Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Раскрытие собственников фирм

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST lelmvj » 14 окт 2014, 17:07

Принят закон

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів


Скрытый текст: показать
Проект

(14.10.2014)

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів

юридичних осіб та публічних діячів

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):

1) статтю 16611 доповнити частиною такого змісту:

"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи –

тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

а) абзац "суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 18834)" викласти в такій редакції:

"суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, частина п'ята статті 16611, стаття 18834)";

б) в абзаці "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 1666, стаття 16611)" слова і цифри "стаття 16611" замінити словами і цифрами "частини перша – четверта статті 16611".

2. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) доповнити новою статтею 641 такого змісту:

“Стаття 641. Кінцевий вигодоодержувач підприємства

Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору, у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін “кінцевий вигодоодержувач” розуміється у значенні, що вживається в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.”.

3. У Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392):

1) у частині першій статті 1:

пункти 20-21 виключити;

пункт 22 викласти в такій редакції:

“22) кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права; ”;

пункт 29 викласти в такій редакції:

“29) публічні діячі - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов’язані особи.

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Глава Адміністрації Президента України та його заступники; Секретар Ради національної безпеки і оборони та його заступники; голова та члени центральної виборчої комісії;народні депутати України; Голова та члени правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду, Голова та судді Верховного суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції України; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови Апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій.

Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Пов’язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім’ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї . Під членами сім’ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (в тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; ”;

2) у пункті 2 частини четвертої статті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2) стосовно публічних діячів, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб’єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування: ”;

у підпункті а) слова “та пов’язаними з ними особами” виключити;

у підпункті в) слова “або пов’язані з ними особи” виключити;

3) у пункті 3 частини одинадцятої та пункті 2 частини дванадцятої статті 9 слово “контролерів” замінити словами “кінцевих вигодоодержувачів”;

4) у пункті 11 частини другої статті 14 слова “та контроль” замінити словами “або є кінцевими вигодоодержувачами”.

4. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців“ (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Терміни “істотна участь” та “кінцевий вигодоодержувач” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.”;

2) абзац сьомий частини другої статті 17 замінити абзацами такого змісту:

“перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник – юридична особа, а саме прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); ”;

3) частину другу статті 19 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«При зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник - юридична особа».

4) абзац шостий частини першої статті 24 замінити абзацами такого змісту:

“До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник – юридична особа а саме прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій. ”;

5) абзац шостий частини першої статті 27 після слів “відомостей про засновників (учасників)“ доповнити словами “та кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів)”;

5. У Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) статтю 28 викласти у такій редакції:

“Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною.

2. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації прав та нотаріусам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.

4. За заявою власника чи іншого правоволодільця орган державної реєстрації прав надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

5. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства. ”.

II. Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

За это сообщение автора lelmvj поблагодарил:
Александра Джуренко
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 14 окт 2014, 17:11

Лига пишет такое.

Господарський кодекс доповнено статтею, яка зобов'язує всі підприємства (крім державних та комунальних) встановлювати свого кінцевого бенефіціарія, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього і надавати її державному реєстратору, у випадках і в обсязі, передбачених законом.

Неподання керівником юрособи або уповноваженою особою інформації про кінцевих бенефіціарів або подання завідомо неправдивої інформації каратиметься штрафом від 1 тис. до 2 тис. Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин.


Но мне в тексте найти этого не удалось.
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 15 окт 2014, 10:13

Заставит ли новый закон раскрыть реальных собственников компаний 15.10.2014

Компании смогут легко скрывать своих реальных собственников даже после принятия запрещающего закона, считают юристы

Сегодня украинские парламентарии поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".
За данный закон проголосовали 265 нардепов.

Целью данного законопроекта является установление механизма решения проблемы выявления физического лица — конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

По мнению адвоката департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Егора Штокалова, нынешняя редакция законопроекта несколько не доработана и позволит компаниям виртуозно уходить от обязанности сообщать о своих реальных владельцах.

"Дело в том, что законодательство Украины и стран, включенных в официальный список оффшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в пользу которых он действует по трастовому контракту, представляется сомнительным", — считает Егор Штокалов.

Адвокат уверен, что в случае принятия данного законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас, в Украине существенно вырастет спрос на специалистов по регистрации прав на оффшорные компании.

"Например, собственник предприятия из Украины — компания с Кипра. А ее собственник — другая компания, зарегистрированная на Белизе. А конечный бенефециар — подставной директор с Белиза. Формально, подставной директор обязан действовать в интересах фактического собственника актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в интересах которого он владеет активом", — приводит пример возможной схемы по уходу от обязательства раскрывать реальных собственников компании Егор Штокалов.

По его словам, согласно с одобренной редакции законопроекта №5114, руководитель компании обязан будет подать государственному регистратору информацию о конечном юридическом лице — выгодополучателе. В случае непредоставления такой информации или предоставления недостоверной информации относительно руководителя компании может быть открыто уголовное производство с возможным наказанием в виде штрафа и/или общественных работ.

При этом, исходя из анализа текста законопроекта, компаниям достаточно будет назвать физическое лицо — выгодополучателя: указать его паспортные данные и идентификационный номер (при наличии). А вот относительно государства проживания конечного бенефициара законопроект ограничений не предусматривает.

Говоря о возможных способах исполнить данный закон, не раскрывая настоящего конечного собственника актива, адвокат департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Егор Штокалов заявляет: "Наиболее распространенным в мировой практике способом сокрытия такой информации являются операции с оффшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По моему мнению, это самый популярный способ обхода обязательств относительно раскрытия информации о конечном бенефициаре".

Егор Штокалов,
Адвокат юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры"
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST alex88 » 11 дек 2014, 11:13

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

(Закон від 14.10.2014 № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів")

я так понимаю, подавать нужно будет по Форме 4 (Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), но она еще в старой редакции... :?:
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST Мыша » 11 дек 2014, 14:04

alex88 писал(а):
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

(Закон від 14.10.2014 № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів")

я так понимаю, подавать нужно будет по Форме 4 (Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), но она еще в старой редакции... :?:


Ну там же ж протягом трьох місяців должны привести подзаконные акты в соответствие с законом. Ждем :)


Вищезгаданим Законом запроваджується два основних нововведення:
Обов’язок юридичних осіб повідомити про своїх кінцевих вигодоодержувачів;
Відкриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У цій статті ми проаналізуємо питання щодо введення обов’язку юридичних осіб повідомити про своїх кінцевих вигодоодержувачів.
Згідно зі змінами, які вносяться Законом, Господарський кодекс України доповнюється статтею 641 «Кінцевий вигодоодержувач підприємства», відповідно до якої підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору, у випадках та в обсязі, передбачених законом.
При чому відповідний обов’язок будуть мати не тільки новостворені юридичні особи, але й і ті, що зареєстровані раніше. Так, розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачає, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності прийнятим законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, у тому числі кінцевого вигодоодержувача їх засновника, якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності прийнятим законом.

Хто вважається «кінцевим вигодоодержувачем»?

Кінцевим вигодоодержувачем Закон визначає фізичну особу, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи (відповідне визначення включається у Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).
Поняття «вирішальний вплив» включає в тому числі пряме або опосередковане (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25% або більше статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.
Таким чином, фізичні особи, які прямо або опосередковано, одноосібно або спільно з пов’язаними особами, володіють часткою у 25% або більше статутного капіталу або права голосу в юридичній особі, вважатимуться кінцевими вигодоодержувачами такої особи. Крім того, Закон прямо встановлює, що номінальні утримувачі (власники), посередники або агенти не можуть вважатися кінцевими вигодоодержувачами.
Разом з тим, треба також зазначити, що поняття «вирішальний вплив» тлумачиться досить широко, і включає в себе також можливість впливати на юридичну особу, не входячи при цьому формально до структури її власників, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління.

Яка процедура надання інформації про кінцевих вигодоодержувачів?

Закон встановлює процедуру надання інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи шляхом внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
Така інформація буде подаватися державному реєстратору та відображатися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР). Так, у ЄДР буде, зокрема, міститися:
перелік засновників (учасників) юридичної особи;
інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник – юридична особа;
інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
Закон передбачає і виключення з правила – звільняються від обов’язку подавати інформацію про кінцевого вигодоодержувача та структуру власності політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.
Слід зазначити, що інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, подавалася державному реєстратору і раніше, проте тільки у випадку реєстрації новостворених юридичних осіб, і не включалася безпосередньо до відомостей, які містяться в ЄДР.
Однак з набуттям Законом чинності всі ці відомості тепер будуть міститися у ЄДР, тому при їх зміні інформація про це повинна буде також надаватися державному реєстратору та відповідним чином відображатися в ЄДР. Таким чином буде реалізований механізм оновлення інформації про кінцевого вигодоодержувача та структуру власності юридичної особи.
Тут потрібно зазначити, що Закон не роз’яснює питання, що робити у випадку, якщо кінцевим власником істотної участі у юридичній особі, є компанія, жоден з учасників (акціонерів) якої не володіє 25% або більше статутного капіталу. Такі випадки дуже часто трапляються, коли материнська компанія групи є публічною компанією, акції якої знаходяться в обігу на фондовому ринку.
З таким же питанням на практиці зіштовхувалися і раніше, коли потрібно було при реєстрації юридичної особи подавати інформацію про структуру власності засновників, і тоді воно також не було вирішено на законодавчому рівні.
На вирішення вказаного питання Держкомпідприємництва видав лист від 22.12.2010 р. N 16499, у якому роз’яснив, що у випадках, коли встановлення фізичних осіб - власників істотної участі є неможливим, подається письмова заява (запевнення) засновника юридичної особи - нерезидента, складена у довільній формі із зазначенням причин неможливості подання інформації про фізичних осіб - власників істотної участі (зокрема, відсутність у законодавстві країни його походження можливості отримання такого документа).
Можна допустити, що на практиці у випадку з повідомленням про кінцевого вигодоодержувача може бути застосований аналогічний підхід.
Особливо слід відмітити те, що подання інформації про кінцевого вигодоодержувача матиме суто декларативний характер. Тобто якщо раніше при реєстрації юридичної особи подавалися також документи, які підтверджують структуру власності, то тепер передбачене подання лише інформації, з покладенням всієї відповідальності за правдивість такої інформації особу, яка підписала реєстраційну картку.
На перший погляд, відсутність обов’язку подавати документи дає більше можливостей вказати неправдиві дані. З іншого боку, необхідність подавати документи на підтвердження всього ланцюжка власності при реєстрації та при кожній зміні в цьому ланцюжку значно ускладнила б реєстраційні процедури та збільшила б витрати ресурсів на них. З урахуванням того, що від подачі підроблених документів державний реєстратор також не застрахований, відміну необхідності подавати документи можна оцінити позитивно.
Яка відповідальність за неподання інформації або надання неправдивих відомостей про кінцевого вигодоодержувача?
За неподання державному реєстратору інформації про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи Закон встановлює адміністративну відповідальність керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у вигляді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 – 8 500 грн.). Про подання неправдивої інформації у Законі нічого не зазначено.
Цікаво, що у початковому варіанті проекту Закону за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого вигодоодержувача або подання завідомо неправдивої інформації було запропоновано встановити кримінальну відповідальність (штраф до 34 000 грн. або громадські роботи на строк до 240 годин). Проте у процесі підготовки законопроекту до другого читання було вирішено пом’якшити відповідальність та замінити кримінальну відповідальність на адміністративну. Мотивація цього рішення полягає в тому, що директор або інший уповноважений службовець фірми іноді в принципі не може знати особу кінцевого вигодоодержувача. Мотивація така виглядає не дуже переконливою, адже кримінальну відповідальність пропонувалося встановити за подання завідомо неправдивої інформації.
Отже, як ми бачимо, відповідальність, яка встановлена безпосередньо Законом, є не дуже суворою. Проте немає підстав не застосовувати до його порушення санкції, які встановлені іншими законами. Так, наприклад, в кінці минулого року був прийнятий «антирейдерський» закон № 642-VII від 10.10.2013 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Вказаним законом Кримінальний кодекс України доповнили статтею 2051, відповідно до якої встановлено відповідальність за «умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору», максимальна межа якої – два роки позбавлення волі. Відповідно, подання реєстраційної картки з неправдивими відомостями про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи також цілком підходить під наведений склад злочину. Потрібно буде тільки довести, що заявник умисно та завідомо вказав неправду у документах, поданих ним державному реєстратору.
Як Закон буде працювати на практиці і чи зможемо ми у реєстрі побачити реальних власників бізнесу?
Звісно, говорити про абсолютну впевненість в тому, що закон запрацює або навпаки, не запрацює, так як того хотіли законотворці, ще рано (тим більше що прийнятий закон ще не підписаний Президентом, та і взагалі у публічному доступі поки відсутня фінальна редакція Закону). Проте базуючись на його версії, підготовленій до другого читання, деякі висновки можна зробити вже зараз.
Нам видається, що для практичної реалізації Закону існують досить значні труднощі. Досить часто у кінці ланцюжка офшорних фірм, які контролюють українську юридичну особу опиняється так званий «номінальний власник», тобто людина, яка зареєстрована як акціонер компанії, проте уклала з іншою особою (реальним власником) договір про передачу йому всіх прав на управління компанією та відмову від таких прав зі своєї сторони. Так, Закон дійсно вказує, що номінальний власник не може вважатися кінцевим вигодоодержувачем. Проте довести «несправжність» такого власника буде досить складно без підтримки органів влади держави реєстрації юридичної особи-нерезидента. В той же час далеко не всі офшорні юрисдикції погодяться розкривати таку інформацію українським органам влади.
Крім використання номінальних власників є й ряд інших способів сховати реальних бенефіціарів, наприклад використання юридичних осіб, які де-юре не мають бенефіціарів (трасти, благодійні фонди за законодавством деяких країн юридично можуть не мати бенефіціарів), але фактично контролюється певною особою, або використання акцій на пред’явника (хоча на даний момент багато навіть офшорних юрисдикцій вже відмовилися від такого інструменту в його первісній формі).
Проте крім об’єктивних труднощів, пов’язаних з особливостями функціонування офшорних юрисдикцій, слід також відмітити ряд спірних питань самого закону.
Одним з основних завдань Закону було «засвітити» саме чиновників та інших публічних діячів як кінцевих вигодоодержувачів українських підприємств, проте чомусь обов’язок декларувати кінцевих вигодоодержувачів покладено тільки на підприємства, в той час як самі чиновники такого обов’язку не мають.
Так, пакет антикорупційних законів, прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня, включає також новий основний закон у цій сфері, а саме Закон України «Про запобігання корупції» (на базі законопроекту № 5113 від 30.09.2014). Стаття 46 цього закону визначає обсяг інформації, що підлягає декларуванню самими чиновниками. Зокрема підлягають декларуванню акції, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. По-перше таке формулювання можна розтлумачити так, що декларуються корпоративні права тільки по відношенню до українських підприємств, в той час як вітчизняні чиновники більш вірогідно будуть мати частку у компаніях, що знаходяться ближче до тропіків. По-друге, поняття «корпоративні права» саме по собі значно вужче, ніж поняття «кінцевий вигодоодержувач» (оскільки, як вказано вище, реальний власник часто ховається за трастом або номінальним власником).
Отже, на нашу думку, Закон України «Про запобігання корупції» варто було б доповнити обов’язком самих чиновників та членів їх сімей декларувати не тільки «корпоративні права», а і всі компанії, кінцевими вигодоодержувачеми яких вони є (в тому числі спільно з пов’язаними особами або опосередковано через довіреності, трасти, номінальних власників та інші офшорні інструменти).
З урахуванням всього вищенаведеного, видається, що Закон не призведе миттєво до повного відкриття всіх реальних власників бізнесу в Україні – цьому заважають як об’єктивні складнощі, пов’язані з особливостями функціонування офшорних юрисдикцій, так і недоліки самого Закону, які, сподіваємося, будуть виправлені у майбутньому. Проте прийняття Закону навіть у такій редакції саме по собі є важливим та позитивним чинником, який вказує, що Україна стає на шлях більшої прозорості. Якщо і далі йти цим шляхом, то можливостей для нечистих на руку чиновників сховати свої статки ставатиме дедалі менше і зробити це буде дедалі важче. Тим більше, що такі країни як США та країни Євросоюзу в рамках боротьби з відмиванням коштів та ухиленням від сплати податків наразі активно протидіють конфіденційності кінцевих бенефіціарів і з цією метою використовують свій вплив на офшорні юрисдикції для зміни їх законодавства в напрямку більш прозорої структури власності. Головне – це наявність політичної волі виконувати прийнятий Закон та розвивати його в подальшому

За это сообщение автора Мыша поблагодарил:
alex88
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST alex88 » 11 дек 2014, 14:15

Мыша писал(а):Ну там же ж протягом трьох місяців должны привести подзаконные акты в соответствие с законом. Ждем :)

Спасибо, недоглядела :oops: Хотелось уже поскорее разделаться с этим новым головняком и забыть :geek:
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST alex88 » 26 дек 2014, 11:08

alex88 писал(а):я так понимаю, подавать нужно будет по Форме 4 (Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), но она еще в старой редакции... :?:

уже обновилась (у редакції наказу Міністерства юстиції України 03.12.2014 № 2046/5) http://www.drsu.gov.ua/show/93
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарили: 2
lala555, Мыша
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST катя » 27 дек 2014, 01:32

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Помогите разобраться, если 2 учредителя - физические лица, украинцы, по 50%, то в течении 6 мес. подаем данные регистратору, или нет, т.е. это касается только учредителей - юридических лиц?
катя
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 01:03
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

UNREAD_POST alex88 » 27 дек 2014, 20:26

катя писал(а):если 2 учредителя - физические лица, украинцы, по 50%, то в течении 6 мес. подаем данные регистратору

:a_g_a:
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST lala555 » 29 дек 2014, 11:19

звонили гос. регистратору, сказали не спешить подавать форму (должны подавать все) т.к. технически еще нет возможности принимать новую ф.4

За это сообщение автора lala555 поблагодарили: 2
Galla, Мыша
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Mecano » 02 апр 2015, 15:03

Подскажите, кто уже подал форму 4, если учредитель один и физлицо, то заполнять нужно только первую и четвертую страницы?
Mecano
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:41
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

UNREAD_POST lala555 » 09 апр 2015, 13:13

скажите, что в реестре должно быть написано: ВИГОДООДЕРЖУВАЧ или КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ? в разных районах киева подавали ф.4 так теперь и написано по-разному
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 09 апр 2015, 20:38

Кому и как подавать данные о выгодоприобретателях?

До 25 мая текущего года все юридические лица, которые зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, должны подать государственному регистратору данные о своих конечных собственниках. В противном случае к руководителям будут применяться штрафы от 5100 грн до 8500 грн. Об этом и некоторых новшествах в украинском законодательстве о регистрации бизнеса рассказывает юрист АО «Глобал Адвокат» Ксения Коваль.

Кто такой конечный выгодоприобретатель?

25 ноября 2014 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», которым, в частности, определено, что предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициара, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Категории «существенное участие» и «конечный выгодоприобретатель» предусмотрены Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

«Существенное участие» – прямое или косвенное владение долей в размере 10 и более процентов уставного капитала (фонда), 10 и более процентов акций или прав голоса в юридическом лице, прямое или косвенное влияние на нее.

«Конечный выгодоприобретатель» юридического лица – физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность:

осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица как непосредственно, так и через других лиц (физических или юридических);
владеет частью в юридическом лице в размере 25% или больше процентов уставного капитала или в таком же размере правами голоса в юридическом лице.


Таким образом, в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей должна содержаться информация о лицах, получающих доходы от хозяйственной деятельности юридических лиц и оказывающих решающее влияние на принятие решений, в том числе о распределении прибыли. При этом информация должна быть именно о реальном физическом лице. Другими словами информация о юридическом лице должна быть дополнена достоверной информации о ее владельце (владельцах).

В то же время Закон определяет, что не устанавливается существенное участие, а следовательно не указывается информация о структуре собственности учредителей политических партий, творческих союзов и их территориальных подразделений, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

Когда и как раскрывать информацию?

Юридические лица, которые зарегистрированы после вступления в силу вышеуказанного закона, будут раскрывать информацию при регистрации создания юридического лица.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу закона, раскрывают информацию о выгодополучателях в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу, то есть до 25 мая 2015г.
Раскрытие информации будет осуществляться путем внесения следующей информации:

для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица.
для юридических лиц, зарегистрированных до 25.11.14, информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре (форма 4). Данная карточка подается государственному регистратору до 25.05.15.

Каковы штрафные санкции?

Согласно ч. 5 ст. 166 11 КУпАП, непредоставление или непредоставление обновленной информации о конечных выгодоприобретателях юридических лиц повлечет за собой штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или от 5100 грн. до 8500 грн.

Стоит заметить, что штрафы штрафами, но выполнить требования законодателей на практике не так-то просто. Многие юристы и бухгалтеры жалуются, что регистраторы пока не принимают информацию о выгодополучателях, ссылаясь на отсутствие программного обеспечения для внесения этих данных.

Аудиторско-консалтинговая Корпорация «Глобал Консалтинг»

За это сообщение автора lelmvj поблагодарили: 2
Аll, lutishka
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST leovit » 10 апр 2015, 08:51

в итоге - подаем все, даже те у кого собственники физ лица?
leovit
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST lala555 » 10 апр 2015, 09:42

так ничего и не поняла
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Al Shurshun, Gb, Ya

cron