Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Про старательську діяльність

обще-предпринимательские темы (независимо от системы налогообложения)

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST Al Shurshun » 15 фев 2015, 21:30

Уважаемые коллеги !

Очень похоже, что праздник предпринимательства придет и в недропользование
Авторский коллектив народных избранников Розенблат Б.С., Дзюблик П.В., Кривенко В.В., Єфімов М.В., Яницький В.П., Євтушок С.М., Недава О.А. зарегистрировали 03.02.2015 Проект Закону про старательську діяльність

Базисным положением проекта является положение о списке полезных ископаемых непромышленного значения, которые будет утвержден Кабинетом Министром Украины

Проект писал(а):__________________________________________________________________Доопрацьований р. №2013
__________________________________________________________________Проект вноситься
__________________________________________________________________народними депутатами
__________________________________________________________________України
__________________________________________________________________Розенблат Б.С.
__________________________________________________________________Дзюблик П.В.
__________________________________________________________________Кривенко В.В.
__________________________________________________________________Єфімов М.В.
__________________________________________________________________Яницький В.П.
__________________________________________________________________Євтушок С.М.
__________________________________________________________________Недава О.А.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про старательську діяльність

Цей Закон спрямований на регулювання суспільних відносин, що склалися у сфері видобування, використання та реалізації корисних копалин не промислового значення.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому законі, мають таке значення:
Старатель – фізична особа-підприємець, що відповідає вимогам цього закону та внесена до реєстру старателів.
Старательська артіль – юридична особа, що відповідає вимогам цього закону та внесена до реєстру старателів.
Старательська ділянка – земельна ділянка, що перебуває у власності або користуванні суб’єкта господарювання, який зареєстровані у відповідному реєстрі старателів та щодо якої її власником надано згоду на здійснення на ній старательської діяльності.
Старательська діяльність – діяльність старателів та старательських артілей, що здійснюють діяльність у сфері видобування, використання та реалізації корисних копалин не промислового значення.
Корисні копалини – природні мінеральні речовини, які можуть використовуватись безпосередньо, або після їх обробки
Надра – частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері видобування, використання та реалізації корисних копалин не промислового значення, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та врегульовує механізм взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування із старателями.
2. Законодавство України, що регулює відносини, пов’язані із старательською діяльністю, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. У разі, якщо Законами України встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, застосовуються норми цього Закону.

Стаття 3. Старательське видобування корисних копалин
1. На родовищах корисних копалин не промислового значення або їх окремих ділянках, допускається видобування корисних копалин старательськими артілями та особистою працею старателів.
2. Видобування корисних копалин старателя та артілями старателів провадиться за дозвільним посвідченням, яке видається органом місцевого самоврядування на території якого здійснюється старательська діяльнісь. Типова форма дозвільного посвідчення затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. На орган місцевого самоврядування, який видав дозвільне посвідчення покладається контроль за дотриманням вимог цього Закону суб’єктами, що здійснюють видобування корисних копалин у відповідності до вимог цього Закону.

РОЗДІЛ ІІ
СУБ’ЄКТИ СТАРАТЕЛЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 4. Перелік суб’єктів, що беруть участь в процесі реалізації вимог цього Закону
В процесі реалізації вимог цього закону беруть участь наступні суб’єкти:
Кабінет Міністрів України ;
Органи місцевого самоврядування ;
Органи державної влади ;
Суб’єкти господарювання, що відповідають вимогам даного Закону та здійснюють старательську діяльність.


РОЗДІЛ ІІІ
ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СТАРАТЕЛЬСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Стаття 5. Порядок реєстрації заяви про намір здійснювати старательську діяльність
1. Старатель подає до районної державної адміністрації, на території якої планує здійснювати старательську діяльність, заяву про наміри здійснювати старательську діяльність.
2. Заява про наміри здійснювати старательську діяльність має містити вид корисних копалин, які має видобувати старатель, орієнтовне місцезнаходження старательської ділянки, вид надрокористування, площу старательської ділянки та орієнтовний термін старательської діяльності на даній старательській ділянці.
3. Райдержадміністрація приймає заяву на проведення старательської діяльності та реєструє її у відповідному реєстрі старателів надає консультації та необхідну інформацію для осіб , що мають на меті здійснювати старательську діяльність. Порядок та форма ведення реєстру старателів розробляється і затверджується обласними державними адміністраціями. Обласна державна адміністрація акумулює реєстр старателів відповідної області.


Стаття 6. Порядок надання права на здійснення старательської діяльності
1. Право на здійснення старательської діяльності надається суб’єктам господарювання, які відповідають вимогам цього закону та зареєстровані у відповідному реєстрі старателів, шляхом надання таким суб’єктам дозвільного посвідчення.
2. Видобування, використання та реалізації корисних копалин не промислового значення у відповідності до вимог цього Закону здійснюється на підставі дозвільного посвідчення без гірничого відводу.
3. Дозвільне посвідчення видається органом місцевого самоврядування на території якого планується здійснення старательської діяльності. Порядок та строки видачі дозвільного посвідчення встановлюється відповідною обласною радою.
4. За видачу дозвільного посвідчення, органом місцевого самоврядування, що його видає, стягується плата. Розмір плати за отримання дозвільного посвідчення встановлюється відповідною обласною радою.
5. Термін дії дозвільного посвідчення становить не більше трьох років, але в будь-якому випадку не може перевищувати терміну користування земельною ділянкою.

Стаття 7. Порядок відведення земельної ділянки для здійснення старательської діяльності
1. Суб’єкти господарювання, які відповідають вимогам цього закону та зареєстровані у відповідному реєстрі старателів, набувають право власності або користування земельною ділянкою для здійснення на ній старательської діяльності у порядку визначеному чинним законодавством України.
2. Використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, для здійснення на ній старательської діяльності, можливе лише за наявності згоди власника земельної ділянки, на таке використання.
3. Здійснення старательської діяльності на земельній ділянці не вимагає зміни цільового призначення такої земельної ділянки.


РОЗДІЛ ІV
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СТАРАТЕЛЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ


Стаття 8. Вимоги до здійснення старательської діяльності.

1. Старательська діяльність здійснюється старателями та старательськими артілями, виключно не промисловим способом.
2. Старательська діяльність здійснюється з дотриманням всіх передбачених законом вимог земельного та екологічного законодавства.
3. Використання земельної ділянки для здійснення старательської діяльності передбачає дотримання вимог відновлення первинного стану такої земельної ділянки зі збереженням її якісних показників.
Стаття 9. Право власності на видобуті корисні копалини
Право власності на видобуті, у порядку визначеному цим Законом, корисні копалини виникає з моменту їх вилучення з надр.

Стаття 10. Порядок реалізації видобутих корисних копалин
Видобуті старателем або старательською артіллю корисні копалини підлягають реалізації через товарні біржі у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Контроль за здійсненням старательської діяльності
Контроль за здійсненням старательської діяльності здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції в порядку передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


РОЗДІЛ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340 із наступними змінами):
у статті 31 після слова “родовищ” додати кому та слова “Законом України “Про старательську діяльність”;
статтю 16 доповнити частиною 12 «для користування надрами в порядку визначеному “Законом України “Про старательську діяльність” спеціальний дозвіл на користування надрами не вимагається»;
частину 1 статті 17 доповнити словами “крім випадків, передбачених Законом України “Про старательську діяльність”;
статтю 17 доповнити частиною 7 «для користування надрами в порядку визначеному “Законом України “Про старательську діяльність” гірничий відвід не вимагається»;
4) у пункті 4 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) додати слова “( крім корисних копалин не промислового значення перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України)”.
5) у Законі України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34):
в абзаці 3 частини першої статті 3 додати слова “(крім корисних копалин не промислового значення перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України)”;
в частині першій статті 4 після слова “утворення” додати слова “( крім корисних копалин не промислового значення перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України)”;
частину 2 статті 10 доповнити комою та словами “Законом України “Про старательську діяльність”;
в частині першій статті 12 додати слова “( крім корисних копалин не промислового значення перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України)”;
в абзаці 4 частини першої статті 19 після кожного слова “утворення” додати слова “( крім корисних копалин не промислового значення перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України)”.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.
4. Органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.


Голова Верховної Ради України


С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3076
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya