5. Форма короткотермінового свідоцтва і порядок його видачі та форма заяви фізичної особи на придбання короткотермінового свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.
Бланк короткотермінового свідоцтва є документом суворої звітності, що запроваджується на всій території України.
Короткотермінове свідоцтво не може бути передано іншій особі, крім зазначеній у ньому.
170.13.6. Заява подається не менше ніж за п’ять робочих днів до початку здійснення продажу товару. Короткотермінове свідоцтво видається безоплатно особисто фізичній особі під підпис протягом трьох робочих днів з дня подання заявки.
У заяві вказується строк початку дії короткотермінового свідоцтва, період, на який придбається короткотермінове свідоцтво, вартість та найменування товару, місце здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Максимальний термін дії короткотермінового свідоцтва 15 календарних днів.
170.13.7. Сума податку перераховується на окремий рахунок органів Державної казначейської служби за місцем придбання короткотермінового свідоцтва.
170.13.8. На фізичних осіб, які здійснюють продаж товарів без придбання короткотермінових свідоцтв або з порушенням терміну їх дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у свідоцтві, керівниками податкових органів накладаються штрафні санкції в розмірі та порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.”;
7) главу 1 розділу ХІV викласти у такій редакції:
“Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва
Стаття 291. Платники податку
291.1. Платниками податку з урахуванням пункту 291.2 цієї статті є:
291.1.1. фізичні особи — підприємці (далі у цій главі — фізичні особи), які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно ремісничу діяльність, роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, не перевищує 150 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — мінімальна заробітна плата);
291.1.2. фізичні особи, які здійснюють виробництво товарів, продаж товарів, господарську діяльність з надання послуг платникам податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, та/або населенню (крім посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, надання послуг у сфері страхування), діяльність у сфері ресторанного господарства, та які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати;
291.1.3. фізичні особи, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 2000 розмірів мінімальної заробітної плати;
291.1.4. юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі — юридичні особи):
середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 5000 розмірів мінімальної заробітної плати.
Для цілей цієї глави до господарської діяльності з надання побутових послуг належать:
виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту взуття;
виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
виготовлення виробів зі шкіри за індивідуальним замовленням;
виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту трикотажних виробів;
виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;
послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
послуги з ремонту годинників;
послуги з ремонту велосипедів;
послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
послуги з ремонту ювелірних виробів;
прокат речей особистого користування та побутових товарів;
послуги з виконання фоторобіт;
послуги з оброблення плівок;
послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
послуги перукарень;
ритуальні послуги;
послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
послуги домашньої прислуги;
послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
291.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на:
291.2.1. суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), які здійснюють:
а) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
б) обмін іноземної валюти;
в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива);
г) видобуток, промислове виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
ґ) видобуток, реалізацію корисних копалин;
д) діяльність у сфері фінансового посередництва;
е) діяльність з управління підприємствами;
є) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
ж) діяльність з продажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
291.2.2. фізичних осіб — підприємців, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
291.2.3. фізичних осіб — підприємців, які надають в оренду земельні ділянки загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;
291.2.4. страхових (перестрахових) брокерів, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстраторів цінних паперів;
291.2.5. суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
291.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
291.2.7. фізичних та юридичних осіб — нерезидентів;
291.2.8. суб’єктів господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником податку мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
291.3. Платники податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у готівковій та/або безготівковій формі.
291.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
Стаття 292. Об’єкт оподаткування
292.1. Об’єктом оподаткування є дохід платника податку.
292.2. Доходом від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг вважається уся сума, що отримана платником податку за здійснення операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) в готівковій та/або безготівковій формі розрахунків за звітний (податковий) період.
292.3. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються:
а) суми податку на додану вартість (за винятком платників податку, які не є платниками податку на додану вартість);
б) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника податку.
в) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання, та суми кредитів;
г) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (у межах державних або місцевих програм);
ґ) суми коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцю  платнику податку внаслідок повернення ним товару або розірвання договору, а також суми коштів, які повертаються платником податку покупцю внаслідок повернення таким покупцем товару (в розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);
д) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи;
е) суми податку на додану вартість, отримані в ціні товарів (послуг), відвантажених (поставлених) платником податку в період його перебування на загальній системі оподаткування;
є) суми коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника податку до статутного капіталу такого платника;
ж) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів;
з) суми коштів, отримані платником єдиного податку, як компенсація (відшкодування) за рішенням суду;
и) дивіденди, отримані платником податку від інших платників податків, що оподатковані у порядку, визначеному цим Кодексом.
292.4. При продажу основних засобів дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу для юридичних осіб та ціною купівлі для фізичних осіб.
292.5. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг.
292.6. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума винагороди повіреного (агента).
292.7. Не є об’єктом оподаткування суми податків і зборів (обов’язкових платежів), отримані (нараховані) платником податку під час здійснення ним функцій податкового агента.
292.8. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником податку безоплатно одержаних товарів, робіт, послуг.
292.9. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
292.10. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України.
292.11. Дивіденди, що виплачуються власникам корпоративних прав (засновникам суб’єктів спрощеної системи оподаткування), юридичними особами оподатковуються:
для фізичних осіб згідно із розділом IV цього Кодексу;
для юридичних осіб, які обрали спосіб оподаткування доходів за загальною системою оподаткування, згідно із розділом ІІІ цього Кодексу;
для юридичних осіб — платників єдиного податку згідно із цією главою.
Стаття 293. База оподаткування
293.1. Базою обкладення податком є виражений у гривнях дохід платника податку, визначений згідно з пунктами 292.2—292.7 статті 292 цієї глави.
293.2. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання таких доходів.
Стаття 294. Ставки податку
294.1. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
294.2. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
294.3. У разі якщо платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, провадять кілька видів господарської діяльності, для яких установлено різні ставки податку, такі платники отримують одне свідоцтво платника податку i сплачують податок за більшою ставкою.
294.4. Ставки податку для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються у розмірі:
а) 3 відсотки бази оподаткування у разі сплати податку на додану вартість згідно розділу V цього Кодексу;
б) 5 відсотків бази оподаткування у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва, встановлюються ставки податку у розмірі 50 відсотків ставок, визначених частинами а), б) цього пункту.
Стаття 295. Податковий (звітний) період
295.1. Податковим (звітним) періодом для платників податку, крім визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, є календарний квартал.
Податковим (звітним) періодом для платників податку, визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, є календарний рік.
295.2. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
295.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли до сплати податків за спрощеною системою оподаткування із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, що настає за місяцем, у якому таким особам видано свідоцтво платника податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
295.4. Для новоутворених суб’єктів господарювання перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, у якому видано свідоцтво платника податку.
295.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами, які є платниками податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому такий платник податку подав заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
Стаття 296. Порядок нарахування та строки сплати податку
296.1. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сплачують податок шляхом здійснення попереднього (авансового) платежу щомісяця до 20 числа (включно) до початку місяця, за який здійснюється сплата податку.
Платники податку можуть здійснити сплату податку авансовим внеском за весь податковий період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Отримані доходи, сума перевищення доходу, нараховані та сплачені суми податку відображаються платником у декларації за відповідний звітний період.
Сума сплаченого податку є узгодженою, остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань фізичної особи — платника податку. При цьому доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності, не включаються до складу його загального оподатковуваного доходу за результатами звітного року.
296.2. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сплачують податок щомісяця до 20 числа (включно) місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється сплата податку.
296.3. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та платники податку, визначені у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати податку на час відпустки протягом одного календарного місяця на рік, та/або хвороби, підтвердженої лікарняним листком, якщо вона триває календарний місяць і більше.
Сума податку, сплачена за такий період, підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку.
Стаття 297. Ведення обліку і складення звітності платниками податку
297.1. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
297.2. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджується Міністерством фінансів України.
297.3. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік, необхідних для визначення податкових зобов’язань з єдиного податку та податку на додану вартість доходів, та витрат, пов’язаних з визначенням податкового кредиту з податку на додану вартість за формою та в порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
297.4. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, для обрахунку об’єкта оподаткування використовують дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
297.5. За результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду платники податку, крім визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, подають до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва — платника податку в строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду.
Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, за результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду подають до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва — платника податку в строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, мають право подати до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва – платника податку за інший, ніж річний податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання декларації в строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
297.6. Форма декларації затверджується у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
297.7. Податкова декларація складається та подається наростаючим підсумком.
297.8. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1, 291.1.2 та 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Стаття 298. Особливості сплати платниками податку окремих податків і зборів
298.1. Платники податку не є платниками таких податків і зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які сплачують єдиний податок за ставкою 3 відсотки;
г) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
д) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
298.2. Податки і збори, не зазначені у пункті 298.1 цієї статті, сплачуються платниками податку в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом.
298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які надають послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість та здійснюють нарахування і сплату цього податку на умовах, визначених розділом V цього Кодексу.
298.4. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори (обов’язкові платежі) сплачуються платником податку на загальних підставах відповідно до законодавства.
298.5. Платники податку виконують усі обов’язки податкового агента, передбачені розділом IV цього Кодексу, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь найманих ними осіб та/або фізичних осіб, які перебувають з ними у цивільно-правових відносинах.
Стаття 299. Порядок переходу до сплати податків за спрощеною системою оподаткування або відмови від сплати податків за спрощеною системою оподаткування
299.1. Суб’єкти господарювання за власним бажанням можуть обрати спрощену систему оподаткування шляхом отримання свідоцтва платника податку.
299.2. Рішення про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування може бути прийнято суб’єктом господарювання один раз протягом календарного року шляхом подання відповідної письмової заяви до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного податкового (звітного) періоду.
У поданій заяві фізичні особи зазначають види діяльності та обрану ними ставку податку, юридичні особи — обрану ними ставку податку.
299.3. Зміна (доповнення або виключення) виду господарської діяльності, місця провадження діяльності, перехід до сплати податку за іншою ставкою, а також відмова від застосування спрощеної системи оподаткування у випадку припинення господарської діяльності можуть бути здійснені суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам статті 291 цієї глави, з початку нового календарного місяця за умови подання відповідної заяви не пізніше ніж за 10 днів до початку нового календарного місяця.
Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування, крім випадку припинення господарської діяльності, може бути здійснена суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам статті 291 цієї глави, з початку нового податкового (звітного) періоду за умови подання відповідної заяви у порядку, визначеному пунктом 299.2 цієї статті.
299.4. Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно видати протягом 10 робочих днів із дня подання суб’єктом господарювання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво платника податку або надати письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена таким суб’єктом в адміністративному та/або судовому порядку.
Свідоцтво (дублікат свідоцтва) видається особисто суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис.
299.5. Зареєстровані в установленому порядку суб’єкти господарювання, які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування до органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації, вважаються платниками податку з дня державної реєстрації такого платника.
Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку після погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.
При цьому під час розгляду органом державної податкової служби заяви про видачу свідоцтва платника податку, поданої фізичною особою — підприємцем, який раніше вже був у встановленому законом порядку зареєстрований як платник єдиного податку і самостійно прийняв рішення про припинення підприємницької діяльності, враховується вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування (але не більш як за річний період до дати подання такої заяви).
299.6. Свідоцтво платника податку видається безстроково.
299.7. Бланк свідоцтва платника податку є документом суворого обліку, що запроваджується на всій території України.
У разі втрати або зіпсування свідоцтва платнику податку видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому пунктом 299.4 цієї статті.
299.8. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника, свідоцтво  у платника податку та пред’являтися працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки.
Свідоцтво платника податку, видане платникам податку, не можуть бути передані іншим, крім зазначених у них особам або їх найманим працівникам.
У випадках, визначених у пункті 299.9 цієї статті, свідоцтво платника податку підлягає поверненню у десятиденний строк органу державної податкової служби, який їх видав.
299.9. Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у разі:
подання платником податку заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи та/або ліквідації (реорганізації) юридичної особи;
виникнення податкової заборгованості із сплати податку протягом двох послідовних кварталів;
провадження господарської діяльності, на яку не поширюється дія цієї глави;
перевищення граничної чисельності найманих осіб, встановленої у пункті 291.1 статті 291 цієї глави;
перевищення фізичними особами граничного обсягу доходу, встановленого у
підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави;
перевищення юридичними особами граничного обсягу доходу, встановленого у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави;
застосування платником податку інших способів розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.3 статті 291 цієї глави.
299.10. Форма свідоцтва платника податку та порядок його видачі (анулювання) встановлюються Міністерством фінансів України.
299.11. У разі припинення платником податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати податку нараховуються такому платникові до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому таким платником податку подано заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
Стаття 300. Відповідальність платника податку
300.1. Платник податку несе відповідальність за правильність нарахування, своєчасність подання декларацій та сплати податків згідно із законом.
300.2. У разі застосування платником податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.3 статті 291 цієї глави, або здійснення операцій, на які відповідно до пункту 291.2 статті 291 цієї глави не поширюється спрощена система оподаткування, дохід, отриманий платником податку в результаті здійснення таких операцій, оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків – для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та за подвійною ставкою податку – для платників податку, визначених у підпункті 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави.
300.3. У разі якщо платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, провадять діяльність, не зазначену у свідоцтві платника податку, дохід, отриманий від провадження такої діяльності, оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків.
При цьому такий платник податку зобов’язаний внести зміни до свідоцтва платника податку відповідно до пункту 299.3 статті 299 цієї глави або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду.
300.4. У разі якщо у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, отриманого фізичною особою, перевищує обсяг, зазначений у пункті 291.1 статті 291 цієї глави, сума перевищення за результатами такого податкового (звітного) періоду оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків — для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та за подвійною ставкою податку — для платників податку, визначених у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави.
При цьому платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, зобов’язані внести зміни до свідоцтва платника податку відповідно до пункту 299.3 статті 299 цієї глави або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду.
300.5. У разі якщо у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, отриманого юридичною особою, перевищує обсяг, зазначений у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сума перевищення за результатами такого податкового (звітного) періоду оподатковується за подвійною ставкою податку.”;
8) у розділі ХХ:
підрозділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
“6. На період з 1 липня 2011 року до 1 січня 2016 року фізичні особи — підприємці, які до 1 липня 2011 року були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку та з введенням в дію глави 1 розділу XIV цього Кодексу втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 50 відсотків ставки, визначеної в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
Таке право надається фізичним особам — підприємцям за сукупністю таких умов: здійснення виключно тих видів господарської діяльності, що провадились на спрощеній системі оподаткування; річний обсяг доходу не перевищує 500 тис. грн.; кількість осіб, що перебувають з такою фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сім`ї такої особи).
При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді перестали відповідати хоча б одній з вищезазначених умов такі платники податку зобов’язані оподатковувати дохід, отриманий у такому звітному періоді, у загальному порядку, за ставками, встановленими розділом IV цього Кодексу.”;
підрозділ 8 розділу ХХ викласти у такій редакції:
“Підрозділ 8. Особливості повернення єдиного податку та фіксованого податку
1. Повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.”.
2. У статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3249):
пункт 5 виключити;
у пункті 9 слова “, якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства” виключити.
3. Пункт 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30—31, ст. 195) виключити.
4. Статтю 1602 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змісту:
“Продаж товарів без придбання короткотермінового свідоцтва або з порушенням терміну його дії чи продаж товарів, не зазначених у короткотерміновому свідоцтві, тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”.
5. Частину 15 статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, 2007 р., № 27, ст. 361; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 27—28, ст. 253) доповнити абзацом такого змісту:
“Фінансові санкції (штраф, пеня) та адміністративні стягнення, а також примусові стягнення органами виконавчої служби, не застосовуються за несплату внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, передбачених підпунктом 4 пункту 8 розділу XV “Прикінцеві положення” цього Закону, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.
Нараховані органами пенсійного фонду суми фінансових санкцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, та не сплачені до фондів фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають списанню.”.
6. Статтю 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11) доповнити частиною четвертою такого змісту:
“4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім положення абзацу п’ятого пункту 7 статті 1 в частині здійснення ремісничої діяльності, яке набирає чинності з дня набрання чинності Законом України “Про ремісничу діяльність”.
2. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13—92 “Про прибутковий податок з громадян” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1998 р., № 30—31, ст. 195; 1999 р., № 25, ст. 211; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 8, ст. 63; 2003 р., № 23, ст. 149; Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3619).
3. У зв’язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (у редакції Указу від 28 червня 1999 року № 746/99).
4. Установити, що свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік, видані відповідно до Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” та розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”, діють протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняття рішень щодо встановлення ставок єдиного податку, визначених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
До отримання свідоцтва платника єдиного податку на умовах, передбачених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, платники єдиного податку сплачують єдиний податок за ставками, які діяли на дату набрання чинності цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
Из самого резонансного:

підпункт 139.1.12. пункту 139.1. статті 139 виключити;, т.е. в случае принятия расходы от ЧПЕНов будут признаваться.
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Аll
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 12:37
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение Аll »

С 1 июля аудиторов - физлиц выкинут с упрощенки.

В замен дают налоговую льготу 50% от НДФЛ или 7,5%(8,5%):

“6. На період з 1 липня 2011 року до 1 січня 2016 року фізичні особи — підприємці, які до 1 липня 2011 року були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку та з введенням в дію глави 1 розділу XIV цього Кодексу втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 50 відсотків ставки, визначеної в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
Таке право надається фізичним особам — підприємцям за сукупністю таких умов: здійснення виключно тих видів господарської діяльності, що провадились на спрощеній системі оподаткування; річний обсяг доходу не перевищує 500 тис. грн.; кількість осіб, що перебувають з такою фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сім`ї такої особи).
При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді перестали відповідати хоча б одній з вищезазначених умов такі платники податку зобов’язані оподатковувати дохід, отриманий у такому звітному періоді, у загальному порядку, за ставками, встановленими розділом IV цього Кодексу.”;

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение Печкин »

+ еще из громко пропиаренных

Из проекта:
“Фінансові санкції (штраф, пеня) та адміністративні стягнення, а також примусові стягнення органами виконавчої служби, не застосовуються за несплату внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, передбачених підпунктом 4 пункту 8 розділу XV “Прикінцеві положення” цього Закону, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.
Нараховані органами пенсійного фонду суми фінансових санкцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, та не сплачені до фондів фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають списанню.”
+ Из выступления Захарченко
Реформування „спрощеної системи” передбачає відміну штрафів
за несплачений у 2010 році єдиний соціальний внесок ­– ДПСУ

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти відносно спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, зареєстрований у Верховній Раді 16 травня 2011 року (№8521), передбачає відміну штрафів за несплачений у 2010 році єдиний соціальний внесок.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій Захарченко.

„Там, де були претензії по штрафах за 2010 рік для тих, хто не сплатив єдиний соціальний внесок, цей законопроект відміняє необхідність сплачувати штрафні санкції зі сплати єдиного внеску”, – відзначив В.Захарченко.
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
vins
Сообщения: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 11:38
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение vins »

Ну да, было бы странно освобождать от штрафов за неуплату в 2010 году ЕСВ, обязанность по уплате которого возникла с 01.01.2011 г.

КЛЕР
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 11:28
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение КЛЕР »

vins писал(а):Ну да, было бы странно освобождать от штрафов за неуплату в 2010 году ЕСВ, обязанность по уплате которого возникла с 01.01.2011 г.
:D :D :D
Особенно "приятно" видеть уровень компетентности чиновника ТАКОГО высокого уровня, который даже не знает, какие налоги и сборы собираются с людей, обеспечивающих им немалые пенсии.


Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение Печкин »

А текст закона с сайта Верховной рады исчез :shock:

Как чувствовал - сохранил в первом сообщении. Так то оно надежней будет :)

Выложу также сюда пояснительную записку, которая тоже исчезла (хотя в ней ничего особенного нет).
Скрытый текст: показать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) розроблено на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", доручення Президента України від 20.12.2010 № 1-1/3016.
2. Мета і шляхи її досягнення
Основним завданням проекту є комплексне удосконалення спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямкам податкової політики держави, запобігання ухиленню від оподаткування тощо.
Проект Закону України передбачає:
- скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку;
- подання платниками податку на прибуток переліку доходів та витрат у розрізі контрагентів, які є платниками єдиного податку;
- встановлення обов’язку реєстрації платником ПДВ у разі надання послуг платникам ПДВ;
- визначення положень щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва;
- збільшення обсягів річного доходу та їх прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати;
- прив’язка ставок єдиного податку для фізичних осіб до розміру мінімальної заробітної плати:
для доходів до 150 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 10 % мінімальної заробітної плати,
для доходів до 1000 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 20 % мінімальної заробітної плати,
- для фізичних осіб з обсягом доходу до 2000 мінімальних заробітних плат встановлення відсоткової ставки податку (3% від доходу за умови сплати ПДВ, 5% від доходу – без сплати ПДВ);
- скасування 50-відсоткової надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи;
- обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (високорентабельних, доходи від яких є пасивними або, які за своєю суттю не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку);
- виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів з метою сприяння раціональному використанню природних ресурсів;
- повернення фізичним особам – платникам єдиного податку права реєструватись платниками ПДВ;
- ведення книги обліку лише доходів, ведення спрощеного обліку доходів та витрат платниками єдиного податку, зареєстрованих платниками ПДВ;
- ведення юридичними особами спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат за методикою, визначеною Мінфіном;
- встановлення річного звітного періоду для фізичних осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної заробітної плати, для інших платників – збереження подання квартальної звітності;
- визначення підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку;
- встановлення фінансової відповідальності за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування.
3. Правові аспекти
Реалізація запропонованих положень потребує внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
Указ Президента України від 03.07.1998 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва";
Закон України від 06.07.1995 № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
Закон України від 09.07.2003 № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
Закон України 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (розділ IV);
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 № 507 "Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727".
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація відповідного законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує узгодження із: Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України, Державною податковою службою України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.
6. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
7. Запобігання корупції
Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
8. Громадське обговорення
З метою отримання зауважень та пропозицій проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
9. Позиція соціальних партнерів.
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Прогноз результатів
З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) буде вдосконалено законодавчу основу оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


Міністр фінансів України Ф. ЯРОШЕНКО

"___" ____________ 20__ р. 
живу на Бухфоруме

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение nikki »

Шатает их из стороны в сторону. Теперь вместо невозможности регистрации некоторых заяставляют обязательно регистрироваться.
298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які надають послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість та здійснюють нарахування і сплату цього податку на умовах, визначених розділом V цього Кодексу.
А туда попадает немало.

Аватара пользователя
Аll
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 12:37
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение Аll »

nikki писал(а):Шатает их из стороны в сторону. Теперь вместо невозможности регистрации некоторых заяставляют обязательно регистрироваться.
298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які надають послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість та здійснюють нарахування і сплату цього податку на умовах, визначених розділом V цього Кодексу.
А туда попадает немало.

Кроме взносов в ПФ еще добавится с 01.07.10 НДС 20% ? Даже если обороты меньше 300 тыс.?

vital_bvm
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2011, 20:53
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение vital_bvm »

С НДС все логично - система взяла под контроль этот ресурс, теперь можно ВСЕХ загонять в систему палкой.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение налоговик »

Материалы по проекту из Бизнеса:

Такой про “стой”
Скрытый текст: показать
Автор: Саливон Сергей Дмитриевич

Предприниматели вынудили Кабмин подготовить компромиссный законопроект об “упрощенке”. Однако “сырость” документа явно противоречит намерению ввести его в действие уже 1 июля

Свершилось: после рассмотрения на закрытом заседании правительства, состоявшемся 16 мая, в Верховной Раде под №8521 был зарегистрирован подготовленный Минфином законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)”.

Странно, правда, что текст законопроекта, уже 17 мая появившийся на официальном сайте парламента, в тот же день с него исчез. При этом страничка с информацией о документе осталась — перестала работать лишь ссылка на сам проект. Исчезновение вызывает подозрения, что уже после одобрения проекта правительством кто-то что-то в нем решил изменить.

Если вспомнить, что депутаты позволяют себе ничтоже сумняшеся менять без переголосования даже положения принятых законов (см. БИЗНЕС №20 от 16.05.11 г., стр.24), то подобные действия Кабмина в отношении проектов представляются шалостью. Однако текст, мелькнувший на сайте ВР, все же был одобрен правительством и является официальным, да и другого пока нет.

Самооценка

Кабмин и Минфин здорово задержались с разработкой законопроекта. Вообще-то его появления ожидали не позднее конца первого квартала. Однако вводить закон в действие предполагается традиционно спешно и с нарушением требований Бюджетного кодекса.

Анатолий Мярковский, первый заместитель министра финансов, сообщил: “Этот законопроект будет усовершенствован с максимальным учетом интересов субъектов хозяйствования и до конца работы этой сессии Верховной Рады будет принят в целом. Мы предполагаем, что он будет внедрен в новой редакции с 1 июля 2011 г.”. Видимо, проблемы и скандалы с поспешным введением в действие Налогового кодекса (чего стоит одна только подача НДФЛ-деклараций в марте, см. БИЗНЕС №13 от 28.03.11 г., стр.42-45) власти ничему не научили.

Изображение

Чиновники немедля принялись расхваливать свое творение. В частности, премьер-министр Николай Азаров заявил: “Законопроект отменяет штрафные санкции за неуплату единого социального взноса плательщиком единого налога, начисленные с июля 2010 г. Освобождает от такой уплаты “упрощенцев” — пенсионеров и инвалидов. Отменяет 50%-ную надбавку к фиксированным ставкам налога за каждого наемного работника. Снимает требование ежегодно переоформлять свидетельство плательщика единого налога”.

А главное, по словам премьера, законопроект позволяет “упрощенцам” регистрироваться плательщиками НДС, а их контрагентам-юрлицам — включать в состав расходов затраты на приобретение товаров и услуг у “единоналожников”.

Последнее положение может стать настоящей сенсацией, поскольку при принятии Налогового кодекса правительство стеной стояло за эти изменения, считая, что именно в них таится главное зло упрощенной системы. Более того, соответствующие нормы уже вступили в силу и в марте-апреле не вызвали того всплеска неприятия со стороны предпринимателей, который наблюдался в конце прошлого года при первой попытке зафиксировать условия налогообложения субъектов малого бизнеса в Налоговом кодексе.

В том смысле, что предложенный проект не идет ни в какое сравнение с прошлогодними предложениями, с похвалой в его адрес, пожалуй, можно согласиться. Он гораздо менее кровожадный и содержит ряд полезных идей. Но, во-первых, это был явно вынужденный шаг со стороны властей, несколько напуганных прошлогодними протестами. А во-вторых, качество их реализации по-прежнему не на высоте.

Единоналожие

Главной сенсацией, как уже указывалось, может стать отмена запрета юрлицам включать в состав расходов затраты на приобретение чего-либо у физлиц-“единоналожников”. В прошлом году власти стояли намертво, отстаивая эту норму. Тем удивительнее согласие пойти на уступки, когда эта норма уже вступила в силу.

Правда, взамен предлагается обязать юрлиц подавать органу ГНС перечень доходов и расходов по “единоналожникам”, в котором будут указываться те контрагенты, объем операций с которыми за квартал превысил 50 тыс.грн.

Здраво выглядит подход авторов к разделению “единоналожников” на различные категории по видам и условиям осуществления деятельности (см. “Основные условия…”).

Например, “единоналожнику”, работающему самостоятельно, предоставлен выбор:

либо ограничиться годовым оборотом в 137,1 тыс.грн. (в действующих условиях) и при этом заплатить за год 109,7-1097 грн. (как решит местный совет);
либо, если объемы торгов превышают 137,1 тыс.грн., выбрать предельный оборот в размере 1,8 млн грн., но при этом уплачивать 5% с суммы дохода.

Безусловно, в последнем случае налоговая нагрузка на предпринимателя возрастет в сравнении с действующим вариантом “упрощенки”. Но все же не сверхкритично. В то же время справедливо, что она будет привязана к масштабам деятельности.

Авторы проекта предлагают отменить 50%-ную доплату налога за каждого работника. В том числе и для плательщиков, ставка которых не привязана к обороту. Видимо, власти осознали, что организации рабочего места и уплаты социальных взносов за работника для “единоналожника” будет достаточно.

Отказались авторы проекта и от осенней идеи запретить “единоналожникам” быть плательщиками НДС. Такое право в проекте предусмотрено, правда, только для тех, кто платит налог в процентах от оборота. Но тут имеется и ляп: если “единоналожник” предоставляет услуги (выполняет работы) другим плательщикам НДС, авторы предлагают обязать его зарегистрироваться плательщиком НДС. И при этом не указывают, что ему делать, если он выбрал уплату налога по ставке 5%, не предполагающей уплаты НДС.

Перечень запрещенных для “единоналожников” видов деятельности, а также субъектов, которые не могут быть плательщиками единого налога, по сравнению с осенними новациями также сократился (см. “Субъекты хозяйствования…”). Например, из него выпали торговля через интернет-магазины, программирование и т.п. Перечень же оставленных запретов, по большей части, не лишен здравого смысла.

Изображение

Отказ от обязательного применения РРО физлицами, а также бессрочные свидетельства плательщиков единого налога, думается, тоже вызовут прилив энтузиазма у предпринимательской общественности.

Имеется в проекте и статья, описывающая ответственность предпринимателей. К тем, кто платит налог в процентах от минимальной зарплаты, за превышение допустимого оборота, занятие не предусмотренным видом деятельности предлагается применять
15%-ную ставку НДФЛ. А для плательщиков, у которых ставка привязана к обороту, предложено сумму превышения оборота облагать по двойной ставке.

Бессистемность

Кроме собственно единого налога проект предусматривает выделение в особую категорию плательщиков НДФЛ физлиц, осуществляющих несистематическую продажу товаров (см. “Основные правила…”). Но если в части, посвященной взиманию единого налога, встречаются отдельные ляпы, то здесь наблюдается сплошной ляп…

Для несистематических торговцев предусмотрена выдача краткосрочных свидетельств. С материальной точки зрения, предлагаемая система выглядит необременительной. В определенных случаях даже до странности необременительной. В расчете на день ставку НДФЛ в этих случаях предлагается установить на уровне 1% минимальной зарплаты на начало года, т.е. в 2011 г. на уровне 9,41 грн. в день. При этом торговать физлицо сможет не более 15 дней подряд и не чаще четырех раз в год.

А общая стоимость товаров (не указано: проданных или продаваемых! — Ред.) не должна превышать 25 минимальных зарплат за один раз (сейчас — 23525 грн.). Таким образом, если сойдутся звезды и продукция на указанную сумму будет реализована за один день, то налоговая нагрузка теоретически может составить ничтожные 0,04%, а доход после налогообложения — 23515,59 грн. Понятно, что, продавая пирожки, вряд ли добьешься такого результата.

Поэтому возникает вопрос: не появятся ли желающие воспользоваться обозначенной нами “дырой”, которые дискредитируют здравую идею, как когда-то была дискредитирована идея и самого единого налога? Непонятно также, как будет контролироваться соблюдение плательщиком предельного объема реализации.

Следующий вопрос касается бюро­кратических процедур. Выдавать сви­детельство предполагается в бумажном виде, да еще и на бланке строгой отчетности. При этом заявление плательщик должен подать за пять рабочих дней до начала осуществления реализации, а выдать ему свидетельство должны в течение трех рабочих дней.

Оценили ли авторы количество желающих получить такое свидетельство и реальные возможности налоговых органов? Не повторится ли история с НДФЛ-декларациями? Наконец, проект предусматривает, что на физлиц, не приобретших кратковременные свидетельства, руководитель налогового органа должен наложить административный штраф.

Реализация этого пункта вообще сомнительна: ведь налоговые органы занимаются только зарегистрировавшимися налогоплательщиками.

Если человек не приобрел свидетельства, он является обычным физлицом, и налоговики не имеют ни права, ни возможности применить к нему какие-либо санкции. Этим у нас занимается милиция, гоняющая бабушек возле метро! Авторы законопроекта, видимо, так далеки от реалий окружающей действительности, что просто этого не знали. И это отнюдь не все имеющиеся вопросы к формулировкам соответствующих норм.

Платежи, которые отменяет уплата единого налога:

налог на прибыль предприятий;
НФДЛ в части доходов, полученных в результате хозяйственной деятельности физлица и обложенных единым налогом или НФДЛ для субъектов, осуществляющих несистематические продажи;
НДС по операциям по поставке товаров и услуг, место предоставления которых расположено на таможенной территории Украины (кроме НДС, который уплачивается “единоналожниками”, уплачивающими налог по ставке 3%);
земельный налог (кроме налога на земельные участки, которые не используются для ведения предпринимательской деятельности);
сбор за ведение определенных видов предпринимательской деятельности;
сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.


Основные правила осуществления деятельности по краткосрочным свидетельствам

Физлицо не должно быть самозанятым (предпринимателем. — Ред.) и не может привлекать наемных работников.
Торговля может осуществляться не более 15 дней подряд, не чаще четырех раз в год.
Может осуществляться реализация произведенной, переработанной продукции, вещей, товаров.
Не может осуществляться продажа предметов искусства, коллекционирования и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) предметами искусства, коллекционирования или антиквариата, деятельность по продаже транспортных средств.
Не подлежит налогообложению продажа сельхозпродукции (в том числе первичной переработки), выращенной собственником на земельных участках, бесплатно предоставленных ему для ведения личного крестьянского хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, хозпостроек и сооружений (приусадебных участков), ведения садоводства и индивидуального дачного строительства.
Ставка налога — в расчете на день 1% минимальной зарплаты на 1 января текущего года.
Доходы от реализации товаров не включаются в состав общего налогооблагаемого дохода по итогам года.
Основанием для выдачи свидетельства является письменное заявление и документ об уплате налога.


Эксперт — о противоречивости

Дмитрий Михайленко (36),
партнер юридической фирмы “Орлов, Михайленко и партнеры” (г.Киев; с 2008 г.; 32 чел.):

— Законопроект, вероятно, понравится тем, что отменяет для юрлиц ограничения по включению в состав затрат расходов на приобретение чего-либо у физлиц-“единоналожников”. Также вполне устроит налогоплательщиков повышенный “потолок” оборота от реализации.

Из негатива: для некоторых физических лиц — предпринимателей вводятся повышенные (по сравнению с текущими) налоговые ставки, при этом единый налог для них трансформируется в классический налог с оборота (каким он всегда был для юрлиц).

Пусть и небольшой, однако он ударит по карману такой бизнес, как торговля, который традиционно строится на цепочке перепродаж. В этом смысле было бы хорошо исключить из объекта налогообложения транзитные суммы и обороты, которые проходят в рамках договоров комиссии.

Однако законопроект либерален лишь в отношении доходов по агентским и экспедиторским договорам, а комиссию в п.292.6 не упоминает.

Отсутствие льготы для комиссионных операций является существенным недостатком, и без нее законопроект в целом будет негативно воспринят субъектами малого бизнеса. Также в определенных случаях вводится обязательство повальной регистрации в качестве плательщиков НДС всех плательщиков единого налога, которые платят налог в процентах от оборота, не исключая и тех, кто платит 5% и определен — парадокс — как неплательщик НДС в этом же разделе.

Конечно, авторы тут недодумали, но если эту ошибку не исправить, отдуваться будут и налогоплательщики, и налоговики, которых завалят ненужными заявлениями и “нулевыми” декларациями.

В итоге, ГНСУ будет освобождать таких “единоналожников” от обязанности НДС-регистрации в своих письмах, Минюст будет критиковать налоговую за волюнтаризм, законодатели будут наскоро принимать поправки в Закон… В общем, снова всем будет весело.

Думается, лучше этого не допускать, ведь еще не поздно исправить ошибки.

Источник: Адрес материала: http://www.business.ua/articles/edinuy_nalog/Takoy_pro_stoy-15683/

Аватара пользователя
vins
Сообщения: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 11:38
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение vins »

Статья размещена на сайте ГНА в г. Севастополь
Налоговый кодекс: перезагрузка


Депутаты и правительство решили переписать документ, который вызвал столько споров.

На прошлой неделе правительство и депутаты занимались внесением изменений в Налоговый кодекс. Часть поправок была проголосована в зале Верховной Рады, а еще часть может быть принята уже на следующей неделе. Итак, давайте разберемся, как поменяется жизнь предпринимателей после принятия изменений.

ЮРИСТЫ И ПРОГРАММИСТЫ ПОДНИМУТ ЦЕНЫ

Начнем с того, что уже приняли нардепы. На прошлой неделе они проголосовали закон, который вводит налог на добавленную стоимость (НДС) в те отрасли экономики, которые до этого были освобождены от него. Теперь услуги сферы информатизации, а также консультационные, инжиниринговые, инженерные, юридические (в том числе адвокатские), бухгалтерские, аудиторские, актуарные и другие подобные услуги будут облагаться дополнительным 20-процентным налогом. Правда, касается это предприятий-юрлиц.

Как бы там ни было, но, по прогнозам специалистов, услуги ИТ-шников и юристов или подорожают на соответствующий процент, или эта сфера деятельности уйдет в тень. Кроме того, в законе есть и еще один не очень приятный момент: в тексте сказано, что он вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за его принятием. То есть фактически у большинства компаний осталась всего неделя на то, чтобы предупредить своих заказчиков о том, что правила расчетов изменятся с 1 июня.

ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ ОСТАВЯТ «УПРОЩЕНКУ»

Теперь перейдем к правительственному законопроекту №8521 от 16 мая 2011 года, который должен внести изменения в деятельность предпринимателей-физлиц.

Первыми могут порадоваться владельцы интернет-магазинов. Ведь в начале года ходило много слухов о том, что весной внесут изменения в законодательство, которыми фактически запретят их деятельность. Однако согласно тексту правительственного законопроекта интернет-рекламу и интернет-торговлю могут оставить в списке видов деятельности, которым разрешена упрощенная система налогообложения. В список предприятий, на которых не распространяется упрощенная система налогообложения, вошли те, что предоставляют услуги почты и связи, а также проводят технические испытания.

ПОЖАЛЕЛИ ПЕНСИОНЕРОВ

Еще одной хорошей новостью является то, что предприниматели, которые уже вышли на пенсию или получают выплаты по инвалидности, не должны будут платить единый социальный взнос. Напомним, что эта норма возмущала многих, ведь фактически пенсионеры были вынуждены платить отчисления в Пенсионный фонд. Как говорил классик, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Кроме того, в проекте закона отменяются штрафные санкции за неуплату единого социального взноса плательщиками единого налога в течение 2010 года.

Также предусмотрена отмена 50-процентной надбавки к фиксированным ставкам налога, применяемой за каждого наемного работника. Снято требование ежегодно переоформлять свидетельство плательщика единого налога, получать в налоговых органах справки о трудовых отношениях с наемными лицами.

Появились в законопроекте и нормы, позволяющие физлицам-предпринимателям, утратившим возможность работать на едином налоге, с 1 июля 2011 года по 1 января 2016 года платить половину ставки налога на доходы физлиц, которая составляет сейчас в зависимости от размера заработка 15 или 17%.

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ? ПЛАТИ НДС

Коснутся изменения и взаимоотношений «упрощенцев» с плательщиками НДС. Если они хотят предоставлять свои услуги крупным предприятиям, то в правительстве хотят обязать «упрощенцев» регистрироваться как плательщикам налога на добавленную стоимость. При этом предлагается упразднить норму Налогового кодекса, которой введен запрет юрлицам относить закупки товаров и услуг у «упрощенцев»-физлиц на валовые затраты при определении объекта обложения налогом на прибыль, то есть фактически облагать их по ставке налога на прибыль.

Казалось бы, сделали послабление бизнесменам, но и тут оказалось все не так просто. Опрошенные нами предприниматели остались недовольны тем, что им вначале придется решать, с какими предприятиями предстоит работать (с плательщиками или неплательщиками НДС), потом оформлять все необходимые разрешительные бумаги и только после этого заключать договор.

БИЗНЕС ПОДЕЛЯТ НА ТРИ КАТЕГОРИИ

И самое главное - предпринимателей разделят на три категории, в зависимости от чего они будут платить единый налог.

К первой категории будут отнесены лица, которые не используют труд наемных работников и объем доходов которых не превышает 150 минимальных заработных плат (около 150 тыс. грн.) Для таких предприятий устанавливается ставка налога в пределах от 1 до 10% минимальной заработной платы (10-100 грн.).

Вторая категория - лица, использующие труд не более 10 наемных лиц, а объем дохода не превышает 1 тыс. минимальных заработных плат (около 1 млн грн.). Для них ставка составит от 2 до 20% минимальной заработной платы (20-200 грн.).

В свою очередь, ставка для третьей категории, к которой отнесут тех, кто имеет от 10 наемных работников и чей объем дохода не превышает 2 тыс. минимальных заработных плат (около 2 млн грн.), устанавливается на уровне 3% полученной выручки при условии уплаты НДС или 5% без уплаты НДС.

Ну и наконец самых «мелких» предпринимателей хотят избавить от необходимости ходить по инстанциям - предлагается установить период отчетности для физических лиц с объемом дохода до 150 размеров минимальной заработной платы - раз в год, для других плательщиков - сохранение квартальной отчетности.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Если же Налоговая обнаружит нарушения, то налогообложение будет осуществляться по ставке налога в размере 15% - для плательщиков первой и второй категории и по двойной ставке налога - для плательщиков третьей категории. Более того, контролирующие органы даже смогут аннулировать свидетельство плательщика единого налога, если будет возникать налоговая задолженность по уплате налога, осуществляться хозяйственная деятельность, на которую не распространяется упрощенная система или будет превышен предельный объем дохода.

БУДЬ В КУРСЕ

ЕН не распространяется на следующие сферы деятельности:

* организация и проведение азартных игр;

* обмен валют;

* работа с подакцизными товарами (кроме пива и горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров);

* добыча и продажа полезных ископаемых;

* финансовое посредничество;

* управление предприятиями;

* почтовые услуги;

* деятельность физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 га, жилые помещения, общая площадь которых превышает 100 кв. метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 300 кв. метров;

* продажа антиквариата;

* организация гастрольной деятельности.

ЕСТЬ ВОПРОС

Когда заработают изменения?


Законодательные инициативы по изменениям в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения вступят в силу с 1 июля 2011 года. После принятия законодательных изменений в Налоговый кодекс предусмотрено введение «переходного периода» для того, чтобы местные органы власти смогли привести свои решения в соответствие с принятыми нормами.

Интересно, что даже оппозиционные депутаты не против поддержать предложения правительства, так как они могут упростить жизнь частным предпринимателям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для самых маленьких


В проекте документа есть еще одно нововведение. Граждане, осуществляющие несистематическую торговлю (не более 15 календарных дней в месяц и не более четырех раз в год), должны будут получить краткосрочное свидетельство и платить в день 1% МЗ (9,41 грн.). Стоимость проданных ими товаров не должна превышать 25 минимальных зарплат (на сегодня - 23,5 тыс. грн.).

Заявку на получение такого свидетельства нужно подавать за пять дней до начала предпринимательской деятельности. Согласно проекту закона выдавать его должны бесплатно в течение трех дней после подачи заявления.

Предпринимателей поделят на категории

Категория 1: число наемных работников - 0, предельный объем дохода - 150 минимальных зарплат (МЗ), ставка налога - от 1 до 10% МЗ
Категория 2: число наемных работников - до 10, предельный объем дохода - 1000 МЗ, ставка налога - от 2 до 20% МЗ
Категория 3: число наемных работников - от 10, предельный объем дохода - 2000 МЗ, ставка налога - 3% от выручки при уплате НДС, 5% от выручки без уплаты НДС

Андрей ГАЦЕНКО | Комсомольская правда в Украине №108, 23 мая 2011

yur
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение yur »

Сегодня должны были принимать упрощенку. Вроде решено было только включить в регламент. Я так понимаю что на 3-квартал они уже не успевают никак, значит или с четвертого или с начала года. Что не исключает репрессии по единщикам с 1 июля.

rider
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 15:23
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение rider »

А ничего не слышно по принятию?
До 15 июня уже рукой подать.

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: Будущее упрощенки (проекты изменений в налоговый кодекс)

Непрочитанное сообщение konsult »

На сайте Верховной рады есть только проект постановки от 02.06.11 г. о принятии этого законопроекта за основу, с последующей доработкой.
Дальше этого дело не двинулось.
Похоже, не вступить ему в силу с начала второго полугодия.
Хотя, может, успеют принять в определенной части.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость